i s. \o. 32. Zaterdag 25 Juli 1908. 24e Ja arg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELEMAN, E. Buitenland. e- FE UIL L ETOiX De tweede Bali-expeditie Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Bslgiï 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITQE VER AXEL. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Qroote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. TURKIJE. Een berichtgever van de Neue Preie Presse vertelt iets van de Jong-Turksche beweging in het wilajet Monastir. Daar, zegt hij, is het middelpunt der beweging. Op sommige plaatsen hebben de Jong- Turken daar het bewind in handen genomen. De overheid is onmachtig, omdat het leger tegen haar is. Een deputatie van officieren heeft aan de consuls te Monastir het verzoek gericht in hun rapporten de goede zaak der Jong-Turken te steunen. De menscheu op het platteland zijn bijna allen voor die zaak gewonnen. Naar alle waar schijnlijkheid zullen de Bulgaarsche benden openlijk met de Jong-Turken gemeene zaak maken, en dan zullen Grieken en Koetso-Wallachen wel vol gen. Het Jong-Turksche comité heeft bekend gemaakt, dat roof en plundering met den dood zal worden gestraft. Te Wodena hebben officieren den bisschop met den dood gedreigd, als niet binnen drie dagen de Grieksche benden uit de buurt waren verdwenen. Het comité begint allerwegen belasting te innen. Volgens berichten uit Adrianopel gist 't daar ook in het leger. I Niazi, de bei van Saloniki, heeft Halil pasja telegrafisch aangespoord, by den sultan ten bate van de grondwet te werken. Niazi gaat naar Epirus om daar de bevolking tot den opstand aan te zetten. PERZIE. De correspondent van de Daily Mail IN ONZE OOST. te Teheran seinde Maandag, dat de ingezetenen van Tabris er in waren geslaagd Rachim chan, den vertegen woordiger van den Sjah, en diens ruiters te verjagen. Rachim chan rustte zich echter tot een nieuwen aanval op de stad. De correspondent van de New-York Herald te Petersburg seinde Maandag, dat volgens de laatste berichten uit Tabris, die stad geheel in handen der opstandelingen was gevallen. Het krijgs volk van Rachim chan vlood met achter lating van geschut, geweren ententen. De priesters, die aan de zijde van den Sjah waren gebleven, vloden mee. Via Petersburg kómt d.d. 21 Juli bericht van nieuwe gevechten in Ta bris. Wat de uitslag is geweest wordt niet gemeld doch er moeten een 200 dooden en gewonden zijn gevallen. AMERIKA. Het Departement van Landbouw te Washington heeft een verslag het licht doen zien, waarin het een en ander wordt meegedeeld over de huidige vleeschschaarschte in de Vereenigde Staten, in verband met do verscherpte voorschriften op de inspectie van vleesch en vleeschwaren in de groote fabrieken te Chicago. Het strenge toezicht der vleesch-in- specteurs heeft vooral belemmerend gewerkt op de worstfabricage. Slechts de eerste-rangs hotels en zeer gefortu neerde lieden kunnen zich in de Ooste lijke Staten nog de weelde van worst eten veroorloven. Zelfs geen' brood kruimels mogen er in de worst worden 24 April—17 Mei 1908. Maandagmorgen 27 April zouden we lauden, maar om den vijand in het ou- lekere te laten, op welk punt dit plaats zou hebben, waren de »Vau den Bosch" en de oorlogsschepen des nachts weer .zen !een uur noordwaarts gevaren. Voor de dag aanbrak stonden we reeds in volle velduitrusting gereed en kwamen de ten matrozen van de marine aangeroeid om pus naar de kust te brengen. Ongeveer half zes begon de ontscheping; vlug zen paalden we in de sloepen af en ua zoo picht mogelijk den vasten wal genaderd LUS'jte zijn, sprongen we er uit