ra 24e Jaarg. No. 42. Zaterdag 29 Augustus 1908. U U HI I Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwse li-Vlaanderen. F. ÖIELEMAX, e. Gemeenteraad. FEUILLETON. BEKENDMAKING. Buitenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. •DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. f5 35 ft 51 603 704 7161 736 7 421 7 41 7 54 801 De BURGEMEESTER der gemeente Axel, maakt bekend, dat Openbare Ver gadering van den Gemeenteraad is be legd, tegen DINSDAG den 1 SEPTEMBER 1908, des voormiddags te 9'i/4 ure, ten Raadhuize ter behandeling der volgende zaken 1. Benoemen Wethouder. 2. Vaststellen dagen en uren waar op de Gemeente-Ontvanger zitting moet houden. 3. Beëediging Gemeente-Ontvanger. 4. Voorstel waarover in de vorige zitting de stemmen hebben ge staakt. 6. Afkoop erfpacht en cijns. 6. Verzoekschrift van den heer H. M. Verbruggen om eervol ontslag als onderwijzer aan de o. 1. s. alhier. 7. Alsvoren van Jacs. van Lange- velde tot het plaatsen van een ijzeren hek voor zijne woning. 8. Alsvoren van den Kerkeraad der Ger. Kerk A, van den Kerkeraad der Geref. Gemeente en van de Afdeeling Patrimonium „Bidt en Werkt" allen alhier, om de kermis en de dansmuziek op de Christe lijke feestdagen af te schaffen. Axel, den 26 Augustus 1908. De Burgemeester voornoemd D. J. OGGEL. Na verloop van een paar jaren, deed ik andermaal een reis naar Guadeloupe terwijl ik met een gunstigen wind mijnen koers vervolgde, zag ik van tusschen de rotsen van Niéves eene sloep te voorschijn komen, die ons al laveeren- ds naderde en weldra als eene meeuw o»er het water vloog. Ik gaf geen acht op dien kustvaarder, dan toen ik hem regelrecht op ons zag aanhouden, en wel zoo, dat ik moest veronderstellen, dat hij mij wilde praaien, of wel den pas af snijden. Door middel van mijnen verre kijker, zag ik, dat het eene goed bezeilde en wel in orde gehouden sloep was eeu twintigtal zwarten en mulatten «chenen uit nieuwsgierigheid op het dek bij elkander geschoold, te» einde mijn raartuig beter in oogenschouw te kunnen nemen. Bij het onbeduidend voorkomen ran het vaartuig en deszelfs bijzondere equipage, geloofde ik echter reden tot rrees te hebben, ten opzichte van zijne «mderlinge manoevres. - Indien, hetgeen niet waarschijnlijk zeide mijn stuurman tot mij, de notendop kuren tegen ons wilde aan- Burgemeester en Wethouders van AXEL, maken bekend, dat op Maandag 7 September a. s. GEEN Veemarkt zal worden gehouden, aangezien de goedkeuring daarvoor van heeren Gede puteerde Staten nog niet is ontvangen. Axel, 25 Augustus 1908. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL. De Secretaris J. A. VAN VESSEM. FRANKRIJK. Te Tandzjer blijft het rustig. Er komen daar berichten van verschillen de havensteden, dat Moelai Hafid is uitgeroepen tot Sultan. De correspon dent van de Temps seint, dat de in- landsche bevolking zich verbaast over de geringe verandering die het nieuwe bewind teweegbrengt. De Europeesche ambtenaren moeten nu verdwijnen, meenen zij. De menschen hebben een betooging gehouden tegen een Fran- schen veearts die directeur is van de slachthuizen te Tandzjer. Maar de inlandsche ambtenaren doen al hun best om elke rustverstoring tegen te gaan. Ook de houding van El Menibi, die men te Tandzjer thans als den vertegenwoordiger van den nieuwen sultan beschouwt, wekt vertrouwen. vangen, dan zouden wij al spoedig met haar aan den dans kunnen geraken, al ware het ook slechts met handspaken. Dat is om het even, zeide ik tot mijne equipage, laadt in alle geval onze twee caronades (1) en breng het dozijn geweren, dat wij bezitten, boven. De sloep, die sneller zeilde dan onze zwaar geladen koopvaardijer, naderde ons zichtbaar. Zij heesch eeneFransche vlag, die bijna zoo groot was als het grootste zeil, dat zij voerde, doch door onze vijandelijke toebereidselen gewaar schuwd, scheen zij met meer omzichtig heid haren koers te vervolgen. Eindelijk was zij on3 zoo dicht gena derd, dat wij elkander beroepen konden ik zag dat een neger hem, die de patroon van het schip scheen te zijn, een scheeps roeper ter hand stelde, en terwijl hij zich met het halve lijf over boord boog, riep hij Ho van het schip ho Hola! antwoordde ik mijnen collega, zónder den schijn aan te nemen, alsof ik veel gewicht hechtte aan hetgeen hij mij zoude zeggen. Hoe is de naam van uw vaartuig Wat raakt u dat? Waarschijnlijk niet zeer gesticht over dit antwoord, raadpleegde de (1) Eene bijzondere soort van kanonnen naar den uitvinder Caron aldus genaamd. Te oordeelen naar het optreden van Menebi is sultan Moelai Hafid er bijzon der op gesteld de Europeanen te vriend te houden. El Menebi heeft vroeger zeer in de gunst gestaan bij sultan Abd-el-Azis en is zelfs minister van oorlog geweest onder diens bewind. De eenige vrees, die er onder