So. m. ■Me Jaarg. Zaterdag 19 September 1908. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIFXEMAN, Gemeenteraad. Binnenland. beide Kamers der STATEN-GENERAAL AXEUSCHE COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 8/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TTVEE uren. De BURGEMEESTER der gemeente Axel, maakt bekend, dat Openbare Ver gadering van den Gemeenteraad is be legd, tegen Dinsdag den 22 September 1908, des voormiddags te 8 j/4 ure, ten Raadhuize ter behandeling der volgende zaken 1. Mededeeling ingekomen stukken. 2. Verzoekschrift van den heer B. C. Ysebaert te Axel om buiten de rooilijn te mogen bouwen. 3. Alsvoren van J. van Doeselaar te Axel, om vergunning tot het aanleggen van eene straat op het zoogenaamde „Plaatje." 4. Alsvoren van den Bond voor Staatspensionneering om adhaesie te verleenen aan hun adres ge richt aan H. M. de Koningin om een wetsontwerp aanhangig te maken, waarbij aan alle Neder landers zonder premiebetaling het recht wordt toegekend op een gelijk Staatspensioen. 5. Benoemen onderwijzer. 6. Vaststellen Gemeente begrooting voor 1909. Axel, den 16 September 1908. De Burgemeester voornoemd L. LAMAITRE, L. B. VEREENIGDE VERGADERING VAN DE op Dinsdag 15 September 1908, tot opening der zitting der Staten-Generaal. De heer Schimraelpenninck van der Oye, die den voorzittersstoel inneemt, opent, nadat de leden der beide Kamers zich veroenigd hebben, tegen halfeen de vergadering. De Voorzitter benoemt eene commis sie om de commissie, door H. M. de Koningin benoemd, tot opening der zitting bij hare aankomst in het gebouw der Tweede Kamer te ontvangen en in- en uitgeleide te doen. De heeren Ministers, hoofden van Ministeriëele departementen, die de commissie tot opening uitmaken en zich met gebruikelijk ceremonieel naar het gebouw der Tweede Kamer hebben begeven, worden na een kort tijdsver loop daar aangekomen, in de vergader zaal binnengeleid en nemen plaats achter de ministerstatel. De heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken, houdt hierna de volgende OPENINGSREDE: Mijne Heeren! De Koningin, tot Haar leedwezen ver hinderd in Uw midden te verschijnen, heeft ons opgedragen deze Zitting der Staten-Generaal te openen. In de vriendschappelijke verhouding tot de Regeering der Republiek Vene zuela is eene storing gekomen naar welker vreedzame opheffing door Harer Majesteits Regeering wordt gestreefd. Onze betrekkingen met de overige buitenlandsche Mogendheden zijn bij voortduring van den meest vriendschap pelijke n aard. Veel is er in moederland en koloniën, dat tot erkentelijkheid stemt. Nochtans zijn er ook eenige minder gunstige verschijnselen waar te nemen. Met dankbaarheid mag worden ver meld, dat de toestand van landbouw, tuinbouw en veeteelt over het algemeen bevredigend is. Het gevaar, dat door het optreden van het mond- en klauw zeer den veestapel bedreigde, is thans geweken. Minder voldoening geeft, mede ten gevolge van de moeilijkheden op de geldmarkt, de toestand van handel en nijverheid. Het scheepvaartverkeer over enkele Nederlandsche havens is in dit jaar geringer dan in 1907. Dientenge volge geeft het scheepvaartbedrijf, in het bijzonder de algemeene vracht vaart, onbevredigende uitkomsten. In meer dan eene gemeente trof, door deze oorzaken, werkloosheid een deel der arbeidende bevolking. De belasting-invoering in het gouver nement Sumatra's Westkust heeft in dat gewest ongeregeldheden doen ont staan, die de Regeering diep betreurt, ook met het oog op de gevallen slacht offers. De kolonie Curagao ondervindt schade door de verstoring van het verkeer met Venezuela. Lof verdient de wijze waarop zoo hier te lande als in de koloniën bur gerlijke en militaire landsdienaren zich van hun plicht kwijten. De toestand van 's lands financiën eischte zooveel mogelijk beperking bij de voorstellen tot uitgaven en vordert, afgezien nog van hetgeen later zal noo- dig zijn voor de uitvoering van sociale hervormingen, duurzame versterking der middelen tot behoud van het finan cieel evenwicht. Daartoe zullen U wetsontwerpen wor den aangeboden tot herziening en ver hooging van het recht van successie en tot invoering van eene algemeene inkomsten belasting met eene kapitaal belasting als aanvulling, ter vervanging der Vermogens- en Bedrijfsbelasting. Ten einde te voorzien in het tekort voor het volgend dienstjaar zullen U voorstellen bereiken tot heffing van een matig aantal opcenten op de Ver mogens- en Bedrijfsbelasting en tot verhooging van den accijns op het gedistilleerd, waarvan de opbrengst in de toekomst zal kunnen strekken tot equivalent van eene verlaging van den accijns op de suiker. Verschillende wetsontwerpen, be halve de reeds te voren toegezegde, zullen U eerlang bereiken waaronder tot herziening van de wetgeving be treffende de naamlooze vennootschap pen, tot wijziging van het zeerecht, tot herziening van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de verplichting tot vergoeding van schade door onrechtmatige daad ont staan, tot regeling van de aanspra kelijkheid voor schade door automobie