24e Jaarg. 50. Zaterdag 20 September 1008. Nieuws- en Adverte 111ieb 1 ad voor Zee 11 wsch-Vlaanderen. F. IMELEMAX, BEKEN DM A <j Buitenland. Rechtszaken. Gemengd Nieuws. 1U« yw AJ COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders der Gemeente AXEL, maken bekend, dat het kantoor van den Gemeente-Ont vinger op I October1 aanstaande zal gevestigd zijn in het huis Wijk A No. 212 Markt alhier, en geopend zijn des Maandags en des Woensdags ian 10 tot 12 uren des voormiddags en Zaterdags Tan 10 uren voor middags tot 1 ure des namiddags, Christelijke feestdagen uitgezonderd. Axel, den 11 September 1908. Burgemeester en Wethouders van Axel L. LAMAITRE, L.B. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. BELGIË. Het Nationaal Vlaamsch verbond heeft een vertoogschrift gestuurd aan den koning om hem te verzoeken voor taan de kennis der twee officieele taleir Vlaamsch en Eransch te eischen van de ministers, welke hij nog zal benoe men en dien maatregel voor de eerste maal toe te passen bij de aanstaande benoeming van den minister der ko loniën. Eene internationale conferentie be treffende den wapenhandel in Afrika, zal "te Brussel vergaderen op 6 Novem ber e.k. De mogendheden, welke deel namen aan de conferentie van April, zullen ook deel nemen aan de nieuwe eonferentie die, als de vorige, zal be zield wezen door de algemeene akte van Brussel over den handel in sterke dranken, wapens en wapenvoorraad en over den slavenhandel, Bij de opening der conferentie zullen de afgevaardig den mededeeling geven van den uitslag der onderhandelingen, die zij hadden met hunne respectievelijke regeeringen sedert de laatste vergadering, betrek kelijk de door deze besproken voor- Btellen en dan zal, volgens het Bbld. van Antw., het slotprotocol worden op- RUSLAND. Zooals bijna altijd bij groote epidemiën komen nu ook weer in Rusland de lagere klassen der bevolking in verzet tegen den geneeskundigen dienst. Er gaan geruchten, dat in de barakken zieken en gezonden bijeen worden ge bracht, dat de dokters de mensclien vergiftigen, en zoo meer. Hier en daar tracht men met geweld de zieken uit handen der doctoren te vêrlossen. Te Petersburg heeft de stadsoverste een oproeping tot het volk gedaan om aan al die dwaze geruchten geen geloof te slaan. Maar men weet hoe hardnekkig der gelijke geruchten zijn. En inmiddels neemt de ziekte eerder toe dan af. Zondag stierven in Peters burg 132 raenschen, Maandag 153. Een akelige bijzonderheid wordt nog uit Petersburg gemeld, n. 1. dat Zondag en Maandag de doodgravers weigerden te werken, omdat het feestdagen waren. Sedert het begin der epidemie zijn er in Rusland 10.359 menschen aan de cholera ziek geworden en 4633 aan gestorven. Het aantal zieken in Peters burg bedroeg Maandag 1475. En nog altijd stijgen de cholera-cijfers te PetersburgDinsdag waren er 417 nieuwe gevallen aangegeven waarvan 176 met doodelijken afloop. Het aantal cholera-zieken bedroeg 1561. Blijkens een bericht uit St. Petersburg van Woensdagmiddag bedroeg het aan tal cholera-gevallen toen 417, waarvan 176 met doodelijken afloop. Het sterfte cijfer was 's avonds tot over 33.6 pCt. gestegen. AXEL, 25 September 1908. Woensdag is A. v. C., wonende te Axel, die als verdacht van brand stichting in voorloopige hechtenis werd gehouden in het huis van bewaring te Middelburg, daaruit ontslagen en weder op vrije voeten gesteld. Dinsdagavond