\o. Zaterdag 5 December 1 JH)8. ■24e Jaar Ét de ïi Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. IXEMW, bouwen van woningen Buitenland. FEUILLE TON. 3 101 RANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L AÜVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders van AXEL maken bekend, dat door den Gemeenteraad in zijne zitting van heden, is-besloten, aan hun College bevoegdheid te verleenen om toestemming te geven tot het het zoogenaamde „Plaatje", aan hen „e vóór I December 9308, aldaar grond hebben aangekocht. Axel, den 1 December 1908. Burgemeester en Wethouders van Axel,, L. LAMAITRE, L. 13. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. De crisis in het Oosten. Men weet, dat de Servische minister ran buitenlandsche zaken, Milowano wits, pas in den ministerraad verslag heett uitgebracht over zijn rondreis in Europa. Naar aanleiding daarvan zijn er allerlei geruchten verbreid, als zou dat verslag zeer pessimistisch gesteld zijn geweest. De officieuze Samoeprava verklaart thans gemachtigd te zijn tot de verzekering, dat die geruchten on juist zijn. Het tegendeel is waar. De jtegeering kan met de uitkomsten van Milowanowits' reis tevreden zijn. f Een dergelijke verzekering geeft ook de Odjek. Het blad voegt er bij, dat 21) XII. Middelerwijl duurde, onder schieten en jweêrschieten uit kartouwen en musketten, |de belegering van Alkmaar voort. Hier bezweek een deel van den stedemuur onder de Spaansche kogels: ginds werd door de Staatsche een vijandelijke schip brug verbrijzeld. Hier werd de schaê aan de vesten door vrijwillig zich aan biedende vrouwen eu dochters hersteld ginds werd de droeve rest der Haarlem mer burgerij als honden tot het schans graven, en op hun beklag, dat zij immers goed en bloed voor een zwaar rantsoen hadden vrijgekocht, ten antwoord gegeven, dat meu hen niet wou straffen of dooden, maar dat zij slechts hunnen Koning dien den, voor wien zij schuldig waren lijf en leven te wagen. Ginds óók dreef de 'Spanjool op 't Runhuis zijn spot met de hoop op ontzet, die de stedelingen bleven koesteren, door op zijne schalmeijen schier eiken avond het Wilhelmus van Nassou- wen te spelen; maar even lustig klonken er op 't zelfde uur van de groote Sint- Laurens-kerk gelijke toonen tot hem over, i tot een teeken, dat men trots al zijn gezwets en geweld nog even wèlgemoed de joDg-radicale partij de regeering zal i steunen. Zooals men zich herinneren zal, heett j Milowanowits zelf onlangs in een onder- houd met een dagbladcorrespondent i gezegd, dat zijn reis tot meer uitkomsten geleid had dan hij in het begin had durven hopen, maar dat die uitkomsten toch mogelijk niet ten volle zouden beantwoorden aan de hooggespannen verwachtingen der Serviërs. Dinsdag heeft Milowanowits zich tegenover een persman als volgt uit gelaten Het is te hopen, dat de onderhande lingen, die thans te Konstantinopel gaande zijn, zullen leiden tot een alge- meene entente tusschen de verschil lende Balkan-Staten. De kwestie, of deze crisus een vreedzame oplossing zal vinden al dan niet, wordt geheel beheerscht door Oostenrijk-Hongarije. De Donau-monarchie, die pas verklaard heeft dat ze geen gebiedsuitbreiding op den Balkan wenscht, moet thans harer zijds in zooverre aan het benadeelde Servië tegemoetkomen, dat ze aan Servië een strook Bosnisch grondgebied afstaat. Alleen een dergelijke tegemoetkoming zou bewijzen, dat Oostenrijk-Hongarije's bedoelingen zuiver zijn. Milowanowits gaf ten slotte de hoop