27e Jaarir. \o. 91. Woensdag 2f Februari 1912. - Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAj\, COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. A BONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKERUITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en VrjJ dagnamiddag TWEE uren. De Italiaanscii-Turksche Oorlog. Naar Stelani meldt, heeft het hoofd van de Hassa-stammen verklaard dat Envec bei persoonlijk den aanval op de Italiaansche stellingen bij Derna heeft geleid in den nacht van 11 dezer. Hij had zich bij de uit 1000 man ge regelde Turksche troepen en Egyptische vrijwilligers bestaande reserve bevon den, welke zich spoedig verstrooide onder het vuur van de Italiaansche artillerie en zich met Enver bei in het kamp terugtrok, terwijl het gevecht tusschen Italianen en Beduïenen voort duurde. Volgens de Daily Tel. is het Engelsche oorlogsschip Dido in de buurt van Perim door de Turksche kustbatterijen van sjeik Said beschoten. De Dido heesch dadelijk haar vlag en stoomde naar open zee. De Turksche granaten vielen alle in zee en richtten geen schade aan. 't Incident was veroorzaakt doordat de Turken de Dido voor een Italiaansch pantserschip hadden gehouden, die den laatsten tijd de kustbatterijen voort durend beschoten. Uit Konstantinopel wordt aan de Echo de Paris geseind, dat de Porte de tegen de Italianen genomen maatregelen heeft herroepen na verzekering van den Duitschen gezant, dat Italië de vijan delijkheden niet tot den Archipel zal uitbreiden. Paris-Journal deelt mede, dat de toe stand in Tripolitanië heel wat minder rooskleurig is als de officieele berichten en de Italiaansche bladen het doen voorkomen. Er hebben talrijke deser- taties plaats en de discipline heeft zeer geleden. Er sterven verder heel veel soldaten. De schandalen wegens bedriegerijen bij de leveranciers van het Italiaansche leger nemen steeds grooter omvang aan. Het Giornale d'Italia bericht uit Napels, dat daar 5 officieren in zoo'n zaakje gemengd zijn en bevel hebben gekregen zich ter beschikking te stellen van de militaire autoriteiten. De afge vaardigde de Felice seinde uit Tripoli aan de Secoio dat ook daar grove onregelmatigheden zijn ontdekt in de intendance. De Corriere aella Sera verneemt uit Caïro, dat 30 vrijwilligers uit Kreta, die door Egypte naar Barka wilden zien te komen, op last der Egyptische autoriteiten zijn aangehouden. In den laatsten tijd hadden zich tal rijke vrijwilligers uit Kreta, naar men zegt ongeveer 200, over Egypte naar de strijdmacht van Enver bei begeven. Zij hadden zich voor handelaars in koffie uitgegeven en als zoodanig passen van de Egyptische regeering weten te krijgen. Volgens de Corriere della Sera had de Italiaansche regeering toen aan de Egyptische verzocht, in het vervolg bij dit uitreiken van passen voorzichtiger te zijn. Deze stap moet ook tot de aanhouding van bovenvermelde 30 Kretenzers gevoerd hebben. ENGELAND. De Daily Mail en andere bladen be- toogen, dat de Regeering een staking der mijnwerkers met geweld moet be letten en wel op dezelfde gronden, waarop zij de algemeene staking der spoorwegen heeft onderdrukt. Onder alle lagen van de bevolking wordt bij de Regeering aangedrongen op een maatregel, teneinde de staking in de steenkoolnijverheid, welke over twee weken verwacht wordt, af te wenden. De verzoeningscommissie in Zuid- Wales heeft na het uitbrengen van de beslissende stem van den onafhanke- lijken voorzitter der mijnwerkers een algemeenen loonsopslag toegekend. De mijneigenaars zijn bereid om op nieuw voor de crisis