BESTUUR DER DOMEINEN. Pathéfoon, Wei. U. Vrielink-Van Dixhooro. Messen, Vorken, Lepels, Scharen. Drinkt zelf en qeeft aan Uwe kinderen inplaats van minderwaardige koffie: Yoikoeo Zuiver en Zeer Voedzaam. Tot levering van nm r. h. teemsen, mi. chili sunt VAT ZEGT GIJ DAARVAN? johoTTEN&ZOON A>Y3TERDAM CANADIAN PACIFIC RAILWAY, Blauw Merk: I Groen Merk: Sas van Gent, 13 Juni 1912. Jaarlijksche Aigemeene Vergadering Kolenvereeniging „De Herleving", Axel. Gezelligheid Koffie-, Thee-, Tafel-, Ontbijtserviezen. gevuld met KAPOK, VEEREN, enz., houdt zich beleefd aanbevolen Firma D. J. OGGEL, Axel. een Hondenkar met 2 goede Trekhonden, Mr. P. DIELKMAN, VRIJDAG 21 JUNI 1912. 117.33.00 hectaren GROND, J. J. DE LOZANNE. Koper- en Nikkelwerk. Prima VLIEGENVANGERS. jtapthaline-kogds en Blokken. Linoleum WRIJFWAS, Pilo, Up to Date en Radol. bij Joz. de Feijter Pz. Openbare Verkooping. 12 ct.per ONS-pakje. 14 ct. per OMS'pakje. N.B. Eigen vulling, gegarandeerde kwaliteit. Koolteer en Bruine Teer. J i Vf rv OVER LAND EN PASSAGE GEVEN WIJ BETROUWBARE INLICHTINGEN GRATIS: VAN LEDEN der Eerste Nederlandsche Coöperatieve Bectwortclsuikerfabriek te Sas van Gent OP des voormiddags lialf elf, te AXEL bij M. KOOLE. De Secretaris, A. E. C. KRUIJS3E. Zy. die nog LID willen worden van bovengenoemde Vereeniging. kunnen zich aanmelden bij een der Bestuurs leden. Entréegeld 50 cent. De najaarsopgaaf heeft plaats op Zaterdag 22 Jeini a, s. 'savonds van 5—7 ure, bij G. Gilijamse, alwaar ook nieuwe leden worden ingeschreven. Namens het Bestuur, P. VAN DIJKEN, Voorzitter. F. DIELEMAN Fz., Secretaris. zy, die genegen zijn de reis naar Vlëssingen met de Zangvereen. „ORELIO" mede te maken, kunnen zich daarvoor a. s Zaterdag 15 Juni aanmelden, 'savonds van 7—8 uur aan de O. L. School. HET BESTUUR. De ONTVANGER DER REGISTRA TIE EN DOMEINEN te Hulst, zal ten overstaan van den Notaris C. LE NOBEL te Neuzen, op Woensdag 26 Juni 1912 namiddags 2 uur te Neuzen, 'in het Café „de Arend" publiek bij opbod verpachten voor den tijd van één jaar ing- ande 1 Juli 1912 en eindigend uiterlijk 20 Augustus 1913: gelegen in den Nieuwen polder in het Axelsche gat, gemeente Hoek, voor zoover deze behoort aan den Staat, verdeeld in zeven perceelen. De grouden worden verpacht uitslui tend voor de teelt van Koolzaad. Zie verder de biljetten. Nadere inlichtingen geven genoemde Ontvanger en de Notaris LE NOBEL te Neuzen. brengt U in huis door het aanschaffen van een Spreekmachine. Deze machines zijn aangenaam om te hooren, door de nieuwe vinding zonder hoorn of naald is het gekras en ge schetter geheel uitgesloten. In alle prijzen zijn ze verkrijgbaar, van af f25,—, platen dubbelzijdig be speelbaar f 1,50, f2,— f'2,50 en f8, Meer dan 20000 nummers zang, muziek, opera's, enz. Aan soliede bekende personen op ge makkelijke betaalconditie verkrijgbaar. Vraagt inlichtingen bij MEUBELHANDEL, AXEL. TE AXEL. Z O ETB Steeds ruiin voorzien van WIJN-, BIER-, PUNCH-, LIKEURGLAZEN en KARAFFEN. Koffie, Thee, Tabak en Sigaren, afflÜBB!!"' De SPAARBANK der firma SpSifiS» VAN HEEL Co. vergoedt 3 pCt. intrest. Deze rente ga$t reeds den volgenden dag in. De minste inlage bedraagt 1 gulden, lederen dag kunnen inlagen worden gedaan. Terugbetalingen geschieden zooveel mogelijk onmiddellijk. Het kantoor is geopend van 's morgens negen tot 's avonds acht uur. Bij C. B. ANTHEUNIS, zijn steeds verkrijgbaar: dat de vloer glad en niet glad maakt. Voor de Schoenen is het beste Aanbevelend, ALS BOVEN. Gereed voor de Vrucht, it fl,30 per Litertlesch, De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van den Heer B. C. IJSEBAERT, grondeigenaar aldaar, op Woensdag den 26 Juni 1912, des na middags 2'/i m'e> verkoopen Ongeveer 6 hectaren ERWTEN, 9 GERST, 3 ROGGE, en eene party MAAIGRAS, alles wTassende op landen in de polders Catharina en Beoostenblij benoorden, gemeente Axel. Te vergaderen op de hofstede Reigers- ^bosch", vroeger bewoond door den heer verkooper, thans door den heer B. L. IJsebaert. Verkrijgbaar te Axel bij Firma P. H. VEENHUIZEN. mmtmmmm i i iim n -rr~ imm l5'/2 pCï. Gewaarborgd Gehalte. B i 11 ij k e P r ij z e n. Aanbevelend, Te Koop: bij M. SCHIEMAN, Oudewijk, AXEL. '"H hinv Advocaat Procureur te Middelburg. Zitdag te TER NEUZEN den eersten en derden WOENSDAG der maand in het hotel DES PAYS BAS, Nieuwstraat. GENERAAL AGENTEN DER. PAKJES CACAO hBEDDEN-1 w/M y -•

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 3