fffl Alkmaar begint de Victorie. \o. 4*» Woensdag 9 September I1MI8. 24e «laar Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. IMIiJJ AA, Buitenland. FEL'II. I. E T O N Binnenland. irm 190& uOLIRAIVT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor Bilgië 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AUVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Er is in de Duitsche pers veel to doen over den zelfmoord van Dieterioi, den burgemeester van Roda, in Alten burg. De burgemeester, die reserve-officier was, had woorden gehad met een majoor in actieven dienst. Hij liet zich daarbij »en uitdrukking ontvallen, die hij naar de meening van een raad van eer niet ten aanzien van een kameraad had mogen gebruiken, en daarom werd hem rijn uniform ontnomen. Van hooger hand werd Dieterici nu ook in een brief te verstaan gegeven, dat hij moeielijk [als burgemeester den hertog van Alten burg, die een bezoek aan Roda zou brengen, kon ontvangen, en hem den raad gegeven, in dien tijd een paar dagen verlof te nemen. Die brief schijnt i zoo wanhopig gemaakt te hebben, dat hy zich voor het hoofd schoot. Men vertelt er bij, dat de burge meester daarvoor vergeefs moeite had gedaan, om bij den hertog in gehoor ontvangen te worden en dat de chef van de officieren van de landweer te Roda dezen verzocht had, Dieterici te mijden. Met dat al was Dieterici een zeer verdienstelijk en bemind burge meester. Naar den maatstaf van Duitsche op vattingen en toestanden is de zelfmoord van Dieterici geen buitengewoon geval. Maar het geeft allen, die tegen de over- heersching en overschatting van de militaire kaste en de geestesverwarring, i) i. De meiren waarmede de aloude Ken- nemerstad Alkmaar voor de bedijking i:>in onzer Noordelijke binnenwateren is om- ermi 'ingd geweest, en waaraan zij ten deele baren naam, die »eeu Heiligdom aan 'tmeir" beteekent, ontleent heeft, worden in 't bijschrift der grondteekening, die de vermaarde natuurfilosoof Cornelis Drebbel ten jare 1597 van zijne geboor- eplaats ontwierp, als »seer pleijsantc [eroemd, Zij verdienden die aanbeveling. tWa8 immers een lust hunne boorden te bewandelen, 'tzij het oog zich daar terineidde aan de vroolijke golving van uitgestrekte groenende rietbosschen. of lat een vrije, gladde waterspiegel schniteu M booten op haren rug droeg'tzij ook, pat de blauwe stroomiug langs een pet etruweelen begroeid overblijfsel der voormalige wildernis heen schuurde, of dat hare zoomen, als meestendeels 't geval Wae, reeds van overlang in lustige hoven bo boomgaarden, in welige wei- en zaai landen herschapen waren. Geen wonder dat de Alkmaarsche jeugd, zoo meis- ,3ö. Ges als knechtjes, wanneer zij, bij de meerdere ongedwongenheid van den ,25. welke daar ook in het burgerlijke leven het gevolg van is, te velde trekken, nog eens aanleiding, om hun ergernis te luchten. MAROKKO. Het nieuws uit Marakesj is nog on zeker, zoo kreeg de Temps Vrijdag uit Taudzjer geseind. Den 29en is er ge vochten tusschen M'toegi en Glaui. De troepen van den laatste zijn terug geslagen. Een broeder van den caïd Moehami is gesneuveld. De Hafidistische troepen zijn naar Marakesj terugge trokken. De stammen beginnen onder den indruk te raken van M'toegi's succes. En Abd el Azis blijft onder dien indruk aarzelen zoo leert een ander tele gram. Tazi weet zich te Mogador te handhaven en stuurt optimistische be richten, welke, met de tijdingen van M'toegi, Abd el Azis in een stage weife ling houden van hoop en van neer slachtigheid. Anfloes