van gedachten te wisselen, doch kunnen geen minimum loon bewilligen. Groot-Brittannië heeft circa 1.050.000 mijnarbeiders, van wie er 800.000 steeds onder den grond werken. Als dit kolossale getal het werk neerlegt, onder vindt de staat er natuurlijk den reus- achtigen terugslag van. Dan wordt nog een millioen arbeiders tot werk loosheid gedwongen. Bij het Adresdebat in het Lagerhuis diende MacDonald een motie in waarin hij het betreurde dat in de Troonrede geen maatregelen werden aangekondigd ter invoering van een minimum-loon. Hij vroeg nationaliseering van de mijnen, ook van de spoorwegen en voorspelde dat het jaar 1912 vol moei lijkheden en crisissen zal zijn. FRANKRIJK. Delcassé heeft in den Senaat het vlootpogram uiteengezet. „Wij hebben reserve-kanonnen voor alle schepen. De vervanging van het zwarte kruit zal dit jaar beëindigd worden. Wij kunnen van nu af aan het hoofd bieden aan alle gebeurlijkheden". Delcassé zou zich toeleggen op uit breiding van de vloot met machtige linieschepen, het verbeteren van het gehalte van het personeel, en het aan het parlement voorgelegde program stelselmatig uitvoeren. De vloot maakt voortaan een eerbiedwekkende macht. De Senaat nam de begrooting van marine aan. PORTUGAL. De Daily News vernam, dat de roya listen weer een millioen pond bij elkaar hebben gekregen, en hun strijdmachten reorganiseeren. Volgens de Mundo be dragen deze 100 officieren, 600 man en 120 priesters. Ze zijn wel goed ge wapend, maar of ze geschut hebben, weet men niet. De bloem der roya listische aristocratie is er onder, zoowel aanhangers van dom Manuel als dom Miguel. De schade door de overstroomingen in Portugal blijkt reusachtig te zijn. Heele dorpen en gedeelten van steden zijn vernield. Duizenden zijn dakloos. Overal liggen lyken van menschen en dieren. De schade bedraagt eenige millioenen. Men vreest voor het uit breken van hongersnood. CHINA. Het parlement te Nanking heeft een stemmig Joeansjikai tot president der Chineesche republiek gekozen, maar blijft er op staan, dat hij naar Nanking zal komen, om den eed af te leggen. De republikeinen te Nanking houden vast aan den eisch dat Nanking de hoofdstad zal worden. Enkel de min. van Buitenl. Zaken zou dan te Peking wonen, om er de onderhandelingen met het buitenland te voeren. Soenjatsen, het republikeinsche mi nisterie en de militaire overheden zouden zich Donderdag naar de graven der Mingdynastie de laatste zuiver Chineesche dynastie begeven hebben, om er den val van de Tsjing-dynastie te vieren en de vereeniging van het Noorden en het Zuiden onder een Chi neesche republiek. De republikeinen te Nanking tele grafeerden aan Joeansjikai, dat hij na George Washington de tweede plaats innam, daar alleen deze ook met alge meene stemmen tot president van een republiek was gekozen. Lihoenheng dringt er op aan Woets- jang tot hoofdstad der republiek te maken, wat in het zuiden misschien oneenigheid zal veroorzaken. Vele steden vierden de stichting van de republiek, ook Tientsin, doch niet Peking. Generaal Tang is te Moekden ge komen als gezant van Joeansjikai, met opdracht er de openbare meening voor de republiek te stemmen. Onder voor zitterschap van Tsjaoer Hsoen vond een vergadering der hoogste ambtenaren plaats om positie te nemen inzake het afdankingsedict. Tsjaoer Hsoen wees er op, dat zij die de republiek niet willen erkennen en dienen, moesten doen als hij en hun ambt neerleggen. De benoeming van Tsjanghsiliang tot gouverneur-generaal van Mantsjoerije in zijn plaats vindt te Moekden weinig instemming. De