ie .flisunxn. Woensdag 2 September 1 IMIfS. "Me Jaarg. i\o. 43. J Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-VPaan deren. DIELEMAN, BEKENDMAKING. Buitenland. FEUILLETON. COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bekend, dat op Maandag 7 September a. s. GEEN Veemarkt zal worden gehouden, aangezien de goedkeuring daarvoor van heeren Gede puteerde Staten nog niet is ontvangen. Axel, 25 Augustus 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. DUITSCHLAND. Het keizerlijk paar, de Kroonprins en zijne gemalin en prins en prinses Eitel Prederik hebben Dinsdagavond, uit Metz komende, hun binnenkomst in Straatsburg gehouden. De straten, waarlangs zij de stad binnenreden, waren met bloemfestoenen #n kleurige wimpels versierd, en al het volk juichte luid. Aan het station hadden de koning van Saksen en de groothertog van Baden het keizerlijke paar verwelkomd. Een auto met den Kroonprins en de Kroonprinses, een adjudant en twee hofdames deed Vrijdag een tocht naar de slagvelden in de buurt van Amaur- villiers. Bij het station van dat dorp, raakte een wiel van de auto klem in een spoorstaaf en buitelde het voertuig met reizigers en al in een sloot. Ge- {Slot.) Gij zijt alzoo eeD zeeschuimer, schelm Neen, niet geheel en al, maar ik tracht zoo eerlijk mogelijk mijn brood te rerdienen, door zoo weinig mogelijk te verliezen. Eene aardige manier om uw brood eerlijk te verdienen. Gij kent dus het gevaar niet, hetwelk gij loopt, door de schepen te plunderen, die gij ontmoet. Welk gevaar dan, mijn kapitein Pardieu, dat, om als zeeschuimer gehangen te worden. Als zeeschuimer, ik steel het is waar een weinigjemaar ik heb nooit iemand gedood. Ha, ziet gij, dat komt omdat ik een eerlijk man ben en een beleefd man. Zie hier, daar gij toch lezen kunt, de certificaten van de scheepskapiteins, met wie ik eenen klei nen handel heb gedreven. Deze certificaten waren zoo gunstig mogelijktwee of drie kapiteins van mijne kennis hadden zelfs de goedheid zoo ver gedreven, om te verklaren, dat het gedrag van Toutes-Nations ten hun nen opzichte uitmuntend was geweest lukkig kreeg niemand letsel. De Kroon prins liet 100 mk. voor de dorpsarmen achter. FRANKRIJK. De correspondent van de Temps te Tandzjer seint, dat het gerucht over de gevangenneming van Hafid ongeloof waardig is. In de laatste brieven, die te Tandzjer uit Fes zijn gekomen, staat niets over een gevangenneming van den nieuwen sultan. Abd-el-Azis zit nog steeds te Settat. Zijn toestand heeft eenige overeenkomst met die van Richard II, zooals Shake speare die teekent in het treurspel van dien naam. Wanneer Richard II ziet aankomen, dat zijn zaak verloren is en dat hij de kroon aan Bolingbroke zal verliezen, dan is hij onderhevig aan plotseling omslaande stemmingen. Zoo ook Abd el-Azis. Nu eens briescht hij heldhaftig als een getergde leeuw, en dan weer zakt hij ineen en is ten prooi aan de diepste neerslachtigheid. Dat hij geheel overwonnen zou zijn, geeft hij echter niet toe. Hij blijft hopen op een ommekeer. Een van de stammen in de buurt van Settat, de Sragna, heeft hem hulp geboden voor een tweeden tocht naar Marakesj. Aan die hulp schijnt Abd-el-Azis niet veel beteekenis te hechten. Hij heeft geantwoord, dat hij een beroep op de Sragna zou doen, wanneer hij naar Marakesj zou op trekken. Er zijn berichten, gedateerd van 23 Augustus, dat Mtoeggi, die met zijn troepen niet vereenigd was met het leger van Azis, toen deze verslagen al te gelukkig zijnde geweest, zoo als zij er bijvoegden, dat zij uit zijne klauwen waren verlost geworden, door hem eenig proviand, en deze en gene kleinigheid af te staan. Het is wel, antwoordde ik onzen beleefden zeeschuimer; uwe papieren zijn volmaakt in orde, en gij loopt daar mede geen ander gevaar, dan kennis met een eindje touw aan den fokkenra te maken. Gij gelooft dan kapitein, nu zie ik, dat gij schertst. Maar zeg, wilt gij mij de eer aandoen, een klein geschenk aan te nemen Ik heb een okshoofd goede port a port aan boord, waarvan ik eenen Engelschen kapitein heb verlost, die een vervaarlijk leelijk gezicht trok, toen het van zijn boord in mijne sloep over ging. Drink dat okshoofdje uit op de gezondheid van den armen Toutes-Na tions. Ik geloof niet, dat ik daartoe den tijd zoude hebben, alvorens uwe gezond heid zoo zal zijn geschokt, antwoordde ik hem, en daarenboven zeg ik u dank voor het gestolenede grootste dienst, welke gij mij bewijzen kunt, is, dat gij mij zoo spoedig mogelijk verlaat. Een schipriep men uit de Ha, zeide Toutes-Nations, terwijl hij ons een haastig vaarwel toeriep en in zijne sloep sprong, dat zal een Engelschman zijnons vleesch is op, en werd, den strijd niet opgeeft, maar dat hij in de buurt van Marakesj zich staande houdt. Van een andere af- deeling. van Azis, die onder Moelai Zeyn, een broeder van Azis, in de buurt van Mazagan moet vertoeven, heeft men in 't geheel geen bericht. Een blad, dat