ING. ♦CHILI SALPETER Lotisioo. WIADKORENMOLEN, Eeo baatgevend fflELKSCHAAP. Drinkt zelf en qeeft aan Uwekinderen inplaats van minderwaardige koffie: Volkomen Zuiver em Zeer Voedzaam SINGER-MA ATSCti APPIJ, m WAT ZEGT GIJ DAARVAN? joh OTTEN &.200N ƒ25000, BESTOOR DER DOMEINEN. HERBESTSDIMS. Mr. P. DIELEMAN, Blauw Merk: I Groen Merk: CANADIAN PACIFIC RAILWAY. Bouw- en Weiland, VAN HEEL C°. C. B. ANTHEÜNIS, Axel. in hst openbaar aanbesteden Koolteer en Bruine Teer. Firma I). .1. GGGFJ,. AyrI. Openbare Verkooping. In pacht bij Em. van de Vijver. 117.33.00 hectaren GROND, Openbare Verkooping. Steeds voorhanden: GUMMI SPONZEN. 12 ct. per ONS-pakje. IA ct. per OMS'pakje. \\v OVER LAND EN PASSAGE GEVEN WIJ BETROUWBARE INLICHTINGEN GRATIS: GENERAAL AGENTEN DER, Burgemeester en Wethouders van AXEL, zullen op MAANDAG! den 10 JUNI 1912, des voormiddags te 9 ure, teu Raadhuize het vervoer van 100,000 K.G. GASKOLEN van de Axelsche Sassing naar de GASFABRIEK. Inlichtingen te bekomen bij den ge meente-opzichter. Axel, 5 Juni 1912. Burgemeester en Wethouders voornoemd, L. LAMAITRE, L. B. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. l5 /2 pCi. Gewaarborgd Gehalte.^ Billijke Prijzen. A Aanbevelend, Op No. 8414 is gevallen de prijs van waarvan V20 of f 1059 onmiddellijk zijn uitbetaald door den hoofdagent J. C. VINK, Axel. De Notaris J. A. Drogmans te Axel, zal ten verzoeke van de Erven dhr. ED. STEIJAERT te Sint Jansteen, op Maandag 10 Juni 1912, bij INSTEL en op Maandag 24 Juni 1912, bij VERBLIJF, telkens des namiddags 2 ure. bij Emile Steijaert te St. Jan steen, veilen en verkoopen 5 hectaren, 37 aren, 20 centiaren gelegen in de gemeente Sint Jan steen, kadastraal aldaar bekend in sectie C no. 281 en sectie E nos. 236, 237, 238 en 240 (buurt Wal- hoek en Oud Ferdinanduspolder). Verdeeld in koopen. Ookosten 7 Instelpremie V, Gelag y, De ONTVANGER DER REGISTRA TIE EN DOMEINEN te Hulst, zal ten overstaan van den Notaris C. LE NOBEL te Neuzen, op Woensdag 26 Juni 1912 namiddags 2 uur te Neuzen, in bet C^fé „de Arend" publiek bij opbod verpachten voor den tijd van één jaar ingrande 1 Juli 1912 en eindigend uiterlijk 20 Augustus 1913 gelegen in den Nieuwen polder in het Axelsche gat, gemeente Hoek, voor zoover deze behoort aan den Staat, verdeeld in zeven perceelen. De gronden worden verpacht uitslui tend voor de teelt van Koolzaad. Zie verder de biljetten. Nadere inlichtingen geven genoemde Ontvanger en de Notaris LE NOBEL te Neuzen. De Notaris J. A. Dregmans te Axel, zal ten verzoeke van Mevr. de Wed. dhr. Th. VAN IIAELST, te St. Jansteen, bij dhr. Désiré Fassaert te Stoppeldijk, op Dinsdag ié Juni 1912 bij INSTEL en on Dinsdag 18 Juni 1912 bij VERBLIJF, telkens des namiddags 2 ure, verkoopen Een steenen met Woonhuis, Schuur, Erf, Tuin, Wei- en Bouwland, gelegen in de gemeente Boschkapelle, polder Stop peldijk, kadastraal aldaar bekend in sectie B nos. 174, 189, 190, 193, 311, 314, 315, 319, 320, 321. 322, 324, 325, 695, 696, 697, 698, 699 en 721, samen groot 15 Hectaren, 33 aren 50 centiaren of 34 gemeten 124 roeden. In 4 koopen verdeeld. In pacht bij dhr. Gilles Michielsen, tot rooven oogst 1913. Bij verkoop kan nog in pacht volgen 9 hectaren 37 aren 30 centiaren ot 2L gemeten 10 roeden best Bouwland, in den Willem 111 polder en 2 hectaren 23 aren 20centi aren of 5 gemeten Bouwland, in den Stoppeldijkpolder. De heltt der koopsom kan als eerste hypotheek op de goederen gevestigd blijven. Onkosten 8 Instelpremie Va Gelag V, Inlichtingen te verkrijgen bij de heer P. D. Verhaege te Hulst, bij wien de kadastrale kaart en legger tor inzage liggen. Namens de Vcreeniging van Zeeuw sche Fokkers van het zware trekpaard zal ondergeteekende op Woensdag 12 Juni, des namiddags 4 ure, in de her berg van M. Koole te Axel, trachten aan te besteden Het maken en leveren van een gebouw, waarin Restauratiezaal, Secretariaat en Bestuurskamer op een terrein gelegen aan den Kinder- dyk, gemeente Axel De teekening met het gewijzigd be stek is verkrijgbaar, ad fl,bij den ondergeteekendedie tevens inlich tingen verstrekt. De Architect, J. WISSE Jzn. verstrekken soliede 41/, °/0 rentegevende PANDBRIEVEN van f100, f500 en f1000. Gummi Slangen en Spenen. Aanbevelend, Te bevragen Bureau dezer Courant. Advocaat Procureur te Middelburg. Zitdag te TER NEUZEN den eersten en derden WOENSDAG der maand in het hotel DES PAYS BAS, Nieuwstraat. Verkrijgbaar te Axel bij Firma P. H. VEENHUIZEN. Wie een Naaimachine noodig heeft en geene „SINGER" koopt, benadeelt zichzelf. Aan nevenstaand uithangbord zijn de winkels te herkennen, waar inderdaad SINGER- Machines verkocht worden. MIDDELBURG, Lange Burg B 9. TER NEUZEN, Noordstraat 92. 40 •i.'i ïi.h..j-'i,r"L*p -r V-a j|u' BENSD0RP's PAKJES CACAO H///M *wi ,'lji 1

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 3