Gemengd Nieuws. Marktberichten. Telegrafisch Weerbericht Adverteritiën. Mr. P. DIEIiEMAK. be nand als men. veral racht itsen daan noch Oud n. slling reien sigen unne uden iheid vaar- ichen ver- l zijn nnen. leren taak s ten- loch- ijck- met :men dat kken neyr ram- 'oord leden té! richte ivezen 3nschfi •erend i n yan uwen zelling ot de waar in het ligeen voor- k prijs ag, ik n aan vooral ioning it wat or het ichten j me' huis- felijke ze de 'g ge- irden tv aar- i van de Tweede Kamer bevond, rondgeleid, waarbij bleek, dat èn Commissaris èn I mevr. Dijckmeester met zichtbare be- 1 langstelling zich nu en dan lieten toe- lichten en blijkbaar nauwkeurig som- j mige inzendingen bezichtigden. Alsnu was de tentoonstelling voor het publiek toegankelijk, waarvan een ruim gebruik werd gemaakt en de gangen in de zaal bepaald vol waren. Dit duurde echter niet lang, want toen men den Commissaris naar buiten zag gaan, volgde men al spoedig en zagen we daar vóór het muziekgezelschap De vereenigde werklieden en 150 jongens en meisjes opgesteld, die onder leiding van den heer A. Eeckhout, directeur van genoemd gezelschap weldra een door hem gecomponeerden Klepper- martch uitvoeren, die aan den heer Commissaris werd opgedragen. Deze aanvaardde die opdracht en ontving de partituur in prachtband, terwijl hij den hem voorgestelden Directeur dankte. Daarna vertoefden de hooge gasten nog eenige oogenblikken op de tentoon stelling, waar beiden zich minzaam met de verschillende comitéleden onder hielden. Na nog een rit door de straten van Ter Neuzen vertrokken de heer en mevr. Dijckmeester met de Prov. boot van 5 ure, uitgeleid door den heer Van Borssum Waalkes en andere heeren van het comité, terwijl De vereenigde Werk lieden tot afscheid het Volkslied deden hooren. En hiermede zijn de feestelijkheden van gisteren afgeloopen, voorzoo„ver de opening aangaat. Van de tentoonstelling zelf kunnen we met een kort verslag volstaan. Het is ondoenlijk dit uitgebreid te gaan beoordeelen. Wie het programma ge zien heeft, zal dit begrijpen. Alleen willen we even aanstippen, dat het ons goed deed, onze gemeente j onder de inzendingen zoo goed ver tegenwoordigd te zien. Het kon wel meer zijn, maar wat er was, kan gelooven we niet beter zijn. Het is niet te veel gezegd, dat de verwachtingen ver overtroffen zijn. Jammer, dat voor de inzendingen ter opluistering wel een beetje meer dan bescheiden ruimte beschikbaar is ge steld. Het doel moet toch maar op de voorgrond komen. We zagen enkele inzendingen welke getuigden van kunstzin en vlijt der amateurs te veel in een hoekje ge drongen, tegenover andere inzendingen van vakmeuschen. Er blijkt uit verschillende stukken, dat de maker met talent is bezield ge weest. Men vraagt zich van verschil lende inzenders af, zouden die menschen zich niet liever toeleggen op hoogere be stemming dan in hun tegenwoordige eenvoudige positie te blijven maar helaas de middelen We kunnen gerust ieder een reisje naar Ter Neuzen aan bevelen, men zal het zich niet beklagen er valt daar veel te zien en ook veel te leeren. Moge de tentoonstelling, haar veelzij dig doel bereiken en den ijver prikkelen van ieder, om toch de ledige uren zoo veel mogelijk te bekrimpen, ofschoon die voor een mensch in het geheel niet mogen bestaan. Zooals uit biljetten en programma's blijkt, bestaat tegen geringen prijs iede- ren dag gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken en, terwijl 's avonds boven dien concerten plaats hebben, die door voordrachten zullen worden afgewis seld. Vrijdagavond is op de kermis te Middelburg een ernstige mishandeling gepleegd. De M. Ct. meldt hiervan het vol gende Een oliebollenbakker zekere H. S., had een meisje in dienst genomen om oliebollen rond te brengen. Vrijdagmiddag gaf hij haar om een of andere reden gedaan, evenwel zonder haar het verdiende loon, ongeveer 50 cent, uit te betalen. De moeder, die nu om het geld kwam, ving eveneens bot. Om half acht kwam de vader, L. genaamd, van Vlissingen en ging ook naar de kraam, om te probeeren het geld los te krijgen. Toen hij S. daarover aansprak, kwam deze met zijn vrouw en zijn zoon uit de kraam naar buiten zij vielen L. onverhoeds aan, wierpen hem op den grond, sloegen en trapten hem, terwijl zij hem met een vork, waarmee de bollen opgepikt worden, bloedend in 't gezicht verwondden. Ook