so. 66. .l:»arg Paarden- en Veemarkt Jaarlijksche Veemarkt Zaterdag 21 November 1968. Nieuws- en Advertentieblad L i M i voor Zeeu wsch-Vlaan der en. f. imxoi axel. op Maandag 30 November 1908, Buitenland. Binnenland. Landbouw. D't blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AL)VERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders van Axel, maken bekend, dat de [in die gemeente zal worden gehouden joo&ls breeder bij aanplakbiljetten is omschreven. Axel, den 20 October 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd L. LAMAITRE, L.B. De Secretaris J. A. VAN VESSEM. De crisis in het Oosten. De Bulgaarsche gedelegeerden ver klaren, dat zij in weerwil van het ver schil van meening dat bestaat over het bedrag van de door Bulgarije te geven schadeloosstelling, veel hoop blij ven koesteren, dat het ten slotte tot een schikking zal komen, i De adjudant-generaal van Koning Ferdinand, generaal Sawof, heeft zich volgens een bericht uit Sofia, naar Parijs en Londen begeven. 'Over het doel dier reis verluidt, dat Sawot op dracht heeft de leidende kringen te Parijs en te Londen over te halen tot een vriendschappelijke bemiddeling in Konstantinopel, ten einde Turkije te brengen tot matiging van zijneischen. In een bericht uit Konstantinopel lezen we, dat Frankrijk en Engeland er reeds op hebben aangedrongen, dat Turkije geen onmogelijke eischen zal stellen aan Bulgarije. Hierdoor zou dus de reis van Sawof vrijwel overbodig geworden zijn. De Neue Freie Presse schrijft naar [aanleiding van de geruchten over span ning tusschen Oostenrijk-Hongarije en Servië De voortgezette toerustingen in Ser vië en Montenegro met al het daarbij behoorende sabelgekletter hebben al herhaaldelijk geruchten in het levert geroepen over militaire tegen-maatrege len der Donau-monarchie. En zelfs te midden dezer geruchten toont zich een zekere verwondering over de groote lankmoedigheid, waarmee de Donau- monarchie de militaire maatregelen van Servië gadeslaat. Men kan zich er echter van verzekerd houden, dat zoo wel de militaire als de diplomatieke personen, die ten deze de verantwoor delijkheid dragen, dat elk verzuim ver- meden wordt, ten volle hun plicht doen en alls bewegingen van den kleinen naburigen staat met de grootste nauw lettendheid volgen. Oostenrijk- Honga rije zal, zoolang dit maar eenigszins mogelijk en doenlijk is, bij zijn zuiver verdedigende bouding blijven, zonder zich door geschreeuw en dreigementen tvan zijn stuk te laten brengen. Het spreekt van zelf, dat Oostenrijk-Hon garije niets verzuimen zal en in het geval, dat Servië al te veel de*plichten van buurman uit 't oog mocht verliezen, zal doen wat in dergelijke gevallen noodig is. Ook dan zal men zich echter beperken tot maatregelen, die wel vol komen toereikend zullen zijn, maar toch binnen de lijnen van onze verdedigende politiek zullen blijven. Mochten die maatregelen noodig worden, dan zal er voor het publiek nog volstrekt geen reden zijn, om zich ongerust te maken daar Oostenrijk-Hongarije zich niet van zijn verdedigend standpunt zal laten afbrengen, tenzij het er bepaald toe gedwongen mocht worden. ITALIË. De pauselijke vlag waaide Maandag van het Vatikaan. De poorten der kerk werden om half acht geopend. Er waren 50,000 personen aanwezig, onder wie met name prinses Mathilde van Saksen, de groot-hertogin Xenia met 3 zoons, 28 kardinalen en 280 prelaten. De Paus heeft de hoogmis aan het altaar opgedragen, waarna Z. H. zijn plechtigen zegen gafvervolgens deed de