blijkt vermoord door een slaai van M'toegi, die den laatste eenige maanden geleden heeft verlaten en Anfloes gevleid met te zeggen, dat hij hem wilde helpen om zich op M'toegi te wreken, 's Nachts is de neger door een venster in Anfloes' vertrek ge drongen en heeft hem het hoofd afge slagen. Ziedaar een reeks berichten uit Fran- sche bron. In Duitsche bladén leest men, dat M'toegi den pasja van Marakesj ziju onderwerp heeft aangeboden, maar dat dit aanbod is afgeslagen. Verder zou goeden ouden tijd. het genot van eikaars gezelschap tegelijk met dat van 't vrije veld zochten, de meiroevers daartoe gemeenlijk bij voorkeur uitkipten. Dus plachten zij dan ook te doen op den bij onze voorvaders zoo geliefden eersten Meidag, wies tegenwoordige guur heid, evenzeer als de nooit meer aan hun naam beantwoordende Meikersen, van een aanmerkelijke verandering iu ons klimaat schijnt te getuigen. Zoo als hij nu is, zou, dunkt ons, niemand licht op de eerste gedachte zijn gekomen, om, als oulings, ter zijner eer in ieder dorp en stad een of meer Meiboomen te planten, en de jonkheid daarbij uit te noodigen tot rondedans en reigezang. Ten jare 1573 echter was de weersge- steldhèid met die verkeerde nukken van later nog niet voor den dag gekomen en waar, buiten de oude Ken nemerpoort, niet verre bezijden den Heiloer weg, de Achtermeir met tal van schoone weiden was afgezet, had men eene der scboonsten gekozen, om er een Meiboom op te richten. Een hooge steng hebben we ons daarbij voor te stellen, waar van boven een in zijn sneeuwwit bloeiselkleed prykeude Meiboom aan werd vastgehecht terwijl deze op zijne beurt was uitgedost met velerlei ander voorjaarsgebloemte en loover, met welbewaarde roodwangige appels, met bontgeverwde eieren, met hoogkleurige fladderende wimpels. En, had de beemd zelve ziek onbewust met Anfloes niet door een slaaf van M'toegi zijn vermoord maar op aanstichting van Hafidisten, die den vermoorde wan trouwden. Ook melden Duitsche bladen, dat Moelai Hafid reeds den 25en Juli in een schrijven aan de mogendheden zich bereid heeft verklaard, het ver drag van Algecira8 te erkennen. Moelai Hafid heeft te Fez drie afge zanten ontvangen, die van Berlijn kwamen. CHINA. Sir Robert Hart, het hoofd van den douane-dienst in China, die met verlof in Engeland vertoeft, heeft zich laten interviewen over de vermoedelijke be- teekenis van het bericht uit Peking, dat China een grondwet zal krijgen. „Een Chineesch Parlement zoo verklaarde de eminente kenner van China en de Chineesche toestanden aan een medewerker van de Daily News zal natuurlijk meer het volk ver tegenwoordigen maar ik geloof niet dat de Keizerlijke macht er door zal worden verminderd. Het eigenlijke China bestaat uit 18 provinciën, waarbij nog de 3 provinciën van Mantsjoerije komen. Indien nu morgen een edict Werd uitgevaardigd, waarbij een parle ment werd in het leven geroepen, dan zouden diegenen onder de bevolking, die bekend zijn geworden met de vormen der westersche beschaving, dit onge twijfeld beschouwen als een vooruit gang. Maar de bevolking van het binnenlandde vierhonderd millioen, die het Chineesche ras vormen Ik hare eerste madelieren en gele boter bloemen getooid, meer opzettelijk gaven de jonge vrijsters door haar helderwit gewaad en bloemkrans in de lokken het feest zijne verschuldigde eer, in bereid willige overeenstemming uiet hare vrijers, die bij deze gelegenheid hun besten Zondagspronk mede niet spaarden. Zoo zwierden ze, op de maat van trom en trompet, en onder 't