25. 24e Woensdag I 11K>8. laar Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. IN, F. DIELElfAX, Is IN Buitenland. FEUILLETON. 8) Landbouw. rg. sten i in •aat. I blad verschijnt eiken Dinsdag- en Yrydagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Oentfranco per post 60 Cent. Voor Bslgië 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent;, voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrjjdagnamiddag TWEE uren. Ls. .0.801 Heerj raat,i FRANKRIJK. Wie ontevreden is over den dienst van de telefoon kan op verschillende manieren zijn belang trachten te dienen. De Parijsche graaf Drouet d'Aubigny heeft een dezer dagen duidelijk in daden aangetoond, hoe men niet moet handelen om zich genoegdoening te verschaffen. De graaf belde het hoofdkantoor op, om aansluiting met een nummer te vragen. Hij moest heel lang wachten voor hij gehoor kreeg. Toen hy eindelijk on ten laatste beet had aan 't andere eind van den draad, voegde hij den telefoonbeambte toe, dat hij van plan was, een klacht in te dienen bij de administratie over de behandeling. .Daar lach ik om", was het opgewekt antwoord. Drouet d'Aubigny lachte er niet om en ging naar het centrale telefoon kantoor. Hy vroeg aan den bode of die hem het bureau voor de klachten wilde wijzen. De bode verwees den klager naar een bepaalde deur een verdieping hooger. Zoo kwam hij binnen op het aansluitingskautoor, waar een twintigtal beambten aan het werk zaten. De heer Drouet vroeg den chef te spreken. Wat wenscht u den chef mee te deelen, vroeg de aangesproken beambte. Ik ben gekomen om hem aan de ooren te trekken, antwoordde de graaf. Een vinnig gekijf, dat niet lang duurde en daarop werd de bezoeker bij de armen gepakt door een paar menschen REISSCHETSEN. V. (Alexandria) Toen wij gisteren uren lang, over de geurige klavervelden henenvlogen, glans den ons in de verte de daken van Alex- andrië te gemoet en daarachter de Mid- dellandsche zee, blauw, stil en grenzen- loos, met slechts enkele witte zeilen be dekt. Hoe heerlijk is dat gezichtToch aanschouwen wij het nooit zonder eenige vrees, want velen onzer vonden daal den dood. De voorzichtigen onder ons, die over de bergen van Kandia en van daar op het liefelijke Hellas vliegen, komen er gewoonlijk behouden over, maar de waaghalzen, die van Alexandrië onmiddellijk den tocht naar de Italiaan- sche kusten aanvaardden, en hun getal is groot, .komen er nooit af zonder groot verlies. Ontmoeten zij geene schepen, op wier masten zij kunnen uitrusten of verheit zich een storm, dan aanschouwen velen hunner nooit de gouden kusten van Italië. Dagen achtereen vliegen wij ook langs de kusten op en neer, eer wij de zeereis ondernemen, maar eindelijk wordt het verlangen naar de groene eu van het personeel en de deur uitgezet, spartelende. De heer Drouet is op het politiebureau gaan klagen over de onheusche beje gening. ENGELAND. Het Lagerhuis heeft Vrijdag in derde lezing een wetsvoorstel aangenomen, dat de wet afschaft, die het verbouwen van tabak in Schotland verbiedt. Het parlementslid Morton liet ver scheidene sigaren van Schotsche tabak zien, die, volgens zijne bewering, even goed waren als sigaren van elders verbouwde tabak. Majoor Anstruther-Gray sprak ten gunste van het wetsvoorstel, omdat de bevolking een zwaren slag had gekregen nu er geen potasch meer werd bereid uit de asch van zeewier, sedert potasch langs scheikundigen weg wordt bereid. Stanley Wilsou bracht in herinnering, dat verleden jaar een dergelijke wet voor Ierland was aangenomen en hoopte, dat Engeland nu ook komende jaar aan de beurt zou komen. Hobhouse verklaarde namens de re geering ironisch, dat de Schotsche leden, die het wetsvoorstel aanprezen, de Schotsche tabak niet zeiven wenschten te rooken, maar moeite deden, om er hua vrienden van te voorzien. Het zou jammer zijn, om de verwezenlijking van zulke welwillende bedoelingen te verhinderen. De regeering had daarom vrede met het wetsvoorstel. RUSLAND. Een zeer kort telegram van het officieuze Petersburgsche telegraaf- vriende.lijke dalen van Duitschland zoo levendig in ons binnenste dat wij den tocht wagen. Zoo vruchtbaar als de Delta, is zeker geen land ter wereld. In het Westen is niets, dat er mee kan vergeleken worden. De klaver groeit er zoo hoog, dat een paard er in weiden kan, zonder dat men iets van het dier bespeurt. Alexandrië zelf' schijnt naar de smalle landtong gevlucht te ziju, waar de woes tijn van de eene en de zee van de an dere zijde haar bedreigt, terwijl zij door hooge muren zich tegen beiden beveiligt. Overal ziet men witte gebouwen, nu in Frankischen, dan in Moorschen stijl, hier en daar eene zuil van graniet, een stand beeld van Isis, eene hiëroglyfen tafel, eenen palm- of dadelboom. Als ge u dat alles voorstelt met hooge muren en plempe torens omgeven, dan hebt ge u een beeld van Alexandrië gevormd, ik heb nog in geene enkele stad een zoo gemengd gewoel aanschouwd, ais iu de straten van Alexandrië. Hier ontmoet met den Neger, nu