Van Houten's No. 92. Zaterdag 241 Februari 1912. 27e Jaarg. |De beste voorden prijsj Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. 1)1 EL FM AA. Buitenland. Stel iets goeds^ niet uit. Binnenland. COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrfldagnamiddag TWEE uren. BELGIE. De Antwerpsche kazernes hebben al net zoo'n slechte reputatie als de Haag- sche. Vandervelde heeft er in de Kamer een boekje van open gedaan, toen minister Hellebaut had verklaard dat ze heel gesehikt waren. Tot groote ontsteltenis waardoor die ontstond bleek weldra las Vandervelde geheime stukken voor. Zoo bleek o. a. dat de minister in Dec. had verboden dat een universiteits-com- pagnie in de kazernes werd gelogeerd, omdat ze te vuil zijn, maar 3 gewone bataillons konden er best in. Generaal Bonhomme protesteerde krach tig tegen die beslissing. Vandervelde las er een uittreksel uit voor Dat rapport vernietigt den minister en de intendance. Hellebaut had in de Kamer verklaard dat de Kazernes, welke geen behoorlijke privaten hebben en rijkelijk met onge dierte gezegend zijn, 15 Aug. weer ont smet waren dat geschiedt telkens en telkens. Vandervelde las een vertrouwe lijk telegram van Hellebaut aan den commandant van het legercorps voor, dd. 13 Febr. 1912, waaruit blijkt dat er nog niet ontsmet was en nog gedti maatregelen er toe genomen waren. ENGELAND. De Times schrijft over de kansen van een vergelijk niet bemoedigend. De ge houden vergadering van vertegenwoor digers van patroons en mijnwerkers van de Engelsche en Welsche mijnen, be halve die in Noord-Wales, Durham en Northumberland, liep op niets uit, hoe wel de mijneigenaars een volledig voor stel deden om gedurende twee jaar, te beginnen met 1 Juli a. s., een minimum loon te geven de mijnwerkers achtten de voorwaarden onaannemelijk. De Times vreest, dat de regeering niet veel zal kunnen doen, te minder aangezien de mijneigenaars in Zuid-Wales en Schotland den minimumeisch volstrekt afwijzen. Daarom voorziet het blad, dat de onder handelingen zullen mislukken. De re geering zou dan maatregelen moeten nemen om bij staking ongeregeldheden te voorkomen en werkwilligen te be schermen. De Daily Chronicle meldt, dat de re geering de Engelsche mijneigenaars voor stelt, drie maanden lang een minimum loon te geren. De staat zou verlies dat ze dan lijden vergoeden. FRANKRIJK Bijna dagelijks bewijzen berichten in de Fransche bladen, dat het plan van de Algem. vereeniging voor de lucht vaart, om het Fransche leger aan een vloot van vliegtuigen te helpen met de hulp van alle Franschen ingesla gen is. De leerlingen van het Condor- cet-lyceum te Parijs, zoo lezen we nu, hebben een inschrijving geopend voor een eendekker, dien ze aan het ministerie van oorlog zullen aanbieden. De Demo cratische Bond van Boven-Saöne gaat een vliegtuig ter beschikking van het zevende legerkorps stellen en eiudelyk heeft de Stéréo Club francais een in schrijving geopend onder alle fotografen- vereenigingen, fabrikanten van fotogra feertoestellen en -artikelen, e. a. om aan het leger een vliegmachine te geven, die den naam van Daguerre zal dragen. Paulhan vloog Zondag in de buurt van Cannes langs de Middellandsche Zee, zwenkte over de torpedobooten heen, zette zich op 't water neer, alhoewel de golven tot 2 meter hoog waren, steeg met alle gemak op, zette zich op 't strand neer en vloog terug met zijn passagier. Schout-bij-nacht Boué de Lapeyrère stond in bewondering voor deze vluchten en zeide, dat het watervliegtuig de lucht- kruiser van de toekomst zou worden. ZWITSERLAND. De Zwitsersche posterijen hebben in 1911 een winst *an 3.800.000 francs opgeleverd, terwijl er in de begrooting maar op 500.000 was gerekend. Dit succes is daarom zoo opmerkelijk, omdat de nieuwe Postwet haar eerste jaar be leefde en nu bewezen is dat de invoering van het 5 cent3-port voorhetinternationale verkeer de begrooting niet in gevaar heeft gebracht, zooals werd beweerd. MONTENEGRO. Het verblijf van koning Nikolaas van Montenegro te St. Petersburg zou volgens een telegram aan de Frankf. Ztg. uit Konstantinopel niet zeer ten genoege van den koning geweest zijn, wien duidelijk de wensch van Rusland is kenbaar ge maakt, den vrede op den Balkan te hand haven en de avontuurlijke politiek van Montenegro gestaakt te zien. Voor de eerste maal zou de Montenegrijnsche souverein met koele indrukken de Newa- stad verlaten hebben. PERZIE. Een Engelsch blad verneemt uit Basra, dat de toestanden in Zuid-Perzië nog steeds onbevredigend zijn. Bandeloos heid en ellende zijn aan de orde van den dag. Tusschen Teheran en Ispahan zijn er langs de karavaanwegen geen postpaarden meer. En langs de groote handelsrouten van Ispahan naar Sjiras in het Zuiden is het nog erger. Daar zijn de dorpen langs de wegen geheel verlaten. Ook de route naar Perzië via Basra wordt met onveiligheid bedreigd. Twee Arabieren-stammen, die grieven hebben tegen de Turksche