kantelde in het kanaal nabij Neuzen een zolderschuit der heeren Van Kattum en Blanke voort, waarmede steenen werden vervoerd. De twee opvarenden vielen te water. Een wist zich te redden, doch de 23- jarige H. Imkje, van Werkendam, verdronk. Bij kon. besluit is met ingang van 1 Oct. benoemd tot opzichter van den rijks waterstaat der 4de klasse, de heer J. A. A. Gilles te Ter Neuzen. Bij kon. besluit is herbenoemd tot kantonrechter-plaatsvervanger in het kanton Hulst de heer P. J. L. M. van Waesberghe te Hulst. Tot hoofd der school te Sluis is door den raad benoemd de heer H. M. Kerpestein aldaar. De St. Ct. bevat een opgave van het aantal gevallen van besmettelijke ziekten in de week van 16 tot en met 22 Sept. In Zeeland kwamen voor 6 gevallen van typhus en febris typhoïdea, en wel een te Breskens, Oud-Vossemeer, Stave- nisse, Vlissingeu, Vrouwepolder en Yer- seke 3 van roodvonk, een te Breskens, Eede en Schoondijke en 3 van diphthe- ritis en wel een te St. Jansteen, Sas van Gent en Zaamslag. PREDIKBEURTEN TE AXEL Zondag 27 September 1908. Ned. Herv. Kerk. Voorin. 9 ure Ds. J. B, T. Hugenholtz. Nam. 2 ure Ds. J. B. T. Hugenholtz. Gereformeerde Kerken. Kerk A. Voorm. 9 ure Leeskerk. Nam. 2 ure Leeskerk. Kerk B. Voorm. 9 ure Ds R. v. d. Kamp. Nam. 2 ure Ds. R. v. d. Kamp. Gereformeerde Kerk. (Lange Weststraat.) Voorm. 9 ure Leeskerk. Nam. 2 ure Leeskerk. Arrond. Rechtbank te Middelburg. Zitting van 25 Sept. 1908. J. B. C., 21 j., arbeider te Hoofdplaat, thans gedetineerd, is wegens mishand., zwaar lichamelijk letsel tengevolge heb bende, veroord. tot 6 maanden gevang, met mindering van het voorarrest. H. v. G., 58 j.; bootwerker te Ant werpen, is wegens wederspannigheid veroord. tot 14 dagen gevaDg. A. P. J„ D., 28 j., societeitsbediende en C. v. P., 51 j., behangersknecht, beidden zonder vaste woon- of verblijf plaats en gedetineerd te Middelburg, zijn wegens landlooperij beiden veroord. tot 3 dagen hecht, en opzending naar een rijkswerkinrichting voor den tijd van 6 maanden voor eerstgenoemde en van 5 maanden voor laatstgenoemde. In zake P. J. L., 45 j., visscher te Goes, beklaagd van beleediging van een ambtenaar, is de vordering van den Officier van Justitie niet ontvankelijk verklaard. Heden, Vrijdag, werd voor boven genoemde rechtbank behandeld de zaak tegen J. H., 26 j., werkman, geboren en wonende te Schoondijke, thans ge detineerd. Beklaagde werd te laste gelegd dat hij op 6 Juli 1908 te Oostburg ua reeds 3 weken te voren het plan te hebben opgevat om J. F. Lohman zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, althans te mishandelen, in koelen bloede zon der dat deze op dat oogenblik daartoe eenige aanleiding gat, met liet opzet aan genoemden L. zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, althans om hem te mishandelen, dien man met een mes in den buik heett gestoken tengevolge waarvan deze zwaar en levensgevaar lijk is verwond geworden en de darmen uit zijn buik puilden; terwijl nog geen vijf jaren waren verloopen, sedert hij eene tegen hem wegens mishandeling uitgesproken gevangenisstraf geheel had ondergaan. In deze zaak werden 13 getuigen gedagvaard waaronder een arts als deskundige. De beklaagde werd verdedigd door Mr. J. F. van Deinse advocaat te Mid delburg. Voor eenigen tijd werd een diefstal gepleegd ten nadeele van den heer Heyt hekker, handelaar in kantoorbehoeften aan