So. 20. Zaterdag 0 1912 28e .laar§$. T I j is Ak Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscb-Vlaanderen. Buitenland. Binnenland. PROEF ZE NAAST ELKAAR VAN HOUTEN'S Ron a V\o.. f 1,50 - 0,80 Landbouw. 1 Kg, 0,42/2 D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent, DRUKKER—UITGEVER AXEL, ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaansch-Turksclie Oorlog. Sidi Saïd, de plaats aan den karavaan weg langs de kust, dicht bij de grens 'ïd Tunis, schijnt dan eindelijk door de talianeu uit Boekames, die eerst inaan- len lang werkeloos zijn gebleven, bezet ;e zijn. Uit de berichten van Turksche zijde moet men opmaken, dat de eerste aanval van de Italianen met groote ver liezen was afgeslagen maar daarna schij nen zij teruggekomen te zijn en de Turksche stellingen stormenderhand ver overd te hebbeu. De bezetting van Sidi Saïd verandert weinig aan den toestand, daar de karavanen een omweg kunnen maken, buiten het bereik van de Itali- aansche kanonnen. Te Ras Zoroeg, aan de Groote Syrte bij de oostelijke grens van het gewest Tripoli, zijn de Italiaansche schansen du bijna voltooid en met kanonnen van 15 c.M. bezet. DUITSCHLAND. Het luchtschip Schwaben, dat Vrijdag te Dusseldorp vernield en in vlammen opgegaan is, is het achtste Zeppelin-lucht- schip, dat verongelukt is. De Zeppelins moesten, met hun vaste aluminium-ge- raamte, een veel langeren levensduur hebben dan de luchtschepen van andere stelselsin werkelijkheid is hun gemid delde levensduur totdusver niet veel meer dan enkele maanden geweest. Voor de eerste maal zijn er bij het ongeluk van de Schwaben een groot aantal menschen gewond. Bij vorige ongelukken waren de menschen er bijna steeds goed afgekomen. Van de 50 sol daten die het luchtschip hielpen vasthou den, zijn er alleen 32 gewond, bijna allen in den hals, daar iedereen, toen de vlam opsloeg, onwillekeurig het hoofd gebogen heeft. De ingenieur Door zat Da het ongeluk stijf van den schrik in een van de schuitjes en moeso er met geweld uitgehaald worden. De ingenieur Schuh, de monteur Kiefer en de bediende (Kubis, die in de passagierskajuit was, zijn allen zwaar gewond. Het ongeluk is, naar nu vaststaat, te wijten aan ontbranding van het gas in een van de 17 gascellen of ballonetten, die door den wind gescheurd was. Een commissie onder leiding van graaf Zeppelin zal een onderzoek naar de toe dracht instellen. De Schwaben was 140 M. lang en 14 M. breed en was het eerste Zeppelin-schip geweest, dat een snelheid van 19.3 M. in de seconde bereikte. Hare jongere zusterschepen ontwikkelden een nog groo- tere snelheid. TWEEDE KAMER. Ziekteverzekering. Ralenwet. Vrijdag was men genaderd tot art. 49 der Radenwet, waarbij bepaald wordt, vdat de Raad vau Arbeid zijn mede werking verleent bij uitvoering van wetten of bestuursmaatregelen, de arbei dersverzekering betreffende. een ander merk EN GIJ BLIJFT BIJ DE VOLKSDRANK BIJ UITNEMENDHEID. Nadat de minister in zicht had ge steld, dat volgens art. 16a eerste lid van de Ziektewet de Kroon volle vrij heid heeft tegen allen Raden-arbeid in, algemeene regelen te stellen en dat de Kroon alleen gebonden is aan goedkeu ring of vernietiging van voorstellen vau den Raad van Arbeid voor een bepaald geval in een bepaald district, trok mr. De Beaufort zijn amendement in, dat gericht was tegen het verorde- niugsrecht van den arbeidsraad. Na 's Ministers rede had de heer Nolens het amendement overbodig geoordeeld en werd intrakicing aanbevolen ter voor koming van een onzuivere stemming eu opdat de Kamer bij regeling van de raadshovoegdheid vrijer zal .staan. Dinsdag kwam aan de orde de bepa ling omtrent 't inwerkiug treden der wet. De Regeering wil haar op een nader door de Kroon te bepalen tijdstip in werking laten treden, terwijl een ameu- dement-Patijn c. s. aan die bepaling wil toegevoegd zien de conditie dat de wet niet in werking trede, aisvorens er een regeling betreffende verzekering van arbeiders van eeue geldelijke uitkeering in geval van ziekte is vastgesteld. Dhr. Patijn, dit amendt. toelichtend, acht