Jtienwc Tuinbeelden. ZIJDE. Axel. M. DE FEIJTER h i" ♦Cl P. A. VAN HOEVE, Axel. Zwarte en gekleurde Nieuwe Dessins. Patrimonium's Chr. Volksbibliotheek Rechtszaken. Gemengd Nieuws. Posterijen. Burgerlijke Stand. Telegrafisch Weerbericht Adver ten tien. ONTVANGEN: Prima VLIEGENVANGERS. jtapthaline-kogel; en Blokken. Linoleum WRIJFWAS, Pilo, Up to Date en Radol. Het Koninklijk echtpaar vertrok gi steravond halfacht per Koninklijken trein van Het Loo naar Dobbin. De Koningin met het Prinsesje reden in een open rijtuig naar het perron, de Prins en het gevolg gingen te voet. De burgemeester was ter uitgeleide aan wezig. Er was veel publiek tegenwoor dig, dat de vorstelijke personen luide toejuichte. Het Prinsesje wuifde aan houdend. TWEEDE KAMER. Ziekteverzekering. Raden wet. Nog steeds is de algemeene beraad slaging over de ontwerpen tot regeling van de ziekteverzekering aan de orde. De heer Duys kwam bij de hervatting der behandeling het eerst aan 't woord. Spr. zei tot den Minister, dat deze, door feitelijk nagenoeg alles door den arbei der zelve te doen betalen, de ellende van den proletariër eenvoudig wat gelijkmatiger over heel het leven ver deelt, doch die ellende niet vermindert. Dat men ook in arbeiderskringen aan de eigen particuliere ziekenkassen de voorkeur geeft, schrijft spr. toe aan hun kortzichtigheid, waardoor ze niet inzien, wat met een behoorlijke, echt sociale verzekering te doen is, en dat die particuliere potjes maar kinderspel zijn. Vooral hechten de soc.-dem. er aan, dat de arbeiders zeiven de zaak in handen hebben en er geneeskundige hulp vanwege de verzekering worde verstrekt. Zij willen, dat ter wille van .de opvoedende kracht, welke in de wet kan liggen en de volksgezondheid. De heer Van Idsinga verklaarde zich tegen de Raden van Arbeid. Wanneer de gewone bestuursorganen niet geschikt zijn om de taak te ver vullen, moeten zij worden verbeterd, maar men moet geen nieuwe organen, de Raden van Arbeid, scheppen, die wat bekwaamheid betreft, niet hooger en overigens vermoedelijk lager zullen staan. Men mag niet door middel van het gezag de menschen dwingen te doen wat men in hun belang goed acht, dit is staatsvoogdij. Spreker is tegen staatsvoogdij, blijft den anti-rev. begin selen getrouw en houdt vast aan de vrijheid van den burger, om zijn leven naar eigen consciëntie in te richten. Na de pauze had de eindstemming plaats over de bakkerswet, die werd verworpen met 49 tegen 42 st. In de vergadering van Dondeidag betoogde de heer Van Idsinga, dat de inrichting van de Raden in strijd is met zijn anti-revolutionaire beginselen. Hij achtte het juist, eerst de Raden wet en dan de eigenlijke Ziektewet te behandelen. Het beginsel, waarop het ontwerp berust, acht hij juist; het is de toe passing van ethische beginselen op economische beginselen. Minister Talma (a-r.) beantwoordde en achtte geneeskundige hulp van het allerhoogste belang-, doch niet van ar beiders-, maar van volksbelang. Die is van later zorg. Wanneer de genees kundige hulp bij dit ontwerp moest worden geregeld, moest de zaak toch ook eerst worden onderzocht. Hij bestreed, dat het brengen van de kleine ongevallen onder de Ziekte wet tot grooter administratieven omslag zou leiden. Iemand, die ziek is, wendt zich eenvoudig tot den Arbeidsraad om ondersteuning. Verbaasd heeft hem hetgeen over de risico overdracht is gezegd en met name, dat het. ontwerp alle voordeel voor den ondernemer om de ongevallen te doen verminderen, zou zijn weg genomen. Het tegendeel is waar, aangezien de groote ongevallen wel veel duurder zijn, maar ook veel minder voorkomen. Het spreekt van zelf, dat verschil van inzicht in de sociale aangelegen heden ook leiden moet tot verschil van regeling, maar wanneer het waar is, wat de heer Roodhuijzen zeide, dat men de Bakkerswet verwierp om spreker J te treffen, heeft men gestemd niet tegen de wet, maar tegen den Mi nis.ter. Welnu, zou blijken dat hij goede wet geving in den weg stond, hij zou heen