n eschiedenis uit Franctie 37. Woensdag 12 Augustus 1908. 24e Ja:ir,;. li. !tl. Nieuws- en Advertentieblad J\j JUflLI B voor Zeeuwsch-Vl'aanderen. F. DIELEMAN, Buitenland. iS D. FEUILLETON. re/. I!ll mist scèn eni Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AÜVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiên worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. Geheimraad Lewald, die voor het rijk de onderhandelingen met Zeppelin geleid heeft, heeft een medewerker van de Berliner Morgenpost te woord ge staan. Men moet, zoo zeide Lewald, dezen cheïlman (Zeppelin) persoonlijk kennen, om te weten, hoe hij is. Ik ken geen edeler karakter. Wat hij belooft, houdt hij ook. Bij de onderhandelingen met rijksregeering heert hij eigenlijk zelf de voorwaarden gesteld. En wat deze bewonderenswaardige stijfkop zich in lijn stijfkop gezet heeft, laat hij zich niet meer door voorzichtige raadslieden nit het hoofd praten. Zulk een man moet men trouw blijven. Men moet het gezien hebben, hoe hij voor den minste van zijne werklui een goed kameraad is, hoe hij met hen in de cantine eet, hen bij het werk aanvuurt en hoe hij, wannéér allen versagen, den moed niet opgeeft. De journalist vroeg hem naar de voorwaarden van het rijk. De voorwaarden, was het antwoord, zijn eigenlijk een geheim, dat iedereen weet. Zeppelin heeft ze, gelijk gezegd, zelf gesteld. Zij zijn uit den loop van het gesprek voortgekomen. Ik wilde den graaf vier dagen tijd voor zijne reis geven. Hij zeideIk doe het in een dag. W(j namen vervolgens een snelheid van 30 K.M. in het uur aan, en werden het eens over een afstand van 700 K.M. Die zou dus in 24 uren an. njedi onke iladei ider val. midd erlor Lei erzei - Od lacht irstei Gez ;geni Nieui loche (V vrc van nieui oe mi ordt 0.5! t, ui do xel. itstrai 1 10. n He tstraa sacht ouse 2) (Naar het Hoogduitsch.) III. den nsen aats- >r. t Eindelijk ontwaakte Johanna uit hare Onmacht. Er werd zacht aan de deur geklopt. »Wie is daar?" vroeg zij. »Ik Anton.c Zij opende, en haar bruidegom trad binnen met een bijl op den schouder. >Wat scheelt u riep hij uit»wat is er toch gebeurd, Johanna? gij ziet ei doodsbleek uit." •Niets wat zoude mij schelen •Waarom is de grendel voorgescho ;ven, het geen anders nooit het geval was »Er zijn bedelaars aan de deur geweest en het was reeds laatdaarom was ik bang." Anton was met deze verklaring te vreden, ea ondervroeg zijne bruid niet verder. Beiden spraken nu van hun toekom «tig geluk, en de wangen van het meis I je waren weder, even als te voren, met een' zachten blos bedekt. Anton vertrok na verloop van een uur, hetwelk, naar het hem toescheen, te leggen geweest zijn. Wij ver langden geen terugkeer tot het uitgangs punt. Zeppelin heeft den weg van Priedrichshafen naar Mainz en terug over Stuttgart zelf gekozen. Een tus- schentijdsche landing lag niet in het plan. De hoogte, die Zeppelin bij dezen tocht moest bereiken, was alleen een geheim, dat ik u niet mag verraden, omdat de militaire overheid dit niet wenscht. Maar ik kan u verzekeren, dat zij niet zooveel bedraagt de pars sprak van 200 M. als men gewoon lijk aanneemt. Naar mijne meening, zoo besloot de geheimraad, is het vraagstuk van Zep pelin nu een motor-vraagstuk. Daar moet hij nog al zijne aandacht aan wijden. Hij zal voort werken en den moed niet opgeven. En wij zullen met hem werken. Aangezien 400 klinkers van de werf Vulkan te Stettin hun eisohen hand haven, zullen er aan verschillende Duitsche scheepsbouwwerven 50,000 werklieden uitgesloten worden. De groote vakvereenigingen hebben al hun best gedaan, om de klinkers tot toegeven te bewegen. De patroons, zoo zegt men, kunnen geen ander raiddel toepassen dan de uitsluiting op groote schaal. De taktiek van de sociaal-democratische leiders komt namelijk hierop neer, dat zij de verschillende werven door kleine ge deeltelijke stakingen van de een of andere groep van werklieden veront rusten, en zoodoende den heelen boel al te snel verloopen was. Hij wilde nog in het bosch gaan, om een' jongen eik te vellen, dien hij tot het herstellen van eene kar, noodig had. De nacht was donker, de weg eenzaam en treurig. De gele bladeren vielen dwarrelend op den grond, en aan den gezichteinder hoorde men het heesch gekras van een' zwerm raven, die zich in het bosch terug trokken. Anton drong al dieper in het bosch, tot dat hij eindelijk op eene opene plek kwam. Daar hoorde hij sterke en herhaalde bijlslagen. Hij deed eenige schreden voorwaarts, en zag eindelijk Peter, die in den stam van een' ouden eik, welke hij vellen wilde, reeds eene diepe snede had gemaakt. Op den hoogsten tak van eeu'verdor den pijnboom zat onbewegelijk een zwar te raaf, die met fonkelende oogen op beiden neerzag. »Wees gegroet, Peter!" sprak Anton »Gegroetantwoordde de soldaat gemelijk. Waarom «preekt gij mij op zulk een toon toe vroeg de eerste verwonderd »Omdat het mij zoo bevalt 1" Toen hieuw hij weder op den eiken stam toe; maar