No. 83. Woensdag 24 Januari 1912. *27e Jaarjr. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. De verdwijning van Lady Frances Carfax. COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. De Italiaansch-Turksche Oorlog. Dato 18 Januari seint uit Tripoli de correspondent van de Berl. Zeitung am Mittag Een christelijk ambtenaar, die uit het Turksche legerkamp ten zuiden van Zoeara over de grens van Tunis was gevlucht, vertelt, dat de Turken nog overvloed van proviand en schiet voorraad hebben en dat zij nog steeds versterking krijgen. De verbindingen met de kust hebben zij voortdurend kunnen onderhouden en zij hebben ook voldoende Turksche officieren, dok toren en apothekers. De kogels van de Italianen maken gladde wonden, die zeer snel genezen. Volgens de Avanti, zal de reeds aan gekondigde persoonswisseling in het opperbevel in Tripoli eerstdaags haar beslag krijgen. Generaal Caneva, die sedert het begin van de krijgsver richtingen niet genoeg energie heeft ontwikkeld, zal door generaal Prugoni worden vervangen. Daarna zal ook in de andere commando's wijziging ge bracht worden. Volgens een aan het ministerie van oorlog ontvangen telegram, heeft een Italiaansche kruiser den 17den Januari gedurende 1 uur Akaba aan de Roode Zee beschoten. Er is geen groote schade aangerichtniemand werd ge wond. TURKIJE. ÏNu de Kamer naar huis is, zal de reeds lang verbeide reconstructie van (Slot.) Sherlock Holmes was te prikkelbaar n een gesprek te voeren en te onge durig om te gaan slapen. Ik verliet keen, terwijl hij sterk zat te dampen lijn zware, donkere wenkbrauwen waren «mengetrokken en zijne lange, zenuw- ichtige vingers sloegen een roffel op de irmleuningen van zijn stoel. Zoo zat lij over alle oplossingen van het raadsel, lie mogelijk waren, te piekeren. Ette lijke malen in den loop van den nacht koorde ik hem in huis rondsommeien. Eindelijk, kort nadat ik wakker was jeworden, kwam hy mijne kamer bin nenrennen. Hij wats in zijae kamerjapon, maar zijn bleeke gezicht met de diep liggende oogen verrieden mij, dat hij ken nacht slapeloos had doorgebracht. »Hoe laat was de begrafenis Acht »ur, niet waar?* vroeg hij schielijk. 'Eet is nu twintig minuten over zevenen. Groote hemel, Watson, wat is er met ie hersens, die God mij gegeven heeft, gebeurd Gauw, kerel, gauw Het om leven of dood honderd kan- op den dood tegen een op het leven. het kabinet denkelijk spoedig haar be slag krijgen. Djavid bei zal waar schijnlijk de portefeuille van openbare werken nemen. Talaat bei, die eerst bestemd was voor binnenlandschezaken, zal waarschijnlijk de portefeuille van posterijen en telegrafie krijgen, terwijl hij tevens Hadji Adil zou opvolgen als secretaris generaal van het comité. Er is melding gemaakt van een nieuwe botsing tusschen een Bulgaar- sche bende en Turksche troepen. Het heet dat er in den laatsten tijd op on rustbarend groote schaal Bulgaarsche benden worden uitgerust, zoodat èn in Macedonië èn in Albanië de toekomst er allesbehalve rooskleurig uitziet. FRANKRIJK. De minister van oorlog, Millerand, houdt des Vrijdags vergadering met de chefs van den generalen staf en de directeuren van zijn departement. In de eerste bijeenkomst is de mili taire luchtscheepvaart behandeld. Daar is een crediet van 20 a 26 millioen voor voorgesteld Hierna komt de kruit- kwestie. Men wil nieuwe chemisten aanstellen. ENGELAND. Men put nieuwe hoop voor het uit blijven van de algemeene staking van mijnwerkers uit de ruchtbaar geworden oneenigheid tusschen de vertegenwoor digers der verschillende mijnstreken. Er zijn gematigden en feilen, de laat sten vooral uit Znid-Wales. De onder handelingen, waartoe de mijnwerkers zich bereid houden, zullen vermoedelijk Ik zal het mij zeiven nooit vêrgeven, als wij te laat zijn.* Nog geen vijf minuten later vlogen wij in een hansom Baker Street af. Maar toch was het al vijf minuten over half acht toen wij den Big Ben voorbijkwamen, en het sloeg acht uur toen wij den Brix ton Road in vlogen. Maar anderen had den zich even goed verlaat als wij. Om tien minuten over achten stond de lijk wagen nog voor de deur van het huis, en juist toen ons met zweet bespat paard stilstond, verscheen de kist, door drie man gedragen, op den drempel. Holmes sprong vooruit en versperde hun den gr, Breag die kist weer in huis !c riep hij, terwijl hij zijn hand op de borst van den voorsten drager legde, breng haar dadelijk weer in huis.* »Wat duivel, wilt u? Ik vraag u nog eens, waar uw bevelschrift is schreeuwde de woedende Peters, terwijl zyn groote roode gezicht over het verst afzijnde einde van de kist heen keek. »Het bevelschrift is onderweg. Deze kist zal in huis blyveu, tot het komt.* Het gezag, dat uit Holmes' stem sprak, miste zijn uitwerking niet op de dragers. Peters was dadelijk in huis verdwenen, en zij gehoorzaamden de nieuwe bevelen. »Gauw, Watson, gauw watHier is een schroevendraaier!