len veroorzaakt, tot gedeeltelijke herziening van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht, tot regeling van de banken van leening, tot het vaststellen van bepalingen omtrent de toekenning van pensioen aan de weduwen en weezen van mili tairen beneden den rang van officier, behoorende tot de Zee- en Landmacht, tot wijziging van de Wet op het militair onderwijs, tot herziening der wet tot regeling van het veeartsenij- kundig Staatstoezicht en de veeartsenij- kundige politie, tot beperking van den Zondags- en den nachtarbeid in het broodbakkersbedrijf, alsmede eenige voorstellen van bijzonder drin genden aard ter herziening der Onge vallenwet. Plannen tot verbetering van de Maas tusschen St. Andries en Hedikhuizen, zoomede van den Gelderschen IJssel, zijn in overweging. Voortgegaan wordt met het bevorderen van de totstandkoming van spoorweglij- nen, welke aan de locale verkeersbehoef- ten voldoen. Van de bestuursbemoeiïngen met het financieel beheer in de zelfbesturende landschappen van den Oost Indischen Archipel mogen voor de welvaart dier landschappen goede vruchten worden verwacht. Het bezoek van den Gouverneur- Generaal van Nederlandsch-Indië aan Atjeh heeft tot een helder inzicht in den gang van zaken aldaar geleid en tot bevrediging van dat gewest aange wezen. I Gewichtige aangelegenheden zullen ook dit jaar Uwe aandacht en toewijding vragen. Moge God Zijn zegen op Uwen arbsid doen rusten. In naam der Koningin, verklaren wij de Zitting der Staten-Generaal te zijn ons opgelegd, te volbrengen, op eene wijze, in overeenstemming met het ge wicht van die taak. Wij wenschen ons goede rekenschap af te geven van de wetsontwerpen, aan ons oordeel onderworpen, het voor en tegen nauw gezet te overwegen en dienovereen komstig onze stem uit te brengen, ge bruik makende van ons parlementair recht aan de Regeering kenbaar te maken de bezwaren die ons eventueel zouden weerhouden onze goedkeuring daaraan te verleenenen daarbij niet uit het oog verliezend de eigenaardige en gewichtige positie welke de Eerste Kamer inneemt in ons staatsbestuur en met stipte inachtneming harer grond wettige bevoegdheden. Met een beroep op U aller medewerking om onze be raadslagingen te doen kenmerken door ernst, waardigheid en orde een beroep, reeds een zevental malen niet tevergeefach geweest, verklaar ik het Voorzitterschap te aanvaarden (bravo's). Vervolgens deelt de griffier een aan tal ingekomen stukken mede, terwijl de Voorzitter verschillende commissiën benoemt. Daarna gaat de Kamer tot 28 dezer uiteen. Den Ministers wordt na het uitspreken dezer rede door de Commissie uitgeleide gedaan en nadat zij in de zaal is terug gekeerd, sluit de voorzitter de Ver eenigde Vergadering. De plechtigheid van de opening van de zitting der Staten-Generaal had dit jaar uit den aard der zaak niet dien stroom van belangstellenden naar de residentie gelokt als anders het geval is. EERSTE KAMER. Vergadering van Dinsdag. De Griffier doet voorlezing van het Kon. Besluit, waarbij tot Voorzitter der Eerste Kamer is benoemd J. E. N. baron Schimmelpenninck van der Oys. De Voorzitter houdt hierop ongeveer de volgende toespraak Mijne heerenDoor het vereende vertrouwen van H. M. de Koningin wederom Uwe vergaderingen te leiden, is het mij een groot voorrecht aan Hare roepstem gehoor te geven, wetende dat het ook Uw streven zal zijn, den arbeid, Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag. De Tweede Kamer hield ten 3 ure eene vergadering, onder leiding van het oudste lid in jaren, den heer F. Lieftinck, afgevaardigde voor Zutphen. Deze aanvaardde 't tijdelijk presidium met een korte toespraak waarin hij de hoop uitsprak dat, de nestor, wiens plaats hij thans, tot zijn leedwezen moest in nemen, de heer van Alphen, pas af getreden, spoedig hersteld moge zijn van zijne ziekte. Met waardeerende woorden herinnerde de heer Lieftinck aan het scherpe oordeel en bracht hij hulde aan het karakter van den heer Van Alphen, dat hem door de Kamer zoo deed hoogachten. Voorts dankte hij voor het vertrouwen dat hem tot het tijdelijk voorzitterschap riep, herin nerde er aan dat er in het komende zittingjaar veel te doen zal zijn, het geen ook reeds .bleek uit de openings rede van hedenmiddag, en vertrouwde dat de Kamer met lust en toewijding haar taak zal vervullen. Ten slotte wees hij er op dat dit zittingjaar kort zal zijn, en eindigde hij met de ver wachting uit te spreken dat de afge vaardigden dit bij de te voeren debatten, zich zullen herinneren. Met den wensch dat de arbeid der Kamer moeht strekken ten zegen van het land, be sloot hij zijne toespraak. (Toejuichingen.) Hierop dient de minister van finan ciën, mr. Kolkman, de Staatsbegrootirig voor 1909 in. Daarop hield de Kamer zich bezig met het opmaken eener nominatie voor het voorzitterschap der Kamer. Candidaten werden de heeren jhr. mr. J. Roëll, H. Goeman Borgesius en Loeff. (De heer Roëll is Woensdag jl. door H.M. tot voorz. benoemd. Na de splitsing in afdeelingen word de vergadering gesloten.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1