Dl IIIÏÏWI TIJD De echte Bredasche Sncade- Gember- en Honingkoek, Een Vulpen met Klem. 7 H.A. TARWE. 5 ERWTEN, MARIA DINA DE BRUYN, Het uitlossen van 360.000 K G. KOLEN. Kantoor Mr. P. DIELEMAN. eene Dienstbode, Provinciale Staten van Zeeland. Burgerlijke Stand. Markt beri chten Advertentiën. Telegrafisch Weerbericht VERLOREN: Erven H. HARINCK. Openbare Verkooping. In de vergadering van Vrijdag if zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aangenomen het voorstel van Ged. Staten om aan de vereeniging „Ambachtsbelang" te Axel voor hare teekenschool voor de jaren 1913 toten met 1915 een subsidie van 125 toe te kennen. Ook het voorstel van Ged. Staten, om een bijdrage van f 10.000 geduren de tien jaren toe te kennen in de kosten van aanleg van los- en laadplaatsen te Neuzen, werd met 32 tegen 5 stemmen aangenomen. Omtrent dit voorstel lezen we in het uitvoerig verslag dier zitting in de Midd. Crt. het volgende Uit de afdeelingsverslagen blijkt, dat boe wel men niet direct tegen de los- en ladingsplaatsen te Neuzen wasgekant, de gevoelens daaromtrent nog al uiteen- loopen. In een der aldeelingen was een lid van meening, dat waarschijnlijk de gevraagde subsidie achterwege had kunnen blijven, indien vroeger door de Regeering omtrent deze zaak andere regelingen waren getroffen. Evenwel bleken bij stemming 7 leden vóór het voorstel van Ged. Staten, terwijl 5 leden zich hunne stem wenschten voor te behouden. In eene andere afdeeling vroeg men, waarom België niet in deze kosten bij draagt, waarop werd geantwoord, dat België bij de verbetering der haven van Neuzen geen belang heeft. In deze zelfde afdeeling merkte een lid van Ged, Staten op, dat uit gegron de klachten is gebleken dat, na de verbreeding van het kanaal Gent Neuzen, de bedoelde haven achteruit is gegaan, omdat toen niet tegelijk de nu geprojecteerde werken in orde zijn ge bracht. N u echter wordt getracht-, nadat de verschillende inzichten van belang hebbenden daar ter plaatse tot over eenstemming zijn gekomen tot de ge- wenschte verbetering van den bestaan- den toestand over te gaan. Weer in eene andere afdeeling meent een der leden, dat het bezwaarlijk is, eene zoodanige som ten behoeve van Neuzen uit de Provinciale kas toe te staan, daar het uitsluitend een Rijks belang is. Dat de haven te Neuzen niet is in den staat, waarin deze moest en kon zijn, komt doordat het Rijk door het graven van het kanaal naar Gent de haven bedorven heeft. Door een lid van Ged. Staten wordt hierop geantwoord, dat door Ged. Staten al het mogelijke is gedaan om het Rijk de kosten te doen dragen, doch dat uit de stukken kan blijken, dat zulks niet is mogen gelukken. Nog een ander lid is van meening, dat het te Nenzen zoo niet kan blijven men dient daar te helpen. Hij sluit zich daarom aan bij het voorstel van Ged. Staten. Weer een ander lid sluit zich aan bij de opmerkingen van den eersten spreker en meent dat de Provincie thans moet betalen voor een omissie van de Regeering, die bij 't sluiten van 't oorspronkelijk tractaat met België er voor had dienen te zorgen, dat de laad- en losplaatsen van Neuzen in orde werden gebracht voor rekening van België, daar door de verbetering van het kanaal te Neuzen de schade aldaar is ontstaan. Ged. Staten vinden in dit verslag geen aanleiding, om wijziging te bren gen in hun voorstel. De heer Fokker merkt op dat dit voorstel het gevolg is van een fout van het rijk, zooals ook in de afdeelingen is gezegd, daarom vindt spr. het schro melijk onbillijk, dat hier van de pro vincie zoo'n hooge bijdrage gevorderd wordt. Spr. zal tegen het voorstel stemmen. De heer Tichelman maakt eenige opmerkingen, die echter van de pers tribune volkomen onverstaanbaar zijn. De heer Dieleman heeft met genoegen gemerkt, dat er in de