!oina Cacao A Goede Waar weinig geld— No. 84. Zaterdag 27 Januari 1912. 27e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. i VAN HOUTEN S Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. De Italiaansch-Turksche Oorlog. De correspondent van de Temps, de Zorg, seint bijzonderheden over het gevecht bij Gargaresj, uit het Turksche kamp te Saint-Buni-Iadem. De buit, dien de Arabieren binnen brengen, bevestigt, zegt hij, dat men met meer dan een verkenning der Italianen te doen had. Ook hij gelooft, dat het den Italianen om de bezetting van Zanzoer te doen was. Tot den buit dien de Arabieren gemaakt hebben, behooren gerst, levensmiddelen voor verscheidene dagen, schietvoorraad voor de kanonnen en groote hoeveelheden prikkeldraad. Volgens hem, was het gevecht al bij de poorten van Tripoli begonnen. De Arabieren, die daar aanvielen, kregen later groote versterkingen enhetgevecht eindigde met den aftocht van de Italianen naar Tripoli. De verliezen van de Turken en Arabieren bedroegen volgens de Zorg 90 dooden (9 dooden en 30 gekwetsten. Wij laten de Turksche lezing uit voerig volgen. „In den ochtend van den 18denJan. rukte een vijandelijke kolonue, die uit infanterie, ruiterij en artillerie bestond, uit Gargaresj op, om Zanzoer te bezetten. De Turksche bevelhebber schoof dadelijk een Turksche en Arabische strijdmacht rooruit, die de Italianen bij Gargaresj aanviel. Het gevecht duurde Sl/a uur. Door een omtrekkende beweging van den Turkschen linker vleugel werden de Italianen gedwongen, twee van hun verdedigingslinies op te geven, 's Mid dags trokken zij op een derde linie terug, om versterkingen uit Tripoli af te wachten. Tegen den avond onder namen de Turken en Arabieren een nieuwen aanval op den vijand, die reeds versterkingen had gekregen. Het nachtelijke gevecht werd uiterst bloedig. De Italianen moesten ten slotte ook de derde linie opgeven en tot in de oase voor de muren van Tripoli terugtrekken. De Italianen hadden loO dooden en vele gewonden en lieten ook oorlogsmaterieel in den steek. De Turken en Arabieren hadden 18 dooden en eenige gewonden. Het gevecht bij Gargaresj is in dit licht bezien nauwelijks minder smadelijk voor de Italianen afgeloopen dan dat by Bir Tobros. Het bevestigt ook op nieuw, hoe weinig de Italianen ver mogen, zoodra zij buiten het bereik van de scheepskanonnen de steppe in villen trekken. En dan moet men er nog bij in aanmerking nemen, dat de Italianen bij hunne opmarschen een sterke artillerie met zich meevoeren, terwyl de Turken en Arabieren daar tegenover slechts infanterie en ruitery hunnen stellen. Het gaat erop lijken, alsof Italië met de verovering van Tripoli een taak heeft ondernomen, waarvan het einde niet te bezien is. Uit Konstantiuopel wordt aan het Berliner Tageblatt geseindHet mi nisterie van binnenlaudsche zaken heeft bericht ontvangen, dat de Italianen de telegraafkabel tusschen Hodeida en Soeakin hebben doorgesneden. DUITSCHLAND. In de Potsdamer Staatszeitung maken de conservatieve candidaat, de conser vatieve kiesvereeniging en de uitgever van het blad ieder voor zich op in het oog loopende wijze een verklaring openbaar, dat het bericht als zou de Keizer van plan zijn, als een socialis tisch lid te Potsdam gekozen werd, zelf te verhuizen of het garnizoen te ver plaatsen, onwaar is. Woensdag werd de 200ste geboorte dag van Prederik de Groote herdacht. De Keizer heeft bij de plechtigheden verschillende toespraken gehouden, maar heeft zich daarbij van alle toe spelingen op de politiek van het oogen blik, waartoe vooral in Potsdam de ver leiding niet gering geweest moet zijn, onthouden. De bladen, tot de Vorw&rts toe, waren voor een groot deel aan den ouden Prits gewijd. MAROKKO. Volgens een telegram uit Oran aan de Echo de Paris is het 59e regiment Spaansche troepen in het gevecht op 27 December bijna geheel vernietigd. Slechts een twintig man zijn aan de slachting ontkomen. CHINA. De Times verneemt uit Peking, dat het nu blijkt dat de Keizerin-Weduwe enkel geweigerd heeft op staanden voet afstand te doen, zonder eerst de beslis sing van de Nationale Conventie af te wachten. Niettemin beteekent deze weigering, dat de vijandelijkheden on middellijk zullen worden hervat, zoodra Maandag a.s. de wapenstilstand zal zyn afgeloopen. Mocht Joeansjikai nogmaals zijn ont slag indienen, dan zou waarschijnlijk Tieliang, een van de Bokser generaals uit 1900, opperbevelhebber worden van het geheele Noorderlegerverder zou dan het geheele ministerie aftreden en zouden de vier noordelijke