Xo. 35. Woensdag 5 Augustus 1908. 2ie Jaarg. - Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscb-Vlaan deren. F. DIELEMAA, Buitenland. e.- FEUILLETON. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Yrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5' Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. FRANKRIJK. Over de bloedige tafereelen van Vigneux en Villeneuve kunnen wij niet veel melden. Het aantal doode en gewonde betoogers, dat aanvankelijk werd opgegeven, gelieve men door twee te deelen. Het minislerie van oorlog heeft bekend laten maken dat er 69 soldaten en officieren gewond zijn. Sedert is het kalm ia de omstreken van DraveilVigneux. Er zijn nog meer troepen heengezonden. De j ustitie neemt het slagveld op. Van de lezing der gebeurtenissen die wij in de andere bladen hebben gevolgd, wijkt sterk af die van de Humanité. De Humanité stelt het telkens zoo voor, alsof de troepen de betoogers zoo in 'tnauw brachten, dat zij geen enkelen kant meer uitkonden. Waren de be toogers naar alle kanten verspreid, dan vielen de dragonders met de sabel op de menigte aan, die zich dapper ver dedigde. De prefect, van wien wij elders lezen, dat hij voorop ging, de betoogers op de barricade te Villeneuve toesprak, ze altijd maar weer sommeerde het verzet te staken, die met een hagel van steenen werd ontvangen, en pas te langen leste plaats maakte voor de I loldaten, die prefect wordt in de Huma nité voorgesteld als de schuld van het bloedbad van Villeneuve. Te Antony, dicht bij Parijs, is in den nacht van Donderdag op Vrijdag inge- broken in een meisjeskostschool. De (Naar het Hoogduitsch. I Op zekeren avond, het is reeds lang geleden, waren ongeveer dertig boeren in eene schuur van hun dorp l verzameld, zij waren vroolijk en opge ruimd, het was een recht fideel ge zelschap. De dorschvloer was al spoedig tot den dans in gereedheid gebracht. Vijf of zes lantarens maakten de ver dichting uit, terwijl op den achtergrond een paar planken op twee vaten gelegd waren, waar het orchest op stond; het bestond uit eene ontstemde viool en eenen waldhoorn, die bijna geen geluid meer gaf. Bij deze schrikkelijke muziek dansten de jonge luien terwijl de paren, nu eens ernstig en afgemeten, dan we der luid juichende, in bachantischen lust rondhuppelden, stonden de oudjes, de ouders en grootouders, tegen den muur geprest, en schouwden meesmuilend in den spiegel hunner eigene jeugd. En wanneer de muziek eeuige oogen- blikken zweeg, wanneer het een weinig rustig werd, en de algemeene aandacht zich keerde tot een' der lustige knapen, den grappenmaker, die de dolste streken bewoners van de straat werden opge schrikt door hulpgeroep van de kost schoolmeisjes. Het was tegen half een. De meisjes liepen in nachtgewaad in den tuin. Toen de buren in het huis kwamen vernamen zij, dat er inbrekers waren geweest en dat die de directrice hadden vermoord. De directrice bleek nog niet overleden, maar zij overleed eenige uren later. Een paar juffrouwen van de inrichting waren gewond. Uit het onderzoek der politie blijkt, dat de moordenaars, vermoedelyk 2 in getal, door over de tuinmuren te klim men achter de school zijn gekomen. Eerst zijn zij toen in de kelder gebroken. Daar hebben zij wijn en eten uitgehaald en daarmede hebben zij in den tuin gesoupeerd. Toen zijn zij naar boven gegaan, het gelaat met maskers bedekt. Zij hebben de directrice met een ijzeren instrument den schedel ingeslagen. Op het geschreeuw van de andere dames en de meisjes zijn de booswichten ge vlucht. Zij stonden toen op het punt juffr. Brancard te worgen, die weigerde de sleutel van de brandkast te geven. Juffrouw Brancard meent in de stem van een der inbrekers een familielid van de directrice te hebben herkend. De directrice schijnt een familielid te hebben, die niet deugen wil en die haar herhaaldelijk geld had gevraagd en afgedreigd. De vermoorde dame was 68 jaar oud. RUSLAND. De huiszoekingen nemen in den laatsten tijd weder toe te St. Petersburg. uitvoerde, dan hoorde men dikwijls uit een' donkeren hoek een' klapperenden kushet was een paartje, dat al te luide gevrijd hadmaar zij waren de eersten, die er zeiven om lachten zij mochten elkander immers opentlijk kus sen zij waren verloofd. En die knapen, hoe groot en sterk en krachtig waren zij niet 1 De meisjes waren wel een weinig ruw, maar met frissche, met gezonde kleurhet was duidelijk te zien, het bloed van het voorgeslacht hadden zij in zijne reinheid, in al zijne kracht behouden. Er was eehter één paar, dat zich in het oogloopend van de overigen onder scheidde. De jongeling was groot, slank en bruin van haar. Onder de grove kleederen zag men fijn gevormde leden zich bewegen maar in kracht en sterk te scheen hij geen der anderen toe te geven; zijn blik was gloeiend, en op zijn gelaat lag eene uitdrukking van geestkracht en openhartigheid. Het meisje, dat op zijnen arm leunde, was schoon, gelijk die schoonen, waar van Rubeus menigmalen bij het schep pen zijner beedlen droomde. Hare trek ken waren fijn en teeder, ofschoon een weinig door de zon gebruind. Hare leest, welke nog nooit een nieuwmodisch kleed omsloot, was van die zachte ronding, welke vaak de lijn der teedere schoon heid als met geweld te buiten gaaten toen het warm werd, en zij het mutsje, Op 't