i\o. 40. Zoterdag 22 Augustus 1908. 2ie >9aarg. IJ kil J 11 J Nieuws- en Advertentieblad iN fU 19 (;i 1 voor Zeeuwseh-Vlaanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Yoor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. De Berlijnsche kranten, houden zich druk bezig met den kapitein van Köpenick. De groote hoop wil van zijn doen en laten tot in de kleinste bij zonderheden ingelicht worden, en ijve rige verslaggevers trachten de weet gierigheid te bevredigen. Zoo vernemen wij dan, dat Wilhelm iVoigt op het oogenblik een vermogen nu 40,000 mk. bezit en vele huwe lijksaanzoeken van rijke dames heeft egen. Wat is er streelender voor vrouw dan een man te hebben, Idie beroemd is Met den adeldom van ziel, die al zijne handelingen kenmerkt, heett Voigt deze aanzoeken onbeant woord gelaten. Hij wil zijne verloofde - zij blijkt geen weduwe te zijn, maar een vrouw die in scheiding ligt trouw blijven, gelijk zij het hem is geweest. Vele andere verlokkelijke sanbiedingen bereiken hem. Voigt heeft echter alle houders van kijkspel letjes reeds afgewezen. Hij wil zich niet als een vreemd dier laten aangapen, jln een goed zittend donker blauw pak met een weiverzorgden grijzen baard maakt hij geheel den indruk van een Iheer, ja, verschillende berichtgevers Verzekeren dat men hem best voor een gepensioneerd officier zou kunnen [houden. Het is mogelijk, dat hij in verschillende steden lezingen over zijn ,wedei varen zal houden. Uit Bremen is hem al een aanbod gedaan van 5000 imk. voor acht lezingen. Dat kan dus een bron van inkomsten worden. Voor zijne reeds aangekondig de gedenkschriften kan hij aan eiken vinger een uitgever krijgen- Dinsdag kwam ook de houder van een welbeklant eethuis vragen, of hij zijn compagnon wilde worden. Voigt stelde de wedervraag, of hij hem zulk een aanbiedfbg zou doen, als hij, Voigt, rijkskanselier was. Natuurlijk niet, zei de ander. „Nu dan, gaf Voigt tot be scheid, ik sla mijzelf nu even hoog als den rijkskanselier aan en wil niet ten toongesteld worden." Een ander, die hem zijn zomerhuis kwam aanbieden, kreeg tot antwoord, dat hij spoedig zijn eigen landhuis dacht te betrekken. Als dit alles niet waar is, komt het voor andermans rekening. Voigt heeft behalve zijne sabel ook zijne uniform thuis gebracht. Hij zal niet scheiden van het pakje, waaraan hij zijn vermaardheid en zijn fortuin te danken heeft. En zijn eerste werk zal een mooie brief aan den Keizer zijn. om hem voor zijne goedertierenheid te bedanken. FRANKRIJK. President Fallières heeft opnieuw een ter- dood veroordeelde gratie verleend en het doodvonnis veranderd in levens langen dwangarbeid. De betrokken veroordeelde is zekere Jules Cibois, een karrevoerder uit Beaulaudois, die een vrouw had omgebracht. Hij was den Ben April veroordeeld. Nog twee andere terdoodveroordeelden, Colsou en Steffer, wachten nu reeds vier maanden op de wijziging van het vonnis. Aan een bekrachtiging door den President valt immers niet te denken. ENGELAND. Deakin, de eerste minister van het Australisch Gemeentebest, zegt dat er een verordening wordt ontworpen, waarbij de invoer van vogelveeren in Australië wordt verboden. Als dat verbod ook struisveeren treft, hebben de Kapenaars een nieuwe reden om zich over de behandeling van het in Zuid-Afrika voorkeurrechten genie tende Australië te beklagen. Te Liverpool is men met een bloed hond aan het zoeken naar den moorde naar van het meisje, dat eenige maanden geleden daar verdween en welks lijk onlangs is ontdekt. De politie ver moedde nl. dat de moordenaar laatstelijk in de buurt, waar de moord is geschied, is geweest. De hond leek het spoor te ontdekken, en dat eindigde op een perron, waar de treinen naar Birming ham afrijden. TURKIJE. Aan een haar ter inzage gegeven particulier schrijven dd. 10 dezer uit Jeruzalem ontleent de Frankl. Ztg. het volgende Sinds Dinsdag heerscht hier een vreugde, zooals ik in Jeruzalem nog niet gezien heb. Dinsdagmiddag werd de grondwet afgekondigd. De pasja, I die nog altijd op een intrekking van het besluit door den Sultan gehoopt had, had niet langer met de afkondi ging er van kunnen wachten. Maar 15 15d ,45 Löhd rtrek suzen Aug. 25. 38. nissen iweert iweert Meester Boissauveur wendde zich tot «enige matrozen, die spotachtig naar hem hadden geluisterd, en nep hun toe Zeg eens, gij luilakken, hijsch mij onmiddellijk uit het ruim aan stuurboord zijde dien persoon en die persoue, waarvan gij mij het rapport aan den kapitein hebt hooren maken. Ja, meester Boissauveur. Gij zult ze vinden, vei staat gij, tusschen de vaten. De vent is groot, ichraal en bruin, het wijf is dik en niet groot en niet klein. Heiseh op Een lauge matroos met een mager 'gezicht kwam te voorschijn, en. na met zijne groote zwarte oogen te hebben rondgegluurd, evenals een kat, die uit een zak komt, naderde hij mij, zijne muts van bevervel in de hand hou Hoe komt het, dat gij u veroorloofd hebt, om