LSLiiu K Zaterdag 18 Juli 1908. 24e Jaai*£. R, Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. ï>IIXFHVV Buitenland. FEUILLETON Binnenland. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent, Voor Bslgië 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrydagnamiddag TWEE uren. FRANKRIJK. Dinsdag was het 14 Juli in Frankrijk. De-Fransche bladen zijn niet. uitge komen. Uit andere bladen verneemt men, dat de groote parade 's morgens om acht uur uitstekend is geslaagd. Op de traditioneele wijze heeft de betooging plaats gehad voor het beeld yan Straatsburg op de place de la Concorde. ENGELAND. Eerstdaags zal een kiesrechtvrouw te Londen buiten bereik der politie een krachtige propaganda voor het vrouwenkiesrecht beginnen. In een luchtballon opgestegen, zal zij in milden overvloed blaadjes over de stad uit- itrooien. Jack Joel, Zuid-Afrikaan«ch miliionair kan te Londen niet gerust leven. Sievier, redacteur van de „Winning Post", een schend- en spotblad, maakte hem voortdurend hét leven zuur, tracht te. hem geld af tg persen, schold hem j in zijn blad voor leelijke dingen uit en dreigde met nog erger. Dat zou alles I niet zoo erg wezen, als Joel niet werke lijk voor zijn nieuwe vrienden iets uit j zijn leven wilde verborgen houden. Hij heeft n.l. een goede twintig jaar geleden te Kimberley terecht gestaan op beschuldiging van het koopen en verhandelen van gestolen diamanten, een misdrijf waarop in Zuid-Afrika zware straf staat. Joel maakte zich tijdens het geding uit de voeten. In een politieblad van 18,84 staat zijn portret met verzoek om aanhouding. Hij heette toentertijd Isaac Joel, en j zoo heette hij ook werkelijk. Sedert dien schrijft hij zich J. B. Joel, en heet hij. in de wandeling Jack. B. is, meent men, Barnato, in wiens zaak Jack met den anderen Joel indertijd is getreden. Jack had in Kimberley en dit bracht REISSCHETSEN. ïte Tóen ik. gisteren met aas voor de en kinderen terug kwam, was een vaa de lingi jöngens zoo hongerig en ongeduldig, dat hij het evenwicht verloor en uit het nést viel. Moorkopje was huiten zich zelve en- rustte biet voor zij den dikken jongen met haar snavel weer in het nest had geholpen. De musschen, die van het I dak het tooneel aanschouwden, beschimp ten haar, maar de duiveD prezen de zorgvuldige moeder. •Hl De vroolijke oogsttijd is daar en sik kels en zeisen klinken. In ons nestje lg wordt het wat ruimer. Moorkopje gaat I nu en dan met de kinderen er op uit. Zij draagt er veel zorg voor. Mijn lie- I veling, het kleine Zijstaartje lijkt, precies j[j( °P mij. Op de borst is hij net als ik hem voor den rechter -- een diamant; dien hij zelf geen 100 pd. st. waard achtte, misschien wel veel minder, voor 300 pd. st. aan een ander verkocht. En dien verkoop had hij niet in zijn boeken aangeteekend, terwijl hij het anders met alle verkoopen deed. Dat was bedenkelijk. Hoe Joel, toen hij later weer opdook en een gróót man in de geldwereld werd, uit de handen der justitie is gebleven, weet men niet. Maar Sievier heeft er voor gezorgd, dat de zaak bekend werd. De man zal er zelf misschien wel voor moeten zuchten, want op aanklacht van Joel is Sievier gevangen genomen en het politiehof heeft hem naar den straf rechter verwezen. Maar de behandeling van de zaak, nu Teeds voor den politie rechter, is voor Joel zeer onaangenaam, vooral nu de Engelsche bladen alles tot in kleine bizonderheden vermelden. Joel schijnt menschen, die Sievier op hem afgezonden heeft, al meermalen met kleine sommen geld te hebben gestopt, Sievier verlangde echter, naar ft heet, duizenden ponden sterling. Dinsdag is er bij de Engelsche vloot- oefeningen een ernstig ongeluk gebeurd aan boord van de onderzeesche boot A 8, Hie met 6 andere onderzeesche booten door eeh tprpedeboot van Port land naar Dover werd geleid. De "zee was woelig en de onderzeesche booten voeren onder water. Bij Folkestone kwa*n; de A ~8 plotseling boven. Zes ,vari de. elf opvarenden waren bewuste loos geraakt, doordat een defecte ma chine een: groote hoeveelheid gas had uitgelaten. De torpedoboot nam de zes mannen aan boord en zette ze te-Dover aan wal. Bij het afzenden van het bericht had men nog maar dfie man kunnen bijbrengen. BELGIË. De Kamervergadering van Dinsdag is gewijd geweest aan de huldiging van geteekend en ik geloof dat hij ook vrij wel mijn karakter heeft. De jonge heer is nog niet terug, men zegt dat hij op reis is naar verre landen. Maar de rozen op Maria's gelaaj worden gedurig bleéker. Reeds waait de wind over de steppe- den en alle vogels hebben opgehouden met zingen. De natuur begint haar oud lied der vergankelijkheid. Hier en daar in de kersen-en appelboomen vertoont zich reeds een geèr blad. Guzejiinderen komen bijna den gansche dag niet te huis en genieten den warmen zonneschijn. Zij hebben het meeste genoegen als zij om den ouden kerktoren henen vliegen. Maar dat moet ik zeggen Zijstaartje vliegt veel bevalliger dan zijü oudere broeder Hans Taps, die uit het nest is gevallen. Moorkopje kan het maar niet velen, dat Hans Taps wordt genoemd. Gisteren kwam hier reeds een zwaluw van het strand van de Noordzee, en zeide ons dat de lucht in Zweden al zeer koud begon te wordeD, Wij