Nieuwjaars-advertentiën n Alkmaar begint ie ïiclorie. \o. 76. Woensdag 30 December 1008. 24e Jaarg, Nieuws- e n Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IHIXOIAA, BERICHT. F EU 1L LET O X COURANT. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AÜVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. In het Nieuwjaarsnummer van dit ad, dat op 1 Januari 's morgens al verschijnen, kunnen rorden geplaatst H, 25 cent, wanneer ij de 10 regels niet Overschrijden, [eerdere regels worden tegen het ewone tarief berekend. Deze advertentiën worden aange- omen tot uiterlijk Donderdag i Dec. a.s., desmamiddags 3 ure. DE UITGEVER. Buitenhuid. FRANKRIJK. Vrijdagmorgen om kwart na negen president Fallières, ter hoogte van Place de l'Etöile aangerand door een aan, die den president bij den hals [reep en hem aan den baard trachtte le trekken. De man werd onmiddellijk legen den grond geworpen door den «cretaris-generaal van het kabinet des iresidenten, en door kolonel Lasson. De aanrander is in hechteüisgenomen. lij heet Jean Mattis en is kelner van leroep. Men hëett bij hem gevonden «der meer een bewijs van lidmaatschap tan het Pransche Vaderland en een [erzameling zegels met de beeltenis den hertog van Orleans. Iutgsschen begonnen de vijanden den Roo Toren, waar deze gesprekken voor 'leien, te naderen, en voerden hunne vaten of pijpen gelegde stormbru met zich. Zoodra echter waren zij niet onder 't bereik der stad gevorderd, of de onzen begroetten hen met een gansche Ibui van musketkogels. Toch ruk ten ze in 't eerst nog dapper voort, en lieten hunne brug te water; want Don Frederik had -ft door hun, ingeval tij Alkmaar wonnen, uitzicht op bevor- lering en ruime belooning voor te ipiegelen hunnen sinds den dag van sergisteren tamelijk verflauwden moed fan nieuws aangevuurd. Reeds was de bijkans over de gracht geschoven, loen Egbert den konstabel, die een hunner stukken bediende en naar zijne ffleening in dit hachelijk oogenblik te long sammelde, de lont uit de hand tukte, en het reeds gerichte kanon af- Het welgemikte schot trof het 'uoreiude der brug, en deed het, door vaten te verbrijzelen, in den grond 'en, zoodat de vooruitstekende plank tegen den muur had moeten worden opgelegd, nu onbruikbaar werd. Er •choot alzoo voor den Spanjaard, wilde De president van de republiek heett bij de aanranding een schram in het oor opgeloopen. Zijn wandelstok* is gebroken. Hij zette zonder bezwaar de wandeling voort. De agenten, die den president op zijn wandelingen plegen te volgen, hebben den aanrander opgebracht. De avondbladen bevatten geen nader nieuws over den aanslag op den pre sident. De groote avondbladen van ;ematigde richting spreken hun strenge atkeuring uit over het gebeurde en zijn van oordeel, dat er beslist een einde di.nt gemaakt te worden aan de wan orde, door de royalistische en nationa listische agitatie in de laatste tijden verwekt. De bladen van rechts blijven een sceptische houding aannemen. De bladen, die niet de onderstelling van een gefiugeerden aanslag durven vol houden, insinueeren dat Clemenceau van de gelegenheid gebruik zal maken om een zoogenaamd komplot aan het licht te brengen. Over het aanslagje op president Fal lières lezen wij nog in de Fransche bladen, dat 'de kelner Mattis sedert eenige jaren werkzaam is geweest in het hotel Avry. Het e.erste onderzoek h'éett aan het licht gebracht, dat hij nogal omgang had met een royalistische vereeniging. De eigenaar van het hotel zegt, dat het een stille, oppassende man was, die sedert eenigen tijd niet meer werkte. De hotelhouder weet nifcts van zijn verhouding tot politieke vereeni- gingen af. Mattis kreeg nooit bezoek. hij den storm doorzetten, niets anders over, dan door het water heen tegen den naakten muur op te klimmen, wat veel langzamer giug, veel minder kans tot zelfverdediging en tegenweer vrij liet, en niet een gesloten gelid, maar ieder krij ger afzonderlijk aan 't vuur der beleger den blootstelde. Geen wonder des, dat de soudeniers onwillig bleven, om de bevelen hunner oversten, die hen teu storm aanporden, op te volgen, al was't ook dat een vuu dezen, dn- ei-n oogwenk later als ten loon z.jnet' nardtieid zelt door een kogel der stedelingen sneuvel de, met eigeu hand uiet minder dan 15 der muitelingen overhoop sliet. Dus werd het schot van Egbert Diert iu hoo- ger hand het middel, waardoor de met zooveel geweld aangevangen bestor ming van den Roo Toren op niets uitliep. Hij echter, aan wien men naast God deze gelukkige verlossing had dank te wijten, mocht zelf die niet zien noch, deelen. In zijne onvoorzichtige voortva rendheid had hij zich met zijne hooge gestalte te ver boven de borstweriugop- gericht, en was, nagenoeg te gelijk met dat hij afvuurde, door eeu doodelijk lood in de horst getroffen. »Voor Alkmaar eu onze heilige religie U riep hij, zwaaide toen zijn vaandel, dat hij in de linker hand genomen had. nog eenmaal boven zijn hoofd, en zonk onmiddellijk daarep levenloos neder. Wie, als Foreest en Mattis zelf heeft bij het verhoor ver klaard, dat hij president is van de gele vakvereenigingen der