en waadden ijnel door de branding naar den oever, Padelijk vaardig om een vijand, die het feilden zou willen beletten, warm te butvangen. Behalve een nat pak liep blies zonder stoornis af en rukten we feeldra tegen kampong Koesambé op, die voor de kust lag, maar waarvan fee nog niet veel bijzonders bespeurden, daar die ook geheel omringd was door 'eertLUr6Q en elke £roePje van dicht bij eer«jfycaar staande woningen nog weer om- keven wa3 door een flinken muur. Nu zijn deze wel niet altijd zeer stevig ge bouwd, maar tot omverhalen hebben we geen tyd en de poort laat maar één man gelijk binnen. Overklimmen is nu het eenige middel, hoe moeilijk de doornige planten, waarmee ze begroeid zijn, en onze tamelijk zware wapening en uit rusting ons dat soms ook maken. Dus maar klauteren en springen, de huizen in, de stallen doorzocht en naar een ander complex, tot we na ruim twee uur, hijgend naar adem en onkenbaar door vuil en stof, de achterzijde van de groote kampong bereiken en voor de uitgestrekte sawa's staan. Slechts enkele vrouwen en kinderen waren in hunne woning geblevende mannen waren reeds van te voren geprest, den Radja in zijn poeri bij te staan. Na overtuigd te zijn, dat we geen directe aanval te vreezen hadden, begon nu een groot gedeelte aan het maken van een bi vac. Bamboe voor palen werd gehakt, 3 a 4 M. lange pisang bladeren afgesneden, rottan, om te binden, opgezocht, en uit deze enkele bestand- deelen ons verblijf voor dien nacht opge bouwd. Vooral de Javaansche soldaten bezitten daarin een merkwaardige handig heid. Om het bi vac werden touwe^ gespannen en op kleine afstauden daar buiten lantaarns aan boomen opgehangen. Des middags om vier uur was onze taak afgeloopen en begonnen we met grooten eetlust aan een blikje geconserveerde gedaan. Daar er vlee»chschaar»chte, en dus groote vraag naar versch vleesch bestaat, blijft er voor de worstfabri kanten en vleeschinmakera zoo weinig over, dat aan de vraag naar worst en blikjes-vleesch niet kan worden vol daan. Daarom hebben de eigenaars van groote blikjesfabrieken te Chicago o. w. in de eerste plaats de firma Libby, M'Neill Libby, hun toevlucht moeten nemen tot het aanseinen van de filialen in het buitenland, welke haar voorraden blikjes weer naar de V. St. moeten terugsturen. Maandag zijn te New York twee moordenaars ter dood gebracht. Dat ging daar natuurlijk in den electrischen stoel. Een van de twee, een Italiaan, heeft den tijd gehad de doodstraf in al de majesteit, die haar voorstanders haar toeschrijven, te ondervinden. Toen de stroom aangezet werd, vloog het haar van den man in brand, maar de dood trad niet in. Ten tweeden male werd de stroom aangezet, 'en nog leefde hij. Na 7VS minuut was het eindelijk gedaan. De regeering van Guatemala heeft bij het departement van Staat (buiten- landsche zaken) te Washington mede- deeling laten doen, dat Nicaragua en Honduras op het punt staan, met el kander in oorlog te geraken. De aan leiding moet worden gezocht in de hulp, die Nicaragua heeft verleend aan de revolutionairen in Honduras, zulks ouder schending van de bestaande verdragen. In Midden-Amerika bestaat algemeene verontwaardiging over de houding van Nicaragua. aardappelen met groente, booneu of soep, dat, even boven een vuurtje warm ge maakt, dadelijk voor het gebruik gereed was. Ieder droeg voor twee dagen mond voorraad in zulke blikjes met zich mee. Tot acht uur hadden we nu rustonze afdeeling moest dan de wacht aflossen. Intusschen was door een spion de tijding gebracht, dat er door een paar duizend man gedurende den nacht hoogst waarschijnlijk een aanval op het