regeering, vuren op booten, die van Basra naar Bagdad varen. Dat zou wel eens kunnen leiden tot een ingrijpen door de Britten. CHINA. De correspondent te Peking van de Daily Telegraph meldt dat, na de af kondiging der edicten nopens den af stand, uit tal van oorden des ryks be richten inkwamen, die behelzen dat er zich reeds een reactie begint te teekenen. Ook was er weinig enthusiasms over de proclamatie, betreffende de instelling van het voorloopig bewind, dat de voorlooper zal wezen van de republiek. Het Chineesche volk wenscht wel de vernietiging van de autocratie der Man- tsjoes, echter niet de afschaffing van den troon. Koop dus nog heden I Ibij Uw winkelier een| bus ll Kg. 1.501 VqKg. f 0.42 f -0.80 Mo.. - 0.18 j De man van de Daily Telegraph meent, dat de ontwerpers van de afstands edicten dit zeer wel hebben gevoeld. Dit wordt o.m. betoogd in een memo randum van Sir Robert Bredon, die daarin betoogt, dat de Keizer weliswaar afstand heeft gedaan van zijn macht als regeerder, maar geenszins van den keizer lijken titel. Dit zich terugtrekken doet weinig af aan de beteekenis van de po sitie des Keizers, die een nationale per soonlijkheid is. Hij blijft de erkende hoofdvertegenwoordiger van het eenige, algemeen aangenomen nationale geloof in China. In de edicten wordt niets gezegd over den nationalen eeredienstde ceremoni- eele eu godsdienstige plichten des Keizers overtreffen in belangrijkheid verre de uitoefening van politieke macht. Op zijn meest kan door druk van republikeinsche zijde op de kroon teweeggebracht worden, dat in China »een nieuw vaticaan" ontstaat. De Daily Telegraph-correspondent tee kent bij deze beschouwing van Sir Robert Bredon aan, dat Mongolië en Tibet, waar het regeerstelsel op theocra- tischen grondslag berust, zeer zeker niet zullen toestemmen in federatie met China, indien de Keizer uit het Chi neesche regeerstelsel verdwijnt. Duitsche bladen vernemen uit Char- bin, dat gebleken is, dat de revolutio nairen*, die gepoogd hadden zich meester te maken van Foetsiasjam volstrekt geen werkelijke revolutionairen geweest zijn. Het bleken roovers te wezen, die zich van de gelden in de openbare kas wilden meester maken. Een afdeeling regee- ringstroepen omsingelde het regeerings- gebouw en sommeerde de roovers, zich over te geven. Dezen weigerden, waarop een gevecht outstond. Hierbij werden twee soldaten gekwetstvan de roovers werden er zes gedood an dertig gevan gen genomen en ter dood veroordeeld. Uit Tokio wordt aan de Times gemeld, dat, gehoor gevende aan de formeele protesten van Japan, zoowel de Chinee sche regeeringstroepen als de opstande lingen zich uit het door Japan als neu trale strook* beschouwde gebied in Zuid- Man tsjoerije terugtrekken. Te Petersburg is, op last der Russische regeering, de nieuwe Chineesche vlag van het gebouw der Chineesche legatie verwijderd. Dit is niet te beschouwen als een uiting van vijandigheid jegens het nieuwe regime in China. Het is uitsluitend een gevolg hiervan, dat de nieuwe vlag nog niet officieel erkend is door de mogendheden. AMERIKA. Een ongewoon spoorwegongeluk heeft in de Hoosactunnel in Masachusetts plaats gevonden, welke tunnel de langste is in Amerika. In de tunnel heeft nl. een botsing plaats gehad tusschen een passa giers en een goederentrein, op een af- staud van 2500 voet van den Westelijken ingang. Een hevige brand en zware ontploffingen maakten het onmogelijk de plaats van het ongeluk te bereiken. De spoorwegambtenaren denken niet voor Zaterdag of Zondag daartoe in staat te zyn. Het verkeer is intusschen gestaakt. Bekend is, dat 4 personen gedood en 17 open goederenwagens vernield zijn. Met uitzondering van de 4 dooden zijn de passagiers gered door de held haftigheid van den machinist, die den passagierstrein achteruit bracht, totdat men in veiligheid was. TWEEDE KAMER. Vergadering van Dinsdag 20 Februari te 2 uur. Na beëediging neemt het nieuwbe noemde lid voor Hilversum, mr. V. H. Rutgers, zitting. Hierna werd overgegaan tot het trek ken der af deelingen. De vergadering wordt hierop ge schorst tot het kiezen van voorzitters en ondervoorzitters der atdeelingen. Na heropening deelt de voorzitter mede, dat morgen het sectieonderzoek van verschillende w.o. zal plaatshebben. Dinsdag a. s. wil de voorzitter in be handeling nemen o. a. de Armenwet en de Bakkerswet. Het ontwerp Treub (spoorwegbeleid) wil spr. van de agenda afvoeren, omdat de min. van Water staat nog niet voldoende is voorbereid. De heer Treub legt zich om die reden er by neer. De heeren Brummelkamp en Troel stra vragen plaatsing der Bakkerswet vooraan op de agenda. De laatste vraagt tevens ook zijn pensioenmotie (pensioen aan 70-jarigen) er op te plaatsen. Het verbaast hem, dat dit niet is gebeurd. De heer Roodhuyzen sluit zich hier krachtig bij aan, terwijl de heer Elhorst het voorstel Brummelkamp in zake de Bakkerswet steunt.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1