24° Jaarg. Paarden- en_ Veemarkt. Jaarlijksclie Veemarkt Nieuws- en Advertentieblad e. 0. 68. Zaterdag 28 November I1K)8. voor Zeeuwach-Vlaanderen. F. DIFXEMAN, Gemeenteraad. op Maandag 30 November 1908, Buitenland. Binnenland. !{j dit blad behoort een bijvoegsel. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AüVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Centvoor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. e BURGEMEESTER der gemeente iel, maakt bekend, dat Openbare Ver- idering van den Gemeenteraad is be jel, tegen Dinsdag den 1 December 108, des voormiddags te 8 !/4 ure, ten ladhuize ter behandeling der volgende ken 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Verzoekschriften van de heeren J. de Kraker, A. A. Slijpen, P. de Jonge en J. K. Vink allen te Axel om woningen te mogen bouwen op 'tzoogenaamde Plaatje. 3. Af- en overschrijving van posten in de begrooting van het Algem. Burgerlijk Armbestuur voor 1908. 4. Vaststellen instructiën lantaarn ontsteker en vaste arbeiders. 5. Benoemen onderwijzers Herha- lingsonderwijs, Axel, den 26 November 1908. De Burgemeester voornoemd L. LAMAITRE, L. B. Burgemeester en Wethouders van liel, maken bekend, dat de l die gemeente zal worden gehouden looals breeder bij aanplakbiljetten is imschreven. Axel, den 20 October 1908. Burqemeester en Wethouders voornoemd L. LAMAITRE, L.B. De Secretaris i J. A.' VAN VESSEM. De crisis in het Oosten. De Turkscke grootvizier Kiamil pasja moet verklaard hebben, dat hij tegen over de boycot-beweging machteloos itaat. De havenwerkers in de verschil lende havens staan wel onder staats toezicht, maar ze weigeren nu eenmaal Oostenrijksche en Hongaarscke waren te lossen en daar kan de regeering niets aan doen. De gezant der Donau-monarchie te Konstantinopel, graai PallaVicini, heett nu de Porte er van in kennis gesteld, dat hij ingevolge de bevelen zijner regeering de Turksche hoofdstad voor loopig verlaten zal. De gezantschaps raad Otto is met de waarneming van het gezantschap belast. Het vertrek van Pallavicini wordt algemeen opgevat als een ernstig blijk van misnoegen der Oostenrijksch-Hon gaarsche regeering Volgens berichten in Turksche bladen heeft Servië 120,000 Mauser-geweren eu 30 millioen patronen besteld. De toezending zou via Saloniki geschieden FRANKRIJK. Te Bordeaux heeft een metselaar, een man van 32 jaar, ruzie gekregen met zijn vader over een geldkwestie. De metselaar wond zich steeds meer op bij den twist. Te vergeefs trachtten de aanwezigen hem te bedaren. Op eens trok hij zijn overjas uit en ging zijn heele familie met een hamer te lijf. Hij begon met zijn ouden vader dood te slaan, toen bracht hij zijn zusteren een nicht doodelijke wonden toe. Zijn moeder en twee buren wist hij ernstig te kwetsen. De politie heeft met groote moeite den woesteling ten slotte te pakken gekregen. Met levensgevaar drong de heer Clément, hoofd van den veiligheidsdienst, het huis binnen. Naar alle vermoeden heeft men hier te doen met een aanval van waanzin. De metselaar had al eens in een krank zinnigengesticht gezeten. ENGELAND. De Engelsche bladen hebben telkens gelegenheid te spreken van het goede werk, dat in Engeland de Vereeuiging ter Voorkoming van Wreedheid jegens Kinderen doet. Om een denkbeeld te geven van wat zij verricht, deelen wij mede wat haar statistiek over de maand October oplevert. In die maand onder zocht zij 4938 klachten over wreedheid, op kinderen begaan. Daarvan vond ze 4776 gevallen ernstig genoeg om haar tusschenkomst gewënscht te maken. In 4260 gevallen bracht raad of waarschu wing harerzijds verbetering. In 247 gevallen vond zij het noodig een aan klacht bij het gerecht in te dienen. In hoeveel gevallen de aanklacht ge grond bleek en er straf volgde, vinden wij niet vermeld, maar het moeten er zeer vele zijn, want de opgelegde ge vangenisstraffen bij elkaar geteld be dragen 55 jaar en 3 weken, en de boeten 34.3.6 pd. st. Van de 14,571 kinderen, in al de gevallen betrokken, kon de vereeniging bij 4124 vaststellen, dat hun leven door de ouders of ver zorgers verzekerd was. Er stierven 115 kinderen, voor wie de vereeniging telaat te hulp was geroepen om ze nog te redden. Let wel, dat dit een stati stiek is van één maand. Hoeveel wreed heid wordt er nog aan kinderen begaan en komt niet aan den dag, maar hoeveel kinderen hebben aan zoo'n vereeniging niet hun leven of althans een beter lot te danken Het moet daarbij erkend worden, dat een dergelijke vereeniging in Engeland een machtigen steun heeft aan de politiehoven met huu kort en snel recht. SPANJE. Zaterdagnacht overvielen eenige ge vangenen in de gevangenis te Granada de wachters en openden de overige cellen, zoodat 800 misdadigers zich verzamelen konden op de binnenplaats. Dezen beproefden nu gaten in den muur te breken, maar konden daarmee niet voortgaan, doordat de schildwachten voortdurend vuur gaven. Zes der ge vaarlijkste boeven wisten over de daken te ontvluchten en de anderen ver schansten zich, nadat zij alle meubels hadden stukgeslagen. Intusschen