\o. 5. Zaterdag 20 April 1912. 28e Jaar<r. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. MELKMAN, Buite^and. Binnenland. Landbouw. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. De Italiaanscli-Turksche Oorlog. In een uitvoerig verslag van het gebeurde bij Makabes wyst Stefani's bureau op de moeilijkheden, waarmee de vloot bij het naderen van de kust zonder nauwkeurige hydrographische kaarten, te kampen had, en die welke aan de eerste nachtelijke ontscheping vast waren. Voor het bezetten van het fort Boekames had men de geul tusschen het schiereiland Makabes en de kust verkend. De commandant van de tor pedoboot Canopo en zijn matrozen had den, verkleed als Arabieren, den omtrek van het fort verspied. De verovering van het tort door een compagnie Askari's, gesteund door matrozen, was een ver metele daad. De Askari's liepen storm en klommen tegen de borstwering op. Onderwijl ging generaal Garioni voort met troepen en krijgsbehoeften op het schiereiland aan wal te zetten. Een luchtschip liet 200 meter van Garioni af een telegram vallen met belangrijke gegevens over het terrein. Den 13den April zuiverden de Askari's, gebruik makend van de duisternis, die door den Sjibliwind werd veroorzaakt, de streek van lastige Arabieren. Ze dre ven ze met behulp van geregelde troe pen in de richting van Tunis op de vlucht. De verlaten schansen der Ara bieren lagen vol lijken en gewonden. Thans is de verbinding tusschen het schiereiland en de kust gewaarborgd De Konstantinopelsche correspondent van de Lokal Anzeiger verneemt nog de volgende bijzonderheden over het bezoek van de gezanten aan Assim-bei. Zij verklaarden, dat de oorlog niet alleen de belangen van de oorlogvoerende partijen schaadde, maar dat geheel Europa den vrede wenscht. Als Turkije evenals Italië zijn vredes voorwaarden wilde opgeven, konden de mogendheden een grondslag vinden voor vredesonderhandelingen. Assim bei heeft beloofd, dat hij na overleg met zijn ambtgenooten en met den sultan de gezanten antwoorden zou. Naar de correspondent verder verneemt, zal de Porte aan de mogendheden binnen 10 dagen een lange memorie van antwoord zenden, waarin zij de onwettige hande lingen van de Italianen, vooral in Tri poli, opsomt en verlangt, dat de Italianen eerst hun troepen uit Tripoli terugtrek ken, voor dat gebeurd is, kan zij niet aan vredesonderhandelingen beginnen. De Porte heeft besloten om de mede deeling van de mogendheden geheim te houden. In bevoegde kringen verklaart men, dat de mededeeling op den bui tengewonen ministerraad een goeden indruk heeft gemaakt. Men denkt, dat Turkije binnen tien dagen zal antwoor den. In ambtelyke kringen verzekert men, dat Italië het denkbeeld van het forceeren van de Dardanellen geheel zal laten varen. De bladen melden dat tot een onmid dellijke en beslissende actie van Italië besloten is, aan de kust der Egeïsche zee, zoo dicht mogelijk bij de Dardanellen. GOED en GOEDKOOP is in vierkante bussen 1 Kg. ƒ1.50 Vo - 0.80 y4Kg. 0.421 ^0» -0.18 ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De scheepsramp van de Titanic. De telegraaf heeft niets nieuws meer te melden, tot de verhalen van, de ge redden loskomen. De waarheid staat nagenoeg vast. Toen de schepen, die te hulp snelden, bij het aanbreken van den dag of later op de plaats van het ongeluk kwamen, was alles al uren voorbij, 's Nachts tusscnen tweeën en drieën was de Titanic gezonken, na zich misschien nog een eind ver w voortgesleept te hebben. Alleen de reddingbooten zwalkten nog rond met de verkleumde schipbreukelingen. Toen die aau boord van de Carpathia waren opgenomen en de schepen, de een na den ander, vergeefs hadden rondgezien naar schipbreukelingen, die nog aan wrakhout mochten hangen of doorzwem gordels boven water werden gehouden, vervolgden zij hun weg. De litanie lag naar eene mede deeling uit Halifax tusschen het bable-eilaud en Kaap Race op een diepte van 2 mijl. Vermoedelijk zijn Engelsche mijlen bedoeld, dus op 3200 M. diepte, met het geheim van de tooneeien die er voor het zinken van het schip op zijn algespeeld. De verbeelding zooals minister Asquith zei staat ontsteld voor zoo'n ramp. Men stelle zich ook voor, wat er aan boord geschiedde, toen uit de reizigers de keuze werd gedaan, wie in de red dingbooten zou mogenDat moest de kapitein, die tevens nog voor het behoud vau het schip had te zorgen, beslissen De vrouwen en kinderen gingen voor. Daarmee zijn zei ook Asquith de beste gebruiken ter zee gevolgd. Die het minst zich zelf kunnen helpen worden het eerst geholpen. Welke man zal dat niet beamenMaar toch, als er mannen waren, die de waarde van hun leven voor hun gezin bepleit ten, toch een kind of eeu ongehuwde vrouw voor te laten gaan, alleen door zich te houden aan „de beste ge bruiken ter zee" heeft zeker de kapitein, of wie voor hem de taak verrichtte^ menige smeekbede kunnen afwijzen! En hoe heeft hij onder de mannen moeten kiezen Misschien hebben aanvankelyk zij die achter werden gelaten, nog de hoop gehad, dat het