zingen van meni gerlei vroolyke meideunen, waaronder alleen »Hei'twas in de Meizich tot op onze dagen heeft staande gehouden, met oogverblindende gezwindheid om den boom rond, tot dat zoo de vermoeie nis als de meer en meer invallende schemer want het meifeest was een avondfeest hen naar in een anderen hoek der weide ruw opgeslagene tafels en banken riepen, om zich daar aan bier, brood en kaas te vergasten. Wie de nu wat meer geordende groep met eenige oplettendheid beschouwde, kon het de jongelieden kennelijk genoeg aanzien, dat geeir hunner onder de heffe des volks - die zich elders om andere meiboomen vermaakte mocht worden gerangschikt. Zoo al niet uit den meer aanzienlijken, altegaer waren ze uit den weieerlijken burgerstand. Kinderlijk, voor onze overbeschaving misschien te kinderachtig, uitgelaten, voor ons misschien te luidruchtig, mocht alzoo hunne feestvroolijkheid wezen, totze- delooze ongebondenheid sloeg ze nietover. vree» dat zij lijdzaam zouden blijven." Verder sprak Hart over de commis sies, die door China naar verschillende landen waren gestuurd om de verschil lende regeeringsvormen ter plaatse te bestudeeren. Sommigen dier commis sarissen hadden rapport uitgebracht van hun bevindingen. „Of' zooals Hart het uitdrukte „tot dusver hebben wij in China op den tast gezocht naar den juisten weg maar de nieuwe gene ratie zal een aanvang maken met op- bouwenden-arbeid. China's pagode zal als een hooge toren verrijzen te midden der volken." De ontwaking van China zou meende Hart een blijvënden vrede iu het V erre Oosten verzekeren en een uitbreiding van den handel teweeg brengen. „De wereld zal getuige zijn van een toeneming van den handel zooals de geschiedenis er nog nooit te voren een heeft aanschouwd; en die handel zal een waarborg zijn in het belang van den wereldvrede." Nederland en Venezuela. Het Haagsche Correspondentiebureau meldt Naar wij vernemen, is Vrijdag de tweede nota onzer regeering aan die van Venezuela verzonden, inhoudende een antwoord op het schrijven van den minister van buitenlandsche zaken te Caracas van 28 Juli aan den minis ter van buitenlandsche zaken te 's-Gra- venhage. De strekking van het ant- »Wel, Geerte Louwen wat zegdij nu van onzen Meidag riep de koperslager Ariaen Fianssen, een echte Alkmaarder, wien zijne geboortestad alles was, op triomfantelijken toon eene frissche deerne toe, die, tegenover hem aan een anderen disch gezeten, zich door een wat boer- scher dracht van hare gezellinnen onder scheidde. »Zeg vrij uit, zou 't van daag te Egmond aan Zee o«k zoo jent en zoo lastelijk wezen »Ja nu, dat een dorp niet tegen een stad opmag, is zoo bijster vreemd niet," antwoordde het meisje, een weinig be deesd, omdat zoovelen naar haar luis terden, maar toch zonder haperen »alevel, op de dorpen weet men ook wel vreugd te hanteren". »Dat 's wel zeker,* zei haar vrijer Clae3 Aimers, die, als de gezetenste on der de Alkmaarder visschers, tot dezen kring, waaruit anders zijne beroepsgenoo- ten allengs verdrongen waren, alleen nog toegang had behouden. »'t Is huiden net een jaar, dat ik door Geerte's vader, wien 'k toen nog enkel als een kloek visscherman kende, verzocht was den Mei te Egmond te komen houën, en bijlol mijn jonk harte verdaagde daar niet minder dan hier." »0, maar toen zaagt ge uw zoetelief voor 't eerst, en om haar vondt ge al de rest mooi. En zoo mooi toch ook nog niet eens dat ge er van dit jaar weer naar toe woudtneen, neen, ge deedt

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1