1 24e Jaarg. Vo. 71. Woensdag 9 December 1908. :le. 0. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAX, bouwen van woningen Buitenland. FEUILLETON. 94! 6!K 2 504 >,15cd !,45c l,45e 25cfll ertrek COUiUNT. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS:' Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AL)VERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Qroote letters Worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders van XEL maken bekend, dat door den emeenteraad in zijne zitting van heden, besloten, aan hun College bevoegdheid verleenen om toestemming te geven het het zoogenaamde „Plaatje", aan hen ie vóór I December 1908, aldaar rond hebben aangekocht. Axel, den 1 December 1908. Burgemeester en Ik ethouders van Axel L. LAMAITRE, L.B. De Secretaris J. A. VAN VESSEM. De crisis in het Oosten. Naar de Politische Corresponded uit ionstantinopel verneemt, hebben de luitsche en de Ttaliaansche gezant te ionstantinopel bij de Porte verzet aan- eteekend tegen de uitbreiding van het oycot over Duitsche en Italiaansche chepen, die Oostenrijksche waren aan oord hebben. Tevens hebben ge temde gezanten de Porte op welwil- wijze gewaarschuwd tegen de jiortzetting van het boycot, dat in trijd was met de handelsverdragen, in Turkije geen voordeel kon brengen 0 de kiem in zich droeg van beden- elijke verwikkelingen. De gezanten van Frankrijk, Enge land, Rusland en Italië te Belgrado hebben in het Engelsche gezantschaps gebouw een conferentie gehouden over de samentrekking van Oostenrijksch- Elongaarsche troepen langs de Servische grens en hun regeeringen daarover uitvoerige berichten gezonden. DUITSCHLAND. Voelt de Keizer zich miskend Wil hij zijn volk een blik gunnen in al wat, bij de uitoefening van zijn regeer- taak, zijn gemoed bewogen heeft; de roerselen van zijne persoonlijke staat kunde blootleggen Wij weten het niet. Maar wij hebben het opzienba rende feit te vermelden, dat nog voor Kerstmis te Berlijn zijn hoogsteigen dagboek, loopende over de twintig jaren van zijne regeering (18881908), zal verschijnen. De titel zal zijn Zwanzig Jahre Regierungszeit. Tegen het einde van dit veelbewogen jaar wacht ons dus misschien nog een herinnering van de gedachtenwisseling 'over 's Keizers staatskunst. De rijks kanselier zal ditmaal de kopij wel ge lezen hebben In elk geval is het wel iets zeer buitengewoons, dat een vorst vergun ning geeft of besluit, om nog tijdens zijn regeering de rekening en verant woording van zijn doen en laten tegen over zichzelf aan de heele wereld bloot te leggen. FRANKRIJK. -Vice-admiraal Germinet, die door Clemenceau is gehoord, heeft zich te Zij was er nog niet weer, toen Claes nu zijne moeder den afloop zijner lisecherij vertelde. De vangst was thraaltjes uitgevallen toch had Burge- leester van TeijliDgen hem er goed ;eld voor gegeven en in elk geval e hij -er by had het hem goed [edaan, zijn bedrijf, al was 't dan ook p kleine schaal, eens weer te hanteeren. ïodertus8chen had hij reeds een en an imaal naar Geerte uitgezien, en daar tnu reeds middag, en etenstijd was ge worden, begon hij zich over haar uit- yven ongerust te maken. >Denk reis,* zei h; »hoe jammerlijk (trieden Zaterdag die borstelmakersdoch- tr van de Nieuwe Sloot aan haar einde [ekomen is, die voor 't eerst aan dat 'erk was. Oeide koude griezel trekt door de leden, als ik mij Geerte eens wo voorstel.* -Nu maar zulke dingen vallen God- ik 1 tot nog toe ook niet alle dagen (oor,* bracht zijne moeder in. »En ik 'eet dat het u bedroeft, Claes, wanneer dus over haar spreek, maar mijne bnscientie zou niet zuiver blijven, zoo 'ter 't zwijgen toe dee ?ij is 't, vlakaf gezeid, niet waard, dat ge u om haar bekommert. Ik zie wat ik zie, en dat gewenk en gefluister met dien valschen koperslager staat mij slecht aau.* »Fij toch, moeder!* viel de visscher uit, gramstoriger dan hij anders ooit op zijne moeder werd>hoe kundij zoo ergdenkeud wezen! Geerte is vroolijk, en Ariaen wat luchtig van aardwat wonder, dat zij soms eens met malkan der jokken, zonder dat zij daarbij iets oneerlijks meeuen »Geen mensch blijder dan ik, zoo 'k mij verkeken hadwaut mijn eenig kind ongelukkig gehijlikt te zieu, waar' een nagel aan mijn doodkist. Maar eilacij, mtju arme jougen, ik beu veel meer be ducht, dat ik te weinig dan dat ik te veel gezien heb.* »Ik zal 't dan toch eerst ook moeten zien,* morde Claes onverduldig, en liep naar 't venster. Daar echter wachtte hem een schouwspel, 't geen hem 't bloed in de aders deed verstijven, en hem ter nauwernood krachts genoeg overliet, -om naar de huisdeur te suelleu en die open te rukken. Met bleeke wangen en gesloten oogeu lag Geerte op een baar, die door twee mannen een hunner was Arihen Franssen - gedragen werd, terwijl de barbier, zeo als men destijds den heel meester placht te noemen, en TYijue Rem brants met eeue van hare gezellin nen, er naast ginger). Terwijl hare eene verantwoorden gehad over een onge paste uitlating tegenover eenige jour nalisten. In een Toulonsch blad, Le Petit Var, had een scherp artikel ge staan betreffende den treurigen staat waarin de munitie op de Fransche vloot verkeert. Eenige