2-ie Jaarg, 27. W oensdag 8 f*J08. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. IHKMAI W, Buitenland. FEUILLETON. amisciii; COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHLAND. I De koning en de koningin van War- temberg hebben Vrijdag een tocht in Zeppelin'3 luchtschip gedaan. De luchtbol had Vrijdagmiddag om hall vier de hal verlaten. In twee minuten tijds was hij opgestegen en itevende zuidwaarts, daarna daalde hij om 4 uur boven het meer. Daar j werden een aantal reizigers aan boord van een boot gebracht, en in hun plaats stapten de koning, de koningin, een adjudant en een kamerheer in. De luchtbol steeg op en vloog in de richting van Friedrichshafen. Hij bewoog zich dicht langs den kerktoren naar het koninklijke paleis. De talrijke menigte barstte in luide hoera's los. Men wuifde met zakdoeken naar het konink lijke paar. Om twintig minuten voor zessen daalde de luchtbol op 100 M. van de ballonhal boven het meer. Met hun jacht voeren de koning en de koningin naar het paleis terug. De luchtbol bleef nog tot 's avonds manoeuvreeren. FRANKRIJK. I De kamer begon Vrijdagmiddag met de beraadslagingen over de al of niet afschaffing van de doodstraf. De ver gadering begon eerst laat, daar er morgenzitting geweest was. De hitte was verder oorzaak dat er een gedrukte stemming heerschte en tal van leden afwezig waren. Nog voor zessen ver daagde men het debat tot Woensdag 5) REISSCHETSEN. X. Rijnval bij Schaffhauzen. Dat was een koud partijtje over de klpen menigeen is verstijfd in de af ponden neergevallen, de voorzichtiger) flogen zoo laag mogelijk langs den voet Ier bergenmaar de vermetelen, die let zelfs waagden over het i;s van den ïungfrau henen te vliegen, hebben pieerendeels met hun leven voor hunnen Overmoed geboet. Zwitserland is half tuin, half ijs woestijn. Niets gaat er boven de stille lemelsblauwe meeren. In de dalen van Pnterwalden bloeiden de appelboomen Sn zwermden de bijen over de roode en witte bloemen, terwijl in het hooge ge bergte de donder der sneeuwvallen werd behoord. Als de Alpenhoorn en de jloosterklok reeds lang den avond ver kondigd en dal en meer in stille nacht jerzonken zijn, dan schitteren nog de (s-pyramiden in hemelsche pracht. Hoe geheel anders klinkt het ruischen Jan den Rijnval, dan dat van de water- tallen van den NijlOveral vertoont lich hier een lachend leven, eene vroo- aanstaande. Een kleine doch scherpe woordenwisseling tusschen Barrès en Joseph Reinach bracht een oogenblik opschudding. Het belangrijkste punt uit de beraadslaging van Vrijdag was, dat de minister van justitie, naar aanlei ding van een zeer juiste opmerking van den heer Reinach over de onbe hoorlijke wijze waarop in de parketten en in de kabinetten van de rechters van instructie aan de journalisten alle mogelijke inlichtingen verstrekt worden, verklaarde dat hij strenge orders ge geven en de noodige maatregelen ge nomen had om de vrijwel schandalige samenwerking van zekere kabinetten van instructie met de pers te doen op houden. ENGELAND. Tot Maandag lag een gedeelte van de gemobiliseerde Engelsche vloot op de reede van Duins. De burgemeester van Dael heeft aan admiraal Bridgcman een brief gericht, om „hem en zyne indrukwekkende vloot op de historische reede" te ver welkomen en goede reis te wenschen. Een menigte nieuwsgierigen kwamen naar het prachtige schouwspel kijken. De waarde van de schepen, die ter reede van Duins lagen, wordt op ruim 600 millioen gulden geschat. Het Engelsche wetsontwerp op de ouderdomspensioenen is deze week uit den afwerkings-molen van de commit tee-vergaderingen gekomen. Vijf zit tingen in comité heeft het Lagerhuis gewijd aan het wijzigen, vijlen en af werken van de onderdeelen of artikels. lijke lente en de vensters der woringen staan vriendelijk open. De lucht mijner kindsche dagen waait om mij henen Naar huis Naar huis De lindenlaan langs den Rijnoever prijkt in jeugdig, helder groen en onder eenen Duitschen lindenboom werd ik geboren. Eer ik gisteren naar Duitschland's velden vloog, rustte ik lang op een kruis, dat op eene rots stond opgericht. Van daar kou men ver zien naar het lachen de Rijndal en ver naar de ijsbergen van Zwitserland. Het kruis stond daar tot aandenken aan eene jeugdige vrouw, die zich vele jaren geleden, in den afgrond had neder- gestort, omdat zij met eenen man, dien zij niet beminde, in den echt werd ver bonden, terwijl zij haren schat in haar harte omdroeg. Dat oude stuk wordt toch overal gespeeld, in 't Noorden en in 't Zui den XI. {De Manster le Straatsburg.) Onder het gezang der leeuwerikken zijn wij den Rijn langs gevlogen. De Fransch.e leeuwerikken zingen even als de Duitsche, onder hen is geen ouder scheid, als tusschen de menschen. Men zegt, dat het bij dezen ook eenmaal zoo geweest is. Op den hoogeü Munster te Straatsburg wappert de driekleurige vlag. Het zijn De voornaamste wijzigingen, die er in zijn aangebracht, komen op het