Vo. 73. If oensdag 16 December 1908. 24e Jaarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse h -VI aan deren. F. DIELEMAV, Buitenland. FEUILLETON. AYELSCHE COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeü regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De Rijksdag is Vrijdag op Kerst- recea gegaan, onder den aangenamen indruk, dat de Duitsche schatkist toch liet alleen uit de zakken van de be- utingbetalers gestijfd behoeft te wor- len. Aan de Lüderitz-baai in de ko lonie Zuidwest-Afrika kortweg Süd- reit en door de sociaal-democraten bij roorkeur Wüstwest genoemd zijn nu ran regeeringswege geologische onder- loekingen naar het voorkomen van liamant gehouden, en de uitslag daarvan is, naar staatssecretaris Dernburg mede- ieelde, buitengewoon gunstig geweest. In den aanvang is ook Dernburg zeer Iwijfelmoedig geweest. Maar inmiddels lijn een aantal deskundigen met groote trvaring op het stuk van diamantvelden b Lüderitz-baai geweest, en nu had de minister een geheel nieuw verslag, uit gebracht door een geoloog, die jaren lang in de diamantvelden in Zuid-Afrika rrerkzaam is geweest. Ik zal u, zeide Dernburg, uit dat verslag voorlezen, wat ik voor mijne rekening meen te kunnen nemen, terwijl ik alle eenigszins lantastische verwachtingen voor mij zal houden. Volgens dat verslag, mogen wij over tuigd zijn, dat wij met een veld van jroote waarde te doen hebben. De diamanten worden gevonden in een strook lands ter lengte van 40 K.M. en met een breedte, wisselende van 10 LM. tot een paar honderd meters. De strook loopt van het Noorden naar het XIV. Judith werd nog voor de Oversten en Heeren op 't Raadhuis ontboden; maar de inlichtingen, die zij geven kon, waren weinige en weinig belangrijk. Trouwens, men had een paar dagen te voren schier il wat men te weten noodig had, uitge- 'ischt van zekeren Jeronimo de Arcibu, ten Spanjaard, die, bij een uitval ge- tangen genomen, voor de hem gedaue later maar al te slecht gehoudene belofte van lijfsbehoud de plannen en middelen van zijn veldheer bereidwillig aan den dag bracht. Onder zijne opgaven was wel de ge wichtigste, dat men binnenkort een ware bestorming te wachten had, en wo hielden de belegerden zich thans nacht en dag bezig met allerlei maat regelen van tegenweer. Onder anderen ook de ijverige poorter Dirk Kater, die ou8 vroeger reeds eenmaal voorkwam, ten verzoeke van den Gouverneur Cabil- jauw den last op zich genomen, om bij nacht op de wallen de ronde te doen en toe te zien, of de schildwachten wel waakten. In den nacht van 17 op 18 September was hij hiermee weer te gan maar toch nog eerst in 't begin zijner Zuiden. De diamanten liggen bijna uitsluitend in de dieper gelegen gedeel ten, in de tallooze pannen van het zeer golvende terrein. Volgens de totdusver gedane onderzoekingen, liggen zij alleen aan de oppervlakte en gaan zij niet diep. In het algemeen heeft men tot- nutoe weinig gebroken steenen of brok ken gevonden, slechts af en toe is er van een oktaëder een hoek afgebroken. Gewoonlijk gaan er vier tot vyf steenen op een karaat, maar in den laatsten tijd heeft men ook steenen van 112 tot 3/4 karaat gevonden. Een Duitsche firma wint thans op primitieve wijze 200 karaat dagelijks, maar er is geen be zwaar, om 2000 karaat -te winnen, en bij verstandige leiding zal de voort brenging op 5000 karaat daags gebracht kunnen worden. Tot toelichting van deze getallen, moet ik mededeelen, dat de waarde van diamanten ter grootte als daar ge vonden worden, op het oogenblik 30 shillings het karaat bedraagt. (Een karaat is ongeveer 1j5 gram). De kosten