te Melilla, aan de noordkust van Marokko, verschijnt, geeft verslag van een gesprek met den rogi. De rogi zal Moelai Hafid's gezag evenmin erkennen als hij dit van Abd- el-Azis heeft gedaan. Ik zal Hafid niet opzoeken, heeft de rogi gezegd, maar als hij in het Rif komt, zal ik hem toonen, dat hij hier niet de eenige meester is. De rogi verklaarde voort», dat hij zijn gebied openstelt voor Spaansche en Fransche ondernemer», die mijnbouw- concessies mochten verlangen, of die zich op den landbouw mochten willen De krygsraad van het 18de legerkorps heeft Vrijdag vonnis geveld tegen een zekeren Marquet, die zich schuldig had gemaakt aan een poging tot afdreiging tegenover niemand minder dan presi dent Roosevelt. Hij had president Roose velt twee maal een brief geschreven met bedreigingen en met de aanmaning, 10,000 frank te zenden naar een opge geven adres. De laatste brief bevat de waarschuwing ,dat de hoofden der hoogst geplaatste personen niet al te vast op hun schouders 'zitten denk aan Portugal." Deze brief is van 9 Maart. Roosevelt gaf den brief aan den Franschen consul. De consul ver- ik zal hem om een weinig van zijnen overvloed beleefdelijk verzoeken. Ongelukkig voor den beleefden zee schuimer was het schip, dat zijne vleesch- potten moest vullen, geen Engelschman, maar de oorlogscorvèt l'Averte, die hem nog denzelfden nacht nam en naar Gua deloupe opbracht. Ik bezocht den armen schelm in zijne gevangenis, waar hij zich met zijne geheele zwarte en bruine equipage bevond. Ha, riep hij mij toe, zoodra hij mij herkende, kapitein, gij had het mij wel gezegd, dat ik in de val zou loopen. Het is uwe schuld, waarom geloof- det gij mij niet Ja, ik weet wel, dat het altijd de schuid van den gevangene is, als zij gehangen worden. Dat is niets, maar mijne arme dikke vrouw. Wdt zal ze bodroefd zijn.Dit zeggende, ontvloei den eenige tranen aan den bedroefden echtgenoot; zijn gelaat was zoo smeerig, dat men den loop derhalve op zijne wangen konde zien. Zult gij mij voor den krijgsraad veel bezwaren vraagde hij, na op zijn gemak te hebben gehuild. Wees daaromtrent gerust, antwoord de ik hem, als het slechts van mij af hangt, dan zult gij onschuldig als een kind op vrije voeten worden gesteld. Te sterven, geacht door brave lieden, is altijd een troost voor mij, die wittigde den Veiligheidsdienst. De Veiligheidsdienst vond uit, dat Marquet, een soldaat, verbonden aan den mili tairen hospitaaldienst, de schrijver was. Marquet staat overigens gunstig bekend. Hij toonde berouw, en is veroordeeld tot slecht» zes dagen gevang., voorwaar delijk. Zachtzinniger kan het al niet. ENGELAND. De ingenieur Richenson, vroeger werkzaam aan da werf en wapenfabriek van Vickers Son and Maxim, heeft, naar hij zegt, een luchtgevaarte uitge vonden, half bestuurbare luchtballon, half vliegtoestel, dat kanonnen kan dragen. Het zal met drie motoren en drie schroeven tegen eiken storm op kunnen enz. ITALIË. In de haven van Genua is het lijk van een veertigjarigen Duitscher ge vonden. met een schotwond in het voorhoofd. Men denkt, dat 't het lijk is van den fotograaf Ulmer uit Feuer- bach bij Stuttgart, die zijn beide kin deren vermoordde en daarna uit Genua aan zijn vrouw schreef, dat hij zich van het leven berooven zou. OOSTENRIJ K HONGARIJE. Vrijdag bevonden zich niet ver van Boedapest twee eskadrons lansier» uit Stuhlweissenburg, op hun doormarsch, in de nabijheid van de spoorlijn, toen de paarden schrikten van een trein. Vele paarden wierpen hun ruiter» af en renden tegen den trein in. Ongeveer 20 paarden zijn zwaar gewond en eenige zijn gedood. Verscheidene lansiers zijn levensgevaarlijk gewond. toch maar zoekt om zoo eerlijk mogelijk mijn brood te verdienen. In spijt van de fraaie certificaten van den beleefden zeeschuimer, behoefde de kgijgsraad slechts zeer korten tijd te besteden, om hem en zijne vierentwintig lammeren, zoo als hij ze noemde, tot den strop te veroordeelen, want eenige Engelschen, die hij en zijne lammeren over boord hadden geworpen van een schip, dat zij plunderden, vereenvoudig den ongelooflijk de taak van zijnen verdediger. Ik had het voorzien, zeide hij, de brutale zeeschuimers weten zich te redden, maar de beleefden worden ge- Het noodlottig oogenblik naderde. Op het veld van Arbot waren vijf en twintig galgen opgericht. Ik merkte op, dat de gouverneur van Guadeloupe bij deze gelegenheid eenen meer economi- scheu geest aan den dag legde, dan wanneer het rroolijk feest gold de meeste der galgen waren ternauwernood sterk genoeg om hunnen last te dragen. Doch de beul, een man van groote ver dienste in zijn vak, stond voor alles iD, en zijne algemeene bekende bekwaam heid stelde de toeschouwers gerust. De gang van Toutes-Nations naar de strafplaats was vast en vlug; hij stapte aan het hoofd zijner manschappen even vlug, alsof hij een brief naar de post bracht.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1