waren troepen uit Cordova aangeruktdaar de gevangenen echter hun dreigende houding niet opgaven, liet de kolonel eenige salvo's afvuren, waardoor de opstandelingen zich gedwongen zagen hun verzet op te geven. RUSLAND. De Russische Regeering is aan het onderhandelen over de levering van een vliegmachine der Wrights. De tsaar interesseert zich persoonlijk zeer voor de vliegkunst en de Regeering heeft een crediet van 2 millioen gulden gekregen om vliegmachines^ aan te koo- pen, terwijl ze spoedig nog 'n crediet zal aanvragen. Men houdt het er voor, dat het vertrek van Castro den weg zal openen vóór het schikken der moeilijkheden met Neder land, Frankrijk en de Vereenigde Staten. Gedurende Castro's afwezigheid zal Vincent Gomez, de vice-presidént, als zijn plaatsvervanger optreden. Castro lijdt aan een inwendig abces in de nierstreek. Sint-Nicolaas. De directeur-generaal der posterijen en telegrafie brengt in de Stct. ter kennis: Bij gelegenheid van het aanstaande Sint-Nicolaasfeest wordt de vergunning, om meerdere pakketten aan hetzelfde adres van slechts een enkele adreskaart te doen vergezeld gaan, voor den tijd van 2 tot en met 7 December inge trokken en zal derhalve bij elk gedu rende dit tijdvak ter verzending aan geboden pakket een adreskaart behooren te zijn gevoegd. Voorts wordt, ter verzekering van een goede overkomst van de pakketten, aanbevolenzorg te dragen voor een doelmatige en stevige verpakking van de voorwerpen, in dier yoege, dat deze op afdoende wijze tegen breken en beschadigen verzekerd zijnzoo moge lijk en, waar opplakking of aanhechting van een adres onvermijdelijk is, dit zoodanig vast te hechten, dat voor het verloren gaan daarvan tijdens het-ver- voer, geen vrees behoeft te bestaan in de pakketten een tweede, los adres te sluiten* Wedrennen. Door den minister van Binnel. Zaken is aan de commissarissen der Koningin inlichting gevraagd, of in hun provincie gemeenten zijn, waar geregeld wed rennen worden gehouden, en zoo ja, of daar een plaatselijke verordening bestaat op die wedrennen of het wedden, of het heffen van een bijzondere be lasting en op het tegengaan van be- driegelijke handelingen bij het wedden. Nederland en Venezuela. President Castro is Dinsdag aan boord vau de Guadeloupe naar Bordeaux ver trokken, waar hij onmiddellijk na aan komst zal wordeD geopereerd door de Berlijnsche specialiteit Israel. Indien de operatie slaagt, zal Castro een paar dagen rust nemen in Parijs, om dan per eerste de beste gelegenheid naar Caracas terug te keeren. Drie der voornaamste Venezolaansche doktoren en verscheiden leden van Castro's familie vergezellen den presi dent. Te Caracas heerscht groote opwinding. Van allerlei kanten begint men te kuipen. AXEL, 27 November 1908. Door den Commissaris der Ko ningin is de heer Mr. M. P. Sïpkes, kantonrechter te Ter Neuzen, benoemd tot lid der gezondheidscommissie, zetel Ter Neuzen. Tot lid der Gezondheidscommissie wier zetel is gevestigd te Oostburg, is met ingang van 1 Dec. benoemd de heer A. van Delden, arts te IJzendijke. D« brievenbesteller J. F. van Riet te Ter Neuzen is met ingang van 1 Dec. verplaatst naar Goes. Maandagmorgen onjstreeks 4 ure viel de tij man B. Dooms, tengevolge van de groote duisternis in de Oostkolk te Ter Neuzen. Zijn broer, ook werk zaam als tijman, hoorde den plons en snelde met een haak tpr hulp. Met behulp van eepige toegeschoten hulp vaardige handen was de .drenkeling spoedig op het droge ,en kwam deze met den schrik vrij. Men schrijft aan dé Midd. Ort. Toen er eenige jfiren geleden, om- stréeks 1905, sprake W"as om het kanaal van Neuzep op Gent te vëi-gro'oten door het hier en daar te verbreeden, elders^ bochten er van wog te hemen en op' nog andere plaatsen, o. a. te'Neuzen en te Sas van Gefit, nieuwe kanaal- ar men aan te leggén en nieuwe'sluizen te maken, werd tamelijk druk bespro-^ ken de kwestie of deze verbetering van het kanaal ook zou beteekpnen eehe, vernooging van de welvaart vanNeuzen. De gevoelens hieromtrentliepentame lijk Uitéén en het is nog niet uit te maken wat de nieuwe sluis Voor die gemeente zal brengen meerdere wel vaart of achteruitgang i Terloops kwamen toen de vooruit zichten van Sas van Gent ter sprake. Nu de werken reeds ver gevorderd zijn, kan volmondig verklaard woiidetr dat de belangen van die gemeente zeer benadeeld zijn. Zonder te willen spreken van de tramplannen op Sas van Gent, die véél tegengehouden zijn door de overweging dat zulk een vervoermiddel, om Sas van Gent te bereiken,- over drie bruggen zal moeten gelegd worden, moet in de eerste plaats gewezen worden op het feit dat, nu de sluizen te Sas van Gent niet meer moeten gesloten blijven, ver schillende min of meer oude of ge^ brekkige mannen, die'vroeger een stukje brood verdienden door bij het schutten als z. g. „tijmanneh" op te treden, thans, nu niet meer moet geschut woftlèn,•'ook niets meer kunnen verdienen en mis schien armlastig zullen borden. Het tweede nadeel is vau meer alge- meenen aard.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1