No. 97. Woensdag 13 Maart 1912. 27e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. AXE.. DU blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaanscli-Turkscke Oorlog. De berichtgever van de Temps seint aan zijn blad, dat de herhaalde neder lagen der Arabieren bij de heuvels van Mergheb hen klaarblijkelijk voorloopig hebben doen afzien van verdere aanvailen bij Homs. Zij schijnen na het krachtig optreden der Italianen weggetrokken te zijn, Zuidwaarts om, langs Ain Zara naar Zanzoer, waar ze de reeds aan wezige scharen Arabieren zijn komen versterken om de stellingen der Italianen gedurig te bestoken. Hierdoor zijn de Italiaansche batterijen aanhoudend bezig om door enkele schoten de nadering der Arabieren te verijdelen, als hier of daar hun benden zich samen trekken op een bepaald punt. Dit noodzaakt de Italianen een onafgebroken waakzaamheid tetoonen in hun versterkingen bij Gargaresj en Zanzoer. DUITSCHLAND. Enkele mijnbesturen in den omtrek van Duisburg trachten een staking te voorkomen door nog op het laatste oogen- blik de eischen der arbeiders in te wil ligen. In de mijn Westende van de maatschappij Phoenix en de mijnen van de maatschappij Deutscher Kaiser zijn de loonen per werktijd met 37 penningen, dat is met 8 tot 10 pet. verhoogd. De arbeiders zijn daar ook niet tot staken Het bestuur van de mijn Mont Cenis in Herne bij Bochum heeft de arbeiders commissie tot een vergadering uitgenoo- digd om over de bezwaren en wenschen der arbeiders te beraadslagen. Op de mijn Neuessen heeft zoo'n be spreking met een vertegenwoordiging der arbeiders reeds plaats gevonden. De directeur van de mijn betoogde, op grond van verschillende cijfers, dat thans de loonen hooger waren dan in 1907, terwijl de winst voor de mijn maatschappij ge ringer was geworden. De vergrootiug van den afzet is dus uitsluitend ten voordeele van de arbeiders geweest. De vertegenwoordigers der arbeiders erken den de juistheid van wat de directeur zeide, zij geloofden dan ook niet dat onder de arbeiders neiging tot staken bestond. Toch zouden verscheiden mijn werkers, als eeu staking werd bevolen, ofschoon zij erkennen dat zij zelf geen reden tot ontevredenheid hebben, mee doen, omdat zij zich tegenover hun kameraden daartoe verplicht achten. Uit de betrekkelijk vredelievende hou ding der arbeiders van Neuessen kan men echter geen gevolgtrekkingen maken aangaande de algemeene stemming in het Roerbekken, want Neuessen is een mijn met een vasten staf van arbeiders. In 1889 was deze mijn de eenige waarop niet werd gestaakt, ook in 1905 bleef een gedeelte der arbeiders aan het werk. De overheid gaat voort met politie en gendarmes in het bedreigde gebied samen te trekken. In Hamburg is om kolen te sparen, de straatverlichting aanzienlijk beperkt. Van Mannheim gaan dagelijks groote ladingen kolen uit het Saarbekken naar Rotterdam en Antwerpen voor deDuitsche schepen in die havens. Er worden reusachtige bestellingen van kolen gedaan door de ijzerindustrie in Duitschland. Het steenkolensyndicaat moet haar kolenvoorraad in Krefeld aan spreken er liggen daar 20.000 wagons kolen ter waarde van 3 millioen mark. Aan de bestellingen buiten Duitschland kan slechts gedeeltelijk worden voldaan. FRANKRIJK. Voor de militaire luchtvaart is thans reeds 1.219.000 frank bijeengebracht. Sarah Bernhardt, de onvermoeibare, heeft Donderdag, bij een middag-voorstelling in haar schouwburg te Parijs, in de pauze van Racine's Estner, zelf in de zaal ge collecteerd en 1133 frank voor het goede doel opgehaald. ENGELAND. De staking veroorzaakt ook schaarschte van visch, daar de stoomtreilers uit ge brek aan kolen de vischvangst