Afsluiting Rijksweg. AFDRUK Rechtszaken. Gemengd Nieuws. Telegrafisch W eerbericht Bekendmakingen. Advertentiën. plegen met zijn medeleden. Hierop volgde een debat tusschen de heeren Troelstra en Karnebeek, waarvan de slotsom een voorstel Karnebeek, Bos, Treub, Lieftinck en Troelstra was om de behandeling van de radenwet te schorsen en de commissie van voorbe reiding advies te vragen wat te doen met de amendementen Roodhuijzen. Daartoe werd besloten met 65 tegen 17 stemmen. Vooraf was nog een dis cussie gevoerd omtrent het incident in de voorbereidingscommissie betreffende het deelnemen van minister Talma aan de beraadslagingen der commissie, waar bij de minister mededeeldeopdeneersten dag de zitting der commissie verlaten te hebben, toen bleek, dat een lid der oppositie bezwaar had tegen 's ministers aanwezigheid, terwijl de min. overigens geen officieele uitnoodiging ler bijwoning had ontvangen, maar door den voorzitter alleen was uitgenoodigd, terwijl hij in de zitting van den volgenden dag niet wenschte te verschijnen, omdat hij door de uitsluiting van den vorigeu dag on voorbereid was op eventueele vragen, welke hem konden gesteld worden. De voorzitter deelde na de pauze mede, dat de commissie van voorbe reiding morgenochtend (Vrijdag) advies aan de Kamer zal uitbrengen inzake de amendementen Roodhuijzen. Daarna werd voortgezet de behandeling van het ontwerp militaire rechtspleging. P. A. G., 36 jaren, stationchef te Kijkuit, (Axel) beklaagd van het ver oorzaken van gevaar op een spoorweg, is vrijgesproken. De eisch was 1 week gevangenisstraf. Door J. F. V., 39 jaren, bootwerker te Ter Neuzen, is hooger beroep aan- geteekend tegen het vonnis der recht bank van 7 Juni jl., waarbij hij terzake van bedreiging met misdrijf tegen het even en met brandstichting is veroor deeld tot 3 maanden gevangenisstraf. Ter openbare civiele terechtzitting der arrondissements-rechtbank te Mid delburg van Woensdag is de heer mr. B. J. H. van Blaricum, kantonrechter te Hulst, aan wien de werkzaamheden van kantonrechter te Neuzen is opgedra gen, in die functie beëedigd. Gisteren stond voor de rechtbank te Zwolle terecht de 27-jarige boeren arbeider G. v. K. uit Barneveld, die op 30 April te Appel, gemeente N ij kerk, een 84 jarigen schaapherder den hals afsneed. Beklaagde bekende. Eisch 20 jaar. AXEL, 14 Juni 1912 Tot ontvanger der rijksbelastingen alhier is benoemd de heer H.Mensonides, thans te Kerkrade. Tot ontvanger-griffier van de pol ders Klein Zevenaar en Oud Zevenaar is benoemd de heer A. P. de Vos te Terneuzen. De Raad van Zaamslag heeft Dins dag aan de Zeeuwsch-Vlaamsche Tram wegmaatschappij gedurende 20 jaar een subsidie toegekend van 625, op voor waarde dat de thans geprojecteerde los- en laadplaatsen zullen worden aan gebracht, terwijl ook nog als wensch werd te kennen gegeven dat nog een laadplaats zal worden gemaakt aan de Groenstraat. Afwijzend werd beschikt op een ver zoek van de afdeeling Patrimonium om afschaffing of inkrimping der kermis, maar wel werd op verzoek van die vereeniging besloten dat de herbergen des Zondags onder kerktijd gesloten moeten zijn. Als uren worden daarvoor gerekend van v.m. 9—11 en nm. 2—4 uur. Fietsers enz. doen dus best op die tijden hun weg niet door deze ge meente te nemen, daar zij dan geen gelegenheid hebben hier of daar eens rust te nemen en zich te verfrisschen Besloten werd ter verkrijging van meerdere plaats op de kade aan de gemeentehaven, de dijkskruin over grootere breedte te bestraten. De kosten worden geraamd op 500 en men schat dan 1 inillioen Kg. bieten meer te kunnen opstapelen. Met het oog op den tramaanleg in de toekomst, die naar te verwachten is de aanvoer van bieten aan de haven zal doen vermin deren, had men bezwaar over te gaan tot een kostbaarder, maar meer af doend werk, nl. doortrekken van den havendam. Tot voorzitter der keuringscommissie voor de veemarkt werd benoemd de heer A. de Feyter, terwijl met het oog op het uitloven van premie's voor geiten voor de keuring dier dieren aan de commissie werd toegevoegd de voorzitter der geitenvereeniging, de heer A Dees Az. JA