Binnenland. Landbouw. Huisvlijt- Tentoonstelling mengen behooren door de regeering j vervolgd te worden. Niemand heeft - het recht de bestraffing van zekere personen van het oude régime te ver- j langen. Daarover hebben de betrokken departementen te beslissen. Het comité wekt het volk op zich aan den wil van den Sultan te onderwerpen en het ministerie te vertrouwen, dat naar zijn daden moet beoordeeld worden. Het comité is altijd binnen de grenzen der wetten opgetreden en zal op die manier blijven optreden. Nederland en Venezuela. Naar men aan het N. v. d. D. ver zekert, wordt Hr. Ms. pantserschip Friesland gereed gemaakt voor het ver trek naar de West. Naar aanleiding van berichten over eene interventie van Duitschland in het geschil tusschen Nederland en Vene zuela, wordt van particuliere zijde ge meld dat van Duitsche tusschenkomst geen sprake zal zijn. Daar de Neder- landsche regeering de bescherming van hare in Venezuela wonende onderdanen den Duitschen zaakgelastigde heeft overgedragen, is 't mogelijk dat deze in hun belang een actie moet en ook zal op het getouw zetten, maar een politieke interventie van Duitschland is onder de tegenwoordige omstandig heden niet te verwachten. H. v. d. D. Blijkens verslag van de provinciale keuringscommissie voor de paarden fokkerij in Zeeland, omtrent de Juni- keuringen van hengsten, geboren in 1906, en van merriën, geboren in 1907, kan gezegd worden, dat over't algemeen de fokkerij vooruitgaat, ofschoon in sommige deelen der provincie nog zeer langzaam, en dat de belangstelling toe neemt, hetgeen kan blijken uit het betrekkelijk groot aantal paarden, waar mede in de meeste plaatsen aan de keuringeD werd deelgenomen. AXEL, 11 Augustus 1908 Met leedwezen zullen onze ingezete nen zeker het bericht vernemen, dat de heer D. J. Oggel, sedert 15 Sept. 1890, burgemeester onzer gemeente, als zoodanig ontslag heeft aangevraagd. De deur was dichtgemetseld. Hij rukte eenige steenen uit, tot dat hij eene opening had gemaakt, en wierp het lijk in de hut, bedekte het met mos, en verwijderde zich, na de uitgebroken steenen er zoo goed mogelijk weder in gewerkt te hebben. De raaf had zich op het dak der hut nedergezet en begon met eene heesche stem te krassen. Peter zag hem zitten hij verschrikte, en wierp met steenen naar hem, om hem weg te jagen. De raaf klapwiekte, maar bleef op dezelfde plaats zitten. Peter klauterde op het dak. Toen vloog de raaf op en zette zich op den naasten boom neder. Peter klom van het dakmaar de lijkvogel bleef op dezelfde plaats zitten met die ijzeren volharding, welke aan alle vleesch-etende dieren eigen is, wan neer zij de lucht van een lijk hebben. De soldaat werd bang. De raaf kwam hem voor als een le vende maner van zijn geweten. »Hij kan mij verraden dacht hij. Hij snelde naar huis, en haalde zijn geweer. De raaf zat nu weder op het dak der hut, en pikte in het mos, waarmede zij bedekt was. Peter gaf vuur, en terwijl de vogel nedertuimelde, voelde hij zich geheel verlicht; want een oogenblik te voren dacht hij, dat geene aardsehe macht hem Gisteravond heeft de 13-jarige I koewachter A. d. F. wonende bij den landbouwer L. v. C. zich erg bezeerd aan een zeis. Hij wilde dit werktuig dat als gewoonlijk in de op een kar geladen klavers was gestoken, wat dieper in die klavers steken toen juist het paard doorschoot, tengevolge waar van hij met de hand langs de zeis schraamde, waardoor hij een diepe wonde bekwam. De beide doktoren alhier hebben den jongen verbonden, wat een zeer moeilijk werkje was, daar enkele pezen waren doorgesneden. De heer A. J. Steppe alhier, is benoemd tot onderwijzer aan de'open bare school te Tilligte, gem. Denekamp (Overijssel). In