No. M Zaterdag 28e J an nr. De beste voor den prijs- Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. OIEi Buitenland. Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 8 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER- AX -UITGEVER EL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCIILAND. Bij de hoofdkas van de Dresdener Bank te Berlijn heeft de gelddrager Bruenniug 260.000 mk. aan papieren geld gestolen. Het is slechts een paar dagen geleden, dat een kassierslooper van de Deutsche Bank met 120.000 mark spoorloos ver dween, en reeds heeft dit voorbeeld op nog veel grooter schaal navolging gevonden. De Dresdener Bank laat iederen ochtend het geld, dat zij voor den dag noodig heeft, van de Rijksbank afhalen. Woensdagmorgen haalden 12 loopers ongeveer 2 millioen in papier, goud en zilver., Op de Rijksbank werd het bedrag nageteld en dit bleek toen in orde te zijn, maar op de plaats van aankomst ontbrak er 260.000 mk. Het bleek, dat een van de loopers ver dwenen was. Hij had langs een bij- zonderen uitgang het gebouw verlaten. Toen men hem op zijn kamer zocht, bleek, dat hij zijn vlucht zorgvuldig had voorbereid. De man heet Gustav Bruning. Men vermoedt, dat hij nog niet buiten Berlijn is kunnen komen. FRANKRIJK. De ingeschrevenen bij de marine willen nu weer wel van de door de regeering voorgestelde scheidsrechter lijke uitspraak weten. Dinsdagmiddag heeft de minister van binnenlaudsche zaken de vertegenwoordigers ontvangen van de nationale commissie der inge schrevenen, die kwamen vertellen, dat de ingeschrevenen de aangeboden scheidsrechterlijke uitspraak aanvaar den en ook de beslissing van het scheids gerecht. Zij vragen, dat zes vertegen woordigers der reeders, één per haven, sn zes vertegenwoordigers der inge schrevenen, eveneens één per haven, onder voorzitterschap van een lid der regeering de geschilpunten zullen on derzoeken. In geval deze twaalf leden ^van het scheidsgerecht niet tot over eenstemming zouden komen, zou de voorzitter van het scheidsgerecht de beslissende stem uitbrengen. In de staking is geen verandering gekomen. De Fransche stoomvaart-on dernemingen bevinden zich in de on mogelijkheid om den dienst op al hun hjnen te verzekeren, omdat de minister van marine niet meer matrozen aan de vloot kan onttrekken. Behalve voor Algerie, Tunis, Corsica en Marokko wordt het post vervoer tijdelijk aan Hiitenlandscke lijnen toevertrouwd of angs omwegen verzekerd. De postboot larsa heeft Maandagavond met een 'elegenheidsbemanning Port-Vendres verlaten. Zij nam voor Algiers 20,000 lost-colli mee. Dinsdag is de Maréchal tegeaud met een bemanning van ma- lue-menschen uit Marseille vertrokken.- ■te Italia zou met een zelfde bemanning 'aar Ajaccio vertrekken. Zestig schepen varen in de haven van Marseille tot yhggen genoopt. De post voor Zuid- F'uenka zal per spoor naar Lissabon 'ervoerd en daar op een buitenlandsch fchip ingescheept worden. De mari- IN ELK OPZICHT |den toets der vergelijking met andere goedkoope merken doorstaan. Inderdaad is het| If 0.42L 1 Kg. 1.50 - 0.80 Mo.. -0.18 tieme rechtbank te Marseille heeft 28 opvarenden van de Salta wegens desertie tot vijftien dagen gevangenis veroor deeld met opschorting der straf. Onder de ingeschrevenen heeft dit vonnis niet nagelaten opzien te verwekken. De veroordeelden zijn in hooger beroep gegaan. OOSTENRIJK HONGARIJE. Uit Weenen wordt aan de Lokal Anzeiger geseindUit verschillende cleelen van Hongarije komen berichten dat een algemeene oogststaking te wach ten staat. In vele districten hebben de daglooners zich vereeuigd, om den arbeid niet te beginnen, als hun niet een loon vau 7 kronen verzekerd wordt. De landheeren kunnen dit niet betalen en daarom sluiten zij zich aaneen en bestellen oogstmachines, die door de staatsspoorwegen zoo snel mogelijk ver voerd worden. De regeering heeft be loofd de machines door gendarmen en soldaten te laten beschermen. Eenige groote hoeven worden reeds door huzaren bewaakt. Spoorweg Hontenisse—Moerbeke en IJzendyke—Selzaete. In zijn memorie van antwoord, be treffende rentelooze voorschotten voor een spoorweg Hontenisse—Moerbeke en IJzeudij-ke—Selzaete, verdedigt de Min. van Waterstaat de wenschelijkheid, dat ook de lijn Pyramide—Hoofdplaat in het wetsontwerp werd opgenomen, omdat er naar zijne meening geen reden kan bestaan die verbinding van rijkssteun uit te sluiten, nu ook voor dat deel van het plan door de meer onmiddellijk belanghebbenden voldoende bijdragen zijn toegezegd. De bezwaren, ontleend aan de omstandigheid, dat het kapitaal der Maatschappij, welke met den aanleg en de exploitatie van de ontworpen lijnen zal worden belast, voor een be langrijk deel van Belgische zijde wordt verstrekt, acht de Minister in sterke mate overdreven. Waar bij deze lijnen zoowel Nederlandsche als Belgische belangen zijn betrokken was samen werking van Nederlandsch en Belgisch kapitaal aangewezen. De Minister bestrijdt de redeneering, als zou schade voor de Nederlandsche bewoners kunnen ontstaan, doordat de Nederlandsche