Woensdag 17 Juli 1912. 28e Jaar». Ij ii Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, £fl5 Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaansck-Turksclie Oorlog. Uit Feroea wordt aao de Agencia itefani gemeld, dat Donderdag een vlie- kolonue een zeer verren verken- iingsmar3ch over den tweeden karavaan weg heeft ondernomen tot aan deTune- lische grens. De kolonne, die steun- mnten vond in andere troepenafdeelingen, 8 van uit de Italiaansche stelling bij 3idi Saïd meer dan 30 K.M. weg geweest. Sij vond den tweeden karavaanweg eu iet aangrenzend gebied door den vijand perlaten. De waterputten waren uitge- Iroogd en er is geen spoor gevonden, waaruit men kon afleiden, dat voor kort nog een karavaan voorbijgetrokken was. Op den terugweg echter, hebben van f den derden karavaanweg scharen Arabieren, die door ruiters versterkt waren, met verschillende uitvallen tracht de opstelling van de kolonne te verbreken. De Arabieren werden na een levendigen strijd met verliezen, vooral aan ruiters, teruggeslagen. Eenige door de bergartillerie, die de vliegende kolonne vergezelde, afgegeven schoten hebben de aanvallers voor goed uiteen gedreven De kolonne keerde nog op denzelfden dag naar Sidi Saïd terug. Zij had enkele lichtgewonden en één zwaargewonde. In den omtrek van Sidi Saïd is geen spoor van vijanden voorhanden. Lord Kitchener is te Romeaangekomen Men vertelt, dat hij met leden van de Regeering besprekingen zal houden over den oorlog. In Weensche diplomatieke kringeu noemt men de berichten over een over eenkomst tusschen Engeland, Frankrijk en Italië betreffende de Middellandsche Zee, onjuist Hoogstens zou er sprake kunnen zijn van overeenkomsten betreffende het land bezit aan de Noord-Afrikaansche kust, maar omdat de mogendheden haar hou ding nog niet hebben bepaald ten op zichte van de inlijving van Tripoli, zijn ook de berichten over dergelijke over eenkomsten voorbarig. Vaak heeft men beweerd zegt de corr. der Köln. Ztg. te Constantinopel dat het Turken en Osmaansche Christenen beiden ontevreden zou maken, als Turkije, door den afstand van Tripoli en Barka, zou worden verminkt. Doch niet lang geleden nog heeft men jongen officieren, die naar Tripoli wilden gaan, den dank van de Regeering doen toekomen, met de bijvoeging echter, dat ze niet moesten vergeten dat de grootste vijand van Turkije in Europa was. Dat Tripoli verloren gaat en dat zal het, het moge kort of lang duren is niet de schuld van de verdedigers vao het Noord- Afrikaansche laqd, maar van hen, die verzuimd hebben, Tripoli tijdig iu staat 7au verdediging te brengen. »Datisde gedachtengang die hier heett wortel ge schoten. Een opstand wegens het sluiten vrede in een handig gekozen vorm aan de bevolking bekend te maken". FRANKRIJK. Telegrammen maken melding van op stootjes, in de haven van Marseille voor gekomen. Vrijdagmiddag zijn een troep vrouwen van ingeschrevenen, op het oogenblik, waarop de aibeid hervat zou worden, op het Joliette-plein te hoop geloopen om aan de prefectuur te gaan betoogen tegen de verhooging der brood prijzen. Toen de betoogers gekomen waren daar, waar de Dames boulevard de Republiekstraat snijdt, werd er met steenen gegooid naar de politie en de gendarmes te paard en weldra kwam het tot vechten. Aan weerszijden werden menschen gewond en er werden vele aanhoudingen gedaan. De Joliette-wijk, waar den geheelen verderen dag groote opwinding heerschte, werd afgezet. Gen darmen te paard en politie per fiets patroeljeerden en beletten samenscho lingen. Toch kwam het in den namid dag weer tot botsingen en er volgden nieuwe aanhoudingen. Het meerendeel der aangehouden menschen zijn inge schrevenen bij de