net van zelf sprekend, dat de Raden van Arbeid niet iu werking kunnen treden alvorens de Ziekteverzekerin is tot stand gebracht. Voorkomen moet worden, dat de Radenwet alléóu zal gaan werken ten behoeve van de In- yaliditeits- en ouderdoms verzekering en dus niet voor de Ziekteverzekering, omdat deze alsdan nog niet zal zijn tot stand gebracht. Door het amendement zullen tonuen gouds bespaard worden door met de invoering van den Radenwet te wachten. Want voor de iuvaliditeits- en ouder- domsverzekering is de werkzaamheid der Raden luctel en de invaliditeitswet kan daarom naar spreker's oordeel, best wordeu ingevoerd zonder de Radenwet. De Minister leidt nit het betoog van den heer Patijn af dat het diens poging is om de Ziektewet te doen behandelen, met het doel alleen om de invaliditeits verzekering en de daarmede onmiddel lijk verband houdende Tariefwet, uit welke toch de kosten voor de invalidi teitsverzekering moeten bestreden wor den, tegen te houden. De Minister echter blij ft nog steeds hopen, dat voor 1913 de sociale wetten tot stand zullen komen. Spreker verzet zich tegen het amend. De heer Goeman Borgesius acht dat het amendement volkomen past in het systeem des Ministers, terwijl de heer Schaper evenals de vorige spreker 's Ministers houding tegenover hetamendt. afkeurt. De heer Van Karnebeek critiseert eveneens 's Ministers houding tegenover het amendt., waar de Min. geen enkel argument daartegen aanbracht. De heer Nolens acht het amendt. onnoodig. De Minister blijft het amendt. ontraden. Nadat de Voorzitter nog heelt ver klaard, dat hij door den loop der om standigheden genoodzaakt is a.s. Vrijdag over de Radenwet te laten stemmen, wordt het ament.-Patijn verworpen met 4925 en het voorstel van den voor zitter, om Vrijdag heden over de Ra denwet te stemmen, aangenomen met 50-28 st. De Zeeuwsclie Landbouwmaatschappij. Dinsdag, Woensdag en Donderdag waren weer dagen van feest voor de landbouwende bevolking van Zeeland en in tiet bijzonder van Walcheren. Middelburg als centrum van dat eiland vormde de plek van samenkomst. Ten stadhuize aldaar werd Dinsdag het Hoofdbestuur der Z. L. M. en het bestuur der afdeeling Walcheren officieel ont vangen. In de raadzaal werden ze begroet,door den waarnemenden burgemeester, den heer H. P. den Bouwmeester, den wet houder den heer P. Dumon Tak en den Secretaris. De heer Den Bouwmeester heette allen welkom en noemde het een ge noegen, het bestuur van een vereeni- ging die zooveel deed voor de bevor dering van den landbouw in de vrucht bare provincie Zeeland te mogen be groeten. De heer J. H. O. Dominicus, voor zitter der Z. L. M., dankte het dage lij ksch bestuur van Middelburg voor de hartelijke ontvangst. Daarop werd door de aanwezigen de oudheidskamer bezichtigd. Om 2 uur had de hoofdbestuursver gadering plaats. Vertegenwoordigd wa ren alle afdeelingen. Uitgevoerd werden o.m. de volgende besluiten In plaats van de ontbonden com missie voor de paardenfokkerij is eene commissie aangesteld deze is benopnid door de Regelingscommissie bestaande uit de hh. J. van der Have, Ouwerkerk, Al. Govaert, Westdorpe, Jos. Vael, St. Jansteen, M. v. d. Vliet, Kruiningen, waaraan is toegevoegd door den Min. van Oorlog, de heer I. Bessem, le luit. der veldartillerie te Teteringen. Het adres van adhaesie aan het adres der Hollandsche Landbouwmaat- schappij inzake het ontwerp-tariefwet is aan de Regeering toegezonden. Twee voorstellen van de afdeeling Axel zijn onder de aandacht der Re geering gebracht. Ze luiden a. de wenschelijkheid, dat alle genees- heeren en veeartsen telefonisch zijn aangesloteu en dat in de verschillende buitenwijken van de gemeenten spreek cellen worden ingericht om bij voorko- mende ongevallen dadelijk den genees heer of veearts te kunnen waarschuwen; en 6. dat alle telefoon-en telegraaf kantoren gedurende een zeker mini mum-aantal uren per dag gedurende denzelfden tijd zullen geopend zijn. n EN EEN ANDER MERK GOEDKOOPE CACAO Cacao VIERKANTE BUSSEN

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1