Xo. 58. Zaterdag 3-4 October 1908. 34e Jaar El I do I Nieuws- en Advertentieblad v— voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMW, Herhalingsonderwijs Bui te li land. Rechtszaken. Landbouw. Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws. COURANT. D*t blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENT S PR IJ S: Per 3 Maanden 50 Ceni franco per post 60 Cent. Voor Belöif. 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. 5,15 5,45(1 4/" l,15W ertrek Burgemeester en Wethouders van s AXEL, maken bekend, dat zij die j wenschen deel te nemen aan het met j I November 1908, aan te vangen 1 zich daartoe tot en met '29 OCTOBER aanstaande bij het Hoofd der Openbare School alhier kunnen aanmelden. Axel, den 9 October 1908. 'Burgemeester en Wethouders voornoemd L. LAMAITRE, L.B. De Secretaris J. A. VAN VESSEM. De crisis in het Oosten. In haar jongste hoofdartikel over den toestand in het Oosten zegt de Temps dat koning Ferdinand blijkbaar inziet, dat hij door een oorlog niets te winnen heeft, en naar die overtuiging zijn ver standige politiek regelt. Hij koos den besten weg, toen hij aan de Fransche Regeering meedeelde, in beginsel goed te keuren, dat Turkije schadeloosstelling moet ontvangen. Acht October had de Bulgaarsche gezant te Parijs datzelfde begÏDsel al erkend, en dat de koning aan Frankrijk dacht toen hij een tus- schenpersoon zocht, ligt, meent genoemd blad, voor de hand. Immers hebben Rusland en Engeland Bulgarije den laatsten tijd wat hard behandeld; en Duitschland was het met Oostenrijk eens, zoodat alleen Frankrijk als niet- belanghebbende overbleef. De Bulgaren zullen hun belang wel blijven inzien. Vrij, in militair opzicht krachtig, ont sprongen aan het gevaar van 'n oorlog worden ze de eerste christelijke mogend heid in den Balkan. Hun toekomst lijkt schitterend, 't Ware dwaasheid het land te wagen aan een oorlog, met, als gevolg, een contróle van Europa's kant. Vereffent Bulgarije thans op vrede lievende wijze de rekening met Turkije dan kan dat misschien een grondslag vormen voor een duurzame verzoening tusschen de beide nabuurstaten. En wat Turkije aangaat, het nieuwe Turkije is niet aansprakelijk voor de misslagen van het oude. Ook Turkije moet in de eerste plaats met zijn toe komst rekening houden. Het zal tegen over de Conferentie veel sterker staan als het als bewijs van zijn koelbloedig heid en wijsheid op 'n directe overeen komst met Bulgarije kan wijzen. De minderjarig geworden en moet nu van zijn onafhankelijkheid gebruik maken, om zoo mogelyk den mogendheden 't bewijs te leveren, dat hij sneller dan tij zijn eigen zaken heeft weten te redderen. ENGELAND. Voor de 1 Verkloozen. Minister Asquith heeft in het Lager huis medegedeeld, wat de regeering voor de werkloozen dacht te doen. Hij zou voorshands niet het kwaad in den wortel aantasten. Dat komt later. Nu heeft zij in een dringenden nood te voorzien, de toestand is ernstig. (Maar niet in Engeland alleen. Er is, vervolgde de minister reeds sedert Augustus 1.500 000 p. st. geleend aan de gemeenten, dat bijna geheel is besteed voor openbare werken, terwijl nog 300 000 pond is aangevraagd. Met Kerstmis zal de posterij 8000 man in dienst nemen tegen f 12 a f 13 per week. Het legerbestuur wil 24000 re- cruten voor byzondere seserve opnemen. Voor herstel van oorlogschepen zijn 2100 man