No. 87. Woensdag 7 Februari 1912. 27e Jaari»\ Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaander en. F. DIELEMAN, Buitenland. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaanscli-Turksche Oorlog. Bevione, de correspondent van de Turijnsche Stampa, seint uit Tripoli Het plan om Zoeara (aan den karavaan weg langs de kust van Tripoli naar Tunis) te bezetten, is voorgoed opge- ;even, om noodeloos bloedvergieten te permijden, waarvan de offers in geen rerhouding tot de mogelijke voordeelen [ouden staan. De bezetting zou slechts ten doel kunnen hebben, om den aan voer van oorlogscontrabande voor de Turken uit Tunis tegen te gaan. Daarna tou die aanvoer echter slechts verder het binnenland in zyn weg nemen en voor het Italiaansche leger zou het na- ontstaan van een verplaatsing van gjne centrale opstelling naar een plaats waar noch een haven noch andere in richtingen voor de scheepvaart zijn. Aan den anderen kant zou de vyaud zijne opstelling verbeteren, doordat hij dichter bij de steunpunten voor zijn onderhoud in Tunis zou komen. Daarom is besloten den opmarsch naar het gebergte van Garian krachtig voor te bereiden. Er wordt reeds ij verig aan gewerkt. Er zullen waarschijnlijk twee divisies van tezamen 20.000 ge- weerdragenden met 5000 man artillerie, ruiterij, genie enz. aan deelnemen. Men moet in Italië zijn geduld echter aiet verliezen, daar zulk een onder- leming tijd tot voorbereiding noodig leeft. Anders zal wegens de be weeg- jkheid van den vijand en zijne knappe iuropeesch gevormde leiders een onge- ukkige afloop onvermijdelijk zijn. Het lid van de ambulance van de Roode Halve Maan, dat geen vergunning heeft kunnen krijgen, om door te reizen, was in het bezit van een chèque tot een hoog bedrag, naar men zegt van een millioen francs. Ook zijn er militaire itukken bij hem gevonden, waarvan hij zeide enkel de overbrenger te zijn. Om den Italianen echter geen reden tot beklag te geven, heeft de Pransche ;overheid hem verboden naar Tunis gaan. ENGELAND. De vreeselijke ramp met de onder- teesche torpedoboot A 3 is Vrijdag middag omtrent 12 uur gebeurd, op ongeveer 10 K.M. ten O. van Bonchurch op Wight, bij het vuurschip de Nab. De boot was met andere onderzeeërs en de kanonneerboot Hazard aan het Jetenen. Terwijl de A 3 half onder water was voer de Hazard haar aan. Er kwam een gat in den onderzeeër, toodat die zich snel met water vulde. Toen hy gezonken was, kwam er lucht en gas boven water. Men mag dus tannemen, dat de rampzalige bemanning vrij; spoedig uit haar lijden is geweest. Er waren 13 man, w. o. 2 officieren, aan boord. In 1904 is bij de Nab de A 1 met li man gezonkenin 1905 zonk de A 8 met 15 man; in 1909 de C 11 met 13 man. In 1905 was er nog een outplofïïug aan boord van de A 5, Waarbij 6 man werden gedood en 8 gewond. Dergelijke ontploffingen, schoon met minder verliezen, zijn er al meer Daily Chronicle geeft den inhoud van het ontwerp Home Rule wet. Het Iersche parlement zal de contróle krijgen over belastingen en invoer rechten. Tusschen Engeland en Ierland blijft de vrijhandel gehandhaafd. Van rijkswege zal gedurende een tijdperk van 15 jaar een bedrag van 2.000.000 pond sterling aan Ierland worden gegevendit is iets meer dan het gehad heeft, doch dit bedrag zou over een paar jaar toch tot ongeveer 2.000.000 p. st. zijn gestegen. Na afloop van dien termijn moet Ierland een bepaall percentage van zijn inkomen aan Engeland afdragen. Het Iersche parlement zal bestaan uit twee Huizen, een