gaan, maar niemand heett dat gezegd. Onderling overleg wil hij en hoopt hij van de Tweede Kamer, die het gansche volk vertegenwoordigt, maar natuurlijk moet hij, voordat hij zijn hand teekening stelt onder de wet, overtuigd zijn, dat ze goed is. (Applaus). Het Haagsche corr. bureau deelt mede, d,at in parlementaire kringen vrij algemeen wofdt aangenomen, dat de verwerping van de Bakkerswet geen politieke gevolgen zal hebben, daar minister Talma, nu de ziekteverzekering in behandeling is, moeilijk uit het Ka binet zal kunnen treden. AXEL7 Juni 1912 Hedenmiddag had ten overstaan van Notaris Dregmans de verkooping plaats van een woonhuis) aanhoorigheden en erf, bewoond door en heer A. W. van de Bilt, alhier en groot 5 aren en 52 centiaren. Kooper werd de heer C. L. Hemelaar alhier voor 3000. Bij Kon. besluit is aan den heer H. J. van Vooren als onderwijzer bij de Rijksnormaallessen te Axel een pen sioen toegekend van ƒ215 'sjaars. PREDIKBEURTEN TE AXEL. Zondag 9 Juni 1912. Gereformeerde Kerken. Kerk A. Kerk B Gereformeerde Kerk (Weststraat.) Arrond. Rechtbank te Middelburg. Zitting van 7 Juni 1912. M. d. B., 17 jaren, dienstknecht te Axel, is wegens mishandeling veroord. tot 14 dagen gevang. Ph. S. v. d. P., 30 jaren, te Hengst dijk, is wegens wederspannigheid ver oord. tot 15 of 15 d. hecht. J. N., 23 jaren, schippersknecht te Ossenisse, is wegens beleediging van een ambtenaar veroord tot 10 of 10 d. hecht. J. F. V.., 39 jaren, bootwerker te Terneuz.'u, is wegens bedreiging met misdrijf tegen het leven en met brand stichting veroord. tot 3 maanden gevang. J. v. P., 26 jaren, grondwerker te Clinge, is wegens vernieling veroord. tot ƒ15 of 15 dagen hecht. C. H, 71 jaren, zonder beroep te Hulst, beklaagt! van openbare dronken schap, is vrijgesproken. In deze zaak was het veroordeelend vonnis van den kantonrechter te Hulst door den Hoogen Raad vernietigd en de zaak naar deze rechtbank verwezen. Hedeu werd behandeld de zaak tegen P. A. G., 36 j., stationchef te Kijkuit (gem. Axel). Beklaagde werd ten laste gelegd dat hij op 8 April 1912 te Kijkuit als sta tionchef belast met het toezicht op het stationsterrein aldaar en met de zorg voor de veiligheid van het verkeer door stoomvermogen over dat gedeelte van den spoorweg tusschen Ter Neuzen en de Belgische grens, terwijl het dien dag stprmachtig weer was, ongeveer 32 open goederenwagens op een der zijsporen heeft laten staan zonder eeuitte andere voorzorgsmaatregelen tegen het voort bewegen van die wagens door den wind te hebben genomen dan het plaatsen voor de wielen van slechts een wagen van twee daarvoor ongeschikte blokjes en vervolgens onvoorzichtig heeft nage laten, toen de duisternis was ingetreden den eersten wissel, die van het hoofd- spoor toegang geeft tot de zijsporen en j van een verlichtingsmechaniek was - voorzien, behoorlijk te doen verlichten, tengevolge van welke nalatigheid eenige van die goederenwagens door den har den wind zijn voortgedreven en door genoemden wissel op het hoofdspoor zijn terechtgekomen, zonder dat dit van het station gezien is geworden en de van Hulst komende trein met die wagens in botsing is gekomen, de locomotief is omgevallen en de machinist Gofïa onder de steenkolen in een sloot is bedolven en aan de gevolgen daarvan overleden. Fan wege het O. M. waren gedag vaard 6 getuigen en 3 deskundigen. Eisch 1 week gevangenisstraf. Verdediger mr. J. W. Goedbloed vroeg vrijspraak. Door de Arrond.