marine. Te Brest is Vrijdag aan boord van den torpedojager Dimois een machine ontploft; twee machinisten zijn zwaar gewond. DUITSCHLAND. Voor de rechtbank te Dortmund staan op het oogenblik eenige mijnwerkers uit Asseln terecht, wien te laste wordt ge legd, dat zij bij een staking dynamiet- aanslagen gepleegd hebben of hebben willen plegen op de woningen van werk willigen. De beklaagde Blank vertelde bijzouder- heden over de samenspanning. Zekere er de aanlegger van. Hij Schaper was had acht dynamietpatronen gereed ge maakt, ze op de tafel in zijn huis neer gelegd en toen de andere beklaagden bij zich laten komen. Hij haalde een groot broodmes en stak dit in de tafel, terwijl hij uitriep, dat hij iedereen, die iets zou uitbrengen, vermoorden zou. Elk de aanwezigen moest daarop verzekeren, dat hij niets zou verraden en dynamietpatroon met de opdracht, die voor een bepaald huis neer te Twee werklui zonk de moed in de schoenen, zij deden hun patronen weg, maar drie andere patronen werden neer gelegd, ontploften en richtten tamelijk veel schade aan Schaper bekende, dat hij de aanslagen op touw had gezet, omdat hij gebeten was op de werkwilligen. Hij had hun alleen vrees willen aanjagen, maar geen kwaad willen doen, zeide hij, omdat dynamietpatronen, als zij op een open plaats ontploffen, niet veel schade plegen te veroorzaken. ENGELAND. Bij een maaltijd in het Mansion house ,._oheeft Vrijdag minister Lloyd George ge- van den vrede, verwacht in Constantinopel I zegd, dat hij geloofde, dat de internationale, niemand. In het land zelf zijn veel be- toestand nooit zoo goed was geweest als langrijker punten van oneenigheid, dan I thans. Toen hij, bij een dergelijke ge- de Tripolitaausche quaestie. Het komt I legenheid als deze, in 1911 een toespraak er slechts op aau, het sluiten van den hield, scheen de toekomst donker. verheugt mij te kunnen verklaren, dat de storende elementen in onze verhou ding tot het buitenland, met name de Marokko quaestie, zijn weggenomen op een wijze, die voor alle partijen bevre digend is, zoodat er geen grond tot wrok was overgebleven. Een tijdperk van onderlinge welwillendheid is aangebroken. De toestand is goed en wordt gaandeweg beter. Als wij den blik buiten ons land slaan, vinden wij niets wat onge rustheid zou kunnen veroorzaken. Tus schen de naties is zich een verlangen het ontwikkelen, om met elkander op goeden voet te staan. Dat moet het vertrouwen tot ondernemen bevorderen, dat noodzakelijk is voor den commerci- eelen bloei hier en in ieder ander lande. ZWITSERLAND. Te Zurich is een algemeene staking afgekondigd. Het is herhaaldelijk tus schen de politie en de stakers tot bot singen gekomen, waarbij vooral Italiaan sche werklui betrokken waren. Het verkeer staat volkomen stil en de winkels zijn gesloten. De ijzerindustrieelen, met wier werk lieden de moeilijkheden zijn begonnen, hebben bij wijze van verweer een uit sluiting aangekondigd. De regeering houdt troepen klaar. AMERIKA. George B. Cortelyou, die de particuliere secretaris was van Roosevelt in 1904, en die toen de administratie heeft gehad van het fonds, voor de bestrijding der verkiezingskosten van Roosevelt bijeen gebracht, heeft over de samenstelling van dat fonds en de namen van hen, die daaraan bijdrageu schonken, mede- deelingen gedaan. Zulks ter ontzenuwing van de bewering, dat Roosevelt »de candidaat van Morgan is«. Uit de mede- deelingen blijkt het volgende Er waren geen bijdragen ontvangen van Morgan, Depew, Perkins, Rockefeller en Speyer, noch van de Staal-trust, de Papier trust, de Vleesch-trust, de Suiker trust, de banken of de spoorwegen. Wel contribueerden James H. Hyde, de Equitable Life, de thans