Binnenland. Landbouw. Gemensrd Nieuws. Gemeenteraad van Axel. H.H.M.M. de koningin en de prins brachten Vrijdag een langdurig bezoek aan de visschershaven te Scheveningen. Ze begaven zich met het prinsesje op een logger en bezichtigden daarna het ge bouw voor vischafslag. De hooge gasten toonden overal groote belangstelling, ook in de sein- en reddingsinrichting. Gisteren brachten de Koningin en de Prins wederom een bezoek aan Sche veningen, met name aan de gemeente lijke vi8scherij school, de reederij en aan de school voor het schiemannen, het opknapijen der schepen aan tuigage, enz. In het dorp was gevlagd. De Uilen. Vaak gebeurt het, dat dieren, welke voor den mensch veel nuttigen arbeid verrichten, toch worden geschuwd en vervolgd. Onkunde en bijgeloof zijn in hoofdzaak de bronnen, waaruit die men- schelijke dwaasheid voortvloeit. Tot de dieren, welke door den mensch gehaat en vervolgd worden behooren ook de uilen. Menig bijgeloovig mensch meent in het afschuwelijk geroep van den uil een voorteeken te hooren van een ko mend sterfgeval, en beschouwt hem daarom als een echte ongeluksvogel. Toch is niets minder waar dan dit de uil is een vriend van den land en tuinbouwer. Wanneer hij in de stille zomernachten, zacht en onhoorbaar, als met fluweelen vleugelslag over de vel den heenvliegt, dan maakt hij ijverig jacht op de muizen. Wee de muis, die door een uil wordt opgemerkt, zij is reddeloos verloren eer zij nog aan ontvluchten denkt, is zij door de scherpe klauwen gegrepen en doorpriemd. Groot is het aantal muizen, dat zoowel op het vrye veld als in de graanschuur, door de uilen wordt gevangen. De kerkuil, die ook vaak in schuren zijn verblijf houdt, verslindt de muizen met huid en haar. De haren en de beenderen die hij niet kan verteren spuwt hij uit. Vaak vindt men in schuren, ballen die door de uilen uitgespuwd zijn. Van buiten bestaan die ballen uit haren van de muizen, en wanneer men die ballen doorsnijdt, vindt men een groot getal kleine beendertjes. Een landbouwer, die in zijn graanschuren uilen herbergt, doet dus wel, deze niet te verjagen. Nu is het waar, dat de uil ook veel vogeltjes verslindt, maar daar hij hierbij, geen onderscheid maakt tusschen nuttige en schadelyke vogels is hij in dit opzicht zoowel nuttig als schadelijk. In elk geval zijn de verwoestingen, die hij in de vogelenwereld aanricht, niet van dien aard, dat zy van invloed zijn op de vermindering van het voge lental. Dan doet onze lieve jeugd meer schade Wie kooien met zangvogels buiten hangt, dient echter de uilen in de gaten te houden Dat de uil eieren zou rooven is volgens den vogelkenner Naumann, een praatjeDe uil plant zich niet sterk voort. Vaak vindt men in een nest niet meer dan één ot twee eiers, hoewel dat getal soms hooger klimt. En daar hij vele vijanden heeft, is het dubbel noodig dezen vogel de be scherming te verleenen, die hij ruim schoots verdient. Geen tentoonstelling. Door het Dagelijksch Bestuur der Zeeuwsche Land bouw maatschap pij is in overeenstemrning met het advies der provinciale Commissie voor de Rund veeverbetering in Zeeland besloten om met het oog op de telkens in deze pro vincie opnieuw optredende gevallen van mond- en klauwzeer aan het Hoofdbe stuur der Maatschappij voor te stellen de ontworpen Provinciale tentoonstel ling in September 1912 niet te houden. M. Crt. Een groote tentoonstelling van land bouwwerktuigen zal Zaterdag aanstaan de in de hall van het Jubelpark te Brussel worden geopend. Het zijn vooral werktuigen en toestellen in den land bouw in gebruik, die men er zal kunnen bewonderen, doch er zal tevens een aldeeling zijn voor zaden, meststoffen en veevoederook een tentoonstelling van den Belgischen tabakskweek. De zuivelafdeeling zal vooral belangrijk zijn en een reeks voordrachten van practischen aard zal worden gehouden over onderwerpen, dieinrechtstreeksche betrekking staan tot de pachthoeve en de zuivelbereiding. AXEL, 12 Maart 1912 De provinciale stoombootdienst op de Westerschelde is ingekrompen. Tot nader aankondiging zullen enkele booten uitvallen t. w. in den dienst op Breskens die welke 7.50 v.m., 12.10 n.m. en 6.35 n.m. vertrokken uit Vlis- singen, en natuurlijk de daarmee over eenstemmende booten uit Breskens. In den dienst op Neuzen vervalt de boot die 9.20 v.m. uit Vlissingen vertrok, en komt in de plaats van de twee booten die om 3.45 en 5.45 n.m. ver