-Rechtbank te Middelburg is de gevangenhouding van J. G., 58 jbootwerker te Terneuzen, thans gedetineerd te Middelburg, met 30 dagen verlengd. De justitie te Middelburg bevond zich heden (Vrijdag) te Hontenisse ten einde een onderzoek in te stellen naar de aldaar plaats gehad hebbende zware mishandeling, gepleegd op zijn echtge- uoote door Th. H., thans gedetineerd te Middelburg. Een dokter te Regensburg kreeg in December van het vorige jaar een postpaket. Hij haalde den postzegel van 50 pf., die op de adreskaart was geplakt, van de kaart, omdat hij hem nog niet in zijn postzegelverzameling had. De postbode waarschuwde hem, dat hij daar het recht niet toe had, maar de dokter behield den postzegel. De rechtbank te Augsburg heeft hem nu wegens diefstal tot een gevangenis straf van drie maanden en een dag veroordeeld. - Te Angers houdt een geheimzin nig geval de belangstelling bezig. Een paar dagen geleden kreeg 's avonds de geestelijke Piton aan zijn woning het verzoek of hij dadelij t aan een opge geven adres wilde komen om er een stervende te bedienen. Onmiddellijk begaf de geestelijke zich op weg. Hij is niet teruggekeerd, maar in den nacht is er in zijn woning ingebroken, waar alles door elkaar gehaald werd en den volgenden ochtend zijn even buiten de stad de stukgescheurde kleeren van den pastoor, zijn hoed, enz. gevonden. Het post- en telegraafkantoor alhier is voor het publiek opengesteld op de dagen en uren als hieronder is aan gegeven. a. Op werkdagenvoor telegraaf, telefoon, postzegels, aanneming en af gifte van aangeteekende stukken, rijks verzekeringsbank en postpakketten van 81 u., van 23Va u. en van 5—77a u. Voor postwissels en quitantiën, van 87a1 u. en van 237a u. b. Op Zon- en Feestdagen voor telegraaf, telefoon, postzegels, aanne ming en afgifte van aangeteekende stukken van 89 u. en van 12 u. voor rijkspostspaarbank van 89 u. voor postwissels, quitantiën en post pakketten is de dienst des Zondags gesloten; terwijl van 12 u. ook gelegenheid wordt gegeven, tot het afhalen van brieven,, welke op die dagen niet meer besteld worden. Buslichting heeft plaats des voormiddags om 6.52 u., 8.32 u., 9.57 u., en des namiddags om 12.52 u., 1.44 u., 6.09 u. en 8 uur. Rijkspostspaarbank. De Directeur der Rijkspostspaarbank brengt ter algemeen j kennis dat allej spaarbankboékj uitgegeven in ds maand J n n waarop de rente] over het aPreloopen jaar nog niet werd bijgeschr >,ven, zoo spoedig mogelijk; ter verificatie en rentebijschrijving bij hem worden ingewacht. Voor de toezending daarvan kan ge-; bruik gemaakt wnrden van omslagen, met gedrukt adres, kosteloos aan dt kantoren der Posterijen verkrijgbaar Afgifte der boekjes tot voornoemt doel aan die kantoren geschiedt tegen bewijs van ontvang. Vau 16—31 Mei 1912. Axel. Huwelijksaangiften. 23. Maat ten Cornelis Stoffels (van Zaamslag) 3i j., jm. en Cathariua Koster, 35 j., jd, 31. Willem Bakker, 22 j., jm. en Cor nelia Koekkoek, 22 j., jd Huwelijks-voltrekkingen. 16. Reinier Boeije, 25 j., jm. en Janna Faas, 25 j., jd 16. Jacob Pieter Lensen (van Zaam slag) 25 j., jm. en Debora van Oosten, 25 jjd. 23. Cornelis Hendrik Albertus Vermeulen (van Terneuzen) 24 jjm en Cornelia Maria Johanna Vlaander, 24 j., jd. 23. Jacobus Bakker (van Zaamslag) 24 j., jm. en Cornelia Maria van Bendegem, 23 j., jd. Geboorten. 17. Janna Maria, d. van Dominicus de Kraker en Janna Pieter- nella Kotvis. 21. Jan Francois Pieter, z. van Izaiik Jannis Scheele en Adriana Potters. 21. Jan, z. van Jacobus den Hameren AntjeHeijnsdijk. 25. Suzanna, d. van Cornelis Andries Verschelling en Janneke Bakker. Overlijden. 16. Jozias Jan, 6 w., z van Karei de Koeijer en Elisabeth Hamelink. van het Kon. Ned. Meteorol. Instituut te De Bilt (bij Utrecht). Verwachting tot den avond van Zaterdag 8 Juni Zwakke tot matige Zuidoostel. tot Zuidwestel. wind. Meest zwaarbewolkt. Waarschijnlijk regen of onweersbuien. Zelfde warmtegraad. Bij C. B. ANTHEUNIS, zijn steeds verkrijgbaar dat de vloer glad en niet glad maakt. Voor de Schoenen is het beste Aanbevelend, ALS BOVEN. is geopend: eiken Zaterdagavond van 5-6 uur, iu de Vergaderzaal, Nieuw- straat, alhier# Ge |Koi M|—PM—W—— Ned. Herv. Kerk. Voorm. 9 ure Lees kerk. Nam. 2 ure Ds. J. B. T. Hugenholtz. Voorm. 9 ure Ds. J. H. Lammertsma. (Bed. II. A. en Openb. Bel.) Nam. 2 ure Ds. J. H. Lammertsma. (Dankz.) Voorm. 9 ure Ds. Chr. Bruins. (Bed. H. A.) Nam. 2 ure Ds. Chr. Bruins. (Dankz.) Voorm. 9 ure Leeskerk. Nam. 2 ure Leéskerk.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 2