Landbouw. Gemengd Nieuws. In Oostelyk Zeeuwsch-Vlaanderen is men begonnen met het snyden van gerstde oogst is tamelijk bevredigend. Ook het vlastrekken heeft een aan vang genomenhet is een zeer zwaar werk, vooral met deze snikheets dagen we vernamen van verscheidene arbei ders, die het niet vol konden houden, vooral de eerste dagen, omdat zij den arbeid nog niet gewoon waren. Nu men midden in de perceelen ge raakt, blijkt het al meer, dat de vlas oogst in 't algemeen niet zal meevallen de stengel is klein, de kleur niet mooi en de zaadopbrengst geringvele per sonen, die vlasland hebben gehuurd, zullen schade hebben te boeken. In deze streek is het bietengewas buitengewoon vooruitgegaan, zoodat, in tegenstelling met hetgeen eenige weken geleden werd verwacht, op een ruimen oogst kan gerekend worden. M. Crt. In tegenstelling met vroegere jaren kan men thans op bijna geen enkele boerderij in het Land van Axel kersen bekomen, daar het een zeldzaamheid wordt een boom met rijpe kersen aan te treffen. Dit vindt zyn oorzaak in de schade die daaraan door de spreeuwen wordt toegebracht, en die de sappige vrucht weten te bemachtigen voor men gelegenheid krijgt ze te plukken. Om die reden worden dan op sommige hof steden de kersenboomen ook al gerooid. Het besproeien der aardappels. De gevreesde aardappelziekte, die vroeger zulke vreeselyke verwoestingen aanrichtte, wordt tegenwoordig met succes bestreden door de aardappelen te besproeien met Bordeauxsche of met Bourgondische pap. De laatste wordt bereid uit kopervitriool en water vrye soda, de eerste uit kopervitriool en kalk. Door de bemoeiingen van het Instituut voor Phytopathologie (Ziekteleer der planten) en de Rykslandbouwproefsta tions, wordt thans door enkele groot handelaars een pappoeder in den handel gebracht, dat voldoet aan de eischen, welke men aan deze stot stellen mag. Dit pappoeder wordt afgeleverd onder den naam van „Normaal pappoeder". Wan neer men groote hoeveelheden koopt, dan stellen de soliede handelaars den afnemers in gelegenheid, om op kosten van den leverancier de geleverde waar te laten onderzoeken aan de Rijksproef stations. Wie weinig aardappelen te besproeien heeft, kan het Normaal pap poeder bekomen in bussen, welke netto een halve kilo bevatten. Met deze hoeveelheid kan men 13—15 K.G. pap maken, dat is juist genoeg voor één rugsproeier. Dr. H. M. Quanjer, aan wiens brochure „Het besproeien der aardappelen", wij dit stukje ontleenen, raadt aan, om per H.A. 450 tot 900 L pap te versproeien. De hoeveelheid pap, \Velke men gebruiken moet, hangt af van verschillende omstandigheden o. a. van de weersgesteldheid, eene al of niet krachtige ontwikkeling van het loot, de meer of mindere vatbaarheid voor de ziekte enz. Wanneer men een rugsproeier gebruikt kan men per dag door één man Va tot 1 H.A. laten be sproeien. Volgens Dr. Quanjer moet het besproeien der late aardappelen voor de eerste maal geschieden tusschen 20 en 30 Juni. Somtijds, wanneer bijv. door veel regen de pap van de planten wordt weggespoeld, ot wanneer de ziekte zeer hevig optreedt, moet men 2 of 3 maal sproeien. Daar het ons doel was, om de aandacht van belanghebbenden te vestigen op de zeer belangrijke brochure van Dr. Quanjer, willen wij eindigen, met allen aan te raden, genoemde brochure aan te schaffen. Zij is gratis te bekomen bij de Directie van den Landbouw, Tournooiveld 6, te 's Gra- venhage. Wij bevelen eene nauw keurige lezing ten zeerste aan en hopen, dat niemand der lezers vluchtig moge heenlezen over de bladz. 17 en 18, waar bezwaren besproken en weerlegd en de voordeelen genoemd worden. Evenals al het nieuwe, stuit ook het besproeien der aardappelen op vele vermeende bezwaren. De een meent, dat het toch niet helpt, een ander kalt weer over het schadelijke voor de gezondheid, een derde weer met wat anders. Moge de brochure van Dr. Quanjer er veel toe bijdragen, dat deze bezwaren verdwij nen en dat binnen niet al te langen tijd het besproeien der aardappels alge meen wordt. De Minister van Landbouw, Nij verheid en Handel heeft goedgevonden te bepalen, dat de gewone Rijksuajaars- keuringen van tot dekking bestemde hengsten in 1912 gehouden zullen worden. Voor Zeeland op 2 September a.s. te Middelburg op 3 September a.s. te Oostburgop 4 September a.s. te Kattendijke; op 5 September a.s. te Hulstop 6 September a.s. te Bergen op Zoom en op 7 September a.s. te Zierikzee. AXEL, 16 Juli 1912 De gehouden