f f oensdag Juli 1912, 28e .laan?. mki.kmaa, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UIT GlWER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaanscli-Turksclie Oorlog. Te Genua zijn de twee eerste woestijn kruisers* ot auto-mitrailleuses ingescheept met bestemming naar Boekames. Elk ran deze gepantserde voertuigen kan 12 manschappen en 4 snelvurende kanonnen medevoeren met den daarbij behoorenden schietvoorraad, benevens benzine voor 300 kilometer. De wagens kunnen 40 K.M. per uur afleggen. In den loop van deze maand zal het arsenaal te Turijn nog 10 van dergelijke oorlogsmonsters afleveren. DUITSCHLAND. De Russische kapitein Kostewitsj zit nog altijd te Berlijn in hechtenis. In Duitschland steekt men den draak met de pogingen van Fransche bladen, die het voorstellen, alsof de spionage- zaak op de ontmoeting tusschen de keizers te Baltisjki Port een ongunstigen invloed zou kunnen oefenen. Dergelijke zaken komen veel meer voor dan de wereld te hooreD krijgt en men behoeft niet te denken, dat de staatsmachine daardoor tot stilstand zal komen. De twee vorsten zegt de Berlijnsche correspondent van de Frankf. Ztg. hebben op het oogenblik te Baltisjki Port belangrijker dingen te doen, dan aan een vermeende ontstemming over zulke beuzelingen toe te geven. Hier geldt het: minima non curant imperatores. De National-Zeiting heeft Swerbejef, de nieuwe Russische gezaut te Berlijn, naar zijn meening gevraagd. Hp ant woordde Deze zaak is te betreuren, maar wordt, evenals altijd met dergelijke, helaas veel voo> komende zaken geschiedt, door de openbare meening en de pers overschat en overdreven. In geen geval kan en mag zulk een voorval een on gunstigen invloed hebben op de betrek kingen tusschen de twee landen. Daarom kan ook de zaak van Kostewitsj niet terugwerken op de stemming bij de ont moeting te Baltisjki Port. Voor het rijksgerecht te Leipzig heeft Vrijdag de zaak gediend tegen den Helgo- lander Eilers en zijn verloofde Olga Kling, beiden beschuldigd van spionage. Eilers is eenige jaren in de Vereenigde Staten geweest en heeft daar het Ameri- kaansche staatsburgerschap verkregen. Hem wordt ten laste gelegd, dat hij zich in 1911 plannen van de verdedigings werken van Helgoland heeft trachten te verschaffen, om die aan Engeland uit te leveren. Olga Kling wordt beschuldigd, hem daarbij geholpen te hebben. Toen het meisje voor kwam, wilde Eilers, die een zeer heftig man schijnt zijn, haar te lijf, omdat hij geloofde, zij ten zijnen nadeele verklaringen had afgelegd. De zaak is met gesloten deuren be handeld. Vrijdagmiddag heeft het rijksgerecht vonnis gewezen. Eilers is tot vier jaar tuchthuisstraf veroordeeld, zijn verloofde tot zes maanden gevangenisstraf, omdat zij verzuimd had Eilers aan te geven. Deze laatste straf werd als gekweten be schouwd door de voorloopige hechtenis. te dat Eilers had de teekeningen, die hij ge maakt had, ten huize van zijn verloofde bewaard, waarvan deze kennis droeg. De fabrieksbeambte Schatz is te Saar- gemünd wegens majesteitsschennis tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Op een feestelijke bijeenkomst had hij een gipsen borstbeeld van den Keizer wat omgedraaid en er lachende bij op gemerkt, dat men hem nu »van een anderen kant* zou leeren kennen. Dat was een toespeling op de dreigende woor den over een inlijving van het rijksland bij Pruisen, die de Keizer zich in een gesprek te Straatsburg heeft laten ont vallen. FRANKRIJK. Men heeft Vrijdagmiddag te Marseille bij het aanmonsteren voor verschillende maatschappijen een zekere vermeerdering van het aantal werkwilligen waargenomen. Te Havre hebben Vrijdag den ganschen namiddag gendarmes te paard en jagers in de