beambten van het departement Seine. Hij verklaart, dat hij al lang zijn daad in den zin had, sedert vele maanden. Hij wist, dat president Fallières eiken morgen een wandeling maakte. Vrijdagmorgen had hij den president opgewacht, was hem een eindweegs gevolgd, en was toen op hem aangevallen. Hij had hem in het gezicht geslagen en met de andere hand had hij hem stijf aan den baard getrokken, zoodat de president van pijn vooroverboog boven over Mattis heen. Mattis verklaart, dat hij den heer Fallières niet hard had willen slaan. Hij maakte den indruk van niet recht bij zijn verstand te zyn, en be roemde zich op zijn daad, waartoe zijn „geweten" en zijn „plicht" hem ge dreven hadden. De ministers, de voorzitters van Kamer en Senaat en verscheiden ge zanten zijn naar het Elysée gegaan om (den president hun verontwaardiging 'over het geval mede te doelen. De prefectuur van politie heeft be kend laten maken, dat er bij de onge regeldheden in het Quartier latin 31 manschappen van de reservebrigade Ider vredebewaarders gewond zijn, voorts 16 vredebewaarders van het zesde arrondissement en 5 republikein- sche gardes. Van de in hechtenis ge nomen betoogers zullen er 56 vervolgd worden. DUITSCHLAND. Gotthold Schumann, de oudste Duit- Nolleman, toeschoten om hem bijstand te bieden, konden zich nauw verbeelden dat de ziel reeds het lichaam had ver iaten. Geene stuiptrekkingen des doods hadden het gelaat vertrokken ja, iu stee van de somberheid, die er anders als een donkere wolk op rustte, had zich thans een glimp van helderheid en blij moedigheid er over verspreid. De rech terhand was onwillekeurig op de Wonde gelegd maar de linker hield de stads- banier nog stevig omklemd. Ge waart een braaf kompaan, Egbert, al mochten we soms eens krakeelen,* zei de brouwer. »En een ijverig dicipel Christi, al mocht de ijver soms wat verre gaan,< voegde de peusiouaris daarbij. Beider lijkrede behelsde waarheid. Middelerwijl had het aftrekken der teruggeslagen Spanjaarden hunne mak kers, die naar de Fri'esche poort iu aan tocht waren, zoozeer ontmoedigd, dat zij, bij een door hen versterkten Meelmolen gekomen, den verderen marsch staakten, Meer viel er voor aan de Ken nemer poort. De vijand had ook hier een stormbrug in gereedheid, en een groot stroovuut aangelegd, om door den rook de onzen in 't beschieten daarvan te be lemmeren. En dan, de sterke wind die er woei, veranderde plotseling van rich ting, en jo -g hun zelveti den damp, te gelijk met eeu aauhoudeuUeu regen iu 't aangezicht. Zoo liepen z. met doel- looze bedrijvigtieid ginds en her, zonder sche circus-directeur, is te Brunswijk overleden. Hij was in 1825 in Weimar geboren. Op veertienjarigen leeftijd liep hij uit huis weg, om zich bij eefu/paardenspel aan te sluiten. In zijn veelbewogen kunstenaarsleven hij is eerst gooche laar geweest heeft hij half Europa leeren kennen. In 1854 kwam hij met Ernst Renz te Weenen, waar hij zeer gevierd werd en ook door den Keizer en de Keizerin onderscheiden werd. In 1897 nam hij voorgoed rust en vestigde hij zich te Brunswijk metter woon. Drie dochters en zes zoons, onder wie de bekende directeur Albert Schu mann, handhaven met nun paardespelen den roem van de familie. VENEZUELA. Wat vermoed werd, is werkelijkheid gebleken, nl. dat zoodra Castro zijn land had verlaten, een omkeer zou plaats hebben en de bevolking van Venezuela hun vorst den rug zou toe- keeren. Men had er genoeg van en ook wilde men gaarne dat de kwestie met Neder land in het bijzonder en de onaange name verhouljng met andere mogend heden uit was. Een en ander bleek voldoende uit een telegram uit Willem stad, luidende „De nieuwe Veuezolaansche Regee ring heeft het besluit, waarbij de over scheping van goederen te Willemstad, bestemd voor Venezolaansche havens, verboden was, opgeheven. Deze maatregel was de voornaamste hand of vinger aan de brug uit te steken, en haalden zich allerlei spotzieke uit dagingen der Alkmaarders op den hals. »Hier, gij Maraansch rooversgebroed riep Coenraet Palingmau »kijk, dit glas bief drink ik u toekom dijue helft maar halen »Neen, dat 's te schraal voor onze Spaansche jonkers !t zoo vatte een ander den bal op, waar Coenraet dien gelaten had »we hebben wel betere kerrniskost voor hen klaarlaat hdh maar eens komen proeven »Seper, we hebben nog eeler gerech ten dan eergister in voorraad,lachte op haar beurt Trijne Rem brants Maar toch verwensch ik de beste keurs die 'k heb, Heeren Spanjolen, zoo ge durft aanko men Tegen zonsondergang niettemin leek het bijna, of zij de weddingschap verlie zen zou. Eeu hoop ruiterij en voetvolk schaarde zich dicht onder den wal bij een doch, van welken aard ook hunne voornemens mochten geweest zijn, ze werden ten een male in duigen gespat door de handigheid, waarmee Coenraet zich van zijne konstabeis-bedieuing kweet. Hij had het groote stuk geschut, dat hem betrouwd was, met een zware lading hagel voorzien, en brandde deze met zoo wisse baud op de Spanjaards los, dat er veleu onder (hfm vielen en de overigen ztcu ui aller ijl weg maakten.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1