No. 80. Zaterdag 13 Januari 1912. 27e Jaar<j. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F, ÖIELEMAi\, Buitenland. FEUILLETON. De verdwijning van Lady Frances Carfax. AXEL COURANT D>t blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing S/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De LübeckéT Nachrichten heeft het volgende mooie verhaaltje uit Bredstedt vernomen, dat in dezen tyd van spi- onage-geschiedenissen in Duitschland natuurlijk zeer de aandacht trekt In het naburige Ockholm woont de postschipper Wirk Matthiessen, bij wien onlangs een man kwam, die een En- gelschman scheen te zijn. Hij knoopte met Matthiessen een gesprek aan en vroeg hem, hoe lang hij de post al naar de Halligen (de eilanden in de Wadden aan de Westkust van Sleeswijk, die niet ingedijkt en daarom dikwijls overstroomd zijn) bracht. Toen de schipper hem mededeelde, dat dit al 25 jaar het geval was, zeide de vreem deling „Dan moet u wel goed met het vaarwater bekend zijnOp de verdere vraag wat M. zou doen, indien hij door een vijandelijk smaldeel aan boord werd genomen, kreeg de heer ten antwoord: „Ik zou aan boord gaan en het smaldeel op de eerste de beste zandbank aan den grond zetten. Een Fries verraadt zijn vaderland nog voor geen millioen De nieuwsgierige heer maakte zich daarop snel uit de voeten. De methyl-kroegen te Berlijn, die van politiewege gesloten waren, zijn nu her opend. De politie heeft nog andere herbergiers opgesnord, die het vergiftigde brouwsel van den drogist Scharmacb ingeslagen hadden. Zij hadden den drank echter door den gootsteen gegooid. ENGELAND. »Hebt u iemand gezien ?c De ramen waren alle donker, op een na op de verdieping gelijksvloers. Het gordijn was neer en ik kon niet naar binnen zien. Ik stond mij "daar af te vragen, wat ik nu moest doen, toen er een gesloten wagen met twee mannen op den bok aan kwam rijden. Zij stapten af, nameD iets uit den wagen en droegen het de stoep naar de huisdeur op. Mijn heer Holmes, het was een doodkist!» »Een oogenblik stond ik op het punt, om naar binnen te loopen. De deur «tond open, om de mannen met hun Tracht binnen te laten. De vrouw had open gedaan. Maar terwijl ik daar stond, kreeg zij mij even te zien, en ik geloof, dat zij my herkende. Ik zag haar schrik ken en zij deed de deur haastig dicht. Ik herinnerde mij wat ik u beloofd had, en hier ben ik dus.» »U bent uitstekend te werk gegaan», ïeide Holmes, terwijl hij een paar woor den op een half velletje papier krabbelde. 'Wij kunnen zonder een mandaat tot inhechtenisneming niets wettigs doen, en o kunt de zaak het best dienen, indien 0 dit briefje even bij het gerecht brengt Naar de Daily Chronicle verneemt, zal de aanstaande staking onder de kolenmijnwerkers internationaal zijn. Met de Duitsche mynwerkersverbonden is afgesproken, dat zij het werk zullen neerleggen zoodra in Engeland de sta king begint. Dinsdagavond voerde Smillie, de voor zitter van het Schotsche Mijnwerkers- verbond, het woord te Larkhall in Lanarkshire. Hij vertelde, dat hij met minister Churchill had gesproken. De minister vroeg hem, wat er zou ge beuren. Een algemeene staking, ant woordde hy. De minister zeide re geering zal een wet laten aannemen, die dat belet. Hij antwoordde, dat geen wet, door welke regeering ook inge voerd, de mijnwerkers tot den arbeid zou dwingen als zy het niet verkozen. Een werkstaking aan alle kolenmijnen in het land is onvermijdelijk zei Smillie verder tenzij de mijneige naars den matigen eisch van een mini mum loon