den nacht van Zondag op Maandag zijn op de hofstede Steenbosch onder deze gemeente 107 boomen be schadigd. De zaak is in handen der politie. In de Vrijdag te Koewacht ge houden raadsvergadering werd behan deld een van Gedeputeerde Staten ingekomen schrijven om den hoofdelij- ken omslag in die gemeente van f 2500 te brengen op f2700, waartoe nog niet onmiddellijk werd besloten. Eveneens was een schrijven inge komen van het comité der IJzendijksche tramweg Mij in verband met de aan te leggen tramlijn Hontenisse - -Selzaete, waarin verzocht werd om een jaar lij ksche subsidie ten bedrage van f 100 gedurende 20 jaar. Vooraleer hiertoe besloten werd, zal onderzocht worden in hoever het moge lijk zal zijn Koewacht in verbinding te brengen met die tramlijn. Daarvoor werd een commissie benoemd. Voor de acte Fransche taal 1. o. slaagde Zaterdag o. m. mej. C. P. Teepen te Lamswaarde. Bij kon. besluit van 30 Juli zijn benoemd in het bestuur van den Clarapolder, tot dijkgraaf E. Cuelenaere, te Philip pine en tot gezworene C. Haverbeke, te IJzendijke; in het bestuur van Hertogin Hedwige- polder tot dijkgraaf A. Rottier, te Sint Jansteen en tot gezworene D. Ph. F. Vercauteren en P. L. de Meurichy, beiden te Clinge tot gezworenen van den Koninginne- polder A. B. Thomaes, te Biervliet; tot gezworenen van den Paulinapolder Th. J. Buysse en A. Bliek, beiden te Biervliet tot gezworene van den Kruispolder Th. C. Vereecken te Hontenisse; Het Stsbl. no. 247 bevat een wet van den 24en Juli, houdende toeken ning van een renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van een spoorweg van Hontenisee naar de Belgische grens in de richting van Selzaete. te Ter Neuzen. Reeds vroeg in het voorjaar werden te Ter Neuzen plannen opgevat tot het organiseeren van een huisvlijt-tentoon- s telling. Weldra werden circulaires verspreid, waarin het doel werd uit eengezet, advertentiën geplaatst en in de omliggende gemeenten sub-commis sies gevormd, die welwillend den noo digen steun verleenden. Die steun kon natuurlijk nog niet zoo groot zijn, daar nog alles moest voorbereid worden en daarom kon men zich slechts bepalen tot het verstrekken van inlichtingen en bij de liefhebbers van huisvlijt de noodige ijver opwekken tot deelname. tegen dien wreker behoeden kon. Nu keerde hij (naar het scheen meer gerustgesteld nanr het dorp terug. Slot volgt. Dacht men, dat die deelname niet zoo'n vaart zou nemen, thans blijkt uit het programma dat menigeen zoo stil letjes en geheim aan het werk is ge weest om eens een net stukje werk te maken, dat aan het oordeel van „ken ners" zou onderworpen worden. Alles was dus klaar gemaakt en kon de opening geschieden, die gisteren op plechtige en feestelijke wijze plaats had. Zooals de lezers weten geschiedde dit door Z.Ex. den Commissaris der Koningin in onze provincie, den heer mr. H. J. Dyckmeester, die daarvoor, vergezeld van mevr. Dijckmeester met een extraboot van de Prov. stoomboot- dienst om half een ongeveer te Ter Neuzen aankwam. Zij'werden verwel komd door de heeren Geill, burge meester van Ter Neuzen en Van Rompu, lid van Ged. Staten en reden daarna r het „Hotel des Pays-Bas", waar hun door het best. der tentoonstelling een dejeuner-dinatoire werd aangeboden. Hieraan zaten mede een 30-tal leden van het uitvoerend- en het eere-comité. Het spreekt van zelf dat gedurende dit dejeuner-dinatoire wederzijds har telijke woorden werden gesproken en toasten werden ingesteld en naar we vernamen ging het er zeer gezellig toe. Ook werd muziek gemaakt door De vereenigde Werklieden aldaar. Ondertusschen hadden wij ons be geven naar de affuitloods, die door het Rijk tijdelijk was afgestaan voor deze tentoonstelling. Tot