de Leliegracht te Amsterdam. De heer H. had een stand gehuurd op de tentoonstelling van het koffiehnishouders bedrijf en den 24en Augustus bleek hem, dat daar ruim 70 vulpenhouders waren ontvreemd, ter waarde van ongeveer f850. Onmiddellijk rees er verdenking tegen een zijner bedienden, die zich na deze ontdekking niet meer op het maga zijn vertoonde en, zooals later bleek, de vlucht had genömen. Na de ontdekking van den diefstal stelde de politie een oüderzoek in te zijnen huize, met het resultaat, dat naen eeu groot aantal van de ontvreemde vulpenhouders vond, waaruit evenwel de gouden pennen wa ren verdwenen. Woensdagmiddag gelukte het aan de politie te Amsterdam een zekeren B. te arresteeren, een 16-jarig jongmensch, die er zijn werk van maakte, in verschillende gedeelten van de stad kamers te huren om de muntgasmeters te kunnen ledigen en zich bovendien door verschillende schoenenwinkeliers schoenen liet bezor gen, waarmee hij dan telkenmale, zonder zich van zijn schuld gekweten te hebben, verdween. Het bleek, dat de politie met deze aanhouding een goede vangst had gedaan, aangezien de bewuste B. de zelfde blijkt te zijn die voor een zoo groot bedrag bij deD heer Heythekker heeft ontvreemd. Een koopman in emaille naamplaten te Amsterdam vertoefde Vrijdag te Haar lem en was daar bezig bij een winkelier een naamplaatje aan de deur te bevesti gen, toen een net gekleede dame hem vroeg, of hij aan haar deur eenzelfde bordje wilde maken. De man ging mede en werd in een zijstraatje van de Korte Houtstraat op een bovenkamer gelaten. Nauwelijks binnen kreeg hij een gewel digen slag op het hoofd en verloor het bewustzijn. Toen hij weer bijkwam be vond hij dat hem f 18 uit zijn portemon- naie was ontstolen. Hij maakte gerucht en dreigde de politie te halen, indien men hem niet dadelijk zijn geld teruggaf, doch toen kwamen twee kerels, die hem een vuistslag in het gezicht toebrachten en toen de trap'afgooiden. Toen de po litie, door hem gewaarschuwd, kwam, bleek niemand te huis te zijn. Bij on derzoek kwam uit dat de woning pas twee dagen te voren betrokken was. Dinsdagnacht omstreeks een uur werd door een bakker brand ontdekt in de Aegidiusstraat te Rotterdam, waarin gevestigd is de fruithandel en manden makerswerkplaats van H. Frick. Al spoedig sloegen de vlammen voor en achter met kracht naar buiten. De bovenbewoners sliepen zoo vast dat door de buren steepen door de ruiten moesten worden geworpen om hen te doen ontwaken, ten einde nog tijdig te ontkomen. De brand was omstreeks 3 uur gebluscht met slangen op de waterleiding. Het pakhuis is geheel uitgebrand, ter wijl ook een tusschenkamer op de eerste etage in brand geraakte door dat het plafond van het pakhuis was doorgebrand. Te Deventer moet zich een onder wijzer hebben schuldig gemaakt aan ontuchtige handelingen met een school meisje. Nog deuzelfden dag had hij zich uit de voeten gemaakt, Dinsdag is zijn lijk te Brummen gevonden, waar hij zich door ophanging van het leven had be roofd, om aan vervolging te ontkomen. Terwijl de vrouw van den arbeider D. Augustinus te Fleerde Zondagavond een pot met kokende soep op den vloer zette, speelde haar 6-jarig dix-Iitertje om haar heen in de keuken, niet het gevolg dat het kind al spelende in den pot met soep terecht kwam en na vreeselijke pijnen den anderen dag overleed.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1