No. 28, V m i 1 i IJ il U 28e Jaarir. 1 Van Houtens Nieuws- en Adver 1 entieb 1 ad voor Zeeuws cli- Vlaanderen. De beste voor den prijs Dl EL EM AA, Buitenland. ui SS Binnenland. D't, blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaanscli-Turksclie Oorlog. Van de inneming van Misrata door de Italianen geeft een van Maandag gedagteekend telegram van generaal Camerana nog de volgende bijzonder heden Misrata zoo wordt daar gezegd is in onze macht. Hedenmiddag om halfvier, juist één maand na onze over winning bij Zanzoer, is onder het ver heugde geroep van Leve Italië de Italiaansche vlag op de kasba van Mis rata geheschen. Om 4 uur in den morgen zijn alle beschikbare troepen tot den aanval overgegaan, terwijl de oorlogsschepen de kusten van Kaap Soeroek tot Seira bewaakten. Onze rechtervleugel zou van af de heuvels aan de kust op een moeilijk terrein, dat zeer geschikte ge legenheid biedt tot het leggen van hinderlagen, den linkervleugel van den vijand omtrekken, terwijl in het midden de hoofdmacht over open terrein op rukte en de cavalerie onzen linker vleugel dekte. Het gevecht begon on, middellyk op zeer levendige wijze. De artillerie kwam spoedig in actie en beschoot de vijandelijke schansen met veel gevolg. De vijand, die een krachtig versterkte stelling aan den Oostelijken rand van de oase van Mis rata innam, bood verbitterd tegenstand, doch noch zijn heftig vuur, noch zijn tegenstand kon den stormachtigen aaD- val van onze dappere troepen ophouden. De strijd nam spoedig den omvang van een grooten slag aan. De Italiaansche rechtervleugel stootte op hevig verzet, doch versterkt door een reservebataljon, wierp hij zich met onweerstaanbare kracht op den vijand, doorbrak zijn flank en greep hem met de bajonet in den rug aan. Om 10 uur bevond de vijand zich hier in volle vlucht in de richting van zijn rechter vleugel, die van het terrein vol hinder nissen partij trok en steeds weer hard- nekkigen tegenstand bood. Eerst na de inneming van het dorp 'Soeroek, dat met herhaaldelijke, heftige bajonetaanvallen genomen werd, kon de opmarsch der Italianen, hoewel onder het doorstaan van moeilijkheden, tot Misrata voortgezet worden. Toen de Italianen daar aankwamen, zette de vijand zijn ongeregelde vlucht naar het binnenland voort. De Turken lieten hun dooden op het tooneel van den strijd liggen; huu verliezen zijn Dog niet vastgesteld, doch bedroegen vele honderden. De Italianen hadden 9 dooden en 121 gewonden, w. o. 4 Askari's. DUITSCHLAND. De Prankf. Ztg. heeft aangaande de ontmoeting tusschen de twee Keizers te Baltisjki Port vernomen, dat de rijks kanselier met de Russische ministers overeen is gekomen, dat men aan de gewoonte van geregelde samenkomsten tusschen de vorsten en hun raadslieden ook in de toekomst vast moet houden la dat men deze ontmoetingen zelfs tot een vaste instelling moet maken. l aa het publiek kan het^ j'oordeel worden gelaten, of inderdaad is 1 Kg. /1.50 ^Kg. 0.42| U/2 - 0.80 Ho - -0.18 ENGELAND. De groote vlootschouw te Spithead is in alle opzichten geslaagd. Er lagen 240 schepen op de reede, onder welke 42 1ste klas slagschepen en 51 kruisers, te zamen een waarde van 1250 millioen gulden vertegenwoordigende. De leden van het parlement, die aan de uitnoodiging gevolg hadden gegeven, waren aan boord van een pantserschip van het schouwspel getuige. De Koning is, ondanks het ongeluk dat pas gebeurd was, Dinsdag afgedaald in de mijn Blascar, die in hetzelfde district als de ongeluksmijn ligt. De schacht is 300 M. diep, en het is de eerste maal geweest, dat een Koniog van Engeland onder de mijnwerkers onder den grond is geweest. De Koning liep een halve mijl en leende ten slotte het gereedschap van een mijnwerker, ohi zelf wat kolen te hakken. Daar van nam hij een gedeelte als aan denken mee. Later brachten de Koning en de Koningin met een auto een bezoek aan de plaats van het ongeluk, om de weduwen en weezen op te beuren en de gewonden te bezoeken. Tot Dinsdagavond had men 69 lijken gevonden. De directeur van de mijn is aan zijn wonden bezweken. Het bestuur van de haven van Londen heeft Dinsdagavond een cnededeeling aan de pers gedaan, waarin het de be weringen van de Londensche stakings commissie tegenspreekt, dat er nog 80.000 stakers aan- de Theems zouden zijn en de commissie de wolveiiingen zou beletten. Deze worden onbelem merd voortgezet, terwijl men met spoed naar den gewonen toestand in de haven op weg is. Dinsdag waren er 16.565 bootwerkers aan den arbeid en 160 schepen in lossing. Gedurende het ver loop van de staking zijn er op de Theems 300 schepen, metende een half millioen tonnen, gelost en geladen. De groote Oostelijke Spoorwegmaat schappij heeft Dear, een bestuurder van den bond van spoorwegarbeiders, te Stratford ontslagen. Hij was de aan voerder van de spoorwegbeambten, die staken wilden om de transportarbeiders te steunen. Deze spoorwegbeambten eischen nu, dat Dear weer in dienst genomen wordt. De arbeiderspartij in het Lagerhuis