bivac zou beproefd worden. Toen de avoud viel werden dus de posten verdubbeld en de lantaarns aangestoken, opdat nie mand ons ongezien op zeer korten afstand zou naderen. Ook van de oorlogsschepen werd het zoeklicht op dat gedeelte van het eiland geworpen. Ongeveer een uur, nadat we de wacht betrokken hadden, knalde van één onzer posten een schotdeze had waarschijnlijk een vijand gezien. In minder dan geen tijd stond elke afdeeling op de haar aangewezen plaats eu was het totaal onmogelijk door onze gelederen heen te dringen. Ongeveer tien minuten, die ons wel een uur toeschenen, stonden we in ademlooze spanning te wachten. Er gebeurde evenwel niets en ieder ging weer rusten, voor zoover men dat ten minste kou in volle uitrusting en geladen geweer in den arm. Wij bezetten weer de posten eu nu bleef tot middernacht alles rustig, hoewel het slaan op de tongtongs ons bewees, dat in de verte EERSTE KAMER. In de Dinsdag gehouden zitting is aangenomen de suppletoire landbouw begroting voor reorganisatie van de arbeidsinspectie door de aanstelling van een hoofd dier inspectie. Bij de discussie verdedigde Minister Talma tegenover dhr. Regout splitsing van arbeidersbescherming eu arbeiders verzekering en tegenover dhr. Stork de aanstelling van een hoefd der arbeid- inspectie, die zal worden chef van den dienst der arbeidersbescherming. De heer Stork betreurde het dat de Minister niet een der inspecteurs voor die betrekking heeft gekozen. Voorts zijn toegestaan rentelooze voorschotten voor spoorwegen, waar onder de lijn Hontenisse-Belgischegrens. Verder is aangenomen het onteige- ningsontwerp voor den bouw van derde schutsluizen voor het kanaal door Zuid- Beveland te Hansweert en Wemeldinge. Onder meer werden nog goedgekeurd de pensioenswetten 1902 voor de zee- en landmapht, de wijziging der beroeps- wet en het postcontract met de stoom vaartmaatschappijen Nederland en de Rotterdamtche Lloyd. Daarna is het debat aangevangen over de definitieve oorlogsbegrooting 1908. De heer Staal onderschreef het betoog van den heer Patijn ten aanzien van te vervullen diensten der 2200 man ter aanvulling van het blijvend gedeelte. Spreker ontkende voorts tegenover den Minister dat de bedoeling van de nog niet alles veilig was. Wij werden toen afgelost en beproefden nu ook een uurtje te slapen. We hadden echter buiten den waard gerekend want nauwe lijks lagen we neer of een schot joeg ons weer werktuigelijk in het gelid. Maar evenmin als de eerste maal kwam de vijand flink te voorschijn en tot 's morgens vijf uur bleef zich datzelfde spelletje nu herhalen. Of de vijand geen kans zag onbemerkt tusschen de posten door te sluipen en daardoor steeds terug trok, of dat het hem slechts te doen was ons den geheelen nacht te verontrusten, dat kwamen we niet te weten, maar in het laatste geval hadden ze hun doel volkomen bereikt. Voor ons had het evenwel dit voordeel aangebracht, dat ook jonge soldaten met het denkbeeld van een plotselingen tegenstand ver trouwd raakteD en begonnen te ver langen naar een werkelijke ontmoeting. Toen 28 April aanbrak, waren we dus wel in het geheel niet uitgerust, maar de vermoeidheid scheen verdwenen, toen bekend werd gemaakt, dat »het er van daag op los ging" en de poeri, kost wat kost, dien middag in onze handen moest zijn. We nuttigden vlug een blikje soep, keken nauwgezet even de geweren na en waren weer marschvaardig. De officieren legden ons in het kort het plan vau aanval uit; de le Compagnie zou aan de 'rechterzijde van de poeri eeu schijnaanval doen, de 2e eu 3e (uit

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1