Wetgevenden Raad en een Wetgevende Vergadering de Wetgevende Raad krijgt 48—60 leden, de Wetgevende Vergadering 103 dit laatste aantal is hetzelfde als de Ieren thans in het Lagerhuis hebben. Verder krijgt de Raad slechts een recht vau veto van een zelfde karakter als het veto van het Britsche Hoogerhuis. In het Britsche parlement zal Ierland minder zetels krijgen. Het Iersche parlement heeft niets te beslissen over vloot, leger, buitenlandsche zaken enz. Een Staatskerk wordt in Ierland verboden. Te Belfast hebben Donderdag 50.000 Presbyterianen een groote vergadering gehouden om te protesteeren tegen Home Rule. Zij werden door 46 extra- treinen naar Belfast gebracht. Een der sprekers betoogde, dat men tegen de gelijkstelling van de Prote- stantsche met de Roomsch-Katholieke kerk geenerlei bezwaar had, doch dat geen van beiden de andere moet over- heerschen. PORTUGAL. De te Parijs verschijnende Radical maakt een mededeeling openbaar, die het blad van Amerikaansche zijde zegt ontvangen te hebben, en volgens welke in het onderhoud, dat de gewezen koning Manuel met zijn neef Dom Miguel dezer dagen te Dover gehad heeft, niet Miguel zijn steun aan Manuel heeft toegezegd, maar omgekeerd. Manuel zou voor honderd millioen (dollars, franken of... reis?) zijn aanspraken op den Portugeeschen troon aan zijn neef, den hertog van Braganza, verkocht hebben, hem zijn steun hebben toege zegd en zijn laatste aanhangers tot zijn beschikking gesteld. Het bericht lykt eenigszins Ameri- kaansch. PERZIE. Het heet, dat het aftreden van het Kabinet aanstaande is. Men houdt het er voor, dat het nieuwe Kabinet zal worden gekozen uit hen, die welwillend staan tegenover de Russisch-Britsche politiek in Perzië. Een belangrijke politieke verklaring over deze zaaic kan binnenkort tege moet gezien worden. Kolonel Hjalmanson, de Zweedsche instructeur van de gendarmerie, is gereed gekomen met een regeling, om 3500 man bij dat corps aan te stellen, welke macht zal worden verdeeld over enkele provincies, o. a. Pars, Gilan en Teheran. Voorts zal een af deeling van 1400 man gebezigd worden voor de hand having der veiligheid op de groote handelswegen tusschen Boesjir en Ispahan. CHINA. De correspondent van de Daily Tele graph seint uit Peking: Indien de op handen heetende afstand van de dy nastie werkelijk doorgaat, zal hij heel anders zijn dan de vreemdelingen zich hem voorstellen. De Keizer zal zijné politieke richting prijsgeven, maar zyne rechten als opperpriester behouden. De Chineezen zijn verontwaardigd, dat de vreemdelingen meenen, dat zij op de crisis eenigen invloed hebben ge oefend. Integendeel, zij hebben er niet den minsten invloed op gehad. Verschillende Berichten. Alweer is Woensdagochtend midden in Parys een gelddrager het slacht offer van een ongelooflijk stoutmoedigen dief geworden. De boekhouder van een celluloidfa- briek had in een filiaal op de Boulevard Sébastopol 150.000 francs in bankbil jetten gehaald, en begaf zich naar zijn kantoor in de rue Meslay, toen hij door een man werd gegrepen, die hem een stoot in de maagstreek toebracht, peper in de oogen wierp en van de schrik en pijn van den ander gebruik maakte, om zich met diens portefeuille, die gene in een binnenzak van zijn vest droeg, uit de voeten te maken. De weinige getuigen begrepen eerst niet, wat er aan de hand was. Wel heeft de aan gevallene een duidelijk signalement van den booswicht kunnen opgeven, dat oogenblikkelijk naar alle stations is bericht, maar men vermoedt, dat