Paus, gezeten op de sedia gestatoria, een rondgang door de kerk en keerde naar het Vatikaan terug. De troepen moesten verscheidene malen de menigte terugdrijven, die de kerk wilde binnendringen en veel ver warring stichtte. Bij zijn aankomst in de St. Pieterskerk scheen de Paus zeer bewogen Z. H. werd, niettegenstaande het verbod, har telijk toegejuicht en had tranen in de oogenzonder ophouden gat hij zijn zegen. De geestdrift der geloovigen uitte zich luide en was onweerstaanbaar. CHINA. Het bericht van den dood der Kei zerin-Weduwe heeft een ongunstigen invloed gehad op de noteeringen aan de effectenbeurs te Tokio. Te Peking heeft het bericht geloopen, dat zoowel de nieuwe Keizerin-Weduwe (de vrouw van Kwang-Sioe) als Joean tsi-Kai zelfmoord hadden gepleegd, maar dit gerucht js niet bevestigd. Naar de N. R. Ct. verneemt heeft H. M. de Koningin aan het Comité, gevormd uit het Algemeen Nederl. Verbond en de Vereeniging „Oost en West" een bijdrage van f 1000 doen toekomen ten behoeve der noodlijdenden te Curasao. Z. K. H. de Prins der Nederlanden heeft aan den Chineeschen gezant een telegram van rouwbeklag gezonden naar aanleiding van het overlijden van den Keizer en de Keizerin-wed. van China. Invoering wetteiyken tyd, Bij kon. besl. is bepaald, dat de wet van 23 Juli 1908 Staatsblad no. 236) tot invoering van een wrettelijken tijd, in werking treedt den len Mei 1909, met den aanvang van het etmaal, dat na middernacht van den 30sten April 1909 zijn begin neemt. Het Pauseiyk jubileum. Aan het gebouw der pauselijke inter- nuntiatuur aan het Bezuidenhout te 's-Gravenhage, waarvan de geelwitte vlag met het kerkvorstelijk wapen in rechte baan neerhing, was 't Maandag middag tusschen halfvier en zes uur buitengewoon levendig door het komen en gaan van de belangstellenden en allerlei deputatiën die mgr. Giovannini, kwamen felicitteren met 's Pausen jubileum. Onder de bezoeker» werden opgemerkt tal van leden der Staten- Generaal, van de Eerste Kamer boven dien de griffier en commies-griffier van de Tweede Kamer, de generaal Van Vlijmen, als vice-president van de Katholieke Kamerclub voorts de katho lieke geestelijkheid met den deken der St. Jacobuskerk aan het hoofdleden van hooge staatscollegiën, o.a. de voor zitter der Algemeene Rekenkamer staatsraad Borret. Verder de ministers van Justitie, van Financiën en van Waterstaat, resp. mrs. Nelissen, Kolk man en Beversonderscheidene groot officieren en leden van Hr. Ms. civiele en militaire huis de directeur van het Kabinetde consul van Roemenië, de heer Pennde burgemeester, baron Sweerts; jhr. Van Tets, oud-minister van Buitenl. Zaken; mr. Barge, oud gouverneur van CuraQaogeneraal- majoor jhr. Baud, von Franck, kanselier der Nederl. Orden. Van het gezantschapscorps zag men o. a. de hoofden der legatie van Oosten rijk, Portugal, Spanje, Rusland, de tijde lijk zaakgelastigden van Engeland, Duitschland en Brazilië, de meesten vergezeld, van hunne secretarissen. Er waren vele deputatiën van katho- lieke gestichten, liefdadigheidsinstellin gen, ziekenhuizen enz., zoomede de voorzitter van den Katholieken studen- tenbond, en ook een groot aantal dames. In de receptiezaal was een buffet, waar ververschingen werden aange boden. Minister Talma. V. schrijft aan De Avondpost Het zal voor de meeste lezers van dit blad misschien iets nieuws zijn te vernemen, dat onder onze tegenwoor dige ministers er een is, die beslist staat op het geheelonthoudersstandpunt n.l. bovengenoemde minister van Land