sloeg een hunner hem met een marmeren plaat, ongeveer 20 c.M. in het vierkant groot, een gat in 't hoofd, zoodat het bloed er uitgutste. De plaat brak in vier stukkende slag was dus nogal vrij hard aange komen. Door eenige omstanders werd L. uit de handen van het edele drietal ontzet. Hij begaf zich eerst naar den wacht post in het stadhuis en daarna naar het politiebureau in de Lange Gist- straat, waar hij werd verbonden. Tegen den oliebollenbakker werd door de politie proces-verbaal opge maakt. Niet alleen de politie maar ook het publiek bemoeide zich met de zaik. Bijna den geheelen avond verdrongen zich vóór de kraam menschen, die luide hun verontwaardiging over het gebeurde te kennen gaven. Moord. Donderdagavond tegen 7 uur werd de Haarlemmerstraat bij het Singel te Amsterdam in rep en roer gebracht door het geluid van twee snel elkander opvolgende revolverschoten, en het ge schreeuw van moord, moord De menigte pakte zich samen voor een perceel waar een dame in de deur van het bovenhuis luide moordstond te roepen. Aanstonds kwam de politie opdagen en kon een onderzoek worden ingesteld. Op de eerste verdieping vond men de bewoonster, de weduwe V. D. K. hevig bloedend aan den rechterslaap, dood op den grond liggen. In hare nabijheid werd bewusteloos ge vonden een man, die bij haar kamers gehuurd had, en na den moord op de vrouw, gepoogd had zich zei ven ook het leven te benemen, wat hem even wel mislukt is. Uit het verhaal van de buren bleek, dat men den heelen avond niets bui tengewoons gehoord had, twist noch woordenwisseling, tot plotseling twee snel op elkander volgende schoten de lieden opschrikten. De beide kinderen van de vermoorde, een meisje van 13 en een jongen van 9 jaar begonnen vreeselijk te gillen en te schreeuwen, en riepen naar boven, de bewoonster van de-tweede étage, die aanstonds be neden kwam en het vreeselijk tooneel zag, waarop zij dadelijk de straat op liep en alarm maakte. De vermoorde is volgens verklaring van een geneesheer, oogenblikkelijk dood geweest. De kogel trot haar recht in den slaap. Wat de aanleiding tot het misdrijf is, valt nog niet met zekerheid uit te maken. Zeer waarschijnlijk onbeant- woordde liefdede dader moet zijn slachtoffer met de betuigingen van zijn gevoelens herhaaldelijk hebben lastig gevallen' die daarvan echter niet ge diend bleek. De justitie stelde nog denzelfden avond een onderzoek in, waaruit moet gebleken zijn, dat de moordenaar zekere Nijstadt was, teekenaar van beroep. De wond, die hij zichzelf toebracht, is veroorzaakt door een schampschot, en hij is niet levensgevaarlijk gekwetst. De drankduivel. Door een der straten van voormalig Nieuwer-Amstel slenterden eergisteravond twee bekende figuren van het „drinkebroersgilde". Men kan ze vinden op den hoek van een straat of in de kroeg waar zij na een vrachtje of boodschap gedaan te hebben de zooeven ontvangen paar dubbeltjes door het keelgat jagen. Beiden overleggen al heen en weer schuivend hoe aan een paar borrels te komen. Opeens blijft de langste van het tweetal staan, bukt zich en met een ruwen vloek houdt hij een gevonden kwartje triomfantelijk voor de oogen van zijn metgez.el. Nou, zegt deze, grinnekend, nou hebben we er niet één ieder, maar twee en ieder nog een sigaar bovendien. Jilist wilden ze naar de kroeg „op het hoekie" gaan, toen de „lange" zich weer bukt en andermaal een geldstuk en nog eenige opraapte. Natuurlijk hielp nu zijn kameraad mede en zoo vonden zij aan dubbeltjes en kwartjes een voor hen niet te versmaden bedrag van f 1.75. Het was vlak bij de woning van den „lange", maar hij ging deze voorbij en beiden stapten de „kroeg op het hoekie" binnen, waar zij na tuurlijk kornuiten vonden en de eene borrel na den ander werd naar binnen Een paar uur later strompelde de „lange" de steile trappen zijner woning in 't steegje op. Met 't hoofd in beide handen geleund, zat daar, met rood-geweenda oogen, zijn vrouw bij een walmende olielamp. Vermoeid keek zij haar binnenvallenden man aan en ziende, in welken toestand hij verkeerde, overlaadde zij hem met verwijten, dat, als hij een „pennetje" had gehad, hij het loon maar dadelijk weer verdronk, in plaats dat voor voedsel van zijn vrouw en vijf kinderen thuis te brengen. Hoe zullen die arme schapen aan brood komen Zij had als werkvrouw twee dagen loon ontvan gen, maar had het