Th Machinale Steen TALPA RIJWIELEN, NAAIMACHINES en SPREEKMACHINES LAMPEN E.Br^ndsma IBestellingen worden door alle Boekhandelaren uitgevoerd, maar kunnen ook rechtstreeks tot de Uitgevers worden gericht. OPRUIMING F. Verstraeten-Wauters. Bergplaats voor FIETSEN, ZOO PAS ON Attentie s. v. p Gaat zien de zeer belang rijke collectie S S S S S in het Filiaal van R R R R. R R. R. R. Groote Voorraad! Lage Prijzen! Opruiming. - Wegens plaatsgebrek met 15"/0 korting. ian at 12 tot en met 22 AUGUSTUS. Axel. C. P. GAST. EDERLANÖ PROVINCIËN ill alle vormen ver krijgbaar bij Steenstr. Hulst. Gedurende de a. s. Feestdagen Groote Remedie om de Paarden en 'tVee Eveneens verkrijgbaar: CARAMELS en FONDANTS, enz. J. C. VERBRUGGEN, AXEL. mssmmm Vrije toegang van 10 tot en met 15 Augustus. Axel. JOZ. D maatschappij „Axel-Station". aan te besteden: SUPERPHOSPKAAT. x van Aanbevelend, alleen in verzegelde pakjes voor zien van bovenstaand gedepo neerd Handelsmerk ;in Zeeu wsch Vlaanderen verkrijgbaar te Axel, F. Dieleman, Erven H. Harinck, J. Baarman, J. H. v. Dixhoorn, P. Buijze, P. Deij, Hulst, C. L. Du Cock—Sylva, Ter Neuzen. P. v. Arenthals, D. Herrebout, Gez. Meertens, Wed. Klaassen-Donze, A. van Overbeeke, R, Scheele- Willems, Sas van Gent. J. T. de Smidt, Zaamslag, J. M. de Vos, Wed. D. J. van Pienbroek, Axelschestraat. In 't bijzonder wordt de aan dacht gevestigd op SOUCHON No. 5. a 1,30 per */2 KG. Door DE ERVEN J. J. TIJL te Zwolbe worden uitgegeven de volgende Kaarten van IN lli 1^ IVl 1 L ILi L> 17 en van zijne DOOK F. BRUINS, Leeraar aan de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen. Uitvoerige Nieowe Keer. va„ NEDERLAND Schaal 1 400.000 3e Verbeterde Druk. Bekroond te Dordrecht, Groningen, Parijs en Amsterdam, en aanbevolen door den bekenden geograaf Dr. H. Blink. Deze wandkaart, 75 maal 95 cM. groot, munt uit door haar practische inrichting en heldere duidelijke bewerking. De Plaatsbepaler of Alphabetische Klapper geeft gelegenheid in een oogwenk zelfs het nietigste do.-nje <>i gehuchtje te vinden. De rechterlijke indeeling is aano-e^evendoor teekens kan men zien waar de zetels der Gerechtshoven, de Arrondissements-rechtbanken, de Kantongerechten enz. o-evonden worden. Door den fraaien kleurendruk is deze Kaart een sieraad voor kantoor en huiskamer, maar bovendien van groot practisch nut. ook op reis. PRIJS: in plano, gedrukt en chromopapier f 1.40 gevernist en voorzien van metalen randlijsten f 1.80 op linnen geplakt, voorzien van gepolitoerde stokken met gedraaide knoppen f 3.40op linnen geplakt en gevouwen in zakformaat met rood linnen omslag f2.75. Van de Kaarten der Provinciën zijn tot nu toe verschenen: Groningen (vijfde druk Drenthe, Noord-Holland, Noord-Brabant, Friesland, Overijssel, Zuid Holland, Zeeland. Prijs van elk der Provincie kaart en: plano, gedrukt op chromopapier f 1 „.„vernist met metalen randlijsten fl.30; op linnen geplakt, gevernist, met metalen randlijsten f2.— op linnen geplakt gevernist, met stokken en knoppen f3. op papier in linnen portefeuille, zakformaat f 1.50 op linnen geplakt, in linnen portefeuille, zakformaat f 2.50. Kaart van Nederland, verdeeld in Kiesdistricten, volgens de Nieuwe Kieswet, door F. Bruins. Prijs: plano, op chromopapier f 1.40op chromopapier met metalen rondlijsten fl.80. Mevrouw B O O G A E R T, vraagt, wegens huwelijk der tegenwoordige, tegen September zich aan te melden 8 uur. 1 hd 's avonds van 7 tot Nieuw bij AUG. MAANDAG, Axelselie Brug, TER NEUZEN. Wonderbaar MERK: DE MOL. Hoogste onderscheiding op de Landbouwtentoonstelling van Gent in Juli 1908. PrijsLiter 5 fr.Kwartliter 2 fr.Proefflesch 1 fr. Algemeen Depot bij den uitvinder H. COOLS, Apotheker, LOKEREN. Depot bij mr. A. BUTLER, Winkelier, Kleine Kerkstraat, AXEL. te vrijwaren tegen Vliegen, Dazen en andere insecten. Men wrij ve de paarden en koeien bij middel van eene spons of doek met TALPA en laugeu tijd zullen zij gansch bevrijd zijn tegen vliegen, wespeu, balen, dazen en andere insecten. TALPA overtreft alles wat tot hiertoe was uil jevunden. TALPA is aangenaam in het gebruik en heeft venen aangenamen frisschen geur. TALPA bederft nietbevuilt de handen en het aangezicht niet en verandert de kleur van het haar der paarden niet. Koeien en paarden met TALPA bestreken zijn voor langen tijd tegen de vliegen bevrijd. De werking van TALPA is wonderbaar, is langdurig. Op elke gemeente wordt een verkooper gevraagd, waarvan de naam in 't Getrouwe zal verschijnen. OnmisbaarAangenaam fijne, prachtige, keurige komt, koopt en proeft gratis een monster heerlijke CHOCOLADE van KLAUS. In de Brood- en Banketbakkerij „DE NIEUWE TIJD". Door verbouwing worden verschil lende LAPPEN en/,, aan veel vermin derde prijzen opgaruimd, als Lappen zwart en gekleurd CRÈP0N, gekleurd SATIJN, lappen Fr. JIERINOS, KATOENTJES, eenige BANDROKKEN, MOLTON, SP0BTFLANEL, SATINETS voor Doeken, enkele wollen en gestikte DEKENS, eenige gemaakte BOEZE ROENEN, lappen zwarte en gekleurde ZIJDE, lappen GORDIJNEN en KAN TEN, ook afgepaste GORDIJNEN en eenige lappen C0C0S- en TAPIJT- LOOPER, enz., by -:- -:- -:- Het BESTUUR van de Maatschappij AXEL-STATION", tot aankoop van Kunstmeststoffen, enz. zal trachten op Zaterdag den 15 Augustus S-30S, des voorm. om elf uren, bij W. Dieleman Wz., Axel-Markt. PI. m. 23,000 Kilogr. Voorwaarden te verkrygen by den Secretaris 10 cent. Het Bestuur, JAN DE KRAKER, Voorzitter. M. W. KOSTER, Secretaris.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 4