onverwachtst, soms in 't holle van den nacht komt de politie de woningen van verdachten overvallen en het aantal verdachten is blijkbaar legio. Eenige dagen geleden verscheen de politie plotseling 's nachts op de kamer van een onderwijzeres. Ze werd met schrik wakker van hevig gestomp op de kamer deur, waarop zij deze opende. Eenige agenten met revolvers in de hand traden binnen. Op de vraag van het doodelijk verschrikte meisje, wat men bij haar kwam doen, werd haar bits ten antwoord gegeven, dat men een huiszoeking kwam houden. Alles werd doorzocht, elke kast, elke lade werd nagesnuffeld. Men keek zelfs onder het bed. Er werd echter niets van compromitteereuden aard gevonden en na het heele vertrek overhoop gehaald te hebben, gingen de agenten weder huns weegs, danig uit hun humeur omdat er niets verdacht» ontdekt was. Het meisje was inmiddels zoo verschrikt, dat zij eenige dagen haar werk niet kon waarnemen. BRAZILIË. In een gezaghebbend Duitsch blad wordt een beschouwing gewijd aan de betrekkingen tusschen Argentinië en Brazilië welke de laatste maanden min der hartelijk zijn dan wel wenschelijk ware. De recente wisseling van ministerie in Argentinië, moet weliswaar worden beschouwd als een nederlaag voor de chauvinistische partij, doch niettemin zet het huidige Argentijnsche ministerie de oorlogstoerustingen voor, vraagt voor dat de boerenmeisjes van die streek dra gen, aflegde, golfde het onbeschrijfelijk schoon en rijk haar over den gevulden hals. Eens verloor zij in het midden van den dans hare haarnaald, en toen viel dat op hare voeten neder, en omhulde haar als een fluweelen mantel. De zware arbeid had hare handen niet kunnen misvormen, en de kleine, grof- gewerkte schoen was veel te groot voor haren voet. Dat meisje was twintig jaren oud, en hare oogen straalden van onbeschrijfelijke teederheid. Na deze schildering zal men licht kunnen bdgrijpen, dat haar geliefde haar met blikken van ijverzucht aanschouwde, welke zij slechts met een' zachteu glim lach, met een' half heengeworpen blik beantwoordde. De jongeling heette Anton, het meisje Johanna. Zij waren aan elkander ver loofd. Zij zouden met kermis in den echt vereenigd worden, en onze geschie denis vangt met het begin van September aan. De dansers zettedèn zich een oogen blik neder, om uit te rusten. De viool en de waldhoorn begonnen, na eene kunstvolle inleiding, eene van die sombere, droef geestige volksliederen, toen plotseling de deur der schuur zich opende, en zich een nieuwe gast vertoonde, die niemand verwacht had, en door allen «enigszins verbeteringen der bewapeningen zeer groote bedragen aan het parlement, dat deze bedragen ook toestaat. Eenige onrust van den kant van Argentinië is ook wel te verklaren uit de zeer aanzienlijke toeneming der wapeningen in Brazilië. Nog slechts enkele jaren geleden werd door Brazilië tot een reorganisatie der vloot besloten en nu kort geleden zijn voor verdere uitbreiding der vloot orders geplaatst voor den bouw van drie eerste-rang» slagschepen (19,000 ton waterverplaat sing, 22 knoopen vaartsnelheid). Deze opdrachten werden gegeven aan Brit- sche scheepsbouwers. Ook op het ge bied van kustverdedigingswerken is Brazilië bedrijvigde verdedigings werken van de haven vanRio-de-Janeiro worden verbeterd en krijgen modern geschut. In het begin van dit jaar wist de Braziliaan8che minister van oorlog, maarschalk Rodrigues da Ponseca een wet te doen aannemen waarby de alge meene dienstplicht werd ingevoerd, en de bestaande leger-organisatie geheel wordt gewijzigd. Dit naar Europeesch model gevormd leger krijgt een voor treffelijke bewapening. De geheele infanterie krijgt uit Duitschland Mausers van laatste modelreeds zijn 50,000 stuks besteld. Wat betreft de artillerie wordt rekening gehouden met de nieuw ste vindingen op 't gebied van terug- loopende kanonnen en veldhouwitser» (wederom alle van Duitsch fabrikaat). Machine-geweren zijn in groot aantal in Duitschland bestelden de Brazili- aansche cavalerie krijgt zelflaad-kara- verdrietig ontvangen werd. En toch was het niemand anders, dan de zoon van denzelfden boer, bij wien het feest gevierd werd, en die, sedert acht jaren soldaat, nu op eenmaal in het dorp teruggekomen was, zonder zijne aankomst vooraf te berichten. De dans werd natuurlijk afgebroken. Ieder gaf hem de handieder wilde wat schoons zeggen en terwijl zijne moeder hem, onder vreugdetranen, vast omkneld hield, monsterden de kuapen zijne mon tering en zijne fraaie knevels, terwijl de meisjes onder elkander fluisterden, dat Peter er bijzondei knap uit zag. De soldaat gaf eiken handdruk terug en viel alle meisjes om den hals. Maar toen hij bij Johanna kwam, zei- de hij geheeel verrast»Te drommel, nicht! gij zijt een knappe meid gewor den gij zijt het liefste meisje, dat ik ooit gezien heb, en" voegde hij er op lichtzinnigen toon bij »ik heb nog al zoo wat gezien." Johanna bloosde, en sidderde tevens. »Ik wil toch hopen," begon Peter weder, >dat wij ons in den dans niet zullen laten storen, en tot viering van mijne terugkomst zal mijn vader eenige kruiken van zijnen besten wijn er aan geven. Niet waar, vader »Ja mijn jongen! het zal geschieden." De wijn werd gebracht, en de dans werd levendiger en vroolijker dan te voren.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1