So. 4-4. Zaterdag 5> September 11)08. 24e U Ij Utarg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. DIELEMAN. Buitenland. Binnenland. COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van*l tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De Keizer-parade te Metz heeft op de militaire verslaggevers vandeFran- sche kranten een diepen indruk ge maakt. Die van het Journal zegt.Toen de eerste zwarte helmbossen zichtbaar werden, gaf keizer Wilhelm zijn bevel hebbersstaf over aan maarschalk Haseler die nog altijd zoo sterk op wijlen onzen minister Thiers lijkt. Daarna trok hij de sabel uit de scheede en vertoonde zijn regiment, als een eenvoudig kolonel, aan de Keizerin en de Koningen, met een jeugdig vuur, dat bij de Duitschers geestdrift, bij ons Frauschen echter een gevoel van weemoed wekte. Men kan zeggen, wat men wil, maar deze Keizer is een bewonderingswaardig officier. En toen hij bij den groet met de sabel voor de dames en de oude generaals met het hoofd boog, hebben wij daarin gezien het zinnebeeld van een vader land en de hooge hulde, die aan de krijgstucht, de .levende kracht der legers", zooals ons Fransch reglement zegt, gebr. cht werd. Het zijn geen soldaten meer, die.manoeuvreeren, geen manschappen meer, die blindelings gehoorzamen, neen het is geheel een land dat hier voorbijtrekteen schouw spel, dat aan een wonder grenstLaat men Romaansch of Germaansch bloed in de aderen hebben, het doet er niet toe, men moet het luide bekennen, al ware het enkel uit eerbied voor de schoonheid der dingen." Een ander Fransch officier zegt in de Eclair: .Over het schouwspel, dat ik daar pas gezien heb, ligt een atmos feer van tucht, methode, orgauiseeren- den geest, gepaard gaande met een liefde voor alles wat het leger betreft, dat op godsdienstige vereering lijkt. De volmaakte harmonie der houding, de gelijkmatigheid der zwenkingen, de rhytme in alle bewegingen laten bij mij den indruk achter van een soort van grootsche militaire symphonie, welke de Keizer leidde Met een beklemd hart bedenk ik, dat onze officieren en soldaten nog grootere kunstenaars zijn dan deze Duitsche ledepoppen kunstenaars met wie een nog veel schooner concert te geven ware. Maar hoe zou zulk een concert uit te voeren zijn met medewerking van de erbarmelijke kluchtspelers van de slechtklinkende kapel, waarin onder den slappen en machteloozen maatstok van den fanfaremeester Fallières een Picquart piano speelt, een Chéron op de ketelbom slaat en Clemenceau op den Engelschen hoorn blaast. Ach, wat een les heeft keizer Wilhelm ons op het manoeuvreveld van Frescaty gegeven. Dit staatshoofd, tegelijkertijd legerhoofd, deze Soeverein, die men voelt het duidelijk door zijne troepen aangebeden wordt en die zelf dol op hen is, deze Keizer, hoog te paard, ge- steveld, gehelmd en gespoord wat een figuur om hart te gevenDaar hebben wij waarachtig, niet in de ge daante van een afgetrokken droombeeld, maar in vleesch en bloed het levende bewijs van het .gewapende volk" Ik verwijder mij schielijk van het manoeuvreveld, waar het mij beschoren is geweest, mijns ondanks, onder den machtigen indruk van de Duitsche kracht ie geraken. Tk kan het niet vergeten, dat deze les mij gegeven moest worden op Lotharingschen grond, enkele passen van de grens, waar ik zoo lang, met de sabel in de vuist, op wacht heb ENGELAND. Dat het booze weer van Dinsdag ook in Engeland heeft huisgehouden, is begrijpelijk. Een telegram heeft reeds kort gemeld, wat een kwaad de storm had gedaan. Ziehier uit de Engelsche bladen nog eenige bijzonderheden. Allereerst over