beperken. De prijs van visch is sterk gestegen. Naar de Times meldt, zend Nieuw- Zuid-Wales steenkolen uit tegen zeer hooge prijzen. Ook de vrachten zijn hoog gestegen. Verder zegt het blad, dat Engslsche reeders, de staking ziende aankomen, bijtijds schepen hebben gezonden naar Amerika, om vandaar Virginiaansche steenkool te halen, die even goed heet te zijn als Newcastlesche Uit Norfolk worden Virginiaansche steenkolen ook grootscheeps verzonden naar Port Said, Gibraltar en Zuid- Amerika. Een Londensch blad meent, dat er teekenen zijn, dat de mijneigenaars van Zuid-Wales niet meer eenstemmig alle senikking verwerpen. Men bedenke altijd, ter beoordeeling van het onverzoenlijk lijkende standpunt van deze, dat zij zich beroepen op een overeenkomst, die zy een paar jaren geleden met hun mijn werkers zijn aangegaan en die nog een tijd van kracht is. Niettegenstaande de gevolmachtigde vertegenwoordigers der mijnwerkers die overeenkomst hebben geteekend, doen zij nu of zij niet bestaat. Wat geeft een nieuwe overeenkomst, als de mijnwerkers haar straks weer ver breken 1 Onze strijd is hebben de mijneigenaars van Zuid-Wales telkens gezegd uiet zoozeer om het beginsel van een minimum-loon, als over de waarde van het gegeven woord. Naar men zegt, hebben de mijneige naars van Engeland de laatste voorstellen van de regeering goedgekeurd. CHINA. Het Nowoje Wremja bevatte Vrijdag een artikel, waarin het blad verklaart, dat het voor Rusland onmogelijk is toe te laten, dat aan zyn grens in Azië een toestand ran anarchie zal ontstaan, zoo als er thans een heerscht in China. Daarom dringt het Nowoje Wremja er op aan, dat Rusland onmiddellijk naar Mongolië politieke raadgevers en militaire instructeurs zal zenden en dat het aan Mongolië een voorschot zal verstrekken. Zijn er eenmaal in Mongolië Russische «administrateurs* en «instructeurs* eu staat de Mongoolsche administratie bij Rusland in de schuld, dan volgt de rest van zelf zal het Nowoje Wremja hebben gedachtde ondermijning van alle politieke en economische zelfstandig heid van Mongolië is dan slechts eeu quaestie van tijd. Men behoeft er enkel te werk te gaan volgens het schema, dat de Russische politiek in Perzië volgt. NOORWEGEN. De Zuidpool werkelijk bereikt. Er is nieuws gekomen, dat Amundsen de Zuidpool bereikt heeft. Hebben dus èn de Engelschman Scott èn de Noor Amundsen beide, doch onafhankelijk van elkaar, dat punt bereikt? Antwoord op die vraag zal men moeten afwachten. Het is te hopen dat, indien dit bevesti gend luidt, zich niet de onverkwikkelijke tooneelen zullen herhalen, die zich tus- schen die andere «concurrenten* Cook en Peary hebben afgespeeld. Omtrent de expeditie ran Amundsen herinnert men zich nog wellicht, hoe deze eerst van plan was, de Noordpool op te zoeken, maar op zee plotseling van route veranderde en naar het Zuiden stevende. Zijn schip was de «Terra Nova* nieuw landj, het vaartuig van Scott heette, evenals het schip van Nanssen, «Fram*. Amundsen had hout tot het bouwen van hutten uit zijn land meegenomen. De hoofdmacht zijner expeditie bestond uit 8 man, behalve den leider zelf. Het plau was, drie depots aan te leggen. Deze zouden worden gebouwd op de wijze als de Eskimo's die langs de Noordelijke IJszee oprichten. Omstreeks half September, na de over wintering had men uitgerekend den eigenlijken Pooltocht te beginnen. Het laatste gedeelte zou op sneeuwschoenen met sleden en honden worden afgelegd. Dat zou slechts Amundsen zelf met twee helpers volbrengen. Natuurlijk werd ook een Noorsche vlag meegevoerd. Deze was hem door dames in Christiania aan geboden. Natuurlijk is de geestdrift in Noor wegen groot om dit mooie