provincies, Sjantoeng, Sjansi, Honan en Tsjili, zich onafhankelijk verklaren. De staat van zaken verontrust de buitenlandsche legaties te Peking ten zeerste. Som migen echter gelooven, dat de crisis nog zal kunnen worden afgewend. Aan de Europeesche gezantschappen te Peking gelooft men, dat de afstand van de kroon slechts uitgesteld is en geen gehoor gegeven zal worden aan de raadgevingen vandeMantsjoeprinsen. De Daily Telegraph verneemt uit Peking, dat de Mantsjoes den indruk schijnen te hebben, dat achter de re volutionairen de Japauners staan. De militaire autoriteiten in Peking hebben zich bezig gehouden met plannen tot instelling van een militaire regeering en tot reorganisatie van het Noorder leger. De gelden voor de uitbetaling van de soldijen aan dat leger zullen worden verkregen uit gedwongen extra belastingen. Volgens een bericht aan de Daily Mail zijn te Peking 2000 man troepen aangekomen om Joeansjikai te onder steunen. voorl Kilo bus f 1,50 ui0.80 >4»0A2/S y\o 0.18 Probeert U eens een busje en gjj zult versteld zijn over de uitstekenden kwaliteit in verhoudincjtot den prijs. De toestand der Koningin. Dinsdag is het volgende door de heeren prof. Kouwer, dr. Roessingh en dr. Herman de Jong onderteekende be richt officieel bekend gemaakt „Een lichte ongesteldheid van H. M. de Koningin gedurende eenige dagen heeft aanleiding gegeven tot verijdeling der hoop, welke gedurende korten tijd werd gekoesterd. De toestand van H. M. geeft reden tot tevredenheid." Dit bericht zal zeker algemeen met groot leedwezen worden vernomen. Verwachtte men, na wat onlangs reeds omtrent den toestand van H. M. werd medegedeeld, nog eenigszins tusschen hoop en vrees een gelukkigen afloop, deze hoop is thans verijdeld. Wy kun nen ons voorstellen, dat de Vorstelijke familie zelve ook diep zal zyn teleurge steld door dezen tegenspoed. Te Souburg is in tegenwoordigheid van enkele autoriteiten en van een talryke schare belangstellenden het monument onthuld voor wijlen den kinderschrijver P. Louwerse, geboren te Souburg, 23 Januari 1840, overleden te 's Gravenhage, 20 Augustus 1909. De leden van het flaagsche Comité, dat zich gevormd had voor het brengen van deze hulde, en genoodigden werden op 't gemeentehuis welkom geheeten door den heer P. S. Buteux, burgemee ster van Souburg en eere-voorzitter van het plaatselijke huldigings-comité die zeide dat Souburg het op hoogen prijs stelt, als plaats voor de verrijzing van het monument te zijn aangewezen. Bij het nog omfloerste monument hield de voorzitter van het Haagsch Comité, ds. A. J. A. Vermeer, eene rede, waarin hij Louwerse schetste als een man vol liefde voor zijn Vaderland, voor zijn geboorteplaats en speciaal voor de kinderen. Nadat op zijn ver zoek de burgemeester van Souburg het monument, dat ongeveer 3 meter hoog is en dat bestaat uit een granietsteenen voetstuk met hooge buste van den gehuldigde, had onthuld, bood ds. Ver meer het de gemeente aan. De heer C. van Weele, voorzitter van het Souburgsche comité, sprak daarop enkele woorden, waarna de bur gemeester verklaarde, het monument gaarne namens de gemeente te aanvaar den. Vervolgens werden door ruim 500 schoolkinderen liederen van Louwerse gezongen en een kleppermarsch uitge voerd terwyl ongeveer 100 leden der plaatselijke zangvereenigingen liederen van den gevierden schrijver deden hooren. De kinderen werden op versnaperin gen onthaald en ontvingen allen een boekje, door Louwerse geschreven. Jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman heeft verklaard, dat hij, wegens zijn leeftijd, zich in 1913 niet weer voor een Kamerzetel beschikbaar zal stellen. (2V. R. Ct.) AXEL, 26 Januari 1912. Woensdagavond werd alhier ten huize van den heer S. Dieleman onder voor zitterschap van den heer A. E. C. Kruysse eene vergadering gehouden, welke door ruim 40 ingezetenen werd bijgewoond. Het besluit van het bestuur van Concordia om het 25-jarig bestaan van het gezelschap op 15 Augustus a.s. met een festival te vieren vond algemeene instemming. Eene commissie van 20 personen werd gekozen, om het bestuur bij te staan in het regelen van de voorloopige werkzaamheden. De leden dezer commissie hebben zich bereid verklaard bij de ingezetenen aan te kloppen om de voor dit feest benoodigde gelden bijeen te brengen. Wij ver trouwen, dat zij een goed onthaal zullen vinden, zoodat de bijdragen ruim vloeien en het feest zoo luisterrijk mogelijk kan gevierd worden. Staande de vergadering werd reeds voor 127.— ingeteekend.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1