collecte ten behoeve van het fonds ter aanmoediging en onder steuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden, heeft in Zeeuwsch- Vlaanderen (Oost. Deel) het volgende opgebracht Axel, 12,44 Boschkapelle, 3,01s Clinge, 1,83Graauw, 5,646Hengst dijk, 2,60 Hoek, '15,80 Hontenisse, 13,39s; Hulst, 7,93; Koewacht, 1,50; Ossenisse, 6,Overslag, 2,75 Phi lippine, 3,70 Sas van Gent, 6,93 St Jansteen, 2,10Stoppeldijk, 8,— Terneuzen, ƒ9,45; Westdorpe, 7,065 Zaamslag, f 12,90 Zuiddorpe, 2,05, wat totaal een bedrag uitmaakt van 124,10. Zondagavond daalde onder deze gemeente in het klaverland van den landbouwer Machielsen in den polder Beoostenblij benoorden een luchtballon neer van de Algemeene luchtvaartmaat schappij te St. Nicolaas, waarin drie personen zaten, n.l. de heeren Gustave van Battel, ingenieur aëronaute te Mechelen Jozef Vertocht, brouwer te Vracene en Adolphe Verhaert, grond eigenaar te Beveren Waas. Zij waren opgestegen te Vracene, een paar uur van St. Nicolaas, om 6 uur 30 minuten en neergedaald om 7 uur 45 minuten. Om 6 uur 45 minuten waren zij boven St. Gillis-Waas ter hoogte van 1050 M. om 6 uur 50 minuten boven Stekene ter hoogte 1400 M. en om 7 uurömin. boven Hulst ter hoogte van 2500 M. Het doel van deze luchtreis was weten- schappelijke opstijgingen. Daar er veel wandelaars op pad waren, stroomden honderden naar de plek waar de ballon gedaald was, wat zeker niet aan den klaverakker ten goede kwam. De ballon werd op een kar naar Axel gebracht, waar de lucht reizigers hebben gelogeerd, om des Maandags met den trein weer huis waarts te keeren. Aan het festival, dat 15 Aug. a.s. alhier zal gehouden worden ter gelegen heid van het 25-jarig bestaaD van het tantarengezelschap „Concordia", zal deelgenomen worden door de muziek gezelschappen „De Volharding" van Zaamslag „Eendracht" van Koewacht „Concordia" van Overslag; „Vrijheid- Eendracht" van Lamswaarde; „Ons Genoegen" van Zuiddorpe en „St. Cecilia" van St. Gillis-Waas en de zangvereenigingen „Orelio" van Axel en „Zaamslags Mannenkoor" van Zaam slag. Iedere vereeniging krijgt een prachtige zilveren herinneringsmedaille, terwijl nog verschillende geldprijzen aan de vreemde gezelschappen w orden toegekend Tot onderwijzer aan de R.-K. bijz. school te Oostburg is benoemd de heer C. v. d. Eeckhout van Koewacht. H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins hebben gistermorgen per auto een bezoek gebracht aan de legerplaats bij Oldebroek. Dadelijk na aankomst, te 8 uur, begaf het Koninklijk Echt paar zich naar de gevechtslinie, waar terstond bet vuur geopend. Tot half twaalt bleven de Koningin en de Prins de schietoefeningen bijwonen; daarna keerden Zij naar de officierscantine terug, waar verfrisschingen gebruikt werden. Even daarna vertrok het Koninklijk echtpaar wederom per auto naar Het Loo, toegejuicht door tamelijk veel belangstellenden. Te St. Maartensdijk is een 17- jarige jongeling, M. Bil genaamd, bij het zwemmen in de Pluimpot ver dronken. Te Appingedam is het 4-jarig zoontje van den fabrieksarbeider KI. onder een hooiwagen geraakt en met verpletterd hoofdje opgenomen. Op het Soerabajadok te Schelling- woude liet de 22-jarige werkman Arie de Nys zich aan een kraan naar boven hijschen. Wijl de machine geen stroom meer had om terug te werken, moest de man zich op 18 meter hoogte los laten. Hij viel op den grond en brak zijn rechterarm en rechterbeen. De ongelukkige is per auto-brancard van het schietterrein naar het O. L V.- gasthuis vervoerd. Te Rhoon is een 28-jarige onder wijzeres, mej. A. K., uit Rotterdam, bij het uitstappen uit de stoomtram der R. T. M. met haar linkerbeen onder de tram geraakt, waardoor haar voet werd verbrijzeld. Zij werd per stoom tram naar Rotterdam vervoerd en ver der per brancard naar eene zieken- inrichting. Te Leiderdorp is een zware brand uitgebroken in den steenoven van de firma Hoos. Het blusschingswerk eischte veel voorzichtigheid, daar men de twee millioen steenen aan den oven trachtte te behouden. De kap van den oven en een aangrenzend huis werden ver nield. De oorzaak van den brand is onbekend. Te Herkenbosch Meinweg (L.) is Zondag een groote uitgestrektheid den nenbosch, meestal aan particulieren toe- behoorend, afgebrand. Te Opwierde (Gr.) is een zoontje van den werkman K. onder een wagen geraakt en doodgereden. Heidebrand. Woensdagnamiddag- heeft onder Gortel, op de Veluwe, een heidebrand plaats gehad op gronden, aangekocht