aan het werk. Negen torpe dojagers worden gebouwd, waaraan 6 weken eerder begonnen wordt. Ter bestrijding -van armoede ligt 300000 pond klaar. Blijkt er meer dan deze maatregelen noodig, dan is de regeering bereid meer te doen. Intusschen hoopt zij, dat be sturen, grondbezitters en in 't algemeen welgestelden zullen meehelpen, om, waar noodig, de nood te lenigen. Eerstdaags zal het Lagerhuis over de mededeeling van den minister beraad slagen. AXEL. 23 October 1908. Als een bijzonderheid deelt men ons mede, dat gisteren onder deze gemeente een beetwortel werd „gestoken", die een netto gewicht had van 4"2 K.G. De St.. Crt. van gisteren no. 248, bevat de statuten van de schiet (weer baarheids) vereeniging Prins Maurits te Axel. In de week van 14 tot en met 20 October 1908 zijn in Zeeland voor gekomen 2 gevallen van typhus en febris typhoidea, waarvan 1 te Hoede- kenskerke en 1 te Middelburg 10 van roodvonk, waarvan 1 geval te Aarden burg, 2 te Breskens, 2 te Burgh, 2 te Haamstede, 1 te Kruiningen en 2 te Middelburgen van diphtheritis 5 ge vallen te Neuzen. PREDIKBEURTEN TE AXEL besmettelijke veeziekten in de St. Ct no. 247, in Zeeland voorgekomen 24 gevallen van vlekziekte onder de var kens, waarvan 7 gevallen (1) te Hengst dijk 14 (6) te Hontenisse; 2 (1) te Wolphaartsdijk en 1 (1) te Zaamslag. De tusschen haakjes geplaatste cijfeis duiden het aantal eigenaren aan, onder wier vee de ziekte voorkwam. Zondag 25 October 1908. Ned. Herv. Kerk. Voorn). 9'/a ure Ds. J. B. T. Hugenholtz. Nam 2 ure Ds. J. B. T. Hugenholtz. Gereformeerde Kerken. Kerk A. Voorm. 9 ure Ds. F. H. Boersma, Nam. 2 ure Ds. F. H. Boersma, i^van Wirdum.) Kerk B. Voorm. 9 ure Ds R. v. d. Kamp. Nam. 2 ure Cand. Hummelen, (v. d. Vr. Univ.) Gereformeerde Kerk. (Lange Weststraat.) Voorm. 9 ure Leeskerk. Nam. 2 ure Leeskerk. Ar rond. Rechtbank te Middelbars. Zitting van 23 Oct. 1908. A. A. F., 33 j., arbeider, wonende te Hontenisse, thans gedetineerd te Mid delburg is wegens zware mishandeling den dood tengevolge hebbende, veroor deeld tot 5 jaren gevangenisstraf met mindering van het voorarrest. - Bij bevelschrift der Arrondisse- ments-Rechtbank te Middelburg is ver wezen naar de openbare terechtzitting de zaak tegen den te Middelburg ge detineerden werkman F. K. M. D., oud 27 j. en J. L., oud 40 j., zouder beroep wonende te Ter Neuzen beiden ver dacht van diefstal. De nieuwe benoemde officier van Ju3titie bij de Arrondissements-Recht- bank te Middelburg Mr. J. J. Carsteu, zal op Zaterdag 24 October des n. m. te 2 uren ter buitengewone openbare zitting dier rechtbank op plechtige wijze worden geïnstalleerd. In de maand September 1908 zijn, volgens een staat van de gevalleu van Hulst. Huwelijks-aargifteri. 7 Oct. Petrus Johannes Freijser, oud 20 j„jm. en Louiza Petronella de Moor, oud 22 j-, jd. Huwelijks-voltrekkingen. 7 Oct. Joseph Alphonsus Vincke (van Waesmunster, België), oud 38 j., jm. en Ludovica Scheerders, oud 34 j., jd. Johannes Franciscus Freijser, oud 19 j., jm. en Maria Jacoba Verhoeven, oud 17 j., jd. Petrus Johannes van der Gucht (van St. Gille8-Waes), oud 54 j., weduwn. en Maria Celestina Ferket, oud 39 jwed. Geboorten. 2 Oct. Anna Catharina, d. van Ludovicus Theodorus Boone en van Mathilde Daalman. Josephus Franciscus Aloijsius, z. van Petrus Bernardus den Tenter en van Josephina Cornelia Fran- cisca van de Wal-le. 4 Oct. Philomeua Maria, d. van Alouisius Bertram en van Maria Louisa Pieters. 