van voortbrenging beloopen in Pretoria ongeveer 18 shilling, te Kimberley 26 shilling, maar precies kan ik het niet zeggen. Op beide vindplaatsen komen naast de gewons steenen ook zeer vele duurdere steenen voor. In Lüderitzbaai bedragen de kosten van voortbrenging ongeveer 5 mk. het karaat. Al komen ook elders in Zuid-Afrika kostbaarder steenen voor dan in Lüderitzbaai, de kosten zijn in de laatste plaats veel lager, want elders zitten de diamanten in vast gesteente vast, in Lüderitzbaai heeft de wind zorg gedragen voor het wandeling, toen hij, over de ongewone helderheid der hem omringende voor werpen getroffen, een blik op 'c luchtruim wierp, en van verbazing staan bleef. De maan toch moest eerst over drie uren opkomen, en evenwel was de hemel nu reeds, schoon men de maan zelve niet zag, als door maneschijn verlicht. »Wat mag dat zijn?* riep hij na een poos rondstarens onwillekeurig bij zichzelven uit, en had in zijne versteldheid niet eens de nadering bemerkt van Egbert Diert en den Rector Pieter Meerhout, wie de ongedurigheid over 's vijands dreigende plannen mee naar de vesten had gedreven. »Wat dat zijn mag ?c antwoordde de eerste, die de vraag als tot hem gericht beschouwde: >zoo maar niet een voor spook, dat de Heer on#over onze zonden bezoeken wil, en dat het ouder zijne toelating den Spanjool gelukken zal, onze stede in lichtelaaije vlam te zetten »Het schijnsel is niet rooi ofte droevig, als men bij een brand bespeurt,* zeide Kater, die hem thans herkende, daartegen in. »De klaarheid en vroolijkheid die het om zich spreidt, schijnt mij veeleer een blijde uitkomst te spellen.* »Ik heb,* zeide de Rector, »onzen vriend hier reeds herinnerd, dat dierge lijke natuurverschijnsels zoo heel vreemd en zeldzaam niet zijn als hij en gij lijkt te denken. Ge hebt toch zeker wel eens klein maken, en de diamanten kunnen daar zonder meer van den grond opge raapt worden, zooals ik zelf heb gedaan. Gelooft u niet, dat ik u een geschiedenis van Ali Baba, een sprookje uit de 1001 nacht vertel. Uit dit ontzaglijke ver schil van 5 mk. voortbrengingskosten en 30 sh. waarde ziet u het groote voordeel, dat de diamantnijverheid daar zal opleveren. In Zuidwest-Afrika heeft de fiscus zelf uitgebreide diamantvelden, die oor spronkelijk aan de Deutsche Kolonial- gesellschaft für Südwest Afrika be hoorden. Dernburg verwachtte, dat er onder Duitsche leiding een diamanthandel ontstaan zou. Wij hppen, besloot hij, dat ook het Duitsche diamantslijpers- bedrijf (te Hanau) er eenig voordeel bij zal hebben. AMERIKA. In de December-afievering van het tijdschrift Atlantic geeft W. E. Ripley belangwekkende getallen ter illustratie van het cosmopolitisch karakter van eenige groote steden in de Vereenigde Staten. In één bepaald huizenblok in New York woonden 1400 lieden, onder scheidenlijk behoorende tot twintig ver schillende nationaliteiten. Te Boston wonen méér in Ierland geboren of uit Iersche ouders geboren personen, dan in heel Dublin. Boston mag dan ook met recht worden beschouwd als de zetel van de volkrijkste ïersche stede lijke gemeenschap ter wereld. In New York wonen heden ten dage meer Ita lianen dan in Rome, de Italiaansche van dat opdoemen of opgeven der zee hooren spreken, of er zeiven wat van bij gewoond, waardoor somwijlen kusten en torens en schepen, die anders voor ons te laag liggen om gezien te worden, naar boven komen en zich aan ons ver- toonen Welnu, ik denk, dat dit ver vroegde maanlicht daarmee op eene lijn moet gesteld worden; te meer omdat het nu ook zulk mistig weer is, als waarbij (t opdoemen plaats vindt.