door H. M. de Koningin. Ruim 20 H.A. zijn verbrand. Door voorbranden en opgraven werd het vuur bedwongen. Prins Hendrik en zijn adjudant woonden het blusschings werk bij. De arbeider L. Veenstra, gehuwd en vader van een kind, is Zondag bij het zwemmen te Schoonebeek ver dronken. Te Zoetermeer is, naar de Delftsche Crt. meedeelt, de vrachtrijder J. O. Zondag bij het zwemmen in een plas achter zijn woning verdronken. Hij laat een weduwe met 4 kinderen na. Een 12-jarig zoontje van H. Schelling te IJsselmonde is bij het zwemmen in het Zuiddiep verdronken zijn lijk is nog niet gevonden. Zondag is in een sloot te Arkel, bij Gorinchem, een 50 jarige man ver dronken zijn lijk is reeds opgehaald. Zondagavond is in den IJssel te Zalk bij het baden de ongehuwde ar beider A. Strijdveen, uit Westenholte gem. Zwollerskerspel, verdronken. Zondagnamiddag is de 23-jarige gehuwde werkman W. v. d> D. te Schildwolde bij het baden verdronken. Donderdagavond is de 30-jarige H. W., uit Westerveld (gem. Zuidwolde) bij het zwemmen in de Hoogeveensche vaart in de Wijk verdronken. Voorzichtig met fruit en groenten. Het „Maandblad tegen de Verval- schingen" schrijft: In dit seizoen, waarin van rauwe vruchten en salade eeD zoo ruim gebruik wordt gemaakt, is het voorzeker van belang op zeer interessante proefne mingen te wijzen, in verband met het gevaar van besmetting, door onzuivere, rauwe groenten en vruchten. In de eerste plaats komt hierbij de besmetting door tyfuskiemen in aanmerking, en het kan geen verwondering baren dat een dergelijke infectie kan voorkomen, in aanmerking nemende de soort mest stoffen, die dikwijls gebezigd worden. Het is daarom zeer belangrijk te weten, onder welke omstandigheden groenten en vruchten tyfusbacillen kunnen be vatten, die in of op den grond tot ont wikkeling zijn gekomen. Tyfus-bacillen blijven, zooals de ex perimenten bewezen hebben, bij ge wone zomertemperatuur zeer lang in leven, volgens sommigen van 65 tot 75 dagen. De laatste proefnemingen te dezer zake werden, volgens „The Medical Pres", door Dr. Creel genomen op de volgende wijze. Hij zaaide sla- en radijszaad en besprenkelde deze be zaaide oppervlakte twee dagen later met faecale stoffen, waarby een versche cultuur van typhus-bacillen gevoegd was geworden. In een bed waarbij de planten gedurende een gedeelte van den dag beschaduwd werden, konden tyfus bacillen op de bladeren geconsta teerd worden na een tijdsverloop van dertig dagen. Op de plaatsen waar voortdurend het volle zonnelicht kon schijnen, waren zij na tien dagen ge dood. De meeste zorg werd besteed aan het nemen van slechts zeer zuivere bladeren. Een zeer interessante proef werd genomen in zake het effect van herhaalde wassching der bladeren. Een slablad werd driemaal achtereen in kiemvrij water gewasschen, en des niettegenstaande werden tallooze tyfus kiemen aangetoond. Wij achten deze proefnemingen van zeer groot belang met het oog op het opsporen van ziektegevallen van dik werf raadselachtigën oorsprong. Wie zekerheid wil hebben koke zoowel groenteu als vruchten ter dege, en waai dit uit den aard der zaak niet geschiedt, zooals b.v. bij salade en sommige vruchten, (aardbeziën o.a.) is het uit een hygiënisch oogpunt van het grootste gewicht, dat de tuinbouwer zich bij de bemesting onthoude van het bezigen van uitwerpselen van menschelijken aard, die de grootste verspreiders der besmetting geacht kunnen worden. Waar kunstmest uit anorganische zouten bestaande aangewend wordt, is natuurlijk een dergelijk gevaar buitengesloten. In Ostende woonde een visscher met zijn moeder, grootmoeder en schoon zuster in één woning. In het huis houden heerschte dikwijls oneenigheid, omdat de vrouwen den visscher ver weten, dat hij een moordenaar was. Dit verdroot den man. Dies drong hij in den nacht van Woensdag op Donderdag in de kamer zijner schoon zuster binnen en bracht haar zonder aanleiding eenige bijlslagen toe. Daarna wendde hij zich naar zijn moeder en grootmoeder. De eerste heeft hij met wel 7 bijlslagen den schedel ingebeukt, terwijl ook zijn grootmoeder het op hoofd en rug moest ontgelden. Daarna sprong de wreedaard te water, maar bedacht zich, zwom naar een bootje en gaf zich bij de politie aan. De vrouwen leven nog. De moeder heeft verklaard, dat de man in een aanval van waanzin handelde en heeft de lankmoedigheid der autoriteiten in geroepen. Afschuwelijk.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 2