te kennen, dat Oostenrijk-Hongarije zou toegeven en dat de conferentie tot stand zou komen. Er zijn Servische agenten aan 't werk geweest in Roemenië, om daar vrij willigers te werven voor Servië in geval het tot een oorlog mocht komen. Veel succes hebben de hfeeren echter niet gehad. Slechts enkelen hebben zich als vrijwilligers aangemeld en wel van het uitschot der natie. De Roemeensche regeering heett de Servische agenten trouwens doen weten, dat zij van hun aanwezigheid in Roemenië niet gediend was en er bij hen op aangedrongen Roemenië zoo spoedig mogelijk te ver laten. ENGELAND. Een Engelsch matroos, dienende aan boord van een Engelsch stoomjacht, had, terwijl hij op de kust van Mexico bezig was de scheepsromp te schilderen, een zonnesteek gekregen. Hij eischte van den eigenaar schadevergoeding onder de ongevallenwet. Deze wei gerde, maar de bevoegde rechter stelde den matroos in het gelijk. De rechter was van oordeel, dat een zonnesteek een ongeval is als de wet bedoelt. De steenkool kan goedkoop zijn van den winter. Zoo weinig winst levert het kolendelven nu op, lezen wij, dat duizend mijnwerkers in de Abernaut- mijnen van den markies van Bute, gelegen bij Aberdare, tegen 31 dezer ontslagen 'zijn. Te Aberdare werken in de Powell-Duffryn-mijnen een vijf- of zesduizend mijnwerkers slechts drie dagen in de week. Aan andere mijnen in de buurt hebben vierduizend mijn werkers gedaan gekregen. En zoo voorts. In het geheel hebben in Gla morganshire nu een tienduizend man geen werk aan de mijnen. AMERIKA. De wisseling der gelijkluidende nota's tusschen Japan en de Vereenigde Staten, nopens beider gemeenschappelijke po litieke gedragslijn ten opzichte van de Oost-Aziatische vraagstukken, is nu be zegeld. De stukken dragen sinds Maandag de handteekeningen van mi nister Root en gezant Takahira. De New Yorksche Sun, die zich van den aanvang af heeft gesteld op het standpunt, dat de rechten en de waar digheid van den Senaat niet. mogen worden verkort, heeft den tekst der overeenkomst nog eens zorgvuldig na gegaan en is tot de overtuiging geko-. men, dat minister Root geen verdrag heeft aangegaan, noch naar den vorm noch naar het wezen. Er is tusschen Japan en de Vereenigde Staten geen aanvallend of verdedigend verbond tot stand gekomen. Er is eenvoudig mede- deeling gedaan van wat op het oogen- blik de opvattingen zijn en de gedrags lijn zal wezen van de regeering der Vereenigde Staten in een aantal be paalde, duidelijk omschreven geval len. President Roosevelt zal, naar.de Lon- densche Times uit New York verneemt, een memorandum betreffende de over eenkomst aan den Senaat doen-toeko men. Daarmee wordt voorkomen, dat de Senaat zelf' bij de regeering aan dringt op een nadere opheldering inzake de strekking en de wijze van totstand koming der overeenkomst. Men houdt het er voor, dat met dit verdrag de werkzaamheid van.minister Root voor zoover het de groote bui tenlandsche politiek betreft is afge- loopen. Hij gaat binnenkort naar den Senaat. bleef. En niet minder werd er in datzelfde gebouw met geestelijke wapenen tegen den verwaten aanvaller gestreden want >al was de vergadering der geloovigeu" schrijft de vrome Eoreest »van haren eenen Leeraar Jan Arents, dien zeer voortreffelijken man, beroofd, terwijl de ander, Pieter Cornelisz., door ziekte aangetast het bedde hield, zoo geschiedden evenwel op de gezette dagen de voor lezingen uit de Heilige Schriften, en een uit de Ouderlingen ging in den openbaren