* Had de Rector de wetten der straal breking gekend, hij had tot nog vaster slotsom kunnen gerakenmaar daarvan verstond hij even weinig als zijne toe hoorders. Dezen hielden zich dan ook elk bij zijn gevoelen, en Egbert meende zelfs, dat men door een uitleg als dien van Meerhout gevaar liep de macht des Heereu te verkleinen. »Ik zie nog niet in,* verdedigde zich de Rector, »dat de grootheid Gods voor ons in 't wonderbare zooveel meer dan in 't natuurlijke uitblinkt. Wij immers vermogen 't een zoo min als 't ander. Dus, vrienden, ik voor mij hou mij te vreden, dat ik de macht eu niet minder de wijsheid en goedheid mijns Scheppers in den tijd, waarop hij ons deze verhe- veling toezendt, erkennen magwant zeker, 't is ons, om van den vijand niet overrompeld te worden, hoog noodig, dat we van ons kunnen afzien.* Er werd nog lang heen en weer ge sproken, en het zonderlinge schouwspel kolonie in de Amerikaansche metropool telt over de 500,000 zielen. Verder is New York de grootste Joodsche stad ter wereld. Het telt niet minder dan 800.000 Joden, voor het meerendeel afkomstig uit Rusland. En Pittsburg, het wereldbekende centrum dar Amerikaansche ijzer- en staalnijver- heid, telt onder zijn inwoners meer Serviërs dan er wonen in de hoofdstad van Servië. Onder deze cosmopolitische steden worde ook Chicago genoemd, dat, wat het heterogeen karakter van zijn be volking betreft, misschien wel voor de eerste plaats in aanmerking komt. De Newyorksche Metropolitan Psy chical Society had eenigen tijd geleden een prijs uitgeloofd van 12,500 gulden voor dengene, die ten overstaan van een onverdachte commissie behoorlijke bewijzen kan leveren, dat geestelijk verkeer heeft plaats gevonden tusschen levenden en afgestorvenen. Aanleiding tot het uitloven van den prijs was de bewering, nu eenige maan den geleden, van een vrouwelijk me dium, dat haar mededeelingen waren gedaan door een paar kort te voren over leden Amerikaansche professoren. De Amerikaansche bladen deelen nu mede, dat een Engelsche dame, te Plymouth, zich voor den uitgeloofden prijs heeft aangemeld. Er zullen nog wel meer gegadigden komen opdagen President Roosevelt heeft bij de ont vangst van een commissie uit de Deep Waterways Association verklaard, voor had intusschen nog menig ander burger op de wallen en in hun gezelschap ge lokt, toen eensslags niet alleen de gan- sche redetwist, maar zelfs de opmerk zaamheid op 't geen er aanleidiug toe gegeven had voor goed werd afgebroken door de alarmtrom, die, eerst in Dón Frederik's kamp te Ouddorp geroerd, zich weldra van alle kanten in 't Spaan- sche leger hooren liet. In een ommezien vloog burgerij en bezetting te wapen en eerlang schalden er ook van hier alarmtrommen tot den vijand over, die door den spoed, waarmee ze de zijnen beantwoordden, hem bewezen, met hoe veel -waakzaamheid men zich op zijne komst gereedhield. Trouwens, 't scheen om geen verrassing te doen te zijn, maar alleen, om den Alkmaarders, reeds eer zij aangetast werden, een schrik in 't harte te jagen; want het duurde toch nog tot drie ure in den morgen, voordat Don Frederik zijne bendeu in slagorde gesteld had. Toen evenwel was 't hem ook rechte en volle ernstwant zoo als de plaatsbeschrijver Boomkamp'naar waarheid zegt geen banger dag zag ooit Alkmaar, schoon ook geen die heug- lijker eindigde, dan den achttiende°n September. De vijanden, overeenkomstig 't ontwerp huns veldheers, ondernamen den storm van vier zijden tegelijk. Die aan de Kennemerpoort wel is waar, waar de Duitschers en Walen mee belast waren,

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1