Gemengd Nieuws. - militiewet is dat de eerste oefeningstijd bij de bereden wapens 24, in plaats van 18 maanden, zou zijn. Bij het Woensdag hervat debat over de oorlogsbegrooting verdedigde Min. Sabron zijn beleid en de noodzakelijk heid om het blyvend gedeelte op de tegenwoordige sterkte te houden tot dekking der mobilisatie, zoolang de landweer nog niet volkomen voor die taak berekend is. Na repliek van den heer Staal is de oorlogsbegrooting aangenomen. Aan de orde waren daarna de wets ontwerpen tot onverwylde bestrijding van den achterstand bij de rechts colleges. De heer Van der Feltz had grond wettelijke bezwaren, niet tegen het stelsel van enkelvoudige kamers, maar tegen het aan het achterstandsontwerp vastkoppelen van het voorstel om de leden der rechterlijke macht op 65- jarigen leeftijd te pensionneeren met behoud hunner wedde. AXEL, 24 Juli 1908 In den afgeloopen nacht is onder deze gemeente een brutaal stuk uitgehaald, Het was omstreeks half twaalf vannacht, toen de alleen wonende landbouwer A. d. K. aan den Vaartdijk door vier personen op zyn bed werd aangegrepen en vastgebonden. De dieven waren door een zijraampje, dat zij met beitels en ander inbrekersgereedschap hadden opengebroken, binnengekomen. Nadat zij den bewoner hadden ge bonden, zyn de inbrekers aan het werk getogen. Alles werd overhoop gehaald, tot zelfs een bed werd doorgesneden om te zien of er geld in zat weggestopt. Ongeveer twee uren lang hebben zij zich met een en ander beziggehouden en zyn toen vertrokken met mede neming van het geld dat zij gevonden hadden, terwijl zij den bestolene ge bonden op zijn bed lieten liggen. Deze heeft zich naderhand weten los te werken en begaf zich toen onmiddellijk naar hier om bij den wachtmeester der marechaussee aangifte van het voorgevallene te doen. Een nauwkeurig onderzoek is terstond ingesteld. Tot onderwijzer aan de chr. bijz. school te Spui, gem. Axel, is benoemd de heer J. R. de Jonge, alhier. In de week van 15 tot en met 21 Juli 1908 zijn in Zeeland voorgekomen 3 gevallen van roodvonk en 5 van diphtheritis te weten van roodvonk 1 geval te Grijpskerke en 2 te Krabben- dyke van diphtheritis 1 geval te Axel, l te Goes, 1 te Hontenisse, 1 teStave- nisse en 1 te Zierikzee. Aan het comité voor de Huisvlijt- tentoonstelling te Terneuzen zijn thans ook door H. M. de Koningin en Z. K. H. den Prins der Nederlanden zilveren medailles geschonken. De Minister van Waterstaat heeft bepaald, dat de onafgebroken rusttijd, bedoeld in het eerste lid van art 126 van het Alg. Regl. voor den dienst op de spoorwegen totdat dienaangaande nader door hem zal zijn beschikt, te Terneuzen zal kunnen worden beperkt a. tot ten minste 8 uren voor de machinisten en stokers van de diensten 1 en 2 van de Spoorwegmaatschappij Mechelen—Ter Neuzen b. tot ten minste 9 uren voor de remmers van dienst 1 van bovenge noemde spoorwegmaatschappij. Dinsdag slaagde te 's Hertogen bosch voor de hoofdakte o. a. de heer P. J. Dobbelaar, onderwijzer te Ter Neuzen. Met 1 Augustus is de postbode tusschen Middelburg en Grijpskerke K. T. Post overgeplaatst als postbode van Hoek op Neuzen. Door den heer E. Huijgebsert te Assebrouck bij Brugge zijn plannen ge vormd voor den aanleg van een stoom tram van Knocke, over Retranchement, Cadzand, Nieuw vliet en Groede naar Breskens. Dinsdagmorgen was bovengenoemde ondernemer met twee Belgische inge nieurs te Cadzand, waar het terrein opgenomen werd. De Burgemeester verstrekte de noodige inlichtingen. In België moet het plan bestaan, het Staatsspoor tot Knocke te doen door- loopen. Door den aanleg van genoemde tramlijn zou een rechtscreeksche ver binding tot stand komen tusschen de zeeplaatsen Knocke en Breskens. M. Crt. Dinsdag is te Middelburg gearres teerd, en op last van den officier van justitie overgebracht naar het huis van bewaring, zekere P. J. R-, een sedert 1906 voortvluchtige suikerpeeën-agent uit het vierde district. Tot predikant bij de Oud Geref. gemeente te Rotterdam is beroepen de heer J. R. van Oordt, te Middelburg. Javanen bestaande) hield stand aan de linkerzijde en moest een deel der achter zijde bestrijken; de 4de, evenals de onze uit Europeanen samengesteld zou in de versterking dringen. Wordt vervolgd., PREDIKBEURTEN TE AXEL Zondag 26 Juli 1908. Ned. Herv. Kerk. Voorin. 