overleden spoorwegkoning Harriman, en de nu ge storven petroleum-magnaat H. H. Rogers De meeste contribuanten tot Roosevelt's verkiezingsfonds in 1904, welk fonds een kleine 2 millioen dollars had bedragen, waren dames. Deze verklaringen van Cortelyou wer Verschillende Berichten. >Het den afgelegd ten overstaan van de des betreffende enquêtecommissie. Het zal, nu de bijdragen van ettelijke financiers zijn outhuld, zoowel voor de Democraten als voor de Republikeinen moeilijk worden om voor de loopende campagne groote bijdragen van de zaken lui los te krijgen. Zij willen wel geld gevenmaar aan publiciteit hebben zij een hekel. De groote hitte in het Oosten en Midden der Vereenigde Staten houdt aan. En te New-York zijn er Woensdag weer 11 sterfgevallen tengevolge van de warmte geregistreerd [in het geheel te New-York reeds 28]. Gelukkig heeft Donderdag een hevig onweer, dat boven New-York losbarstte, eenige verlichting gebracht, Te Maagdenburg had in een molen van de firma Hildenbrand een meelstof- ontploffing plaats, die den heelen molen vernielde. Er zijn 5 arbeiders gedood en in de stad zijn door den luchtdruk talrijke ruiten gesprongen. Verder zijn nog tien arbeiders ernstig gewond. De brandweer kon slechts de omliggende huizen voor brandgevaar behoeden. De materieele schade is zeer groot en een paar honderd arbeiders z\jn buiten werk. Te Ejbiswald (Oost.) werd een' jongen van 23 jaar plotseling krank zinnig hij viel de menschen, die hem tegenkwamen, met een mes aan en wondde er twee levensgevaarlijk en doodde zijn nicht door 18 messteken. Met moeite kon men hem eindelijk baas worden. In een kazerne bij Perpignan heeft de bliksem geducht huisgehouden. Hij kwam binnen door een venster van de tweede verdieping, volgde een ijzer- draad, heeft de sabel van een onder officier aangeraakt zonder den man zélf te kwetsen, is den vloer overgestoken en elders in de slaapkamer van de Iste verdieping terecht gekomen. Daar schoot hij langs een krib, een soldaat aan den linkerkant verlammend en om ringde daarna het ledikant van den naast hem liggenden soldaat, die door schijnsels omringd werd en van schrik stom bleef. De bliksem verspreidde in de chitnbrée een zoo sterke lucht van zwavel en een zoo zwaren rook, dat alarm werd gemaakt, omdat men meende, dat brand was uitgebroken. Toen de eerste schrik voorbij was, nam men de gevolgen nauwkeuriger op. Men bevond, dat de eene soldaat geen woord kon uitbrengen. Toen na eenige uren de ontroering geweken was, kreeg hij echter de macht over zijn spreekorganen terug, terwijl de soldaat, die aan den linkerkant verlamd werd, aan de beterende hand is. Men weet hoeveel moeite het te Parijs gezinnen met veel kinderen kost, ergens onder dak te komen. Een huur- dersbond is ter bescherming hunner belangen opgericht. In Vincennes heeft men een mooie oplossing van het vraagstuk bedacht, wat overigens geen oplossing is. Zooals blyken zal. Daar heeft men vier groote blokken gebouwd van arbeiderswoningen met twee, drie en vier kamers, die onder scheidenlijk voor 125 tot 400 frs. per jaar zullen worden verhuurd. Deze woningen zyu in de eerste plaats be stemd voor families die veel kinderen hebben of ver vachten. Want voor elke baby, die het den ooievaar behaagt in de woning te brengen, wordt een kwartaal huur vrijgescholden. Men heeft hier natuurlijk met een vereeni- ging van weldadigheid te doen- Wat er van de huur overschiet, zal dienen voor een cantine voor zoogende moe ders, die daar voor niets kunnen spijzen. Elk blok heeft ook een bibliotheek eu een apotheek die om niet geneesmid delen voor zuigelingen verschaft. COURANT.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1