u bij mij aan boord te ver schuilen Kapitein, antwoordde hij met een half Italiaansch, half Grieksch accent, waaruit ik terstond den réuegraat proefde, dat komt, omdat ik voor niets met u mede wilde varen. Ik dank u voor de voorkeurMaar waarom hebt gij u niet, als gij éen zeeman zijt, aan boord van eenig schip als matroos verhuurd P Kapitein, dewijl ik een vreemdeling ben, en, zoo als men zegt een deugniet, zoudt gij misschien geen smaak in mij gevonden hebben. Waar komt gij van daan Zoo wat uit alle landen, kapitein. Welk plan hebt gij, met het doen der reis naar Guadeloupe Om mijn brood, als ik kan, eerlijk te winnen, eu als ik dat niet kan, on eerlijk. Gij schijnt ten minste openhartig. Maar ik heb gehoord, dat gij in gezel schap reis Hola! Waar is die vrouw Daar heb je ze, kapitein, zi.e eens wat een mooi stuk van een schepsel riep meester Boissauveur, terwijl hij een dik vrouwtje, als eene boerin gekleed en een paar klompen aan, voor zich uit schoof. Duizend maal goeden dag heeren riep zij, en maakte eene diepe buiging. Waarom hebt gij u met dezen man aan boord verborgen vroeg ik haar. Met dezen man Maar kijk, voor den drommel, mijn goede heer, ik heb schuilevinkje met hem gespeeld om.lat hij kwasi mijn man is. Uw man Maar wel zeker, want hij heeft mij dat ten minste gezegd. Zijt gij inderdaad gehuwd Als wij het niet zijn, scheelt er toch weinig aan. In de -kolonie zal hij mij voor goed huwen, en als hij het niet doet, dan ziju daar wel rechters en een strafwetboek. Hoe is uw naam Franpoise Lefévre, geboortig uit Candibec, oud vijf en twintig jareu, om u te dienen, als ik er toe in staat ben. En kent gij den naam van uwen kwasi-man, of liever van hem, die verleid heeft Verleid? Weet dat ik een eet baar meisje ben, dat zich nooit heeft laten verleiden. Kijk hij eens Verleid Breng die vrouw weg Geef haar eene hangmat in de kombuis en hem bij de equipage. De schatmeester kan haar als helpster gebruiken, en hij zal voor den kost scheepswerk ver richten. De spotters op het schip hadden weldra eenen naam voor onzen nieuwen gast gevonden zij noemden hem >Toutes Nations", omdat hij zelf had erkend, zoo wat tot elk volk te behooren. Overigen was hij een voortreffelijk zeeman, di even goed op het dek ziju rantsoen ver diende als zijne zoogenaamde vrouw met borden wasscheu eu pot koken. Zoodra wij te Guadeloupe aankwamen, I haastte ik mij, om aan den commissans des te groo.ter is thans de jubel en de vreugde van de arme eu geplaagde Turken over hun vrijheid. Voor de eerste maal hebben zich de poorten van de Turksche kazerne voor het volk geopend, om op het ruime kazerneplein de redevoeringen van den pasja en andere waardigheidsbekleders aan te hooren. Wat een grondwet voor Turkije beteekent, kan men eerst bevroeden, wanneer men de toestanden in een absolutistischen staat kent. Elk Otto- maansch onderdaan was vogelvrij. Niemand wist 's avonds of hij niet reeds den volgenden ochtend in de gevan genis zou zitten. Elke Turk beschouwde het als een ongeluk Turksch onderdaan te zijn. Niemand kon van een ander weten, of hij geen agent van de ge heime politie was. Wist men echter van iemand, dat hij tot de geheime politie behoorde, dan kreeg deze ge regeld geld, opdat hij niet het een of ander verraden zou. Thans esrst deelde mij een zeer gezien ingezetene mede, dat hij totdusver nog van geen van zijn beide kinderen de geboorte had aangegeven. Hoe willekeurig meerma len werd opgetreden, toont het volgende voorbeeld Een joodsche gemeente moest een zekere som als bijdrage in de militaire lasten opbrengen. Ze kon dat niet en toen werden ongeveer 60 leden dezer gemeente 3 maanden lang achter slot en grendel gezet, tot het bedrag betaald was. Door Turksche soldaten gevangen jehouden te worden is ongeveer het zelfde als halfdood geranseld te worden. Dat is nu alles gedaan. van de scheepvaart mijn wedervaren met de twee individu's mede te deelen hij beschouwde de twee strafschuldigen oplettend. Duivels riep hij, na met het oog van eenen kenner de dikke boerin te hebben gemeten, dat is een fmsche meid men zoude kunnen zeggen eene groote ontluikende roo3, eu dat is, onder ons brandend klimaat, waar de, meisjes zoo spoedig verwelken eu flets worden, eene zeldzaamheid. Hoe oud zijt gij, mijn schoon kind Vijf en twintig jaren, om u te dienen, mijnheer, als ik er toe in staat ben. Hoe, of gij er toe in staat zijt? HaHaHabegrijpt gij het naive in die vraag, kapitein En hoe is uw naam, mijn jongen? Ik neb geen naam, mijnheer de commissaris. Niet, dat is al zeer ruimmen heeft toch een naam. Zet maar Toutes Nations, als gij wilt; ik bekommer mij «veiuig om een naam. En uw vaderland Ik ben van alle natiën, zoo als mijn naam uitduidt. Waar zijn uwe papieren Dewijl ik niet lezen kan, heb ik geeue papieren uoodig. Een voortreffelijk argumentzéide de commissarisenfin, dat zal zich wel

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1