trokken. één boot, vertrekkend om 4.50. Voorts vervalt de vroegboot uit Neuzen van 5.30 en wordt de dienst Neuzen Hoedekenskerke opgeheven. Naar de MCrt. meldt is dit als een gevolg van de staking te beschouwen, welke heerscht in het kolengebied van de Ruhr. Op de Maandag te Zuiddorpe ge houden jaarmarkt werden aangebracht 21 paarden, 74 stuks hoornvee, 14 varkens, 16 geiten, 3 konijnen en 35 kippen. De premiën werden uitgereikt als- volgt Voor het schoonste werkpaard boven 3 jaar oud, 5, aan H. Puylaert voor het meest in waarde zijnd veulen boven 1 jaar, le premie 3, aan B. Puylaert, 2e premie 2 aan Jan de Letter te Wachtebeke voor het meest in waarde zijnd jaar lingsveulen le premie 3 aan Camile de Clercq, 2e premie 2 aan Jan Dieleman voor de schoonste koe 5 aan Aug. van Himme voor de vetste os f 5 aan P. Verbiest voor de vetste vaars 4 aan dezelfde voor de meest in waarde zijnde vaars 4 aan wed. L. G. Dierick. voor de schoonste geit le premie 2 en 2e premie 1, verdeeld tusschen A. de Caluwe, Jos. Cappaert en C. L. de Jaeger voor het schoonste konijn le premie 1,50 en 2e premie 1, verdeeld tus schen Arthur Claeijs. Alph. de Smet en Lev. van de Velde; voor het schoonste toom kippen le premie 1,50 aan Aug. de Meijer, 2e premie 1 aan Ernest de Groene. Voor het grootste getal hoornvee ter markt gebracht 4 aan Th. de Block te St. Jansteen (met 9 stuks.) Voor het grootst getal varkens ter markt gebracht J 2 aan Pr. Ingels te Westdorpe (14 stuks.) De eigenaars, bij wier naam geen plaats is vermeld, wonen te Zuiddorpe. Verkocht werden 42 stuks hoornvee. De handel was levendiger werden zeer hooge prijzen besteed. De kapt. H. Verhulst, van het 4e reg. vesting-art. te Ter Neuzen, wordt 18 April gedetacheerd in de legerplaats bij Oldebroek tot het volgen van den eersten cursus bij de artillerie-schiet school. De gemeenteraad van Terneuzen nam Zaterdag weer voor kennisgeving aan een nader adres van een tachtigtal kiezers, adhaesie betuigende aan het adres van 871 ingezetenen, verzoekende intrekking of schorsing van het beslnit tot stichting van een hoogere burger school. Veel publiek was aanwezig. De gemoederen waren eenigermate op gewonden. Een tot de hoofdmanneu der reque- stranten behoorende noemde na afloop der beslissing den waarnemenden bur gemeester, den heer Visser, een schoft, omdat deze zou hebben getracht hem zijn brood te ontnemen. Deswege wordt proces-verbaal opgemaakt. - Te Graauw is Vrijdag in den leeftijd van 58 jaar plotseling overleden pastoor E. B. van Acker, die daar sedert acht jaar als pastoor werkz am was. Een luchtballon uit België. Vrij dagmiddag daalde een luchtballon te 's-Gravenhage op een land nabij de Kempstraat en de Kritzingerstraat(Trans- vaajwijk). In het schuitje bevonden zich drie dames en twee heeren ver moedelijk Belgen. Zij waren gistermid dag halt drie te Oudenaarde opgestegen met het doel om naar Den Haag te reizen. Bestuurder van den ballon was de heer Liefmans. Bij de daling kan telde het schuitje en werd dit toen nog een eindje door den ballon voort gesleept. Daardoor had een der dames het ongeluk het rechterbeen te breken. Weldra waren verschillende personen ter plaatse om hulp te verleenen. De gewonde werd, na voorloopig verbonden te zijn, per auto naar het gemeentezie kenhuis vervoerd. De ballon steeg te Oudenaarde op om half een, passeerde Gent en Neuzen en bleef verder vrijwel langs de kust op Den Haag aanzweven. De ballon had een vaart van minstens 50 K.M. per uur en te kampen met al te sterken wind. Dit was dan ook een van de oorzaken, dat het anker in het natte weiland niet voldoende pakte, zoodat het ongeluk min of meer aan de landing moet worden toegeschreven. De dame, welke reeds ettelijke malen bij lucht reizen een ongeluk overkwam, had zelfs eenmaal het ongeluk beide armen te breken. („Hbld.") In de woning van een postbode te Hoofddorp is, naar aan de Tel. wordt gemeld, huiszoeking gedaan, waarbij in een kast een meisje werd ontdekt, uitgeteerd, bijna als een geraamte bedekt met eigen vuil en onreinheid kwam de stumperd tevoorschijn. Het kind werd direct gereinigd en in een meer hygiënische omgeving gebracht. Het was bij dien postbode uitbesteed door een familielid, dat gezegd had er voor te zulleD zorgen, doch niet voortging met kostgeld t-3 betalen. Zitting van 12 Maart 1912. Aanwezig alle leden met uitzondering van dhr. Dregmans. Verschillende