* schreeuwde hij, toen de kist weer op tafel werd gezet. »Een sovereigen als het deksel er in in sommige streken wel, in andere niet tot een vergelijk leiden, zoodat men in het ergste geval, hoopt men, slechts een gedeeltelijke staking zal hebben. CHINA. De Petersburgsche correspondent van de Lokal Anzeiger seintTegenover het bericht van het Nowoje Wremja, dat Mongolië aan Rusland zou worden afgestaan, indien dit land een leening van 100 millioen in orde wilde brengen, verklaart het Russische departement van buitenlandsche zaken, dat Rusland slechts de volledige autonomie van Mongolië als vazalstaat van China be oogt. Alleen onder deze voorwaarden heeft Rusland de rol van bemiddelaar op zich willen nemen. Tot nog toe heeft China op het Russische voorstel geen antwoord gegeven. Ook logenstraft het departement het bericht van hetzelfde blad over de in lijving van Kwantoeng door Japan. De Daily Mail verneemt uit Peking, dat Japansche politiemannen een cor don vormden om de plek waar de aan slag op Joeansjikai gepleegd was en 15 verdachten arresteerden. De correspondent van de Daily Tele graph seint, dat de gearresteerde hoofd dader bekend heeft, dat de vermoording van Joeansjikai het sein had moeten wezen voor een algemeenen opstand in Peking. Huiszoekingen, die in ver scheiden woningen plaats vonden, be vestigden dat. De politie ontdekte een bommentabriek en arresteerde ettelijke personen, die in het geheim bommen bij zich droegen. een minuut af is! Vraag niet verdei1 gaat aan het werkGoed zooNog eenEn nu nog eenNu allemaal trekkenHet geeft meeHet geeft mee! Ziezoo, eindelijk!* Met vereende krachten trokken wij het deksel weg. Terwijl wij ermee bezig waren, kwam er binnen uit de kist een verdoovende en overweldigende lucht van chloroform. Er lag een lichaam in, waarvan het hoofd geheel in watten gewikkeld was, die met het verdoovende middel gedrenkt waren. Holmes haalde de watten weg, het onbeweeglijke gezicht was dat van een knappe en verstandig uitziende vrouw van middelbaren leeftijd. In een oogwenk had hij zijn arm om de gestalte geslagen en haar in een zittende houding gebracht. >Is zij dood, Watson Is er nog een vonkje leven in Wij zullen toch niet te laat gekomen zijn?* Een half uur lang zag het er naar uit. Lady Frances scheen gestikt en vergiftigd te zijn, zoodat er geen leven meer in te krijgen was. En toen einde lijk kwam er, met behulp van kunstma tige ademhaling, met etherinspuitingen, met alle middelen die de wetenschap maar aan de hand kon doen, een sprank je leven in de roerlooze gedaante, een trilling in de oogleden, een wasem op het spiegeltje, ten teeken dat het leven terugkeerde. Een rijtuig was voorgere den en Holmes keek er, terwijl hij het gordijn wegsloeg, naar. »Daar heb je De ontdekking van een bijna ge slaagde poging om de keizerin-weduwe te vergiftigen deed de ontsteltenis in de stad toenemen. Aan de buitenlandsche legaties geeft men te kennen, te vreezen voor ern stige gevolgen in de toekomst. De New York Herald verneemt uit Peking, dat de hoofddader een zende ling is, die zyn opleiding ontvangen heett in Japan. De autoriteiten in Peking beweren te hebben ontdekt, dat de bommen werpers werktuigen zijn van de revo lutionaire leiders in Sjanghai. Uit Tsjarkent wordt aan het Nowoje Wremja geseind, dat 40.000 Kalmoeken in Chineesch Toerkestan den wensch hebben te kennen gegeven, onder pro tectie van Rusland te komen. De Daily Telegraph verneemt uit Peking, dat daar elk oogenblik de ver schijning verwacht werd van het keizer lijk decreet of de decreten waarbij de afstand des keizers en de instelling der Republiek worden afgekondigd. Tal van regeeringsambtenaren in Peking hebben met het oog op die beide ver wachte gebeurtenissen ontslag genomen. Het heet, dat Joeansjikai is gereed gekomen met de plannen voor het be sturen van Noord-China gedurende het interregnum. De Mongoolsche prinsen, die de be sprekingen aan het Hof te Peking heb ben bijgewoond, hebben het revoluti onaire bewind ervan kennis gegeven, dat zij onverwijld naar hun eigen ge bied zullen terugkeeren en dat zij deChi- neesche republiek niet zullen erkennen. Lestrade met zijn bevelschrift,* zeide hij. »Hij zal de vogels gevlogen vinden. En daar,* voegde hij erbij, terwijl een zware stap in de gang weerklonk, »is iemand, die meer recht heeft dan wij om deze dame op te passen. Goeden morgen- mijnheer Green; ik geloof dat wij Lady Frances hoe eerder hoe beter hier vandaan moeten brengen. Intus- schen kan de begrafenis haren gang gaan en de arme oude vrouw, die nog onderin die kist ligt, alleen naar hare laatste rustplaats gaan.* Als je er op gesteld ben om deze zaak in je dagboeken op te nemen, waar de Watson,* zeide Holmes dien avond, »kan zij als een voorbeelddienen van die tijdelyke verstapdsbeneveling waaraan zelfs de koelst denkende geest soms blootstaat. Alle sterfelijke menschen begaan van die vergissingen, en het grootst is hij, die ze kan inzien en her stellen. Ook ik mag misschien op eeni- ge vergeeflijkheid aanspraak maken. Den heelen nacht spookte het mij door het hoofd, dat er ergens een sleutel voor het raadsel waseen vreemde uitdruk king, een merkwaardige opmerking had mijne aandacht getrokken, en ik had mij ha-rf al te gemakkelijk weer ontgeven. Plotseliug, terwijl de morgen aanorak, scnoteu de woorden mj weer te biuueu. Het was de opmerking van de vrouw van den begrafenis-ondernemer, zooals

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1