Staten een geest heerscht om Terneuzen te helpen. Deze steun is noodig wordt Terneuzen niet geholpen dan gaat die stad ten gronde. Het rijk heeft altijd als voorwaarde voor het verleenen van subsidie gesteld, dat de provincie ook zou subsidieeren. Het hangt van de Prov. Staten af of Ter- Neuzen geholpen zal worden. Spr, wijst er ook nog op, dat in den regel het rijk voor havens geen subsidie verleent, dat doen de gemeenten en de spoorwegmaatschappijen. In Ter neuzen bleek de spoorwegmaatschappij financieel te zwak, waarom het rijk dan een subsidie van de provincie eischte. Spr. meent dat het verleenen dezer bijdrage warme aanbeveling verdient en verwacht, dat Terneuzen daardoor tot bloei zal geraken. Naar aanleiding van een opmerking van den heer Dieleman, dat de provincie indertijd ook Goes zou zijn bijgesprongen, merkt de heer Kakebeeke op, dat dit een ander geval was, daar gold het een renteloos voorschot. Ged. Staten hadden ook voorgesteld om aan den polder St. Jansteen voor wegsverbetering rentelooze voorschotten van ten hoogste J 5000 en 4285 toe te kennen. Blijkens het afdeelingsverslag werd in een der afdeelingen door een lid de opmerking gemaakt, dat hier een rente loos voorschot wordt voorgesteld voor verbetering van een weg, leidende naar België hij meent, dat de belanghebben den bij die wegsverbetering zelf de kosten moesten dragen. Daartegen wordt door een ander lid aangevoerd, dat het niets ter zake doet, of de weg al of niet naar België leidt, doch de groote vraag is, of een landbouw- en algemeen belang er door gediend wordt, wat in dezen ontegenzeggelijk het geval is, zooals uit de gegeven toelichting bij de stukken duidelijk blijkt, en wat steeds als regel heeft gegolden, om van provinciale zijde rentelooze voorschot ten voor wegen van primair en secun dair belang, als de onderhavige, toe te staan. Overigens gingen alle leden dezer afdeeling en ook die der beide andere afdeelingen geheel met het voorstel van Ged. Staten mede. Gedeputeerde Staten vonden in dit verslag geene aanleiding, om wijziging te brengen in hun voorstel, dat zonder discussie en z. h. s. werd aangenomen. Omtrent het crediet ter aanmoediging van de paardenfokkerij hadden Ged. Staten voorgesteld om over te gaan tot opening van een crediet voor de jaren 1913 en 1914 tot een maximum van 3550 per jaar aan de Zeeuwsche Land- bouwmaatschappij ter bevordering en aanmoediging der paardenfokkerij. In alle afdeelingen vereenigde men zich met het voorstel van Gedeputeerde Staten, dat z. h. s. is aangenomen. Ook het voorstel van Ged. Staten om over te gaan tot opening van een crediet van 3000 voor de jaren 1913 tot en met 1915 aan de afdeeling Zeeland van „het Nederlandsch Rundveestam boek" voor de bevordering aer veefok kerij, werd z. h. s. aangenomen. Betreffende subsidie aan cursussen in hoefbeslag hadden Ged. Staten voor gesteld om voor 1912 enl913 aan de Zeeuwsche Landbouw maatschappij eene subsidie toe te kennen van j 150 ten behoeve van zoo'n cursus. Wijl daartegen in geen der afdeelin gen bedenking was ingebracht werd ook dit voorstel z. h. s. aangenomen. Zoo ook het voorstel van Ged. Staten om afwijzend te beschikken op het verzoek van de afd. Zeeland der V. P. N. om subsidie. Z. h. s. werd nog aangenomen het voorstel van Ged. Staten om tot wederop zegging aan de „Vereeniging ter bevor- dorirg der geit- nfokkerij in Zeeland een subsidie toe te kennen van ƒ500. Besloten werd aan Ged. Staten mach tiging te verleenen tot het aangaan van een geldleening groot 50.000 voor buitengewone uitgaven. De rekening en verantwoording van de provinciale inkomsten en uitgaven over 1910 werd goedgekeurd evenzoo wijzigingen in de begrootingen voor 1911 en 1912, terwijl ook de begrooting voor 1913 z. h. s. werd aangenomen. BROOD- en BANKEMBAKKERIJ TË A XEL. Van 1 tot 15 Juli 1912. Axel. Huwelijks-aang. 12. Jozias Jan Dees (van Zaamslag), 23 j., jm. en Adriana Haak, 17 j., jd. Huw. voltrekkingen. 