Eurewijk gepatrouilleerd om de stakers te verstrooien. Men gooide steenen naar het paardevolk. Veel menschen zijn er opgebracht. De stakers hebben twee agenten op rijwielen lastig gevallen dezen schoten met hun revolvers in de lucht, cavaleristen bevrijdden hen. De hoofdcommissaris liet de koffiehuizen sluiten, waarin de stakers de wijk hadden genomen. Tegen half zeven was de rust teruggekeerd. ENGELAND. De stakings commissie heeft Vrijdag avond besloten de staking door te zetten, waartoe zij i n staat gesteld was door den geldelijken steun, dien verschillende vak- vereenigingen haar toegezegd of verschaft hadden. Hieruit blijkt, dat de onder handelingen, waarvan sprake is geweest tusschen de patroons en de leiders dei' staking niet gevoerd of mislukt zijn. Intusschen houdt de Daily Telegraph vol, dat de staking weldra verloopen zal zijn. ITALIË. Uit Innsbriick wordt aan de Lokal Anzeiger gemeld De Italiaansche artil lerie houdt sedert eenige dagen hier bij de Tiroolsche grens oefeningen. Aan houdend zijn artilleristen naar Tirol ge deserteerd. De commandant der troepen laat daarom de grens door een lange reeks vap posten bewaken j niettemin is het artilleristen gelukt langs moeilijke wegen naar Tirol te deserteeren. Slechte behandeling en de vrees voor Tripoli was de oorzaak vau hun vlucht. Een deserteur verklaarde »Als de grenzen niet zoo scherp bewaakt werden, zouden niet alleen de manschappen, maar zelfs de muilezels deserteeren.* OOSTENRIJK HONGARIJE. De correspondent te Weenen van de Londenscbe Times vestigt de aandacht op het feit, dat keizer Frans Jozef Vrij dag een merkwaardig record heeft ge evenaard en overtroffen. De duur zijner regeering is thans langer dan dien van koningin Victoria. Deze had 63 jaar, 7 maanden en 2 dagen geregeerd en Vrij dag heeft keizer Frans Jozef dien regee- ringsduur overschreden. Beiden, zoowel koningin* Victoria, hebben reeds dadelijk bij de itauvaarding van hun regeering de uitoefening van het bewind in handen gekregen. Langere regeeringen zijn,sedert de Middeleeuwen, enkel bekend van Lode wijk XIV en Karei Theodoor, keur vorst van de Palts. Maar deze beiden waren minderjarig, toen zij de regeering aanvaardden, en oefenden pas na het meerderjarig worden het ambt uit. De regeering van Lodewijk XIV duurde 66 jaar, van welke hij 62 jaar het bewind uitoefendekeurvorst Karei Theodoor was 72 jaar keurvorst, doch slechts 57 jaar de facto aan het bewind. De langste regeering, waarvan de ge schiedenis gewaagt, is voor zoover wij weten die van den Egyptischen koning Pepi II, die in zijn zesde jaar den troon besteeg en 100 jaar oud ge worden is. In hoeverre deze »jaren« overeenkwamen met die vanonzemoderne tijdrekening blijve hier buiten beschou wing. RUSLAND. Ook iu Engeland houdt de pers zich bezig met de beteekenis der ontmoeting van Keizer en Tsaar in de Oostzee. De Westminster Gazette constateert, dat de betrekkingen tusschen Dnitsohlaud en Rusland een nieuw bewijs Zijn voor de stelling, dat een bepaalde groepeering van de mogendheden niet uitsluit, dat er'ook vriendschappelijke betrek kingen onderhouden wqrdea tusschen leden van verschilleude groepen. Niemand wien het behoud van den vrede ter harte gaat zou wenschen, de goede betrekkingen tussohen Rusland en Duitschland gestoord te zien. Duitschland en Rusland hebben zoovele goede gronden, om den vrede in stand te honden en oulusten in de ge bieden aan hun grenzen te beletten, dat het onwaarschijnlijk is, dat zijzonder de allerdringendste noodzakelijkheid zich in de twisten van derden zouden laten betrekken. Het daardoor ontstane evenwicht is in overeenstemming met beider belangen; en het houdt de on ver- zoenlijken iu beide kampen