«laarg. Van Houten 's iBebeste voor den prijs No. 20. Zaterdag 15 Juni 1912. 28e Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAlX, Buitenland. Binnenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXE L. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentièn worden fraruso ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaansch-Turksclie Oorlog. In den ochtend van Maandag heelt een Italiaansche brigade ruiterij een verkenning tot voorbij Sidi Abd el Gili gedaan. In de nabijheid van de schansen, waar de brigade van Rainaldi gevochten had, vond men tal van gesneuvelden van een mehalla van de Toearegs. Daarna doorzocht de brigade de oasis van Zanzoer en stak het aan dezuidelijke grens ervan 'gelegen kamp van den vijand, dat pas ontruimd was, in brand. Tal van telegraaf- en telefoonlijnen, die de Turken gebruikt hadden, werden vernield. Verkenners en krijgsgevangenen ver klaren eensluidend dat aan het gevecht by Zanzoer behalve de geregelde Turk- sche troepen alle mehalla's, ook die uit de verste kampen, deel hebben genomen. Nadere Italiaansche berichten spreken nog steeds van de zware verliezen van den vijand, maar zwijgen geheel over de verliezen aan Italiaanschen kant. De Italiaausche berichten geven nooit dadelijk het aantal vermisten op, en juist onder dezen zijn nog vele dooden en gewonden. Het heet, dat de Turken en Arabieren zicb thans teruggetrokken hebben te Soeani-Beni Aden, op 25 K. M. van Tripoli. Volgens een mededeeling van het Italiaansche ministerie van oorlog zou den tot nu toe op de slagvelden of ten gevolge van verwondingen in den Italiaansch-Turkschen oorlog 57 officie ren en 588 soldaten gestorven zijn, de 2 vermiste officieren en 325 man niet meegere.kend, die grootendeels tot het 11de regiment bersaglieri behooren en die sedert 23 October, den dag van het gevecht bij Sjara Sjat, niet meer gezien zijn. Het is niet goed aan te nemen, dat wij met een volledige opgave te doen hebben, schrijft de „N. R. Ct." Uit Konstantinopel wordt aan de Lok. Anz. geseindOfficieele Turksche be richten bevestigen het bericht, dat het den Italianen met S1/2 divisie den 8sten Juni gelukt is, onder beschermiug van het scheepsgeschut en de veldartillerie, de Turksche versterkingen bij Zanzoer na een strijd van V/2 uur in te nemen. De Turken en Arabieren hebben zich heldhaftig verdedigd. De linkervleugel week het eerst voor een bajonetaanval van een groote overmacht. De Turken hebben den kolonel der artillerie Ab doela, die de ziel van het verzet was, verloren. Het Turksche ministerie van oorlog maakt een telegram over het gevecht bij Zanzoer openbaar, meldende, dat de verliezen der Italianen meer dan 1000 man bedragen. De Turken ver loren 150 dooden en 300 gewonden. Zij vochten tot hun schietvoorraad op was en daarna man tegen man. Ten slotte verlieten zij hun stellingen. Ieder die een proef neemt met [zal tevreden zijn en moeten erkennen dat deze cacao is 1 Kg. 1.50 - 0.80 y4Kg.zo.42i ^10» -0.18 Uit Konstantinopel wordt aan het Berl. Tagebl. geseind Elf Italiaansche oorlogsschepen moeten vlak voor de monding van de Dardanellen tusschen Imbros en het vasteland bij Kaap Soevla kruisen. Verscheidene Turksche ge zinnen uit plaatsen aan de Dardanellen zijn, daar zij voor een landing van de Italianen vreezen, naar Konstantinopel gevlucht. Ook bij Aivalik tegenover Mitylene heeft men Italiaausche pantser schepen gezien. De wali van Stnirua seint, dat een Italiaansch oorlogsvaartuig een Turksch zeilschip met een lading kolen genomen heeft. BELGIË. De Vlaamsche Gazet meldt Het gouvernement heeft in aanbe steding gelegd de werken, die moeten uitgevoerd worden om den laatsten hinderpaal te doen verdwijnen, die de groote scheepvaart in het kanaal van Terneuzen belemmert. Het geldt n.l. de afbraak der oude brug-baan van Selzaete, de verbreeding en de uitdieping van de vaart in den omtrek dier brug. Nog onlangs was een groote trans atlantische stoomer geno jJzaakt te lich ten, om, komende naar Gent, door deze vernauwing te geraken. FRANKRIJK. Reuter bericht den dood van Fródéric Passy. De eerbiedwaardigheid van dit leven is als verzinnebeeld ia een hoogen ouderdom Passy is 90 jaar geworden. En tot het laatst heeft zijn hooge geest vastgehouden aan, zich beziggehouden met zijn ideaal, den wereldvrede. Enkele dagen geleden nog lazen wij een mededeeling, dat de bejaarde man zich onmogelijk meer voor iets anders kou beschikbaar stellen, dan voor den arbeid aan het Vredeswerk, Den 20sten Mei was hij 90 jaar ge worden. Van 1860 af heeft hij voor lezingen gehouden over staathuishoud kunde. In 1867 is hij een van de op richters geweest van den Internationalen Vredebond. Hij werd er secretaris van In '81 kwam hij in de Kamer. Hij was lid der Academie van Weten schappen en heeft in 1901 met Dunant den Nobelprijs gekiegen. Sedert de duikbooten deel uit maken van oorlogsvloten, zijn er, het jongste