na eenige oogenblikken hield hij op, en zeide»Dus wilt gij nog altijd met Johanna trouwen »Ja, zekerhoe komt deze vraag bij U Op in de war sturen. De patroons willen aan dien eeuwigen oeconomischen strijd een eind maken, en hebben van de arbeiders de solidariteit afgekeken, zonder welke zij geen oeconomische macht zouden kunnen ontwikkelen. FRANKRIJK. De anarchist Durupt, die zich had schuldig gemaakt aan anti-militaristi sche propaganda en wederspannigheid, is te Versailles veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en een geldboete. Toen de man werd weggeleid riep hij Kameraden, blijft er op slaan; maar slaat harder Leve de opstand 1" Dezer dagen is in een trein tusschen Parijs en Rouaan een brutale moord aanslag gepleegd. Een jongmensch had zijn ouders bestolen voor een bedrag van 50,000 franken. Een mevrouw Lemaire, zuster van de verloofde van den dief, reisde met dezen en wist van hem gedaan te krijgen dat hij haar het geld teruggaf. Zij borg het in haar keurs en in haar kousen. Toen zij even daarna in den trein insliep, trachtte de jongeling haar te vermoor den. Zij viel flauw, of hield zich zoo, en de dief ontkwam, na zich het geld opnieuw te hebben toegeëigend. Hij is nu gepakthet is een Brazi liaan, 26 jaar oud. Bijna al het gestolen geld werd op hem gevonden. ITALIË. De droogte is in het Zuiden van Italië zoo hevig, dat verscheidene dorpen in Apulië letterlijk van alle water ver stoken zijn. In een dorp bij Bari is »Omdat gij dan een gek zijt? »Wat wilt gij daarmede zeggen?" De soldaat zag hem een oogeublik aan, en barstte toen in een honend gelach uit. Duivel«chreeuwde Anton, wien nu plotseling een bliksemstraal door de ziel drong, »en wie zou mij dit hebben aan gedaan »Wie? Eene domme vraag! Ik!" »Gij 1" »Ja." »Gij liegt »Zoo als gij wilt, maar ik kom zoo eveu van haar." Anton sloeg de handen in een, en zeide, als uit eenen droom ontwakende, voor zich heen: De deur was gesloten, en Johanna zoo bleek en bevende Peter merkte dra den loop van Anton's gedachten op, en zich daarnaar richten de, vervolgde hij: Wij hoorden u aan komen, maar wij dachten, dat het haar vader was, en toen sprong ik uit het venster." Ellendige »Wat zegt gij? zulk een woord niet meer, of. >Verdedig u riep Anton in wanhoop uit, en zwaaide de bijl, welke hij in de hand hield. »Zoo als gij wilt! ik ben gereed!' riep Peter, en hief ook de zijne op. Ijzingwekkend was de strijd. Beiden eeu vrouw door hare buurvrouw met een hamer doodgeslagen, omdat zij haar weigerde water te geven. De regeering heeft onderhandelingen geopend met een scheepvaartmaatschappij, om drink water te doen komen van elders, maar de bevolking in het binnenland zou bij dezen maatregel niet gebaat zijn. TURKIJE. Het leidende jong-Turksche comité (het Ottomansche comité voor eenheid en vooruitgang) heeft weer eeu manifest tot de bevolking gericht, waaruit de ernstige wensch spreekt, dat de ont wikkeling van het parlementaire re- geerstelsel en de nieuwe orde van zaken verder een rustig verloop moge hebben. Het manifest doet een beroep op de erkentelijkheid en toewijding van het volk jegens den Sultan voor het herstel der grondwet en legt er den nadruk op, dat er thans geen verraderlijke machten meer zijn tusschen den heer- scher, die slechts het welzijn en het geluk van zijn land wil en zijn volk. Het nieuwe kabinet is het vertrouwen van allen waardig, weshalve het volk de ministers moet steunen, doch zich van inmenging in regeeringszaken moet onthouden. Slechts onder deze voor waarde kan de regeering binnen de grens harer bevoegdheden arbeiden aan de ontwikkeling des lands en de in voering van hervormingen. Om niet de zonder bloedvergieten verkregen voordeelen te verliezen, moeten nu allen eendrachtig zijn. Zij die zich ongevraagd in regeeringszaken willen waren even sterk en even behendig. De bijlen kletterden met vreeselijke kracht tegen elkander. De raaf, intusschen, zat onbewegelijk in de kruin van den ouden eik, en scheen het ijselijke tooneel opmerkzaam gade te slaan. Vermoeidheid dwong de strijders een oogenblik op te houden. Maar spoedig werd het gevecht met nieuwe woede hervat. De strijd duurde lang. Eindelijk trof Peter's bijl den steel van die zijner tegenpartij. Anton's wapen was gebroken en hij zelf weerloos Peter maakte snel van zijn voordeel ge bruik, en strekte den ongelukkige, met éénen slag, levenloos aan zijne voeten neder. Peter klauterde in den eik en zag naar alle kanten rond de landstreek was woest en ledig. Toen klom hij weder uit den boom, nam het lijk en de gebrokene bijl open sleepte ze zijwaarts af, terwijl hij den bloedstroom op de strijdplaats met dorre bladeren bedekte. De raaf verliet zijnen zetel en volgde den moordenaar, boven wiens hoofd hij in wijde kringen rondvloog. Peter kwam met zijnen last aan eene verlatene hut, welke in vroegere tijden door heidens gebouwd was, om daarin te overwinteren.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1