journalisten gingen naar Germinet, om te vragen, of dat waar was, wat de Petit Var schreef. Germinet moet toen geantwoord hebben ongeveer aldusIk begrijp mij niet, hoe dat artikel zoo hoog wordt opge nomen. Dat het er met de munitie op onze vloot zoo slecht voorstaat, is immers een 'publiek geheim. Zie maar eens wat daarover nog onlangs in de Kamer is gezegd. Clemenceau moet den vlootvoogd onder het oog "gebracht hebben, dat hij een ernstige fout had begaan. In stoffe lijk opzicht had de marine niet geleden door zijn uitlatingen, maar wel in zede lijk opzicht. De Temps meent te weten, dat de minister-president en de minister van marine den ministerraad zullen voor-, stellen, den vice-admiraal streng te straffen. HAÏTI. President Nord Alexis, de verjaagde president van Haïti, is 88 jaar. Dat hij door de vlucht zijn leven heeft moeten redden, is eigenlijk volkomen normaalhet gaat in de republiek Haïti nu eenmaal zóó en niet anders. Sinds 1804, in welk jaar Haïti zich onafhankelijk verklaarde/ zijn er in de negerrepubliek 16 Staatshoofden ge weest, w. o. drie keizers Van hand machteloos bij haar neerlag, hield zij de andere pijnlijk op de in der haast verbondene borst gedrukt, waar een moorddadig lood haar had getroffen. Bij dien aanblik dacht vrouw Lamberts niet meer aan de grieven, die zij tegen de verloofde haars zoons had gehad, maar gaf zich geheel over aan de inspraak van haar vrouwelijk gevoel. Door haar be stel werd het ongelukkige meisje op de voorzichtigste wijs in huis gedragen, en neergevlijd op haar beste en ruimste bed, waar de heelmeester gelegenheid had om al wat de kunst tot verzachting der pijn en rekking des levens vermocht aau haar in 't werk te stellen. Op de vraag echter, heen door de huismoeder buiten gehoor der lijderes gedaan, »of er nog hoop was,* gaf hij schouderopha lend ten antwoord »Zoover mijne on dervinding reikt, kreeg niemand daar ooit een kogel, die in leven bleef.* Toen Geerte ten gevolge der aan haar bestede zorgen uit hare lange bewuste loosheid ontwaakte en de oogen flauwe- lijk om zich heen sloeg, vielen hare eerste blikken op Claes en Ariaen, die aan hare sponde stonden, beide in adem- looze spauning, doch de eerste alleen met de uitdrukking van doorborende smart, de ander tegelijk met die van gejaagden angst op 't gelaat. Die trek ken, die haar zoo onafwijsbaar het door hem en haar gepleegde bedrog voor den geest riepen, kon zij niet verdurenzij deze drie werd er één vermoord, de tweede pleegde zelfmoord, en de derde verdronk bij een poging om voor zijn vijanden de vlucht te nemen. Van de 13 overige heerschers over het onafhankelijke Haïti, is er maar één tijdens zijn ambtsvervulling en op normale wijze in zijn bed gestorven. Van de 12 anderen werden er één ver bannen, twee vermoord, drie tot afstand doen van het gezag gedwengen, vier moesten er de vlucht nemen om het veege lijf te bergen, een werd er afgezet na een regeering van luttele maanden en de laatste stierf aan koorts (of vergif). Nord Alexis is een zoon van den z.g. „Prins van Kaap Haïtiën"hij.be hoorde tot den aanhang van den bloed- dorstigen Christophe, later uitgeroepen tot „keizer" Hendrik I, en was gehuwd met een dochter van president Pierrot. De vlucht van den president heeft in den avond en nacht, die daarop zijn gevolgd, aanleiding gegeven tot erger lijke uitspattingen. Wy ontleenen daar over het volgende aan de New York Herald „De ongeregeldheden begonnen 'sa- vouds tegen acht ure. Nadat de pre sident was verdwenen, overstroomden lieden uit de Belair- en Salines-wij ken der stad de zakenwijk, waar zij aan het rooven en plunderen sloegen. In benden liepen zij de straten af. De sloten der winkeldeuren werden met geweerschoten vernield. Binnen de twee uren waren elf der "voornaamste winkels leeggeplunderd. De eigenaars stonden er hulpeloos bij, terwijl het wenkte driftig met de hand dat hij zich verwijderen zou, en stamelde met holle, afgebroken stem Weg weg ik stierf geruster zoo ik u nooit gekend had en gaat allen wegik moet met Claes en zijne moe der alleen zijn ik heb vergeving noo- dig van hem en God.* Franssen draalde uiet met aan haar verzoek te voldoen, maar zijne wankelen de gang verried genoeg, wat er in zijn binnenste omging. De anderen volgden hem eveuwel niet om, als hij, de woning te verlatenmaar om in de keuken af te wachten, of zij straks ook nog in 't een of ander tot hulp konden zijn. Wat daar binnen, aan Geerte's sterf bed, voorviel, kwam nooit aan 't licht. Noch de visscher noch zijne moeder ging immer een woord daaromtrent over de lippen. Toen de laatste met eene door gemoedsbeweging halfgesmoorde stem den woudheeler weer binnen riep, vond hij Geerte's oogeu alree gebroken, en uit die van haren verloofde sproogen zoo bitteie tranen, dat zij hem het hart dreigden te breken. Sinds werd haar naam in dit huis zelden meer geuoemd maar de enkele malen,toch dat hij ge noemd worden moest, leverde de liefde volle toon, waarop hij werd uitgesproken, de afdoeudste getuigenis, dat de vergiffenis die de verdoolde had willijn atsmeeken, wel zeker uiet geweigerd was geworden. Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1