de schipbreuk, waarbij een Nederlandsche loodskotter hulp heelt verleend. Een 3 K.M. ten NO. van dep vuur toren van Dungeness lag Maandagavond de sleepboot Sydney voor anker. Er woei een zware storm uit het NO. In een slagzee liep de boot onder en ging zinken. Zij seinde om hulp, waarop een Nederlandsche loodskotter opdaagde. Twee man van de sleepboot konden op den kotter overspringen. De overige vijf werden in een sloep, waarin twee man van den kotter, afgehaald. Een oogenblik verkeerde de boot, doordat het touw, hetwelk haar met den kotter verbond, brak, in gevaar, maar ondanks de gevaarlijke hooge zee wist de boot veilig te Folkestone aan wal te komen. De reddingsboot uit Dungeness kwam nog bij de sleepboot, maar toen was de bemanning er al af. De reddingsboot van Hayling Island is in den nacht van Maandag op Dinsdag, in het ergste noodweer dat de mannen zich herinneren beleefd te hebben, zes uur uitgeweest. Er waren noodseinen opgegaan van een onbekend schip, waargenomen op het vuurschip de Nab, maar van 't schip werd niets meer gezien. Van gestrande booten en schepen is er een heele reeks. Maar geen levens gingeD er bij verloren. In geen beroep, zegt een Londensch blad, is de man tegenwoordig meer voor de mededinging der vrouw veilig. Bij Presten is een 4i-jarige vrouw als struikroover aan het werk geweest. Op een eenzamen weg overviel zij een argeloozen wandelaar, een jongeman van 18 jaar. Zij gat hem een slag, bokste hem tegen den grond, sprong op hem en haalde hem de beurs uit den zak. In het politiellol bekende ze. Zij werd naar den strafrechter verwe zen. Toen zij uit de zaal werd gevoerd, wierp ze zich weer met woede op het lid van het sterke geslacht, die haar nu had aangeklaagd. De cipier was echter meer mans en had haar gauw weer beet. RUSLAND. Te Kiëf begint eerstdaags de behan deling van een opzienbarende zaak. Door allerlei listen en kuiperijen was de familie van den millionair Koe manski er in geslaagd hem in een krankzinnigengesticht te doen plaatsen, hoewel de man volkomen by zijn ver stand was. Twee doktoren hadden hun medewerking verleend. De zaak is uitgekomen en de millionair heeft tegen zijn lieve verwanten een geding aanhangig gemaakt. Te Odessa hebben vijf roovers een vergadering van kooplieden overvallen. Zij eischten geld en wierpen een bom, waardoor een koopman zwaar gewond werd. Twee roovers werden door de politie en het in allerijl toegeschoten publiek gedood. De drie anderen wer den in hechtenis genomen. Nederland en Venezuela. Gisteren is Hr. Ms. pantserdekschip Friesland, commandant kapitein ter zee W. J. Cohen Stuart, van Nieuwediep naar West-Indië vertrokken. Volgens loopende geruchten zou zoo schrijft men uit Cura?ao° aan de N. R. Crt. de generaal Rolando, de leider der liberalen in Venezuela, trachten in het buitenland in het bezit te komen van geweren en ammunitie, teneinde door een revolutie den presi dent te verjagen, maar de groote moeilijkheid is wapens ingevoerd te krijgen. Hierin zou CuraQao behulp zaam kunnen zijn door het eiland open te stellen voor den uitvoer hiervan, en reeds heden zag ik een verzoek, onder teekend door vele inwoners, gericht aan den gouverneur, om zijne bemidde ling in te roepen het in deze richting te willen sturen. Het zou een groote moeilijkheid zijn tegenover de Andere republieken Haïti St. Dorainga en Co- lobia, om een waarborg te hebben, dat alle wapens alléén naar Venezuela verscheept worden, en mocht het zoover komen, dan zal een zeer strenge con trole hierop noodzakelijk zijnmaar daarvoor zal dan wel gezorgd worden. Om de