zal de regeering hierover interpelleeren. De Groote Oostelijke Spoorwegmaatschappij maakt bekend, dat Dear alleen ontslagen is omdat hij telkens zonder verlof wegbleef. PORTUGAL. De Kamers hebben eenstemmig een wet goedgekeurd, waarbij de regeering de bevoegdheid verstrekt wordt om daar, waar het noodig is, de bij de grondwet gewaarborgde rechten op te heffen en in de provincies Braga en Vianna de Castello en mogelijk ook in Villareal den staat van beleg at te kondigen. Dinsdagmiddag is de marine-officier Manuel Soares gedood in een hotel te Lissabon. Hij was reeds vroeger, onder beschuldiging samen te zweren tegen de republiek, aangehouden. Hij werd echter vrijgesproken. Volgens den correspondent van het Journal in Portugal moet de ontredde ring onder de monarchisten volkomen zijn. Vele vluchtelingen bereiken in uitgeputten toestand de grens. TWEEDE KAMER. Dinsdag had weer een incident plaats in de Kamer. De heer Duymaer van Twist wenschte naar aanleiding van het incident, dat zich in de vorige zitting tusschen hem en den heer Duys voordeed, ten sterkste te protesteeren tegen het feit, dat het stenogram, betreffende dat incident, opzettelijk en klaarblijkelijk met het doel om spreker te treffen en laterals wapen tegen hem te dienen in den stembusstrijd, door den heer Duys zou zijn vervalscht door het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen, o. a. deze, dat de heer Duys bij zijn rede voering hem, spreker, zou hebben ge sommeerd waar te maken zijn beschul diging, in de Kamer Gods eer te hebben aangerand door publiekelijk te vloeken. Spreker noemde deze handeling van den heer Duys ergerlijk en een brutale streek en hij zou gaarne gezien hebben, dat het Reglement van Orde eeue be paling kende, waardoor een dergelijk lid óf voor altijd öf althans voor een zekeren tijd uit de Kamer kon worden geweerd. (Rumoer en hoongelach.) De Voorzitter zeide, dat deze zaak hier niet te huis behoort maar bij de Commissie voor de Stenografie. Hij wil op dit incident niet verder ingaan. De heer Vliegen protesteerde er tegen, dat de heer Duymaer van Twist op deze onverwachte wijze deze beschul diging te berde brengt buiten tegen woordigheid van den heer Duys. De heer Ter Laan vroeg ook het woord over deze zaak, maar de Voor zitter weigerde het hem herhaaldelijk. Vervolgens werd voortgegaan met de behandeling der ontwerpen tot wij ziging en aanvulling van de pensioen wetten voor de land- en de zeemacht en van de bevorderingswet van de landmacht enz. Het wetsontwerp werd aangenomen. Het wetsontwerp tot wijziging der pensioenwetten voor de zeemacht werd z. h. st. goedgekeurd. De Kamer is daarop uiteengegaan. Afscheid president Van Bylandt. De President der Tweede Kamer, Graat van Bylandt) nam Dinsdag na afloop der vergadering het woord en verklaarde zichtbaaraangedaan, dat dit hoogstwaarschijnlijk de laatste ver gadering zal zijn geweest die door hem geleid is, en zulks op advies van zijn geneesheer. Het is geen desertie van het vaandel. Als het kon en spr. zou zijn hart kunnen volgen, dan zou spreker gaarne gebleven zijn. Hem restte thans een woord van dank te richten tot de Kamer voor den steun en de welwillendheid, hier steeds ondervonden. Spreker is overtuigd dat hy in zij n taak vaak is te kort gescho ten. De Kamer heeft echter geduld met hem gehad, gelijk hij geduld had met de Kamer. Hierop dankte spreker den griffier, de ambtenaren van griffiie, stenografie en bibliotheek, en al het mannelijk en vrouwelijk personeel der Kamer. Hij hoopte dat de Kamer in September weer met goeden moed de werkzaam heden zal hervatten en wees er daarby op dat het atgeloopen zittingjaar een recordjaar was, waar de Handelingen meer dan 3000 bladzijden telden. Met een herhaald woord van diep- gevoelden dank eindigde de heer Van Byland. De heer Lieftink, het oudste Kamerlid in jaren, beantwoordde deze rede. Waar de voorzitter had gesproken van een hoogstwaarschijnlijk afscheid, wilde spreker nog de hoop blijven koesteren dat de geachte president wellicht nog op zijn besluit kon terugkomen. Maar als het besluit gegrond is op medisch advies, zou het van de Kamer ondank baar zijn er bij den heer Van Bylandt op aan te dringen nog langer zijn moeie- lijk ambt te blijven bekleeden. Namens de Kamerleden dankte spre ker den voorzitter oprechtelijk voor zijn eerlijke, ijverige, onpartijdige lei ding, er op wijzende, dat de heer Van Bylandt moeielijke tijden in de Kamer heeft medegemaakt, maar dat hij onder alle omstandigheden bleef de humane, trouwe voorzitter, waarop wij konden rekenen Namens de Regeering sloot Minister Colijn zich met een kort, hartelijk woord aan bij de hulde den heer Van Byland door den heer Lieftinck ge bracht, zijnerzijds wijzende op de steeds zoo aangename samenwerking tusschen voorzitter en leden der Regeering. Alle redevoeringen werden met hand geklap begroet, waarop de voorzitter voor het laatst de vergadering sloot. ANT. I o o

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1