Crt. Arrond. Rechtbank te Middelburg Zitting van 14 Juni 1912. V. L. d. R., 12 j., zonder beroep en F. B. C., 11 j., zonder beroep, beiden te Zuiddorpe, zijn wegens diefstal ver oordeeld ieder tot 1 maand tuchtschool. PREDIKBEURTEN TE AXEL Ned. Herv. Kerk. Gereformeerde Kerken. Kerk A. Kerk B Gereformeerde Kerk (Weststraat.) ONWEER. Te Hoofdplaat woedde een windhoos die duchtig huishield en o. a. op de hofsteden der landbouwers Th. Thomaes en H. M. Timmerman een 50-tal boomen neervelde. Te Retranchement sloeg de bliksem in den schoorsteen der woning van den gemeente-veldwachter, zonder brand te veroorzaken. Te Oud-Vossemeer werden de inge zetenen Zondag ongeveer te midder nacht opgeschrikt door één allerhevig- sten donderslaghet bleek, dat een paard van den landman v. P. óf door den bliksem was getroffen óf door schrik in een sloot gevallenin elk geval was het jonge, waardevolle dier in zoo'n toestand, dat het afgemaakt moest worden. Voor den betrokkene, een klein landbouwertje, dat hard moet werken om voor zijn groot gezin brood te verdienen, een onherstelbaar verlies. Het paard had een handelswaarde van ruim 400. Maandagmiddag om 4 uur outlastte zich boven de gemeente Stavenisse een zwaar ouweder, vergezeld van slagregen en veel hagelslag, waardoor de kleine vruchten op den akker, zooals uien, boonen, vlas en bieten hoogstwaarschijn lijk veel zullen geleden hebben. De bliksem sloeg in den schoorsteen van de woning van G. W. aldaar, waardoor de schoorsteen gescheurd is en het kabinet in de woonkamer eenigszins beschadigd werd, zonder verdere onge lukken te veroorzaken. De 23-jarige Van D. uit Drunen werd tijdens een hevig onweder door den bliksem getroffen en gedood. Te Kerkdriel brandden tijdens een hevig onweer een 3-tal arbeiderswo ningen tot den grond toe af. Van den inboedel was niets verzekerd. Dinsdagnamiddag overkwam den heer P. C. Pols van ferscke een ernstig ongeval. Hij wilde, op een motorfiets gezeten, dicht bij Kloetiuge uitwijken voor een boerenwagen en kwam daarbij in aanraking met een boom, waardoor hij met het achterhoofd op den straatweg viel. Hij werd bewusteloos opgenomen en in een boerenschuur gedragen. Zoo spoedig mogelijk werden een paar ge- neesheeren te hulp geroepen, die den toestand ernstig maar niet levensgevaar lijk oordeelden. Intusschen waren ook eenige agenten gewaarschuwd, en deze vervolgden den man op het weiland tot de Schenk. Hier gekomen sprong d.e dief te water en zwom met eenige krachtige slagen naar den overkant. Geen der agenten scheen te kunnen zwemmen, althans geen van hen waagde er een nat pak aan en in stormloop ging het naar den tol waar inmiddels politieagenten uit Voorburg waren gearriveerd. Daar begon de jacht opnieuw, thans alleen door de Voorburgsche agenten, daar de dief zich reeds bevond op Voorburgsch terrein. De dief was echter verdwenen. Eindelijk na lang zoekeu werd hij on danks hettig verzet weer gegrepen. Hij werd naar Voorburg overgebracht. Een passagier uit Atjeh, van het s.s. Koning Willem T, welk schip op 8 April van Sabang naar Nederland vertrok schrijft aan de Deli. Ort. dato 16 April van uit den Indischen Oceaan het volgende Hedenmorgen vroeg werd door den gezagvoerder middels een aanplakbiljet bekend gemaakt dat om 10 uur v.m. vendutie zou worden gehouden van de door den matroos Bakker aan boord nagelaten goederen. Genoemde matroos, een zeer oppassend man, 27 jaar oud, getrouwd en vader, was te Soerabaja door het losliggen van een stuk van de reeling overboord geslagen en ver dronken. Natuurlijk waren alle passagiers en de geheele bemanning voor zoover zij niet door dienst verhinderd was tegenwoordig. Als vendumeester trad de le-offlcier op, daarin bijgestaan door den admini strateur van het schip, terwijl de heer J. C. Mann uit Medun, belangeloos als venduhouder optrad. De wijze waarop laatstgenoemde dit deed, is boven allen lof verheven. Vóór den aanvang der verkooping, die op het vóórdek gehouden werd, wijdde hij een paar woorden aan de nagedachtenis van den overledene, wees hij op de treurige omstandigheden waarin de we duwe achterblijft en wekte vooral