de Europeanen te Tandzjer bestaat is, dat de stammen uit den omtrek de rust in de stad zullen komen verstoren, maar Menebi geeft de verzekering dat hij elke uiting van anti-Europeesche gevoelens met gestrengheid zal onder drukken. Een afdeeling troepen van Abd-el- Azis, die onder bevel staat van Boe Auda, heeft verleden Zondag bericht gekregen van de uitroeping van Hafid te Tandzjer. Boe Auda geloofde het bericht niet, hield het voor een krijgs list. Uit vrees voor de bevolking, die een dreigende houding aannam, heeft hij de wijk genomen in de havenstad Arzila. Hij ligt daar nu met 1000 man en eenig geschut. De laatste geordende troep van Azis is nu uit het binnenland verdwenen. Van Boe Auda was al gemeld, dat hij tot Hafid's partij was overgeloopen. Dat bericht is waar schijnlijk voorbarig geweest. De zaak van Azis schijnt echter zoo hopeloos, dat er van een ernstig verzet van Boe Auda of van welk aanvoerder dan ook, geen sprake meer kan zijn. De overblijfselen van de groote me- halla waarmee Azis zij n gezag in Mara- kesj moest herstellen, komen langzamer hand opduiken in Sjawia. De oude sultan ligt bij Settat. Generaal d'Amade kapitein met de manschappen, die op dat oogenblik rondom hem stonden. Na een oogenblik aarzelens, riep hij mij toe Wij willen den naam van uw schip kennen. Wel nu, gaat onder den achter steven kijken, daar staat hij met groote letters te lezen. Maar daar is niemand aan boord, die lezen kan. Dan vervolg uwen weg en laat ons met rust. Op dat oogenblik kwam meester Boissauveur, die, gedurende dit korte gesprek, over een der kraanbalken onder den wind had liggen loeren, als een kat naar de muis, met den hoed in de hand, naar mij toe, en zeide Vergeef mij kapitein, indien ik mij in eene zaak meng, die mij natuurlijk niet aangaat, maar ik heb eene twijfeling, en zonder dat het noodig is u te zeggen Integendeel is het zeer noodig dat te zeggen, indien het nuttig is: - Nuttig, is al na dat men het meent; maar als gij het niet wilt, wel te verstaan, dewijl gij meester aan boord zijt, dan zal het al niet nuttiger zijn dan iets anders. Spreek op, en zeg, wat gij eigen lijk bedoelt. Ik bedoel eigenlijk, kapitein, dat deze soort van kapitein Waaghals, die heeft versterkingen naar Settat ge zonden. Het heet dat Abd-el-Azis spoedig naar de kust zal trekken. Zijn leven is nergens veiliger dan in de streek om Casablanca, die door de Fransche troepen is bezet. Steun voor zijn gezag behoeft hij bij de Franschen niet meer te zoeken. Alle vrienden hebben hem verlaten. Geen land in Europa gelooft meer aan zijn kansen. Nu de Franschen Abd- el-Azis macht zoo volkomen hebben laten vernietigen, missen de hatelijk heden van de pangermanistische bladen over een „nederlaag van de Franschen" hun doel. Ernstige verwikkelingen of ook maar verschil van meening over de erkenning van Hafid onder de Europeesche mo gendheden kondigt zich op dit oogenblik nergens aan. Het spreakt van zelf, zegt b. v. de Frft. Ztg., dat alle mogend heden, krachtens hun beginsel om zich niet in de binnenlandsche aangelegen heden van Marokko te mengen, den nieuwen sultan zullen erkennen. En als Moelai Hafid erkend zal worden als sultan, dan zal hij de akte van Alge- ciras hebben te aanvaarden. Dit zal hij zeker. De vraag is alleen maar, of Hafid betrouwbaar zal blijken en of hij in staat zal zijn, ondanks 4e stam men, de verdragen te doen eerbie digen. En hiermede is eigenlijk nu alles Een enkele krant hier en daar oppert het plan van een nieuwe internationale conferentie, maar dat vindt bijna ieder overbodig. in zijnen roeper brult, Tóutes-Nations is, niets meer en niets minder. Nauwlijks had meester Boissauveur mij deelgenoot gemaakt van hetgeen hij zijne twijfeling noemde, of de kapitein der kleine sloep begon mede door zijnen roeper te brullen, terwijl zijn zwart en ruw volkje rondom hem allerlei grimas sen maakte. Kapitein, vergeving, ik herkende u niet, omdat gij uw schip met eene andere kleur geverfd hebt. Hoezijt gij het schelmsche Toutes Nations En wat doet gij hier Ja, ik beken het! Wat ik doe? Ik zoek op eene eerlijke wijze mijn brood te winnen. Wilt gij mij veroorloven eens aan boord te komen Ik wist niet, wat ik in deze omstan digheden doen zoude. Het voorzichtigste ware misschien om te weigeren. Maar uit nieuwsgierigheid liet ik den snaak begaan, die weldra mijn schip op zijde was, en als een aap aan boord sprong; zijne zwarte equipage in de sloep latende, dewijl ik hem had toegeroepen, dat hij alleen aan boord mocht komen. Kapitein, antwoordde mij de snaak, ik vaar hier, omdat er altijd op afstand van Guadeloupe iets voor mij te doen is, en ik heb eene talrijke equipage noodig, om dat mijn handel dat mede brengt. En weikeu handel drijft gij

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1