voor korten tijd zei men nog van dit betrekkelijk dor gebouw, wat zal het tijd en moeite kosten om daar iets van te maken. En ziet, binnen weinige dagen is die schuur, die van buiten nog schuur is met een vlag er op, van binnen één en al aantrekkelijkheid geworden. De affuitloods is geworden een ten toonstellingszaal, die men er eenmaal in zijnde, zich denkt de afdeeling te vormen van een groote landelijke ten toonstelling. Eenvoudig en netjes zijn hier en daar versieringen aangebracht, terwijl achter in de zaal een podium is ingericht ge flankeerd door twee "buffetten voor ver- verschingen. Met de uitgestalde inzendingen zoowel die ter bekroning als die ter opluistering, vormen een en ander een keurig geheel. Reeds stonden daar de orkestver- eeniging De Volharding te Ter Neuzen met een koor van ongeveer 50 meisjes te wachten en kwamen nog tal van genoodigden een plaatsje zoeken. Om half vier kwam de Commissaris aan en nauwelijks had Z.Ex. een schrede binnen gezet of het Wilhelmus van Nassouwen (oude zetting) werd aange heven door het dameskoor, begeleid door De Volharding. Indrukwekkend wa3 deze plechtig heid en ieder haastte zich buiten zooveel mogelijk om hiervan getuige te zijn, want steeds werd ondanks de hooge temperatuur binnen de loods, maar op gedrongen en plaats gemaakt voor nog meer nieuwsgierigen, tot zoowat alle beschikbare ruimte bezet was en de toegang gesloten werd. Nadat ieder zich een plaatsje ver worven had, werd door den Voorz. den heer Van Borssum Waalkes ongeveer de volgende rede uitgesproken Mijnheer de Commissaris Mevrouw Dijckmeester, Leden van het Eere-Comité, Leden van het Uitvoerend Comité en genoodigden. Dames en Heeren Ik moet beginnen met mijne verontschul diging aan te bieden voor de kleine ruimte dia voor deze ontvangst beschikbaar is; veel plaats is door de tentoonstelling ingenomen en aangezien we hier op geheel vreemd terrein ons begaven en niet hadden kunnen vermoe den dat deze tentoonstelling zoo'n omvang zou nemen, hadden wij gemeend geen grooter terrein noodig te hebben. En nu, dames en heeren, heet ik u, als voorzitter van het Uitvoerend Comité, welkom op deze plaats. Allereerst wensch ik dank te brengen aan den heer Commissaris der Ko ningin en aan Mevrouw Dijckmeester voor hun besluit om tot ons te komen. U mijnheer de Commissaris, zeg ik dank voor de gunst ons betoond deze tentoonstelling te willen openen. Het was voor ons een blijde boodschap toen wij uw besluit vernamen. Wij verheugden ons dat het aan het hoofd van ons provinciaal bestuur behaagde deze plechtigheid met zijne tegenwoordigheid te vereeren. Uwe belangstelling in deze zaak deed ons goed en wij gevoelden hoe u meeleeft met uwe gewestgenooten. Wij zijn u grooten dank verschuldigd en spreken de hoop uit, dat het u gegeven moge worden nog lange jaren aan het hoofd van onze provincie te staan, daarbij gesteund door mevrouw uwe echtgenoote en uwe getrouwe Zeeuwen, welkom mijnheer (le Commissaris en Mevrouw Dijckmeester te dezer En nu staan wij voor het feit van de opening der tentoonstelling, de dag van heden is door velen onzer met hoop en vreeze tegemoet gezien. Wat zou het worden Wat zou het zijn Dit is straks ter beoordeeling van een ieder, maar laat dat oordeel zacht zijn ik heb het reeds gezegd, wij bewogen ons op vreemd terrein. Zeker zullen er fouten en tekortko mingen zijn, maar vergeef ons zulks en ver oordeel nietwant veel is er gewerkt en welwillend werd er geholpen, en voor die hulp breng ik dank aan u mijne heeren van het Eere- en het Uitvoerend Comitéook dank aan die dames die ons zoo welwillend hielpen. Van deze plaats breng ik dank aan H. M, onze geëerbiedigde