volgende neer: Invoering van een glij-schaal ten einde te voorkomen dat precies met een inkomen van 10 shilling ook alle pensioen is buitengesloten aanwijzing van een vasten datum (31 December 1910), waarna de dis- qualificatie van hen die sedert 1 Janu ari 1908 onderstand volgens de armen wet hebben gehad, zal ophouden het vervallen van de vermindering van pensioen voor oude paren die samen of in hetzelfde huis wonen en eindelijk een wijziging van een „wangedrag" clausule, zoodat nu in 't licht is gesteld dat de bedoeling is een industrial en geen moral vereischte te stellen. Dit laatste punt vooral is van be- teekenis. Volgens deze nieuwe clau sule kan aan iemand, niet wegens wangedrag, d. w. z. luiheid o.m te wer ken, het pensioen ontzegd worden, wanneer hij vóór zijn 60ste jaar ge durende tien jaar achtereen heeft bij gedragen als lid van een vakvereeni- ging, ziekenfonds, vriendschappelijke vereeniging enz. RUSLAND. Honderd en drie Doema-leden (de geheele linkerzijde en verscheidene Octobristen) hebben een wetsontwerp ingediend tot afschaffing van de dood straf. In den omtrek van Tiflis is Vrijdag ochtend een door vier agenten begeleide postwagen door roovers overvallen. De dezelfde kleuren, die eens op de pyra- tniden waaiden, en die zegevierend zijn doorgedrongen tot in het Dnitsche rijk. Twee Duitsche jongelingen stonden lan gen tijd op de tinnen van den Munster in gepeins verzonken, om de golven ga de te slaan, die de driekleur golven deed. Heilig symbool der vrijheid sprak de een, »twee malen heelt de tyrauny u van de tinnen afgerukt, maar geene macht zal in staat zijn, om het voor de derde maal te doen L »Het symbool van den nieuwen tijd,* zei de ander, waait op Duitschen grond of op muur werk, dat Duitsche mannen bouwden, maar een vreemde koning gebiedt er over!c XII. Stoomboot Koningin Victoria op den Rijn. Heden zat ik eenen tijd lang op den wimpel van de >Koningin Victoria* en liet my een eind den Rijn afvaren, Maar het ging te langzaam en die afschuwe lijke damp! Ik vloog maar weer op en na twee minuten was de boot een heel eind achter mij. Op het dek van het vaartuig heerschte gulle vroolijkheid, de passagiers zongen en voeren juichende in den liefelijkeu morgenstond. Op den linker oever exerceerde een Fransch bataillon en de muziek speelde de Mar seillaise. Toeu dit eeu paar Badausehe bandieten wierpen drie bommen. Een postbeambte werd gedood, terwyl een andere beambte en de koetsier zwaar gewond werden. Een bedrag van 20,000 roebel viel den roovers in han den. De agenten slaagden er in een roover in hechtenis te nemen. PERZIE. Uit ontvangen telegrammen blijkt, dat Vrijdag te Tabris weer fel gevochten is. Over de onmiddellijke aanleiding tot het weer uitbreken van de onlusten in genoemde plaats hebben enkele buitenlandsche bladen nog nadere bij zonderheden, die hier volgen. Nadat Donderdag de inwoners van de Hiabansche wijk te Tabris waar het verzet tegen de regeeringsgezinden het langst was volgehouden - de witte vlag hadden geheschen, om van hun bereidwilligheid om zich over te geven te doen blijken, werd door een troep bereden manschappen waarbij een reactionaire menigte zich had aange sloten een groote bazaar van een paar honderd winkels vernield en geplu nderd. Onmiddellijk gaven revolutionairen door hoornsignalen aan de bevolking het sein, zich te verzamelen om zich te kunnen verdedigen. Zij haalden de witte vlag neer, en heschen een roode daarvoor in de plaats. Ook werden op tal van punten in de stad barricades opgeworpen. Maar bepaald gevochten werd er dien dag niet. Den volgenden morgen vroeg deden de bereden manschappen van den Sjah op last van de regeering pogingen om de handelaars over te halen hun winkels tolbeambten aan den rechter oever hoor den, begonnen zij het lied »Sie sollen ihn nicht habeu !t maar zij kwamen er niet ver mee, omdat zij het over de wijs niet eens konden worden. XIII. {Ruïne bij fff.) Het Rijndal is als in gloed gezet door de avondzon. Bosschen en burchten prijken in verblindenden glans. Ginds staat de rots van Lorelei en haar hoofd steekt stouter naar boven dan dat der andere rotsen. Schoon vallen de avond schaduwen op den zacht voortglijdendeu stroom. Daar nadert eene boot met zan gers, zingende gaan zij voorbij. Ik zit op een' ouden lindeboom, waar ik van nacht denk te blijven. Uit de boot klinkt het lied: »Was ist des Deutschen Vaterland.* Daar naderen zij de rots van Lorelei, wier top geheel verguld is. De boot gaat stil liggen en eene won derbare stem doet zich hooren. Zij be hoort aan eenen der zangers in de boot. Duidelijk klinkt zijn gezang in de stilte van den avond Ik weet nietwat zou zij toch wezen De reden van myn smart Een rpreukje van vroeger dagen Dat ligt mij hoog op 't hart. De lucht is koel en het schemert En rustig stroomt de Rijn De top van de bergen fonkelt In deu avondzouueschiju.

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1