ongeluk met de „Vendémiaire" niet meegeteld, 12 rampen met derge lijke vaartuigen geschied. Het eerste viel in 1904. Vijf van die onheilen overkwamen een Engelsche, vier een Fransche, twee een Russische en één een Japansche boot. ENGELAND. De telegrammen toonen aan, dat voor- loopig nog aan niet veel havens de aanbeveling van het bestuur van het Verbond van Transportarbeiders om het werk neer te leggen, is gevolgd. Maar, zegt een unionistisch blad, men moet daarom niet te gerust zyn. In vele gevallen zouden de arbeiders met dade lijk te staken loon verbeuren en werken zij door om eerst het verdiende geld in het handje te hebben. In het geheel zijn ruim 247.000 arbeiders bij het ver bond aangesloten. Intusschen geeft de gedeeltelijke sta king hier en daar heel wat last. Het vertrek van de Majestic, van Southamp ton naar New-York, is b.v. afgelast. Volgens de Daily Chrouicle heeft de regeering besloten, voorloopig geen po ging meer te doen de twee strijdende partijen hier te verzoenen. Zij moeten hun geschil nu maar zelf uitvechten. Nu de patroons van het Lourche haven bedrijf volhouden niet in één verbond begrepen te kunnen worden en er onder de arbeiders verdeeldheid bestaat ten opzichte van de leiding van de staking acht de regeering haar verdere inmen ging ijdel. Zij wil ook niet stelselmatig bij elk arbeidsgeschil met een wet tus schenbeide komen. De Daily Chronicle is het met dat besluit eens. De Daily Telegraph zegt, dat nu de algemeene staking meer en meer een mislukking blijkt, bij de stakers de verbittering toeneemt. Zij klagen over de lauwheid van de vakvereenigingeu. Het verzoek om geldelijken steun heeft slechts vijftig pond opgeleverd. Ook lokt het eigenmachtige optreden van Tillett scherpe kritiek uit, 0. a. bij ver scheiden leden van de Arbeiderspartij ders uit het Lagerhuis en andere voor- mannen van de werklieden. Zij vinden, dat de vakvereenigingen buiten Londen hadden moeten geraadpleegd worden voor de aanbeveling tot een algemeene staking werd uitgevaardigd. Nu wei geren de meeste de aanbevaling op te volgen, Het comité van de staking te Londen vaardigde gisterenavond een manifest uit, waarin men kan lezen dat het de nederlaag erkent. Het verklaart zich immers bereid tot een eervollen vrede. Het Koninklijk gezin te Dobbin. Men schrijft uit Krakow dd. 11 dezer aan de N. R. Crt. Het leven van de Nederlandsche Ko ninklijke familie op het kasteel Dobbin heeft het karakter van een stil en lan delijk verblijf te midden van de Meck- lenburgsche familieleden, die sedert Zaterdag op het kasteel vertoeven. Terwijl de broeder van Prins Hendrik, Hertog. Adolf Frederik, de toekomstige gouverneur van Togo, zich naar Berlijn heeft begeven om zich klaar te maken voor het vertrek naar zijn Afrikaan- schen post, zijn te Dobbin nog achter gebleven Groothertogin Marie van Meck- lenburg-Schwerin en de Groothertogin van Oldenburg, de moeder en de zuster van Prins Hendrik. Zondagmorgen heeft het hooge gezel schap in de kerk te Dobbin de gods dienstoefeningen bijgewoond. Te voet begaven zij zich door de dorpsstraat naar de kerk. De Koningin was geheel in 't wit, en zag er zeer goed en opge wekt uit. De dienst werd geleid door Pastor Kittel uit Kieth, die na afloop bij H. M. aan tafel genoodigd was- Zon dagmiddag kwam de Prinses-weduwe Reuss XVIII, een geboren hertogin van Mecklenburg, de vorstelijke personen een bezoek brengen. De Koningin houdt zich veel bezig met Prinses Juliana, met wie zij dik wijls in een door een Shetlandsche pony getrokken wagentje uit rijden gaat door den tuin en het park van het kasteel. Een enkele maal strekt het bezoek zich ook uit tot het dorp, welks bewoners dan niet nalaten de Koningin en Prinses Juliana, die altijd vergenoegd met haar handje zwaait op hartelijke wijze te begroeten. Maandag hebben de dames en heeren van het gevolg van H. M. en Z. K. H. een bezoek gebracht aan Giistrow, een levendig verkeer en rijk aan beziens waardige oudheden. TWEEDE KAMER. Ziekteverzekering. Radenwet. Bij de behandeling van het voorstel der commissie van voorbereiding voor de ziekteverzekering om het bekende amendeeringsvoorstel Lohmau te zenden naar de at'deelingen, verklaarde de heer Lohman zijn amendementen in te trek ken om de totstandkoming van de ziekte verzekering niet in gevaar te brengen. De heeren Borgesius en Schaper cri- tiseerden deze wijze van handelen van den heer Lohman zeerby hen voegde zich de heer Roodhuijzen, die ten slotte de ingetrokken amendementen-Lohman geheel ongewijzigd onder zijn naam weer indiende, daarbij de verwachting uitsprekende, dat de commissie van voorbereiding, evenals zij dit ten op zichte van de amendementen Lohman deed, zou voorstellen ook sprekers amendementen nu naar de afdeelingen te zenden. De heer Nolens, voorzitter der com missie, wilde daarover eerst overleg Ui COURANT. Rona Cacao

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1