5 Oct. Johannes Marie, z. van Jozephus Philippus d' Hondt en van Fidelia Francisca Mannaert. 6 Oct. Rosalia Maria, d. van Petrus Johannes Blommaert en van Maria Anna van Huf- tel. 9 Oct. Philomena Maria, d. van Alouisius de Rechter en van Petronella Beugels. 14 Oct. Johanna Maria, d. van Willem Scherpenisse en van Cornelia Catharina Borghstijn. Overlijden. 5 Oct. Maria Theresia van de Moere, oud 77 j., wed. van Angelus Aernoudts. 12 Oct. Joseph Buijs, oud 14 d., z. van Maria Leonia Buijs. Johan nes Cammaert, oud 69 j., z. van Jacobus en van Anna Catharina Totté, (beiden overledeu.) De Koude. Het is pas kort geleden, zegt Het Vad. dat wij een beschouwing konden wijden aan het merkwaardige teit, dat de maand October gedurende verscheidene dagen achter elkaar warm zomerweerbracht. Sedert het jaar 1849 waren in deze maand niet zulke hooge temperaturen voorgekomen, als nu werden waargeno men. De hoogste temperatuur, 24°. 8 C. werd in 1886 te Utrecht waargenomen, maar tweemaal werd deze overtroffen, en wel den 2den October met 26°.2 C. en den 3den met 26."0 C.. te De Bilt geregistreerd. Het is dus nog geen drie weken geleden dat het warm te-record voor October geslagen werd en reeds nu is het zoo koud dat de laagst waar genomen temperatuur, sedert 1849 te Utrecht voorgekomen, overtroffen wordt. Te Utrecht werd in de jaren 1866 en 1880 in October een minimum temperatuur van 2.1 C. geregistreerd, maar in den nacht van 19 op 20 dezer daalde te De Bilt de temperatuur tot 2°.7 C. onder nul. Het ia dua wel een der merkwaardigste feiten in de mete orologische geschiedenis van ons land, dat binnen zoo korten tijd de beide records voor hoogste en laagste tempe ratuur geslagen werden. Als een bijzonderheid kan wel worden gemeld, dat te Warga een jongmenseh reeds een tochtje op schaatsen heeft gedaan. In den nacht van 19 op 20 October vroor het zoo hard, dat te Leeuwarden het ijs 's morgens om 7 uur nog op de ruiten zat. Reeds nu worden van de Texelsche kust groote troepen rotganzen in zee waargenomen. Wijl deze vogels zich bijna nooit voor November in deze streken laten zien, zijn de weervoor- spellers alweer gereed om vroegtijdige winterkoude aan te kondigen. Ook de kieviten scholen in de polders bijeen, alsof zij zich voor 't vertrek ge reed maken. Te Hengelo heeft de plotselinge koude tengevolge gehad, dat een tweetal scholen vacantie kregen, daar er niet op gerekend was ze te verwarmen of de verwarmingsinrichting moest her steld worden. Er schijnt echter verandering te komen. De lucht is bewolkt. Dinsdagmiddag ontstond bij Pathé Fréres, bioscope onderneming in de Leid- sche straat te Amsterdam een groote uit slaande brand, door het vlamvatten van een film. Aangewakkerd door den he- vigen wind, greep het vuur snel om zich I heen, zoodat de brandweer, die met vol j materiaal was uitgerukt, groote moeite I bad, het belendende perceel te bescher- j men, wat intusschen gelukte, hoewel groote waterschade werd aangericht. Het drukke verkeer was geheel gestremd. Ongelukken zijn niet te betreuren. Te Neer mor (Gr.) werd een groote 'j boerderij in de asch gelegd, i e levende have werd gered, maar overigens ging alles verloren. Men denkt aan kwaad i willigheid.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1