zijn mede-Delianen op hunne bekende hulp vaardigheid te doen blijken. Dat dit beroep niet tevergeefs is ge weest volgt wel hieruit, dat het heele boeltje misschien, zooals het daar lag een f 40 waard, 2028 opbracht, waarvan meer dan een vierde door een zevental Delianen werd betaald Niemand had zóó 'n opbrengst durven hopen. De gezagvoerder voelde zich dan ook gedrongen om 's avonds allen, inzonderheid den heer Mann, ook na mens de weduwe hartelijk dank te zeggen voor het welslagen der vendu tie, terwijl ook een matroos naar voren trad om namens zijne collega's dank te zeggen voor den ondervonden steun. Woensdagnacht is van een schip per uit 's Hertogenbosch in een huis in de Schavensteeg te II otterdam een bedrag van 150 en van een tijdelijk alhier vertoevend Duitscher in een huis in de Korte Wijnstraat een bedrag van 300 mark gestolen. Een paar vrouwen van verdachte zeden zijn in verband met deze diefstallen aangehouden. In Gent woonden twee zusters van tusschen de 40 en 50 zomers. Een dezer dagen werd de eene plotseling ongesteld. De ander liep haastig om een dokter, die haar verzorgde, waarop deze spoedig in slaap viel. De andere die een hartkwaal had, was echter zoo van de ongesteldheid der zuster geschrokken dat ze plotseling dood bleef. Toen nu de eerste wakker werd en op haar roepen geen antwoord kreeg, ging ze zoeken en vond hetlyk harer zuster. Dit gezicht greep haar zoo aan, dat ze op de plaats dood bleef, door een beroerte getroffen. van het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bilt (bij Utrecht). Verwachting tot den avond van Zaterdag 15 Juni: Meest matige Westelijke tot Zuidwes telijke wind. Veranderlijke bewolking. Waarschijnlijk regenbuie», met kans op onweer. Iets warmer. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat op Maandag 24 Juni a. s., van des namiddags 5 uren tot en met Dinsdag 25 Juni a. s., tot des namiddags 5 uren, Afsluiting zal plaats hebben van den weg, kada straal bekend gemeente Axel sectie F no. 688, tijdens de daaróp te houden provinciale paardenkeuring. Axel, den 14 Juni 1912. L. LAMAITRE, L. B. J. A. VAN VESSEM. VAN HET voor het dienstjaar 1912 verkrijgbaar gesteld ter Secretarie tegen betaling van 20 ct. De ALGEMEENS VERGA- w DERING van Aandeelhouders der Zeeuwsch-Vlaamsche Trainweg- Maatschappy, gevestigd te Neuzen, zal gehouden worden op 24 Juni e. k., des namiddags ten 2 ure, in het Hotel des Pays-Bas te Neuzen. De stukken voor de Vergadering liggen voor Aandeelhouders ter visie ten kantore van de Directie, Nieuw- straat te Neuzen. Aandeelhouders die de vergadering wenschen te bezoeken, worden herin nerd aan de bepaling van Art. 19 der Statuten. Aandeelbewijzen kunnen gedeponeerd worden tegen ontvangbewijs van den Secretaris ten zijnen kantore te Middel burg, Molstraat 20 of ten kantore der Directie, Nieuwstraat te Neuzen. Neuzen, 10 Juni 1912. Namens Commissarissen, M. LIPPENS, Voorzitter. P. DIELEMAN, Secretaris. Zondag 16 Juni 1912. Voorm. 9 ure Ds. J. B. T. Hugenholtz. Nam. 2 ure Ds. J. B. T. Hugenholtz. Voorm. 9 ure Ds. G. W. Akkerhuis Nam. 2 ure Ds. G. W. Akkerhuis (van Ierseke). Voorm. 9 ure Ds. Chr. Bruins. Nam. 2 ure Leeskerk. Voorm. 9 ure Nam. 2 ure Leeskerk. Leeskerk. Een klopjacht met hindernissen. Maandagmiddag werd, aldus vertelt het Vad., een fiets gestolen uit het gebouw van „Lotisico", Juliana van Stolberg plein. De dief werd op heeterdaad be trapt. Hij sprong vlug op de fiets en reed de Juliana van Stolbergiaan op in de richting van de Laan van Nieuw- Oost-Indië, achtervolgd door eenige jongens. In razende vaart ging het vervolgens over een terrein waar grond werkzaamheden werden verricht naar de Laan van N. O. Indië. Een der jongens was intusschen zóó dicht gena derd, dat hij de fiets kon grijpen. De dief zag zich genoodzaakt zijn buit los te laten en na zijn belagers met een dolkmes verscheidene malen gedreigd te hebben, rende hij het polderterrein in ten Oosten van de L. van N. O. Indië gelegen. Burgemeester en Wethouders van Axel De Secretaris, De Burgemeester van Axel L. LAMAITRE, L. B.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 2