geld verloren door een opengeganen naad van haar rok. De dronkaard spalkte zijn oogen open, hij begreep wat er gebeurd washij zelf bad het door zijn vrouw verloren en zoo zuur verdiende geld gevonden en het verbrast. En gistermorgen vertelde de kerel grinnekend in kleuren en geuren, het geval van het vinden van het door zijn vrouw verloren geld en hoe hij en de anderen, op 't „hoekie" zich daarvan getrakteerd hadden. Arme vrouw, arme kinderen N. v. N. Nonvlinder plaag. De bestrijding der nonvlinderplaag in de dennen- bosschen onder de gemeente Tilburg en Alphen wordt krachtig voortgezet door gemeentebesturen en boscheigena ren, daarbij krachtig gesteund door het Staatsboschbeheer. Vooral in Tilburg, waar de bosschen in de onmiddellijke nabijheid van deze volkrijke stad zijn gelegen, worden enorme massa's gevan gen. Geheele huisgezinnen trekken er op uit en 1.1. Zaterdag kwamen niet minder dan 440 personen hunne vangst inleverendeze wordt van iedere per soon afzonderlijk afgewogen en daarna wordt uitbetaald naar de maatstaf van 3 per K.G. In het geheel zijn tot en met Zater dag in Tilburg 300 K.G. of plra. 3.111.000 vlinders gevangen. Ook in Alphen wordt al het mogelyke gedaan, doch daar thans zeer vele han den door den oogst in beslag genomen worden, wordt hier nu bijna uitsluitend door de schoolkinderen van Alphen en enkele naburige gemeenten gezocht. Tot en met Zaterdag j.l. werden in Alphen 186 K.G. of plm. 1.581.000 stuks gevangen, dus te zamen met die van Tilburg meer dan 4.5 millioen stuks, ongerekend de honderdduizenden vlin ders die 's avonds in de vuren den dood vonden. Al mag men zich niet voorstellen, dat de plaag door het vangen van al deze vlinders, zal worden onderdrukt, zoo mag toch veilig worden aangenomen, dat het gevaar voor uitbreiding ten j zeerste wordt verminderd. Gelukkig behoeft het vangen tot nu toe niet te worden gestaakt, zooais voor eenige dagen werd gevreesd, dank zij de bijdragen die van verschillende zij den inkomen, o.a. van de Levensver zekeringmaatschappij Utrecht te Utrecht, die in de omgeving van Tilburg be langrijke ontginningen bezit. Naar wij vernemen zegde ook de ge meente Baarle-Nassau, waar tot nu toe de nonvlinders sporadisch voorkomen, eene subsidie ter bestrijding der plaag aan de naburige gemeente Alphen toe inderdaad een voorbeeld dat navolging verdient. Naar men meldt schijnen de gevrees de insekten ook in Zeeland te huizen, althans moet in Hulst zoo'n exemplaar gevangen zijn. HULST, 10 Aug. Ter Graanmarkt van heden (Maandag) waren de prijzen als volgt: Tarwe f 9,25 Rogge f 8,50, Win tergerst f 0,Zomergerst f 0,— Haver 7,50, Erwten f Paardenboonen f 9,25, Duivenboonen f Witte- boonen f Bruineboonen f Boekweit f 0,Lijnzaad Aard appels f 4,Koolzaad per zak van 100 liters 0,— Boter per kilo ƒ1,30 Eieren per 26 stuks 0,95. Er waren ter weekmarkt te koop ge steld: 19 stuks hoornvee, 23 varkens, 0 paarden, 0 schapen, verkocht9 stuks hoornvee, 12 varkens, 0 paarden en 0 schapen. van het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bilt (bij Utrecht.) Verwachting tot den avond van Woensdag 12 Augustus: Matige, meest Noordwestelijke wind. Afwisselende bewolking. Weinig of geen regen. Weinig verandering in warmtegraad. De ondergeteekende ver zoekt de heeren boomenpel lers of schurken, die briefjes achter laten waarop staat„Jan Lainpe uit het land of den boel in brand" dit maar stilletjes te laten. Als ze iets in brand willen steken, moeten ze de lampe zelf maar aansteken. JAN JANSEN VAN ROSEN DAAL (lampe). Axel, 11 Aug. 1908. Allen die iets te vorderen hebben van of schuldig zijn aan de nalatenschap van den Heer A. E. C. van Dishoeck, gelieven hiervan opgave te doen bij den ondergeteeken de vóór of op 15 Augustus e. k. A. E. C. KRUIJSSE. Axel, 7/8 1908. Notaris Pilaar te Goes, ,;i' -zal Vrijdag 14 Augustus 1938, des morgens ten 10 uur voor den heer JOH. VAN WINGEN, op de door hem bewoonde hofstede op het dorp Kapelle, verkoopen 11 PAARDEN, 33 stuks HOORNVEE, 7 rlSQ VARKENS PLUIMGEDIERTE, UTRECHTSCH WAGENTJE, MENWAGENS, LANDBOUW WERKTUIGEN, GEREED SCHAPPEN, enz. De verkooping van het beestiaal vangt aan om 12 uur. Onbekend» koopers moeten kontant betalen. Advocaat en Procureur te Middelburg, is eiken ZATERDAG te AXEL te spre ken bij L'Ecl,U6*—Mah.u.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 3