gebede voor, opdat in die zameukomst en toevloed de Geloovigen betuigen zou den, dat zij in die rampen en nooden tot eenen God om hulp en verlossing hunne toevlucht namen." Een zoodanige bedestond, op Zondag 13 September gehouden, had onder ande ren bij de moeder van Claes Aimers l een kloeke, verstandige burgervrouw zulk een levendigeu indruk nagelaten, dat zij er 's anderen daags in den morgeri nog van ophaalde voor de twee bij haar in kwartier liggende soldaten, onderwijl zij aan dezen hun ontbijt opschafte. Wel verre van gelijk wij bij hunne ruwheid in andere opzichten zeker zouden ver wacht hebben eenige spotzucht met het heilige te toonep, leverden die krijgs lieden hier weder 't bewijs, hoe de Gods dienst, mits op de rechte wijs en door achtingswaardige lippen te pas gebracht, inderdaad maar zeer zelden mist de eer- biedenis, die haar toekomt, zelfs in de verwilderdste gemoederen te wekken, al willen we daarbij ook geenszins buiten aanmerking laten, dat de godsdienstige opgewektheid dier dagen aan iedereen, hoe woest óf zedeloos hij overigens zijn mocht, een zekere tint van geloovigheid meedeelde. »Nu zullen wij beide ons maal gaan houën, Geerte 1" zei de overleggende huis moeder, toen de soldaten zich naar hun post hadden begeven. »Ze behoeven niet te zien, dat wij er geen kaas bij gebruiken, Dat zij zé krijgen, zoolang we ten minste nog wht kunnen, is redelijk; want zij vechten niet, als wij, voor hun eigen lijf en; goed, maar voor 't onze. Maar om 't hun te geven, dienen we er ons zelf van te spenenwant, kind, met dat oorlogsgedoente zijn we nu al danig ver- achterd, en men weet niet, wat er nog komen kan." Zoo ging het te Alkmaar in meer ge zinnen er heerschte over 't geheel zulk een goede verstandhouding tusschen stede lingen en bezetting, dat menig poorter liever met de zijueu bijkans honger leed, dan dat hij zijne gasten zich liet behelpen. •Geerte evenwel was met dit onthou- dings-stelsel maar half tevredenen zij was juist bezig eenige bedenkingen er tegen te opperen, toen Ariaen Franssen er op inkwam, onder de leus of hij Claes wou aanroepen, om meê naar den muur bij den Roó Toren te gaan, welks ver dediging was aanbevolen. Vrouw Lamberts want haar man had Aimer Lamberts geheeten de zoon noemde zich destijds, en nog lang daarna, naar den voornaam zyns vaders vrouw Lamberts dan keek ter sluiks, maar scherp, naar de verwarde gebaren, waarmeê de schuldbewuste Geerte zich haars ondanks verbied, en wendde zich vervolgens tpt den bezoeker, wien zi) op droogen toon, maar waarin tegelijk wel wat spotachtigs doorschemerde, te gemoet voerde: »Wel, meester Ariaen, ge wordt, dunkt mij, zoetjes aan Zulk een halsvriend vau Claes,. dat ,ge geen dag meer buiten hem kunt. Maar 't spijt mij waarlijk voor u huiden heeft hij vrij af verzocht en -verkregen, omdat hij graag eens beproeven woti, of hij niet een zoo visch uit onze stads grachten kon peuren." »Dat valt dan tegen," zei Franssen, die zich niet zóó ligt uit- het veld liet slaanmaar, Geerte, zoo 'k mij nietver- gis, hebdij van morgen óók uw beurt om aarde te dragen aan den Roó Toren. Dan gaan wij éénen weg.' Geerte, die volgaarne in.dezen voorslag had toegestemd, stamerde evenwelyuit schroom voor hare aanstaande schoon moeder, zoo goed- het gaan wou, een weigering uit, op grond dat zij nog niet had ontbeten. »0, ik kan wel wat wachten, ant woordde de koperslager. »Toch niet 1" kwam vrouw Lamberts

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1