schip op zijn waterdichte schotten zou blijven drijven. Maar toen die hoop ijdel bleek, was er voor hen geen uitredding meer. Van vlotten heeft men niets gemeld, en booten waren er niet over. Het was een onjuist bericht dat er in de booten voor meer plaats was dan er menschen aan boord waren. De officieele berichten zeggen met stellig heid, dat alle booten terecht zijn. Er zijn, volgens de laatste berichten, onge veer 800 menschen misschien 868 op de Carpathia gered. Er waren 2358 menschen aan boord. Voor een 1500 menschen was er dus geen redding mogelijk. Dit is toch een toestand, waar een gewoon leekenverstand ver steld bij staat. Hoe de eerste valsche berichten over het behoud van schip en alle opvaren^ den in de wereld zijn gekomen, schijnt nog onopgehelderd. Op bevel van president Taft is de snelvarende verkenningskruiser Salem van Hampton Roads vertrokken, om de Carpathia op te zoeken en de volledige lijst van de overlevenden draadloos over te seinen. Het weerkundig observatorium aan de St. Laurensgolf meldt, dat in de buurt van Newfoundland een dikke mist hangt. In den avond van den 15den brak een hevig onweer los, dat in oostelijke rich ting getrokken is. Onder deze omstan digheden heeft men weinig hoop meer, dat er nog overlevenden van de Titanic, die misschien op wrakstukken of in booten roudzwalkten, gered zullen kun nen worden. Onder de reizigers aan boord van de Titanic waren, volgens de Belgische bladen, ook 21 Vlaamsche landverhui zers, die te Antwerpen waren inge schreven. Twee andere Vlamingen, die ook plaats hadden genomen, wer den te Southampton geweigerd, omdat zij aan trachoom leden. herder was er nog een 23-jarige Belg Georges Krins, uit Luik aan boord, dien de White Star-1 iju als orkestmeester voor de reis van Southampton naar New-York had aangenomen. Het was de eerste zeereis die de jonge man deed. Het Handelsblad schrijft: Naar wij uit alleszins betrouwbare bron vernemen, zijn de geruchten om trent de ontzaglijke waarde aan diaman ten, die zich aau boord van de Titanic zouden bevinden, zeer overdreven. De waarde der diamantzendingen, uit Am sterdam verzonden, bedraagt ongeveer 400.000, de totale waarde kan geschat worden op hoogstens 300.000 dollar. Onder de passagiers zijn er ongetwij feld gewee'st die op het vasteland dia manten hadden gekocht. De kapitein van de Olympic heeft draadloos geseind, dat de eenigen die van de Titanic gered zijn, zich aan hoard vau de Carpai-hia bevinden. Van de officieren van de Titanic wor den als gered genoemd alleen de 2e, 3e, 4e en 5e stuurman en de2etelegrafist. Dat de lijst van geredden van de Titanic nu volledig is, gelooft men al gemeen. De zorgvuldig opgemaakte lijst van de overlevenden, wier namen bekend zijn toont aan, dat er 70 mannen, 233 vrouwen en 16 kinderen onder zijn. Van de overige 540 overlevenden ge looft men, dat er niet meer dan 100 zeelieden bij zijn. Dezen had men noodig om de booten te bemannen. Zoodoende zouden er nog 440 passagiers bij zijn. Dit zyn vermoedelijk meerendeels vrou wen en kiuderen van het tusschendek. Een straal van hoop bracht de kapi tein van het stoomschip Ultonia, die de plaats van de schipbreuk voorbijgeko men was, en meldde, dat hij een aan tal visschersbooten in de buurt had gezien. Men acht het niet onwaarschijnlijk, dat vele passagiers reddingsboeien heb ben weten te bemachtigen en daarmee over boord zijn gesprongen, waarna visschers hen misschien gered hebben. De koninklijke familie is Woensdag naar Het Loo vertrokken voor het zo merverblijf. Haar werd uitgeleide ge daan door een geestdriftig gestemde menigte op het perron, die op een ge geven oogeublik het politiecordon ver brak om het prinsesje, dat met de Koningin aan het venster had plaats genomen, van zeer dichtbij te groeten, itt de plaats van den burgemeester, die afwezig bleef wegens de onlangs in in zijn gezin heerscbende mazelen, behoorde de oudste wethouder Jansen tot de autoriteiten die officieel afscheid namen. Op Het Loo was de burgemeester bij de aankomst tegenwoordig. De Koningin ziet er welvarend uit. De Prinses wandelde aan de hand harer moeder naar het paleis. De Provinciale Commissie tot bevor dering der Veefokkerij zal in 1912 keu ringen houden o. m. op de navolgende plaatsen Kloosterzande Zaterdag 27 April, 10 u. Hulst Maandag 29 April, 11 u.en Axel Dinsdag 30 April, 9 u. In de maand Maart werden in Zeeland 13 gevallen van besmettelijke veeziekte geconstateerd en wel van mond en klauwzeer 1 geval te Clinge en te Dreischorvan vlekziekte 10 ge vallen te Hontenisse en van miltvuur 1 geval te Souburg. Verslag der Onilerliuge Verzekerings- Maatsehapptf tegen Hagelsciiade ia Zeeland, uitgezonderd het voormalig IVe distriet over het jaar 1911. B ED COURANT. jaffd. Ingevolge art. 132» van liet reglement hebben wij de eer het navolgende veSlag uit te bren- 'oioia- uil» lö Uittil- gen omtrent den toestand der Maatschappij en hare verrichtingen gedurende het een en twintigste boekjaar.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1