Koningin, aan Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, aan u, mijn heer de Commissaris en verder aan allen die ons medailles schonken. Onze tentoonstelling neemt een zeer be scheiden plaats inik hoorde het iemand elders bij dergelijke gelegenheid zeggen als een vergeet-mij-nietje onder de bloemen. Toch zijn dergelijke tentoonstellingen overal geslaagdwat er ons dan ook toe gebracht heeft te beproeven wat in andere plaatsen was gelukt. Wat in de huiskamer gedaan wordt is hier weer gegeven. Leeftijd noch geslacht is een hinderpaal voor huisvlijt. Oud en jong, man en vrouw kunnen meedoen. Moge de aanstonds te openen tentoonstelling opwekken tot kunstzin en ijver, opdat velen door het behartigen van huisvlijt hun eigen huis gezellig weten te maken en door hunne ledige uren nuttig te besteden afgehouden worden van zaken die soms de huiselijkheid bedreigen en leiden tot luiheid en verwaar- loozing. Bovendien zijn er vele menschen die zeer mooie en nuttige zaken kunnen ver vaardigen, maar nooit in de gelegenheid zfjn aan anderen te laten zien wat zij kunnen. Hun die gelegenheid te geven en anderen te prikkelen tot navolging, ziedaar de taak die wij ons hebben gesteld; vandaar deze ten toonstelling. Ik hoop dat we geslaagd zijn. En nu vraag ik aan den heer Commissaris of hij de Huis vlij ttentoonstelling wil openen. Na deze rede werd door het doch tertje van den Voorz. aan mevr. Dijck meester een bouquet aangeboden, met de woorden: „Mevrouw, deze bloemen zullen verwelken, maar ik hoop, dat de herinnering aan deze oogenblikken bij u zal blijven leven." Ook werden den commissaris en mevr Dijckmeester keurig gebonden program ma's overhandigd. Hierna nam de commissaris het woord en zeide Mijnheer de Voorzitter en leden van het Uitvoerend Comité! j Dames en Heeren Gaarne voldoe ik aan de tot mij gerichte uitnoodiging. Het zal mij eene eer wezen deze tentoonstelling te openen. Vooraf een kort openingswoord. Kort, want er zullen er velen onder U zijn, die niet liever zullen zien dan dat ik de daad bij het woord voeg. Een woord dan van hartelijke gelukwensch, aan U, mijne heeren van het Uitvoerend Comité, die na drukke dagen, na dagen van bijzondere inspanning de vruchten van uwen arbeid gaat oogsten. Deze tentoonstelling schenke U wat ge er van verwacht. Maar in het bijzonder een woord tot inzenders, tot de nijveren en werkzamen, waar voor deze feesten van den huisvlijt in het leven zijn geroepen. Daaronder zal menigeen worden aangetroffen, die een bescheiden voor werp aan de beoordeeling van het publiek prijs geeft; die arbeid, vrijen tijd, toewijding, ik kan wel zeggen liefde hebben gegeven aan de producten van hun vlijt. Moge deze vooral in de algemeene waardeering hunne belooning vinden. Mogen zij er bij bedenken dat wat zij in ledigheid en gemakkelijk als voor het nemen hebben, in den regel weinig vruchten nalaat, dat daarentegen hetgeen wij met moeite verkrijgen veelal nuttig is. Zulke huis vlijt verjaagt de armoede en stelt er stoffelijke welvaart voor in de plaats. Moge deze de ervaring in Ter Neuzen zijn. Ik verklaar de huisvlijt-tentoonstelling ge opend Door applaus werd met deze woorden instemming betuigd. Hierna werden de autoriteiten, waar onder zich ook mr. Hennequin, lid van de T waar mevi lang.- licht mige Al het ruim gang Dit t men gaan we De i en n ran van door mars Com aanv de p den I Dt nog stelli de hielt Ni Ter mev van Bors het Me, hoor E: van oper V we is beot zien A dat ondi lege H was H ver' Jan- oplt best stel too: V geti arm droi van E dat wee lent ziel iter een heli naa zal vee 11 dig var vee die blij ren te die voc seli Mie gei 1 gei 1 hat olii

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 2