No. «8. Zaterdag 8 Juni 1012. 28e Jaarg. Van Houten's jPebeste voor den prijs Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. Binnenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. BELGUE. Uit verscheiden plaatsen wordt mel ding gemaakt van ernstige onlusten, ten gevolge van woede over het resultaat der verkiezingen. Te Luik zijn er ongeregeldheden geweestde lantarens in vele straten zijn stukgegooid evenals de ramen van de St. Jacobskerk. Een bende apachen schoot op agenten. Er zijn twaalf aan houdingen gedaan. Na een nieuwen aanval op een katho lieke instelling te Brussel hebben gen darmes en politie charges uitgevoerd en de menigte uiteengejaagd. Verschillende personen werden gekwetst. Er zijn men- schen aangehouden. In den avond zijn betoogers door de stad getrokken, de ruiten ingooiend van trams en auto's. Zij braken de deur der Nikolaaskerk open en poogden brand te stichten. Maar het vuur kon gedoofd worden. Hetzelfde gebeurde aan de St. Antonius-kerk te Anderlecht. Van twee andere kerken werden de ruiten verbrijzeld. De staking in de Boriüage is aanmer kelijk uitgebreid. Arbeiders van allerlei vakken doen er aan mee. Allerwegen worden gewelddadigheden gepleegd. Men gelooft, dat heden in de Borinage de staking algemeen zal zijn. SPANJE. Daar stakende mijnwerkers werkwilli gen in de kolenmijnen het werken be letten, kwam de burgerwacht tusschen- beide en werd met steenen en schoten ontvangen. Gendarmen schoten terug. Er viel een doode; één man werd ge wond. In de bekkens van Turon, Tu- della, Veguni, Lengre, Sigaredo hebben 15,000 mijnwerkers'tot staken besloten. In het Bekken van Asturië zal de alge- meene staking afgekondigd worden. OOSTENRIJK HONGARIJE. Uit Boedapest wordt hedenmorgen aan de Berliner Zeitung am Mittag geseind De stad ziet er uit als in staat van beleg. Straten en pleinen zijn militaire kampe menten. De soldaten hebben hunne ge weren in rotten gezet en zitten in de straten op stoelen, die zij uit de koffie huizen krijgen. In de voorsteden patrouil leeren gendarmen. Acht eskadrons hu zaren en 47 compagnieën infanterie zijn onder de wapenen. Alle toegangswegen tot het parlement en de woningen van de voornaamste politieke personen worden door de politie bewaakt. Het hoofd van de politie maakt bekend, dat de politie en de gewapende macht met veel nadruk zullen optreden. De gewapende macht zal als ze maar in het minst aangevallen wordt, na een waarschuwend trompetsig naal onmiddellijk van de vuurwapens ge bruik maken. In de ochtendbladen overheerscht de opvatting, dat de regeering tegenover het Hongaarsche parlement wel gewelddadig is opgetreden, maar dat een dergelijk optreden met het oog op de ongerechtvaar digde en de gewelddadige oppositie van Justh in het belang van de geheele monarchie onvermijdelijk was. Ieder die een proef neemt met zal tevreden zijn enl moeten erkennen dat| deze cacao is 1 Kg. fl.50 b - 0.80 Vq.Kg.fOA2% Vio «i - 0-18 In een manifest, door het gemeentebe stuur uitgevaardigd en gericht tot de burgerij worden eenige maatregelen op gesomd, die zullen worden toegepast, ingeval er nieuwe onlusten mochten plaats vinden. De politie en de troepen hebben opdracht gekregen alsdan met de grootste doortastendheid op te treden. TURKIJE. Maandagavond is, terwijl de groote brand langs de Zee van Marmora te Konstantinopel woedde, ook brand uit gebroken in de voorstad Tetavla, waar bijna uitsluitend Grieken wonen. Hier was men de vlammen spoedig baas. Onder de gebouwen, die bij den grooten brand vernield zijn, zijn de moskee van sultan Achmed en vijf andere moskeeën, vijf Motiammedaansche scholen, drie bad huizen en de theologische hoogeschool. Uit Konstantinopel wordt aan het Ber liner Tageblatt geseind De overheid is nog niet in staat den omvang van de ramp te bepalen. Het getal vernielde huizen wordt op '2300 geschathet getal dakloozen op 15000. Twee politieagenten die bij den brand gewond werden, zijn hedennacht gestorven. De bladen pleiten voor een streng verbod van het bouwen van houten huizen in Konstantinopel. Aan het be staande verbod werd niet de hand ge houden. Duizenden dakloozen kampee ren nog in tenten op pleinen in de buurt van het gebied van den brand. De over heid laat voortdurend levensmiddelen onder hen uitdeelen. De Koningin en de Prins naar Par|js Vervolg). De ontvangst op het Stadhuis, waar de stad Parijs de gastvrouw was, was schitterend, en een enorme massa juichte de vorstelijke bezoekers toe. Toen de stoet arriveerde klonk trom geroffel. De gasten werden aan den ingang ont vangen door den heer Cesar Caire, presi dent van den gemeenteraad de Lanney, prefect van de Seine; Lepine, jhr. mr. dr. A. Röell, jhr. Van Karnebeek, Th. Delprat, prof. Fabius, dr. Lely en Jansen. De Koningin en de Prins werden naar den wintertuin geleid, die herschapen was in een cour, en namen met president Fallières en mevr. Fallières plaat3 op de gereedstaande fauteuils. De heer Caire heette de vorstelijke bezoekers welkom en bracht de eerbiedige hulde over van de stad Parijs aan de