bouw. Is dit voor onze zaak al veel waard door den invloed, dien zijn standpuntsinname in vele kringen zal hebben, minister Talma schijnt werke lijk ook nog op andere wijze invloed te oefenen. Het is n.l. opmerkelijk dat ,in den laatsten tijd allerlei buitenge wone vergunningen geweigerd worden. Het begon met 't dezen zomer te Den Haag gehouden Concours Hippique, waar op 't laatste nippertje vaVi minister Heemskerk bericht kwam, dat de buiten gewone vergunning, die aangevraagd was, niet verleend kon worden. Een schadepost voor den pachter der buf fetten, maar waarom moet toch ook overal drank bij Kunnen de menschen dan geen paar uur er buiten? Ook bij de Oud-HollandstJUe feesten te Leiden tec gelegenheid van het Taai en Letterkundig Congres, kon men het zich niet gezellig denken zonder drank. Maar ook hier werd de vergunning door de Regeering geweigerd. Onze ver onderstelling is, dat de autoriteiten dus besloten hebben met die extravergun- ning voortaan wat minder royaal te zijn (er zijn ook nog andere voorbeelden van weigering). En we veronderstellen er bij, dat het feit, dat ons ministerie voor de le maal een principieel ont houder rijk is, daarbij niet zonder in vloed is geweest. Vanwege de regeering is een onder zoek ingesteld omtrent de veeverloskun- dige hulp in Nederland. Door de directie van landbouw zijn in overleg met de districtsveeartsen aan de geëxamineerde veeartsen, aan de burgemeesters en aan de landbouwvereenigiugen vragenlijsten ter beantwoording toegezonden. De in gekomen antwoorden zijn door den heer A. van Leeuwen te Utreoht tot een ■overzicht verwerkt. Aan dat overzicht, dat dezer dagen verschenen is, ontleenen wij het volgende. Het betreft onze pro vincie, doch voornamelijk Zeeuwsch- VI aanderen Op de vraag of er in de betrokken gemeente voldoende veeartsenijkundige hulp te verkrijgen was, werd door 92 burgemeesters van Zeeland bevestigend en door 16 ontkennend beautwoord. In 103 gemeenten wordt hier hulp door veeartsen verleend, terwijl er in Zeeuwsch-Vlaandereu nog empiristen zijn te IJzendijke, Groede, Ter Neuzen, Schoondijke en Waterlandkelkje. Te Aardenburg, St. Kruis en Eede was on voldoende veeverloskundige hulpomdat de veeartsen te ver afwonen. De vee arts te Axel en te Oostburg genieten eene provinciale toelage van f 4Ö0 's jaars. Voor Aardenburg en omstreken als mede voor Zaamslag met Boschkapelle en Stoppeldijk worden veeartsen ver langd. Door 17 land bouw vereenigingen werd de aanstelling van veeverloskundigen weuschelijk geacht. Wegens te groote afstanden of omdat de veeartseu het te druk hebben, zou men ze wenschen in Zeeuwsch-Vlaanderen te Clinge, Hulst, Hengstdijk, Zaamslag en Eede. Het aantal verlossingen bij groot vee, jaar lijks door verschillende veeartsen ver richt, varieert van zeer enkele tot ruim 50 Het grootste aantal wordt verricht door den veearts te Houtenisse (45 bij runderen 7 bij paarden), dan volgen die te Koudekerke 35 en 2 te Axel 30 en 10 en te Oostburg 15 eu 20. Bij klein vee zijn de verlossingen zeer zeldzaam. Door geen der veeartsen wordt van helpers gebruik gemaakt. Als bekende verloskuudigen worden genoemd die te Brouwershaven en IJzendijke. Te Zuiddorpe geschiedt het door een smid. Geen enkele -veearts vond.de aanstellin gen van veeverioskundigen gewenscht, in hoofdzaak, omdat door de veeartsen ruimschoots in de behoefte kan worden voorzien. Geen enkele veearts of empirist leidde tot hiertoe verloskundigen op.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1