9 ure Ds. J. B. T. Hu„ Nam. 2 ure Ds. J. B. T. Hugenholtz Gereformeerde Kerken. Kerk A. Ds. E. fl. Broekstra. Db. E. H. Broekstra. Kerk B. Ds. R. v. d. Kamp. Ds. R. v. d. Kamp. Gereformeerde Kerk. (Lange Weststraat.) Voorm. 9 ure Leeskerk. Nam. 2 ure Leeskerk. Voorm. 9 ure Nam. 2 ure Voorm. 9 ure Nam. 2 ure Een brutaal stukje. Den 30 December 1905 beweerde een kantoorlooper van een hypotheek bank te 's Gravenhage een bedrag van ruim 120.000, dat hij naar een bank moest brengen, verloren te hebben. Een premie voor den vinder werd uitge loofd, de verliezer werd meermalen verhoord, maar er kwam geen licht in de zaak. De Haagsche recherche bleef echter zoeken en heeft nu, na twee en een half jaar haar moeite beloond gezien. De 24-jarige T. is gearresteerd. Hij had het heele verhaal verzonnen. Vrij spoedig nadat de ontrouwe be diende het geld vermiste", nam hij vrijwillig ontslag uit zijne betrekking. Dit trok natuurlijk de aandacht der politie, die sinds dien tijd het reeds afgebroken onderzoek hervatte. Aanvankelijk bleef de jongeman, die ongehuwd was en bij zijn moeder in woonde, hoogst eenvoudig leven. Toen hij later blijkbaar dacht, dat in den loop der tijden de zaak was vergeten, begon hij eene meer weelderige levens wijze. Toch was dit nog niet van dien aard, dat er termen bestonden om in te grijpen. Intusschen bleef niets ver borgen, totdat zoodanige gegevens ver zameld waren, dat de gedachte aan verliezen ot ontrollen verbannen was, en er reden bestonden om aan te nemen, dat de jongeman het hem door de Bank toevertrouwde geld had verduisterd. Kort daarop nam in de woning aan de Pausierstraat, waar T. op kamers woonde, een juffrouw haar intrek, by wie nu en dan een heer op bezoek kwam. Deze legde veel belangstelling aan den dag voor handel en wandel van den jongen kamerbewoner, die onder een valschen naam in het huis intrek had genomen. Zoo kwam de bezoeker der juffrouw er achter, dat haar medebewoner van het huis op geregelde tijdstippen bezoeken aflegde ten kantore eener levensverzekerings maatschappij. Een verder onderzoek bracht uit, dat deze maatschappij geen verzekering had afgesloten ten name van T. Bij de deze week gehouden huiszoeking, waarbij de belangstellende heer zich ontpopte als de brigadier rechercheur Van der Drift, kwam echter een polis voor den dag, waarbij voor een bedrag van 20.000 ten name van Ernst Otto Dufragné, eene lijfrente was verzekerd. Hoewel T. aanvankelijk volhield, dat de op de polis voorkomende naam de zijne was, mocht hem dit niet baten, daar Van der Drift een zoo uitgebreid en over tuigend feitenmateriaal tegen hem had verzameld, dat ontkennen niet hielp. Toen bleek, hoe de valsche naam, op de polis voorkomende, had moeten dienen, om de directie der levensver zekeringsmaatschappij om den tuin te leiden en hoe T. dit heeft kunnen doen. Hij had ter gemeente secretarie te Arnhem, in welke gemeente hij gebo ren is, zijn geboorte-acte laten lichten en daarna cliche's laten maken van het daarop afgedrukte wapen en stem pel. Bij een drukker werd toen een proef besteld van een formulier uittrek sel uit de geboorteregisters van den burgerlijken stand der gemeente Arn hem. T. vulde toen het tormulier in met den datum van geboorte en met den naam Ernst Otto Dufraigné en teekende de op zijn geboorte-acte voor komende handteekeningen na op het valsche stuk. Dit stuk heeft hij over gelegd bij de maatschappij „Kosmos," toen hij zijn aanvrage tot het sluiten van een lijfrente deed. T. heeft zich niet alleen aan ver duistering, maar ook aan valschheid in geschrifte schuldig gemaakt zegt de N. R. Crt. In den nacht van Zaterdag op Zondag werd te Doesburg ingebroken bij dea tuinman S. De vrouw des huizes schrok wakker, waarschuwde in alle stilte haar man, die op zijn beurt zijn getrouwden zoon, die met vacantie te Doesburg was, wakker riep. Met vereende krachten overmanden zij den inbreker en waarschuwden de politie die den ongenooden gast inrekende. Het bleek te zijn zekere W. Manus, die voor een paar jaar uit de Oost te Doesburg was weergekeerd, nadat hij om zijn schandelijk gedrag uit den dienst was weggejaagd. Hij is naar Arnhem vervoerd om ter beschikking van de justitie te worden gesteld. Er was nog niets ontvreemd. Een mislukte luchtvaart. - Men schrijft uit Leeuwarden aan het „Volk" Zondagmiddag zouden de heer Van Pottum en mej. Ruitman te Leeuwar den op het terrein der IJsclub opstij gen. Dit zaakje was op touw gezet door 3 personen te Leeuwarden. Bij