ingekomen missive's van Ged. Staten, berichtende goedkeu ring van genomen raadsbesluiten, wer den voor kennisgeving aangenomen. Als ongezegeld werden ter zijde ge legd het adres van de gemeente Ambt- Almelo betreffende bijdragen voor H. B. scholen in andere plaatsen en van den Alg. Wielrijdersbond verzoekende het aanbrengen van borden met plaats namen. Een verzoek van A. Moes, stoker bij de gasfabriek, in zake loonregeling en werktijd wordt gesteld in handen van B. en W. om advies. Het voorstel van B. en W. in ver band met het beheer der gasfabriek, waarover in de vorige vergadering de stemmen staakten, werd thans verwor pen met 9 tegen 1 stem, die van den heer Van Driel. Na breedvoerige bespreking en nadat verworpen was een voorstel van den heer Kruijsse om de beslissing daarover aan te houden, werd aangenomen het voorstel van de heeren Dregmans c. s. om een deskundig onderzoek in te stel len omtrent het beheer van den direc teur, naar aanleiding der door B. en W. tegen hem ingebrachte bezwaren, thans aangevuld met een voorstel om dat onderzoek ook uit te strekken tot de installatie's der fabriek. Voor dit voorstel stemden de heeren Oggel, F. Dekker, Dieleman, P. Dekker, Smies, en De Feijter. Tegen de h.h. Van Driel, Wolfert, Lamaitre en Kruijsse. Na de aanneming van dat voorstel deelde de Voorzitter mede dat B. en W. wenschen dat door de te benoemen des kundige zullen worden onderzocht de volgende gronden, waarop B. en W. het ontslag hebben ingediend le Niet voldoende toezicht gehouden bij het leggen van het buizennet, meer inzonderheid bij de aansluitingen van de perceelen op de hoofdbuis, waardoor financieelé schade niet is uitgesloten. 2e. Een voortdurend verwarrende toestand bij de aansluitingen van de perceelen der afnemers, waardoor het publiek in moeilijkheden geraakte en waaruit nadeel voortvloeide voor het bedrijf en de gemeente niet altijd heeft kunnen naleven de eenmaal gesloten contracten. 3e. Een niet-regelmatig in- en bij boeking van de posten, waardoor de verwarring in de administratie derwijze toenam, dat na gemeen overleg werd goedgevonden, de geheele administratie in gereedheid te doen brengen door een boekhouder van elders. 4e. Gemis aan leiding bij het tech nisch in werking stellen van het bedrijf, waardoor groote nadeelen zijn ontstaan voor de exploitatie en rentabiliteit van de fabriek, terwijl gevaar voor personen en goederen, daarbij niet was uitgesloten. 5e. Nalatig in het onderhoud der machinerieën, het niet behoorlijk ge bruiken van de fabrieksgebouwen en te weinig goede zorg voor de op het ter rein aanwezige goederen. 6e. Gemis aan administratieve en commercieele leiding bij de exploitatie van de Gemeente-gaswinkel. Op voorstel van de h.h. Dregmans, Smies, P. Dekker, Oggel en De Feijter zal ook worden onderzocht le Ot de mijnen, klimpijpen en re tortensluitingen in onze nieuwe gas fabriek geleverd door de gasfabriek te Vlissingen, waarvan directeur is dhr. Van Niftrik, technisch adviseur onzer nieuw gebouwde gasfabriek, van eene verouderde constructie zijn 2e. Of de mijnen en klimpijpen goed passend op den oven zyn en wegens j het doen plaatsen dezer mijnen en klim-1 pijpen de oven afgewerkt kon worden, zooals het volgens voorschriften in het bestek behoorde 3e. Of de klimpijpen te dicht bij den oven zijn geplaatst, tengevolge waarvan de klimpijpen te warm worden en teer- verdikking en alzoo verstopping ont staat 4e. Of de op voorschrift van onzen technischen adviseur, den heer Van Niftrik aangebrachte teerleiding wen- schelijk is, waar deze op den oven ligt en zoodoende warm wordtof daardoor de' teer verdikken kan en deze pijpen daardoor verstopt kunnen geraken 5e. Of door verouderde of gebrek kige constructie van het door bemid deling van den heer Van Niftrik boven genoemd geleverde, minder gas ver kregen wordt, dan door de tegenwoordig in uieuwe gasfabrieken geplaatst wor dende retortensluitingen, klimpypen en mijnen 6e. Of bij het bovengenoemd gele verde storing in het bedrijf menigvul- diger is en het schoonmaken moeilijker is dan bij de nieuwe constructie? 7e. Of met een dip van 12 c.M., zonder stoornis kan worden gewerkt, of moet het werken op deze wijze noodzakelijk verstoppingen veroor zaken Op voorstel van B. en W. werd in gewilligd het verzoek van den directeur der gasfabriek, de heer G. van den

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 2