gracieuse, charmante, vriendelijke, goede vorstin, die de harten van het geheele Fransche volk gewonnen heeft, en aan den Prins, haar gemaal. Spreker zag in het bezoek een steeds hechter worden der banden tusschen de beide naties en eindigde met zijn beste wenschen uit te spreken voor prinses Juliana. De Koningin dankte diep getroffen voor deze ontvangst en uitte hare beste wenschen voor den bloei van Parijs. Allen hoorden deze toespraak staande aan en daarop speelde de muziek de Mar seillaise". In het Salon der Arcades teekenden de Koningin en Prins Hendrik het gouden boek en werden geschenken overhandigd aan H. M. de Koningin een waaier Louis XVI en aan prins Hendrik een gouden medaille. Hier werden ververschingen aangebo den, waarna het hooge gezelschap zich langs de tweede eeretrap weer naar beneden begaf. Een schitterend diner, gevolgd door een tooneelvoorstelling, besloot den dag van Zondag. Maandag vormde een militair schouw spel de hoofdschotel eene manoeuvre in het kamp van Satory, bij Versailles. Deze bestond in schijngevecht tusschen een Roode en een Blauwe partij, van beide zijden infanterie, jagers, artillerie, dragonders, enz. Het was een zeer in teressant schouwspel, dat door de vorste lijke gasten op de tribune met belang stelling werd gevolgd. Het regenachtige triestige weer outnam echter veel aan den luister ervan. Aan het slot der manoeuvres werden vier stukken geschut voor het Koninklijk paviljoen in batterij gebracht en ondanks den regen, ging de Koningin met pres Fallières en gevolg op het veld en liet zich uitvoerig inlichten over de bediening van het geschut, de snelheid enz. Aan het dejeuner hield de Koningin eene toespraak. H. M. drukte hare be wondering uit over de orde en discipline in het Fransche leger, welke Frankrijk' veiligheid waarborgen. H. M. dankte voor de schitterende ontvangst haar bereic en dronk op het welzijn van het Fransche leger. Nadat in het kasteel te Versailles het déjeuner was gebruikt, gevolgd door een korten rijtoer in de omstreken, was de tijd voor het vertrek aangebroken. Pre sident Fallières, die H. M. een kostbaar juweelenkistje schonk, deed met zijne echtgenoote, zijn gasten tot het station te Versailles uitgeleide en daar werd zeer hartelijk afscheid genomen, waarbij de Koningin en de Prins herhaaldelijk hunne groote ingenomenheid over de ontvangst van de zijde der bevolking te kennen gaven en den President hartelijk dankten. Onder de tonen van het Wilhelmus", door de militaire kapel, vertrok de trein. De koninklijke trein kwam Maandag avond te 8 uur 44 te Laeken aan. Koning Albert en koningin Elisabeth begeleidden Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik tot Esschen. Het telegram, dat H. M. de Koningin Maandag, bij Haar vertrek uit Frankrijk, aan president Fallières gezonden heeft, luidt, vertaald, als volgt Op het oogenblik, dat Ik den Franschen bodem verlaat wensch Ik nogmaals, mijn heer de President, Mijn warmen dank uit te spreken voor de onvergetelijke dagen, die Ik in uw land heb doorgebracht en voor de zoo sympathieke ontvangst, die Mij door u en door het Fransche volk bereid is. Ik betuig Mijn dankbaarheid aan allen, die Mij hun sympathie betuigd hebben en Ik koester de beste wenschen voor de welvaart van Frankrijk. President Fallières antwoordde »Het vriendelijk telegram, dat Uwe Majesteit de beminnelijke gedachte heeft gehad tot mij te richten, heeft mij levendig getroffen. Ik ben zeker de tolk te zijn der gevoelens van het Fransche volk, wanneer ik Uwe Majesteit nogmaals de vreugde der natie uitdruk, dat zij Uwe Majesteit haar eerbiedige sympathie heeft kunnen betuigen, en haar hartelijke hoog achting voor de edele natie van Neder land. Ik kan Uwe Majesteit verzekeren, dat wij een kostelijke herinnering bewa ren van het verblijf te Parijs van Uwe Majesteit en van den Prins Gemaal en ik verzoek Uwe Majesteit de oprechte wenschen te aanvaarden, die wij koeste ren voor Haar geluk, voor dat van het Koninklijk Huis en voor de welvaart van Nederland". Omtrent het geschenk van president Fallières aan de Koningin wordt nog gemeld dat aan de buitenzijden van het juweelenkistje de wapens van de elf Nederlandsche provincies zijn aangebracht, »de elf kleinodiën, die aan het hart der vorstin het dierbaarst zijn," zooals een Fransch blad opmerkte. Om de wapen schilden is 'n versiering van oranjeappelen aangebracht en op het deksel van goud en-email, waarop het wapen van Neder land, de naamcijfers der Koningin en de R. F. der Fransche republiek prijken, staat als opdracht: »Aan Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin van Nederland. Armand Fallières, President van de Fran sche Republiek, Parijs, 2 Juni 1912." De Koningin heeft president Fallières een antieke staande klok, mevrouw Fal lières een antieke beschilderde slede ge schonken mevrouw Poincaré een paar aquarellen. H. M. heeft 10000 francs ten behoeve van de armen van Parijs aan het Gemeen tebestuur dier stad geschonken. AXELSCHE m COURANT. RONA Cacao L._vv

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1