de man in een auto reeds de wijk heeft genomen. Reeds is een interpellatie hieromtrent en naar aanleiding van de veelvuldige, dergelijke beroovingen in den laatsten tijd, aangekondigd. Het vak van geld- ombrenger in Parijs is vooral zeer ge vaarlijk, omdat deze lieden aan een uniform kenbaar zijn. In den nacht van Woensdag op Donderdag zyn te Gent drie kerels een automobieleustal binnengedrongen waar schijnlijk met het doel, met twee daarin staande rijtuigen de vlucht te nemen. Ze werden echter verrast door een binnenkomenden chauffeur, waarop zij dezen hebben doodgeslagen. Daarna op straat loopend, kwamen ze een agent van politie tegen, die hen vroeg, wat ze met die flesch voorhadden, welke een hunner droeg. Ze wisten daarop niets beters te doen, dan den man met twee revolverschoten te ver wonden. De daders zijn nog niet gegrepen. De politieagent is vernoord kunnen worden. Een benijdbaar onderwerp voor een liefst Engelsche novelle, waar de lichtzinnigheid van de zgn. hoogere klasse tegenover de ten slotte wél be loonde, brave armoe van anderen wordt gesteld, biedt het volgende historische voorval. Zondag hield aan den ingang van het Pransche gehucht Riire-Ventoux, nabij Alzon, een prachtige automobiel stil, waarin zich te oordeelen naar hun kleeding, rijke lieden bevonden. Kort na de auto vond men langs den weg een klein kindje, kloek en gezond, dat door de reizigers moest achtergelaten zijn. Een brave vrouw, die het wich tje vond, nam het op en droeg het mede naar huis. Om zich te overtuigen dat het niet gewond was, deed zij de doe ken los en vond er 16 bankbiljetten van L000 franc in, alsmede een stuk papier, waarop geschreven stond ,Om het te verzorgen en op te voeden." Wie kent niet uit zyn prilste jeugd het schoon verhaal van hollebolle Gijs, die kon schrokken groote brokken Ziehier een moderne illustratie van 40 Gysen. Te Noisseville (Elzas) werd by een huwelyksmaal door de veertig gasten verorberd60 pond ossenvleesch, 70 pond kalfsvleesch, 7 geheele varkens, 28 eenden, 14 ganzen, 22 kuikens, 80 dozynen eieren en 60 pond boter. Om dezen berg van eetwaren te be sproeien, dronken de genoodigden 600 liters wyn dier streek, 150 liters Bor deaux en 120 liters witten wijn. Het weer. Het slechte weer, waar van wij hier genieten, deed zich ook elders gelden. In Midden- en Noord- Engeland woedden zware sneeuw stormen, met strenge vorst. Het ver keer ondervond veel vertraging. Ook in Frankrijk is zeer veel sneeuw ge vallen. Een vreemd ongeluk wordt uit Foix aan de Matin gemeld. Een rots is gevallen op de kapel van Cabane, een bedevaartoord op den weg van Dax, op het oogenblik dat een priester de mis las. De priester werd gedood en zijn assistent gewond. Een heet- waterbron ontstond op de plaats waar de rots had gestaan. In een klein hotel nabij het Stettiner station te Berlyn kwamen Donderdag een 27-jarige koopman uit Lichterberg en zijn 24-jarige geliefde. Nadat zij in de eetzaal gesoupeerd hadden, gingen ze naar hun kamer. Toen ze 's morgens gewekt zouden worden, kreeg het dienstmeisje op haar kloppen geen antwoord, en de deur bleek gesloten. De politie werd ge waarschuwd men drong de kamer binnen en vond beiden met een schot wond in 't hoofd. Geneeskundige hulp kon niet meer baten. De redenen voor dien dubbelen zelfmoord liggen in 't duister. Aardschokken. In Macedonië hebben weer aardschokken plaats gehad, waar bij een 20-tal menscheu moeten zijn omgekomen.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1