resultaat. Het Storting, de Noorsche Tweede Kamer, heeft den Poolreiziger hulde gebracht. De hoofdstad vlagt. In Londen houdt men zich ijverig met de vraag bezig, wie nu het eerst aan de Pool is geweest. Amundsen of Scott. Dat belooft dus weer geharrewar. Vrydag was reeds een deel van het reisverhaal aldaar ontvangen. Zaterdag begon het reisverhaal in de Londensche Daily Chronicle, de Parijsche Matiu enz. Verschillende Berichten. Dieven zijn op een hofstede bij de grens van Luxemburg in België geweest. Het 15-jarig zoontje werd vastgebonden op zijn bed en een prop in de mond geduwd. Hij werd op het hoofd geslagen en verloor het bewustzijn. De vader wapende zich met zijn revolver; doch een der bandieten ontnam hem het wapen, bracht hem een messteek toe en wierp hem van de trap. De man ging terug naar boven en toen ving een hevige worsteling met den kerel aan. Twee andere boosdoeners bonden de andere zoons vast; deze laatsten werden op den grond geworpen en ongenadig getrapt. De. daders stalen 2100 frank, juweelen, zakuurwerken met kettingen en veel zilverwerk. De toestand van vader en zoon is zeer gevaarlijkook voor de moeder is het ergste te vreezen. Mitdarli/jers in Automobiel. Men heeft opgemerkt, dat, meest gestolen, automobielen den laatsten tyd in Parijs gebruikt worden door misdadigers, om zich na het plegen van een schelmstuk des te sneller aan vervolging te kunnen onttrekken. We herinneren slechts aan de beide laatste aanslagen op een bank- looper en den dollen rit van een stel boosdoeners een dezer dagen, waarbij verscheiden menschen overreden en een agent van politie gedood werden. De prefect van politie heeft daarom een dienstorder uitgevaardigd, waarbij den agenten gelast wordt, de luchtban den van de auto's door sabelsteken te doen springen, iederen keer dat de be stuurders zich door de vlucht aan de verantwoordelijkheid voor gepleegde misdrijven of overtredingen zouden trachten te onttrekken. Twee mannen, die verdacht worden, Dinsdag vanuit een automobiel den boveugemelden moord op een politiea gent te hebben gepleegd, zyn Woensdag aangehouden. De inhechtenisneming geschiedde met de grootste o mzichtigheid. Dieudonné, de man die het eerst gepakt zou worden, staat nl. bekend als een zeer gevaarlijk sujet, die er onmiddelijk op los schiet. Een aantal dedectives werden daarom verdekt opgesteld, dicht bij het huis waar hy woonde. Daar wachten zij, tot zij Dieudonné zijn wo ning zag verlaten en toen volgden enkele dedectives hem ongemerkt op den voet. Hij scheen intusschen niet het minste vermoeden te hebben van het gevaau dat hem bedreigde. Op een gegeven oogenblik pakte een politieman hem plotseling zoo beet, dat hij zijn armen niet bewegen kon en dus geen tegenstand kon bieden. Toen kwam juist de andere verdachte aan wandelen. Hij zag onmiddelijk hoe de zaken stonden en trachtte zich dus uit de voeten te maken, maar de poli tiemannen waren hem te vlug af en ook hij werd ingerekend. Later deed de politie nog een huis zoeking bij Dieudonné. Zy vond daar eenige Browning-revol vers, een boek met formules voor het fabriceeren van ontplofbare stoffen en een wegkaart, van Parys naar Zwitser land en Italië, waarop de punten, waar de douane-kantoren gemakkelijk ontwe ken konden worden, waren aangegeven. Terwijl bij Bedburg, (W. Pruisen) mannen bezig waren, wit zand voor slijperijen te graven, werden vier van hun onder een zaadstorting bedolven. Men slaagde er in, twee arbeiders dadelijk, zij net met zware beenbreuken, uit hun benarden toestand te verlossen, maar het duurde vyf uur, vóór de beide anderen gevonden werden.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1