zullen de Mérode-Westerloo, den pas ontslapen voorzitter van den Senaat, Voorzitter Cooreman herdacht den overledene-* en stelde voor, de vergadering op te heffen als teeken van' rouw, Minister Schol- laert voerde het woord uit naam van de regeering. Janson prees als woord voerder van de liberale partij, den over leden senaatsvoorzitter om zijn ernstig plichtsgevoel en zijn hoffelijkheid. Van- ei ervelde roemde de Mérode Westerloo uit naam der socialisten, als een kloek minister en een strikt onpartijdig senaatsvoorzitter. RUSLAND. Uit Sosnowice (Polen) wordt gemeld, dat daar een samenzwering tegen het leven van den Tsaar ia ontdekt. Het was een breed opgezet en wijdvertakt komplot, welks hoofdzetel Sosnowice was. Er zijn meer dan 100 personen in hechtenis genomen. Het station is door kozakken en gendarmen bezet. TURKIJE. Het is er de Porte, zooals dat gewoon lijk gaat, blijkbaar om te doen de gis ting in het leger zooveel mogelijk ver borgen te houden en er toch vooral zoo weinig mogelijk van te laten uit lekken. Dat neemt echter niet weg, dat de geest van verzet, zooals uit particuliere berichten van verschillen de zijden gebleken, is, hier en daar tot een bedenkelijke hoogte gestegen is. Teëkenend in dit opzicht is wel, dat er te Könstantiüopel een telegram is aangekómen namens negentig officieren "uit Monastir, waarin kort en bondig wördt gevraagd, hoe lang de tegen woordige treurige toestand nog moet voortduren. De officieren stellen hun toekomstige gedragslijn van het ant woord op dit telegram afhankelijk. In een bericht uit Saloniki leest men, dat Hadi pasja, divisie-generaal in Us- küb, met 2 officieren naar de opstan delingen is overgeloopen. dus wel niet lang meer blijven. Reeds valt menig verdord blad ter aarde, als de eerste grijze lokken van de gestorven lénte. Toen Maria gisteren in haar prieel zat, dat oük al geel begint te worden, bracht de postbode, zoo als altijd op Woensdag, de courant. Zonder eenig kwaad vermoeden doorliep het bleeke meisje met hare droeve öögen het papier. Plotseling staarden die oogen met eene akelige uitdrukking op eenige regels in de. courant en het arme kind zakte in een als eene geknakte lelie.- Gelukki dat de oude meid er bij was, die de bewustelooze naar bed bracht. Heden kwam er een doctor uit de stad. Maria ligt altijd zonder eenig teeken van leven. De doodstijding die zij gelezen had, was de verloving van den jongen heer van het slot met eene rijke gravin. Dat oude stuk wordt toch overal gespeeld, in 't Noorden en in 't Zuiden. De herfstwind waait door de linden ei\ eene lichte rijp lag van morgen over het veld, zoodat de zon bij haar opgaan zich spiegelde in tal van diamanten. Ik Rijksmiddelen. De opbrengst der Rijksmiddelen over de eerste zes maanden van dit jaar bedroeg 75.894.853 tegen 76.799.028 over de eerste zes maanden van 1907. De maand Juni heelt echter einde lijk, vergeleken met de cijfers van het overeenkomstig tijdvak van het vorig jaar, een batig saldo opgeleverd. Het is niet te veelnog geen dertigduizend gulden, maar hopelijk is dit de eerste stap op den weg naar blijvende ver hoogde totalen. Echter is de tegen slag in de vorige maanden van dien aard geweest, dat het verlies, in de eerste zes maanden van dit jaar gele den, tegenover de opbrengst in het eerste halfjaar van 1907 nog op lange na niet is ingehaald. Een vergelijking van die totalen lévert dan voor 1908 nog een nadeelig slot op van niet min der dan bijna 1 millioen. Gaan wij de verschillende onderdee- len van den staat der Rijksmiddelen na, dan trett het, dat tot het betrekke lijk gunstig resultaat voornamelijk heb ben bijgedragen de directe belastingen met een van meer dan 3 ton, dank zij vooral een vermeerderde opbrengst van de vermogensbelasting. Aardig is het, te zien dat vrijwel- gelijken tred hiermee houdt de verhoogde opbrengst van het recht van successiede oplos sing ligt voor de hand. Het gunstig resultaat is in dezen tak dus niet ver kregen door vastere, ihneriijke stabili teit, maar wel door toevallige baten van erfenissen. Dit wordt onderstreept door de bijzonderheid, dat de belas ting op alle bedrijfs- en andere inkom sten dan ook nog leelijk ten achter is gebleven. Van een herstel van den financiee- len krach is dus voorloopig nog niet te spreken. 'heb heden besloten binnenkort op reis te gaan. Het joüge volkje begrijpt niet waarom, het koestert zich in de middag zon en weet van geen winter. Maria ligt nog altijd te bed in eene hevige koorts. Alle dagen komt de doctor uit de stad. Gisterenavond is Maria begraven. De avond was schoon, plechtig en stil. De' jonde man stond aan het graf van zijn eenig kind, maar er kwam geen traan in zijne oogen. Hij hoopt zeker haar spoedig te volgen. Over acht dagen wordt de bruiloft gevierd op het slot. Wat glanst het schoon in de avondzon. Als men op Maria's graf staat kan men het juist zien. En nu, voortvoortvoorthet wordt akelig hier, het is zoo koud en zoo treu rig. O Maria Maria geknakte lente bloem Naar 't Zuiden, naar 't Zuiden, zoo ver onze vieugelea ons dragen kunnen Maar helaas overal dat oude stuk, in 't Noorden eu in t Zuiden EINDE.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1