fabrieken, wegens hoo- gere vervoerkosten, aan de landbewo ners niet even goede prijzen voor hunne bieten zouden kunnen aanbieden als de Belgische fabrieken. Bevoordeeling van de Belgische suiker fabrieken door lagere vervoerprijzen behoeft niet te worden gevreesd. Het ligt in de bedoeling om in de te sluiten concessie- en subsidieovereen komst de bepaling op te nemen, dat alle tarieven en de later daarin aan te brengen wijzigingen aan de goed iaeuring van den Minister van Water staat moeten worden onderworpen, in dier voege, dat begunstiging van buiten- landsche industrieele ondernemingen boven Nederlandsche uitgeslotenzalzijn. Dat in het algemeen deelneming door het Rijk in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming de voorkeur zou verdienen boven toekenning van rente looze voorschotten, kan de Minister niet inzien. De Minister sluit zich aan bij het oordeel, door verscheidene leden uitge sproken, dat de bestaande practijk het stelsel van subsidiair subsidieeren, meer aanbeveling verdient dan het door eenige leden verdedigde stelsel, waarbij het initiatief van den staat zou uitgaan. Er is eindverslag uitgebracht omtrent het wetsontwerp tot toekenning van een renteloos voorschot ten behoeve van den aanleg en in exploitatie bren gen der bekende tramlijnen in Zeeuwsch Vlaanderen. Dat wil zeggendat de commissie van rapporteurs als haar oordeel heeft uitgesproken, dat „door de gewisselde schrifturen de openbare beraadslaging over het voorstel genoegzaam is voor- bereid." Zooals uit het voorgaande blijkt, heeft de Kamervoorzitter den wensch der regeering meegedeeld om nog vóór de vacantie verschillende kleine wetsvoor stellen, o. a. dat betreffende de Zeeuwsch Vlaamsche Tram af te handelen. Het wetsontwerp is er nu gereed voor, en de kans is dus groot dat de Maatschappij spoedig met de uitvoering zal kunnen beginnen. TWEEDE KAMER. Ziekteverzekering. Radcnwet. Dinsdag werd de behandeling van art. 3, voortgezet. De heer Duys verklaarde zich bereid zijn ameudt. in te trekken indien de Minister er in slaagt een bevredigende motiveering te geven voor de greuzeu van ƒ2.50 en van ƒ5.— dagloon als criterium voor de kiesgerechtigdheid tot lid van den Raad van Arbeid. Verder ried hij den Min. de geheeleomschrijving van „Arbeider" te schrappen én te decreteeren Er zijn Raden van Arbeid verkiesbaar en kiesgerechtigd daarvoor is ieder, die bij eenige wet op de Ziekteverzekering of op de invaliditeits- en ouderdomsverzekering wettelijk of verplicht verzekerd is. De Minister wilde op dit voorstel niet ingaan, en zoowel hij als de heer Nolens ontrieden het. De heer Duys had dan maar een amendt. moeten indienen. De heer Duys zei door de ingrijpende wijziging, welke de Minister had aan gebracht, op het idéé te zijn gekomen. Hij handhaaft zijn amendement. De heer Patijn meende, dat de zaak zeer vereenvoudigd zou kunnen worden en veel nutteloos debat kon worden voorkomen, indien de Minister nader art. 3 zoodanig zou wijzigen, dat onder „arbeider worde verstaan degeen, die wettelijk of verplicht verzekerd is voor uitkeering in geval van ziekte. Dan wordt de definitie verlegd naar de Ziektewet. Spreker beval dat denkbeeld ten zeeiste aan en beval dan tevens aan de behandeling van art. 3 voorloopig te schorsen en voort te gaan met de behandeling der overige artikelep. De voorzitter en de Minister bestreden beiden dit denkbeeld. De Minister geloofde, dat het op dit oogenblik niet te verwezenlijken is. Maar de Kamer moet het ten slotte, zelf maar weten. De Min. bestreed het amendt, Duys, waarna de heer Patijn een voorstel indiende tot schorsing der behandeling van art. 3. Dit voorstel werd verworpen. Bij de verdere behandeling van het art. 3 lichtte de heer Patijn een amendt. toe om van de verkiesbaarheid of kiesgerechtigdheid voor de Raden vau Arbeid uit te sluiten degenen, die krachtens een andere wet of regeling reeds verzekerd zijn, b.v. spoorwegper soneel. De Minister, hoewel er niet veel voor gevoelende, achtte dit amendt. vrij on schuldig. Maar hij wees er toch op, dat door de uitsluiting, welke de heer Patijn wil, groepen van flinke arbeiders, welke de Minister toch gaarne in de Arbeidsraden zou zien opgenomen, voor al juist spoorwegarbeiders b.v. buiten die raden zullen blijven. Na de pauze lichtte de heer Patijn een amendt. toe, strekkende om onder arbeider mede te verstaan dengene, die wettelijk of verplicht verzekerd is voor eene uitkeering in geval van ziekte. De heer Van Karnebeek ontried het amendt., omdat het een vooruitloopen op de Ziektewet is, om nu reeds ieder, die in de ziekteverzekering valt, als vast aan te wijzen als arbeider in den zin van de Radenwet. De Minister bestreed het amendt., waarvan het ernstige bezwaar is, dat bet werkgevers kiesgerechtigd voor de Raden van Arbeid zal maken, doordien de patroons van de met arbeiders gelijkgestelde personen het kiesrecht zullen verkrijgen. Na een scherpe critiek van den heer Patijn op deze wijze van werken met Cacao

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1