massa's stroomde het publiek tegen een toegangsprijs van 25 cent naar het terrein, zoodat tegen 5 uur tusschen de 3 a 4000 menschen aanwezig waren. De ballon lag echter nog zoo plat als een schol tegen den grond en de aan wezigen liepen zich te vervelen op het drassig terrein. Veel buitenlieden die, per spoor, boot tram en flets waren gekomen, werden ongeduldig, totdat tegen 6 uur de mare klonk dat de ballon niet zou opstijgende harde wind was een belemmering voor de vulling. Veel teleurgestelde gezichten, die nog treuriger werden toen aan het bureau door de exploitanten het kwart je entrée niet werd teruggegeven met het kaartje konden de talrijke be zoekers den anderen 'dag (Maandag) de opstijging bijwonen. Dat deze mededeeling gisting bracht, laat zich denken, 's Maandags had ieder zijn werk en vooral de buiten lieden waren slecht te sprekende aanwezigheid van een talrijke politie macht voorkwam erger. Aan ver- wenschingen geen gebrek, maar de kwartjes werden niet teruggegeven. Ook Maandag is de ballon niet opge gaan. Men blijft nu nog hopen. Een lastige bedeelde. Dezer dageni hielden te Broek in Waterland de die kenen zitting, tot het uitdeelen van geld aan personen die dit noodigl achten. Zekere K. was niet tevreden met) hetgeen de heeren hem toedachten en geraakte zóó in woede, dat hij op den heer G. aanvloog en dezen een geduch' ten slag toebracht. De diaken S. ontzette zijn collega, waarna men met vereende krachten den ontevreden man buiten de deur bracht. Woensdagavond tegen kwart over- acht verliet mevr. de wed. Van Straten- Boas hare woning aan de Nieuwe Prin sengracht 86 te Amsterdam, nadat zich wel ervan overtuigd had dat de deur behoorlijk gesloten was. Toenzfi dan ook tegen elf uur haar huis wildej betreden en de deur geopend vond,, kreeg zij onmiddellijk vermoeden dat ongenoode gasten tijdens haar afwezig heid bij haar een bezoek hadden ge bracht. Terstond begaf zij zich naar de achterkamer, waar zij tot hare groote ontsteltenis de linnenkast opengebro-i ken vond en den inhoud op een deer lijke wijze door elkaar gehaald. Een portefeuille, die zij in die linnenkast bewaarde, vond zij van haren inhoud beroofd op den grond voor de kast liggen. Na eenigen tijd mocht het haar ge lukken eenigszins orde op de zaken te stellen en bleek haar, dat de dieven zich hadden meester gemaakt van 2 - zilveren kettingen, verschillende gouden kettingen, ringen en diamanten oorknop jes, verder eenige linnengoederen, als servetten, tafellakens enz. Uit de portefeuille haddeu zij een bankbiljet van 100 en een van 60 gehaald. Dat de heeren vrij langen tijd op ongestoorde wijze aan het werk moeten zijn geweest, blijkt wel daaruit, dat zij een glazen kastje eveneens nietj onaangeroerd hebben gelaten, doch eenige curiositeiten en eenige voor werpen van Delftsch aardewerk hebbenl meegenomen. De bestolene was tegen] inbraak verzekerd. Onder den naam van „Gerritvan der Laan" en voorgevende onderwij zer te zijn in de gemeente Haastrecht, kwam in de vorige week een persoon) verblijf houden te Sluipwijk, gemeente, Reeuwijk. Voorwendende dat hij in zoo'n rustige omgeving goed kon stu- deeren, nam hij bij een der ingezetenen intrek. Na eenige dagen goeden sier te hebben gemaakt, vertrok hij opeen rijwiel, dat hij geleend had van een! Sluipwyker kastelein, zonder te be talen. Later legde hij het ambt van opvoe-i der der jeugd neer en werd kaashan delaar. Bij verschillende boeren kocht hij kaas en gaf afleveringsbriefjes af,l geteekend J. A. den Hertog. De boeren werden inmiddels door den caféhouder, wiens flets hij had meegenomen, ge waarschuwd, doch van den kaaskooper geen spoor meer. Het rijwiel had hij nog trachten te verkoopen aan een landbouwer. Volgens de persoonbeschrijving, wel ke men te Sluipwijk de politie gaf, moet de man heeten Jan Meesters,! geboren te Oudewater en van beroep verver te zijn. Bij proefnemingen aan het nieuws watergemaal der Vier Noorder Koggen) te Medemblik geraakte de 19-jarige J de Best tusschen de machine bekneld Eenig raderwerk moest worden ver wijderd, alvorens hij uit zijne benarde positie kon worden verlost. Hij bleeB vooral inwendig zwaar gekneusd te zijn. Na voorloopig door drie doctoren var het Rijkskrankzinnigengesticht verbom den te zijn, heeft men hem naar hei gasthuis te Hoorn vervoerd. Men vreeil voor zijn leven.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 2