onlusten te Weihaiwei duren voort. Er zijn een 150 opstandelingen gedood. De Engelsche autoriteiten trachten de partijen te verzoenen. Joeansjikai heeft zyn haarstaart laten afsnijden. Hy zal gedelegeerden uit Nanking ontvangen, om met hen te beraadslagen over de quaestie, waar de hoofdstad van het rijk gevestigd zal zijn. MEXICO. Volgens een telegram uit Mexico, in New Yorksche beurskringen ontvangen, hebben opstandelingen in den staat Guerrero twee spoorwegbruggen met dynamiet vernield. Toen de ontploffing op een dier bruggen plaats greep, reed juist een trein met regeeringstroepen daarover. De trein stortte in de Amusca- rivier en verscheiden soldaten ver dronken. Ook behelsde het telegram, dat in regeeringskringen vrees gekoesterd werd voor het lot van een trein met 400 Amerikaansche vluchtelingen. Men dacht dat die trein den insurgenten in handen was gevallen. Verschillende Berichten. Het slot Ferrier, te Meaux, van E. de Rothschild, waar Wilhelm I in den oorlog van 1870 zijn hoofdkwartier had, is door dieven bezocht. Er is groote verwoesting aangerichto. a. is een historisch schilderij, ter waarde van 250.000 francs, door messteken geheel vernield. Uit een brandkast zijn 350.000 francs gestolen. De dieven zijn ver moedelijk per auto gekomen en ver dwenen. Een ongewone zelfmoord is Vrij dag te Parijs gepleegd. EenEugelsch- man kwam in een wapenwinkel om een revolver te koopen. De winkelier legde een paar revolvers op de toon bank neer en op het oogenblik, dat hij zich omwendde om er uit zyn voor raad nog een paar te krijgen, laadde de Engelschman vliegensviug een der wapens en trok het af in zijn mond. De dood trad onmiddellijk in. De Parysche politie heeft bij een boekhandelaar voor 100.000 francs on zedelijke boeken in beslag genomen. De man zelf werd meteen gearresteerd. Hy hield er een vaste cliëntèle op na en was hoogst moeilijk te snappen. Een agent verkleedde zich als arbeider der gasfabriek, en klom op een lantaarn, van waar hij in den winkel kon kijken. Daar zat hij een paar dagen. Toen zag hij dat de boekhandelaar van achter een verborgen muurklep een boek te voorschijn haalde en verkocht. Hij liep dadelijk naar binnen en het feit was geconstateerd. Bij de huiszoeking werd een valdeur ontdekt, welke leidde naar een groot gewelf, dat volgestapeld lag met die vuile lectuur. Een heele rij wagens was noodig om het goed naar het politiebureau te brengen. Te Boulogne, by Parys, wierp Donderdagavond een man een bom tegen het uitstalraam van een juwelier. Hij stal een groot deel der ter bezich tiging gelegde kostbaarheden, en wierp, toen hij achtervolgd werd, nog een bom, welke echter niet ontplofte. Met eenige revolverschoten hield hij zijn achter volgers op een afstand en ontkwam. Zeebeving. Te Saffi heeft een zee beving 3 stoombarkassen verzwolgen en de douanekantoren overstroomd. Er zijn vier dooden en verscheidene gewonden. Treinongeluk. De Pennsylvanië- sneltrein is bij Altona ontspoord. 10 wagens vielen van een steilen dijk naar beneden. Vier reizigers werden dood uit de puinhoopen te voorschijn gehaald, terwijl ongeveer 50 personen gewond zijn, eenigen zeer ernstig. Oorzaak van de ramp is het bij het nemen van een steile helling breken van de koppeling, waardoor de laatste 10 wagens met steeds toenemende snel heid naar beneden gleden en ten slotte uit het spoor liepen. De trein liep met een 90 KM. vaart. Onder de verongelukten zijn twee Congresleden. In München is onlangs een belas ting op de katten ingesteld.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1