maat te doen overloopen, is hier heden bericht ontvangen, dat voortaan alle schepen, uit Curasao naar Venezuela vertrekkend, niet meer behoeven uitgeklaard te worden door een der hier vertoevende consuls, daar voor den president Castro het eiland Curasao niet meer bestaat Volgens een berichtgever op Curasao van De Tij<l is tijdens het opstootje van 25 en 26 Juli jl. het wapenbord van het Venezolaansche consulaat niet afgerukt en verbrijzeld, maar wel in den nacht verdwenen. Het werd echter door een daar wonend Venezolaan stilletjes weggenomen en verborgen. AXEL, 4 September 1908. In de Dinsdag gehouden vergade ring van den gemeenteraad van Zaam- slag was afwezig dhr. J. van de Ree. Tot wethouder is herbenoemd de heer M. de Jonge met 6 stemmen. Dhr. A. Riemens 1 en dhr. P. van Tatenhove 1 stem2 briefjes blanco. Woensdagmorgen had op de Wes- ter-Schelde voor Ter Neuzen een droevig ongeval plaats. Een drietal modder bakken van de kanaalwerken waren naar buiten gesleept, om op de rivier hun lading te lossen. Op den laatsten bak voer als knecht de 25-jarige Lev. de Mul. Nadat de bakken dwarsstrooms gelost hadden, woei De M. de pet van het hoofd. Hij greep er naar, struikelde en viel over boord. De schipper op dezen modder bak liet zijn roer in den steek en wierp aan De M. een lijn ,toe, welke door deze gegrepen werd. De schipper hield echter slecüts een kort eiDd in de hand en kon, door de hevige eb en het sleepen tegen stroom in, onmogelijk, het touw vasthouden. In het geheel nog er geen erg in hebbend welk noodlottig verloop dit voorval zou teweegbrengen, riep hij De M. toe vast te houden en niet te trekken, opdat hij, schipper, gelegenheid zou hebben de lijn aan den bolder vast te zetten. Terwijl de schipper zich naar het achterdek begaf, met het oog op het gevaar dat hij liep in het smalle gang boord, voelde hij eensklaps een ruk aan het touw en glipte hem dit uit de handen. Hij kon het onmogelijk vast houden. Hij zag toen De M. door den stroom snel weggevoerd. Eer daarop de sleepboot de modderbakken had los gegooid en gewend had, was de onge lukkige De M. verdwenen. Verdere pogingen tot redding konden geen resul taat meer opleveren. Tern. Ct. In de Dinsdag te Ter Neuzen gehouden zitting van den gemeenteraad, waarin alle leden tegenwoordig waren, werd de heer P. Moes, die periodiek aftrad, herkozen met 8 stemmen. De heeren De Jager en Wieland verkregen respectievelijk 4 en 1 stem. De heer Moes wilde om gezondheidsre denen en ook in betrekking tot zijn leeftijd deze benoeming niet meer aan vaarden. In zijn plaits werd gekozen de heer D. J. Dees met 7 stemmen. De heer de Jager verkreeg 5 stemmen en de heer Wieland I stem. Deze nam de benoeming onder dank zegging aan. Z. h. s. werden goedgekeurd de verzoeken om grond in erfpacht voor een stoep voor hunne woningen van de heeren A. de Jong en P. de Feijter. Met 103 stemmen werd aangenomen het voorstel van den heer De Maaier tot het bouwen van een school voor lager onderwijs voor pl.m. 300 leerlin gen aan den Arsenaal weg op van Oor log vrij te krijgen grond. Tegen stem den de heeren De Jager, Van de Ree en Wieland. Eveneens werd met 103 stemmen een subsidie van f 1200 verleend aan de lijn Philippine—Hoek—Ter Neuzen Zaamslag, uitgaande van de IJzendijk- sche Stoomtrammaatschappij, o.a. onder voorwaarde dat de concessie verleend is voor 1 Jan. 1910 en de exploitatie plaats heeft met Jan. 1913voorts dat de beschikking over 't vrije gebruik van wegen, bermen enz. in overleg ;eschieden zal met den gemeenteraad

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1