inwilligen. Dinsdagavond heeft Haslam, lid van het Parlement en hoofdambtenaar van de mijnwerkers in Derbyshire, gezegd Als het tot staking komt, zal het eene millioen stakers volgen op het andere en er is burgeroorlog voor men het weet. Volgens Engelsche bladen heeft de nieuwe Engelsche linie-kruiser Lion, (groot 26.400 ton) Maandag bij het proef- stoomen, ondanks storm >en zware zee, bij wijlen 31 myl geloopen, en is dus de Moltke van de Duitsche vloot niet meer de snelste kruiser ter zee. en er een haalt. Het kan zijn, dat het eenige moeilijkheid zal geven, maar ik denk toch, dat het verkoopen van de juWeelen een voldoende grond zal zijn. Lestrade zal voor de rest zorgen, »Maar misschien vermoorden ze haar ondertusschen. Wat zou de doodkist kunnen beteekenen en voor wie kan die anders dienen- dan voor haar Wij zullen alles doen wat wij knnnen, mijnheer Green. Wij zullen geen oogen blik verliezen, Laat het aan ons over. Ziezoo, Watsonvervolgde hy, toen onze cliënt haastig wegliep, hij zal de gere gelde troepen in de weer brengen. Wij zijn,, als gewoonlijk, de ongeregelde, en wij moeten op ons eigen houtje handelen »De zaak ziet er zoo wanhopig uit, dat de alleruiterste maatregelen gerecht vaardigd zijn. Wijmogen geen oogenblik verliezen met naar het Poultuey-plein te gaan. Laten wij moeite doen om den toestand te recoustrueeren», zeide hij, terwijl wij haastig het Parlement voorbij en de Westminister-brug over reden. »Die schavuiten hebben de ongelukkige vrouw naar Londen meegetroond, nadat zij haar eerst van hare vertrouwde kamenier vervreemd hadden. Als zij brieven ge schreven heeft, zijn die onderschept. Met behulp van den een of anderen vertrouw den maat hebhen zij een gemeubeld huis gehuurd. Toen zij eenmaal in huis waren, hebben zij haar van hare vrijheid CHINA. In de provincie Sjensi wordt de stryd tegen de regeeriugstroepen voortgezet. Verschillende groepen rebellen hebben er zich vereenigd en tellen nu 10.000 man gewapenden. Zij hebben Tsjentsjau aan de Hoangho hernomen en trekken nu aan op Honan. Een krijgsmacht van de regeering die ter bestryding van deze opstandelingen naar Sjensi was gezonden, trekt voor de revoluti onairen terug. Maar nu gaan er nog meer regeeringstroepen ter versterking naar het Zuiden. De Amerikaansche regeering heeft aangekondigd, dat zij nog 500 man naar China zal zenden, die bestemd zijn om mee te werken aan de bewaking van de spoorlijn, die Peking verbindt met de kust. Beweerd wordt dat Calboun, de Amerikaansche gezant te Peking, na een vergadering met het diploma tieke korps in de Chineesche hoofdstad, heeft meegedeeld dat deze 500 man ruim voldoende zijn. De Daily Telegraph verneemt uit Peking, dat de opstandelingen een stuk van de lijn van Tientsin naar Poekou (tegenover Nanking, a/d. Jangtse) heb ben vernield en dat de regeering dit beschouwt als een aanduiding, dat een hervatting van de vijandelijkheden te wachten is. De generale staf van de regeering acht de bewering der opstandelingen belachelijk, dat deze zouden beschikken over 200.000 man troepen. De totale strijdmacht der revolutionairen bedraagt vermoedelijk nog geen 100.000 man. beroofd en zich in het bezit gesteld van de kostbare juweelen, waarop zij het van den beginne af aau voorzien hadden. Reeds zijn zij begonnen met een deel ervan van de hand te doen zij kunnen dat veilig doen, omdat zij geen reden hebben om te vermoeden, dat er iemand in het lot van de dame belang stelt. Als zij losgelaten wordt, zal zij hen na tuurlijk aanklagen. Daarom kan zij niet vrij gelaten worden. Maar zij kun nen haar niet altijd achter slot en grendel houden. Een moord is dus de eenige Nog verneemt de Daily Telegraph, dat de opstandelingen te Sjanghai een onverwijlden opmarsch naar Peking voorbereiden, aan welke beweging te land ook een actie op zee zal worden verbonden. 