in toom. De Engelsohen en de Duitschers zouden zioh wel eens mogen afvragen, waarom tusschen hen een dergelijke toestand van goede verstandhouding onmogelijk zou wezen, Voor hot overige betoogt het blad dat men iu Engeland gaarne zou zien, dat Duitschland, Rusland en Oostenrijk-Hon- garije wat betreft hun politiek in het Nabije Oosten, samenwerken. Dat zou de eenige mogelijkheid zijn om te komen tot een wederoptreden van het Europee- sche Concert, en tot een voorkoming van mogelijke noodlottige gevolgen van den oorlog De Londensche Times erkent, dat ont moetingen zooals er thans een heeft plaats gehad tusschen den Keizer en den Tsaar, nooit zonder beteekenis zijn, vooral niet wanneer zij zooals hier bijgewoond worden door verantwoordelijke ministers. Wat nu echter den Italiaansoh-Turk sclien oorlog aangaat meent de Times dat hoe ook de geruchten daarover mogen luiden Rusland, evengoed als de I overige mogendheden, of groepen van mogendheden, afkeerig is van interventie' En de Times gelooft dan ook wel te mogen voorspellen, dat de besprekingen te Baltisjki port niet zullen leiden tot de een of andere dramatische verrassing. Voor het overige meent het blad, dat Duitschland geen poging zal wagen om invloed ten kwade te oefenen op de be trekkingen, die er bestaan tusschen Rus land aan den eenen kant en Frankrijk of Engeland aan den anderen kant. De Times houdt zich ervan overtuigd, dat een poging daartoe niet de minste kans op succes zou hebben. Verschillende Berichten. SoldatenmishandelinqTe Pfalzburg drilde de vaandrig Zenz dezer dagen recruten, waarbij de infanterist Lechner een fout maakte. De vaandrig vroeg den man „Wat wil je liever, 21 dagen streng arrest of een oorveeg De soldaat koos het laatste, waarop de vaandrig hem een harden klap om de ooren gaf. De ongelukkige meldde zich ziek en werd in het hospitaal opgenomen. Het bleek dat het trommelvlies ge scheurd was. De vaandrig zal er wel weer met een lichte straf afkomen; hij was immers de „meerdere", Een cycloon in Amerika. Door den cycloon in Regina en de Canadeesche provincie Saskatchewan zijn volgens nadere berichten eenige honderden menschen gedood en nog 2 gewond, terwijl nog velen onder de puinhoopeu liggen. De schade wordt nu op tien millioen dollar geschat. De gouverneur (hij draagt den beroemden naam Walter Scott) is ongedeerd ont snapt, maar zijn huis is leelijk gehavend. Het was 4 uur 's middags zegt een nader bericht toen groote zwarte wolken aan den hemel kwamen opzetten. De stad was juist feestelijk versierd voor een kerkelijk feest, Om zes uur begon de storm en de cycloon huisde eerst in de Hami Hanstreet en Albert- street, de buurt der banken en handels zaken. Het parlementsgebouw ten Z. van het Wascana meer werd bijna geheel vernield. Velen, die zich op het meer bevonden, verdronken. Kleine booten werden over groote afstanden meege sleurd en op den oever geworpen. De cycloon keerde zioh toen naar het noorden en vernielde de wijk der rijke inwonersde 13e, 14e, 15e en 16e Avenue. Regeeriugsgebouwen en groote kerken werden vernield twaalf groote graanpakhuizen stortten inhet tram verkeer was geschorst. Het bulderen van den storm overstemde het gekraak der instortende huizen. Het gebouw van de christelijke jongemannen-ver- eeniging en de nieuwe stedelijke bibli otheek te Regina vormen nog slechts puinhoopeuevenzoo het gebouw der vrijmetselaars. Bereden politie deed het eerste reddingswerk. Vele houten huizen zijn eenvoudig weggeblazen; op vele plaatsen brak braud uit. Da stad levert een vreeselijk beeld der verwoesting opde staat van beleg is. afgekondigd en 3QQQ menschen zijn dakloos. 18 A T.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1