4. Dominicus Matthijs Jansen, 30 j., jm. en Geertrui Dieleman, 33 j., jd. Geboorten. 4. Dominicus Charles Louis, z. van Emile Caessens en Maria Elisabeth de Jonghe. 6. Francois, z. van Petrus de Regt en Catbarina Wolfert. 7. Leendert, z. van Leendert Deij en Catharina Maria Smies. 8. Jacobus, z. van Martinus Dekker en Geertrui Schieman. Dirk Cornelis, z. van Mar tinus Faas en Janna van Espen. Petrus Joseph Marie, z. van Hendrik Willem de Jong en Johanna Petronella Maria Blom. Dominicus Franciscus, z. van Adolphus van de Winckel en Sulema Johanna Sabina de Clerck. 15. Jacobus, z. van Pieter van Langevelde en Catha rina Verstrate. Overlijden. 15. Jacobus de Kok, 66 j., echtg. van Sara Suzanna Zegers. van Heden overleed na eene korte ongesteldheid onze geliefde Zuster en Tante in den ouderdom vanbijna79jaar. Fam. DE RIDDER-De Bruyn, 's Gravenhage. VERBRUGGEN, Axel. BORGHSTEYN, Hulst. Hulst, 15 Juli 1912. Eenige en algemeene kennisgeving. STEEDS VOORHANDEN in de prijzen van 15, 20^ 25 en 40 ct. Aanbevelend, J. M. VERBRUGGEN. Het Bestuur der kolenver- eeniging „DE HERLEVING" te Axel zal op Zaterdag 20 Juli e. k. 's avonds ten half zes ure bij den heer G. Gilijamse onder hare leden trachten aan te besteden i Voorwaarden te verkrijgen bij den Penningmeester P. v. d. Welle. Tevens om 6 ure LEDENVERGADE RING, waarop nog nieuwe leden kunnen worden aangenomen. Namens het Bestuur, P. VAN DIJKEN, Voorzitter. F. DIELEMAN Fz., Secretaris. Advocaat en Procureur te Middelburg, is eiken ZATERDAG te AXEL te spre ken bij J.v. D. BON, vroeger L'Elcuse- Mahu. HULST, 15 Juli. Ter graanmarkt van heden (Maandag) waren de prijzen als volgt Tarwe 110,75, rogge f 9,wintergerst f zomergerst f haver f 10,—, erwten f 14,- witteboonen f bruineboonen f 10,dui- venboonen f paardenboonen f boek weit fO,—lijnzaad f koolzaad per 100 L. faardappels f0,— Boter per kilo f 1,30, eieren per 26 stuks f 0,90. Er waren ter veemarkt te koop gesteld: 10 stuks rundvee, 23 varkens en 0 paarden, waarvan verkocht 2 stuks rundvee, 16 varkens en 0 paarden. het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bilt (by Utrecht). Verwachting tot den avond van Woensdag 17 Juli: Zwakke tot matige winden uit Ooste lijke richtingen. Helder tot licht be wolkt. Droog weer. Zelfde warmte graad. Met ingang van 1 Augustus a. s. wordt gevraagd van góede getuigschriften voorzien. Adres: BURGEMEESTER Axel. De SPAARBANK der firma VAN HEEL Co. vergoedt 3 pCt. intrest. Deze rente gaat reeds den volgenden dag in. De minste inlage bedraagt 1 gulden, lederen dag kunnen inlagen worden gedaan. Terugbetalingen geschieden zooveel mogelijk onmiddellijk. Het kantoor is geopend van 's morgens negen tot 's avonds acht uur. -j U-B»j f y b - Wie hem terugbezorgd aan 't bureau dezer Courant zal flink beloond worden. Heden is ter griffie van de Arron- dissements-Rechtbank te Middelburg en van het Kantongerecht te Ter Neuzen nedergelegd de eenige uitdeelingslijst in het faillissement van FRANCOIS PIETER ORLEBEKE, barbier wonende te Axel, om aldaar gedurende 10 dagen ter kostelooze inzage van de schuld- eischers te liggen. Oostburg, 12 Juli 1912. De Curator, Mr. P. J. VAN BORTEL. a 16, 18, 20, 25, 30 ct. per ons. Uitsluitend verpakt. Verkrijgbaar te Axel bij De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den Heer B. C. IJSEBAERT, te Axel, op Donderdag den 18 Juli 1912, des namiddags S'A ure, verkoopen wassende op landen in de polders. Beoosten- en bewestenblij en Catha rina, gemeente Axel. Te vergaderen op de hofstede „Reigera- bosck" aldaar.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 3