60.000 man en 20 schepen, w. o. 10 oorlogsschepen, zullen aan deze actie tegen Peking deelnemen. Ook vliegtoestellen worden door de expeditie meegenomen. PERZIE. Uit Petersburg wordt aan de Lokal- Anzeiger geseindHet Russische mi nisterie van buitenlandsche zaken spreekt met kracht het gerucht tegen, dat Rusland en Engeland Perzië zouden willen verdeelen. Gedurende de ge- dachtenwisseling tusschen de beide re geeringen over de Perzische aange legenheden is bij geen van beide mo gendheden ooit de gedachte aan een verdeeling opgekomen. AMERIKA. De storm, die de Amerikaansche vloot in de Atlantische wateren geteisterd heeft, schijnt nog ernstiger gevolgen teweeggebracht te hebben, dan aan- vankelyk was gevreesd. Dinsdag waren er nog 5 torpedobooten, die tot het eskader hadden behoord, zoek. Er zyn slagschepen uitgestuurd om de ver miste bodems op te sporen. Elk dezer torpedobooten had een bemanning van 80 koppen. De kruiser Salem heeft de torpedobootvernielers Terry en Roe, over wier lot men in ongerustheid was, ten zuiden van Kaap Hatteras aange troffen en op sleeptouw genomen. Dat lijkt zeer duidelyk.» »Nu zullen wy een anderen lijn van redeneering volgen. Als je twee verschil lende gedachtenketens volgt, Watson, zal je het een of andere punt van samen treffen vinden, dat ten naaste bij de waarheid moet zijn. Wij zullen du be ginnen, niet bij de dame, maar bij de doodkist en achteruit redeneeren. Het geval met die kist, bewijst, vrees ik, ongetwyfeld, dat de dame dood is. Alles wijst op een gewone begrafenis waarbij een certificaat van overlijden en een vergunning van de overheid verkregen zyn. Was de dame eenvoudig weg vermoord, dan zouden zij haar in een kuil iu den achtertuin gestopt hebben. Maar hier gaat alles openlijk en volgens den regel in zijn werk. Wat beteekent dat Stellig dat zij haar dood hebben gekregen op de een of andere manier, die den dokter misleid heeft, en voorge wend hebben dat zij op een natuurlijke manier aan haar einde gekomen is. Misschien dat zij met vergif gewerkt heb ben. En toch hoe vreemd, dat zij een dokter bij haar toegelaten zouden hebben, tenzij hij met hen in het complot was, wat men nauwelijks kan onderstellen.» Hebben zij misschien een geneeskun dig certificaat vervalscht »Dat is gevaarlijk, Watson, heel ge vaarlijk. Neen, ik zou moeielijk kunnen aannemen, dat zij dat gedaan hadden. Stilhouden, koetsier Hier zyn wij blijk baar bij den begrafenisondernemer, want wij zijn het pandjeshuis daar juist voor bij gekomen. Wil jy even binnen gaan, Watson Je hebt een gezicht, dat ver trouwen inboezemt. Vraag hoe laat de begrafenis op het Poultney-plein morgen van het sterfhuis vertrekt.» De vrouw in den winkel antwoordde mij zonder aarzeling, dat het om acht uur 's ochtends zou zijn. »Zie je, Watson, niets geheimzinnigs alles open en blootOp de een of andere' manier hebben zij aan de wettelijke formalitieiten wetea te voldoen, en zij meenen, dat zij nu geen vrees meer be hoeven te koesteren. Er zit dus niets ander op dan een rechtstreeksere am val iu het front. Ben je gewape 11 J« »Ik heb mijn stok.» »Best, wij zullen sterk genoeg zijn. Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1912 | | pagina 1