sterk en groot, dan zwak en klein, maar bijna altijd arme lijk in lompen gekleed; den donker bruinen Arabier, leelijk en verschrom peld als eene wandelende mummie. Of ineu ziet deu Bedouin, met zijne zwarte fonkelende oogen, edele vormen en sta tige schreden, het opgeheven hoofd schil derachtig omwoeld met eenen witten doek, terwijl hij al het zijue bij zich agentschap maakt melding van ge beurtenissen in de gevangenis te Tiflis, welker omvang, zooals uit het gewonden- cijfer blijkt, vrij groot moet geweest zijn. Een schildwacht, zoo meldt het lakonieke bericht, vuurde op eeu onge- hoorzamen gevangene, die gewond werd. Er ontstonden daarop onge regeldheden onder de politieke gevan genen, bij welker onderdrukking onge veer 30 personen gewond werden. Dertig gewonden Er is dus een heel drama afgespeeld, dat ons hier in een paar regels gemeld wordt. Het gebeurt wel meer, dat er bij ernstige voor vallen strenge censuur wordt geoefend eu het Petersburgsche agentschap alleen wordt gemachtigd het gebeurde wereld kundig te maken. Dat geschiedt dan iu uiterst beknopten vorm, om zoo weinig mogelijk opzien te baren. Het lijdt echter geen twyfel of er wordt heel wat verzwegen, waarvan men het publiek liever onkundig laat. PERZIE. De Berlijnsche Lokal Anzeiger ver neemt d.d. Vrijdag dat de aangekon digde beschieting van de woningen van enkele vijanden van den Sjah is uitge bleven, wijl de gezanten hadden ge protesteerd. Ouder de vluchtelingen in het Engel- sche gezantschapsgebouw zijn ook het parlementslid Mirza Moestafifer van Ispahan, en de vertegenwoordiger van Tabris, Tagisade. Deze laatste is een door den Sjah gevreesd en gehaat man hij was een der beste en bekwaamste redenaars in het Parlement. De vorst draagt en overal te huis is, of den Turk iu zijne veelkleurige kleedij, hier echter uiet zoo rijk en schitterend, als wanneer men hem in Europa ontmoet, maar toch als daar krachtvol en hoogmoedig en even rustig en ernstig. Hier vertoont zich de Griek, rijker getooid dan de Turk en de Barbarijer met zijne trotsche ge laatstrekken eu sterken lichaamsbouw, ruw geweldig ais het dier der woestijn, maar daarbij deftig en statig in den wijden witten mantel. En tusschen die alleu de lijfwacht des Gouverneurs, in rooden uniform, met prachtige wapeuen eu eeu' schitterenden tulband. Van dat de zon opgaat tot dat zij ver dwijnt in de zee, is er gedrang in alle straten, dat uiet weinig vermeerderd wordt door de meuigte lastdieren, die iu lange treinen door de stad voorttrekken en drinkwater uit den Nijl aanbrengen omdat in geheel Allexandrië geen drink water is. Een onbewolkte, zonnige hemel strekt zich boven Alexandrie uit; roudom de stad is alles grauw eu grijs en geen enkel groen plekje, zoo groot dat het met de menschelijke hand kan bedekt worden, vertoont zich aan ons oog. Zelfs de palm hoornen, die hier en daar nog groeien, hebben door het eeuwige stof ti u nne groene kleur verruild tegeu de kleur der woestijn. Niet ver van hier ligt Aboukir, de plaats iu wier nabijheid die groote zee- sommeerde de lieden van het gezant schap, de gevluchten uit te leveren, hetgeen geweigerd werd. Daarop werd het gezantschapsgebouw door de kozakken omsingeld, tegen welke daad zeer krachtig is geprotes teerd van de zijde van den Britschen vertegenwoordiger. Hoe dit protest gewerkt heeft is nog niet bekend. In het telegram van den correspon dent van dan Lokal Anzeiger wordt nog gemeld, dat van het Parlements gebouw niets meer overeind staat dan de kale muren. Ook de aangrenzende moskee lijkt wel een ruïne. Het Duitsche en het Araerikaansche gezantschap zijn de eenige, waar men geen vluchtelingen heeft willen her bergen. Het gerucht gaat, dat de Russische commandant van de lijfwacht van den Sjah minister van oorlog wordt, en dat Naib e8-Saltané een oom van den Sjah de nieuwe minister-president zal zijn. Bij de paardenkeuringen in Zeeland werden te St. Philipsland aangegeven 11 merries geboren in 1907, waarvan er 8 werden voorgebrachtvoorgebracht werd de aangegeven hengst, geboren in 1906, 4 van de 5 aangegeven mer ries, geboren in 19001904, en 4 van de 9 aangegeven merries, geboren in 1905. Te St. Maartensdijk werden voorge- slag werd geleverd tusschen de Franschen. en Engelschen, en van wiens verschrik kingen en akelighedeu de grijsaards aan hunne kindereu en kindskinderen ver halen als zij des avonds aan het strand zijn neergezeten en de blikken wenden naar de zee. Vaarwel! vaarwel, schooue palmboo- men uit het Nijldal! Morgen vliegen wij over de zee. VI. Klooster Frecastaqne op Sicilië.) Dat was eene vluchtIu eens door van de kusten van Egypte tot aan deu voet van den Etna. De Bohemers eu Stiermarkers, een hintlelbaar volkje, scheidden zich sppedig van ons af en vlogen naar de krijtbergen van Corïu. Sommigen van de onzeu rusten op Malta en vliegen daar om het kasteel Sanci. Elmo. Een eerlijke Breuier, die spece rijen en muskaatnoten van Smyrna had gehaald, vergunde ons een rust vau eeu half uur. De Duitschers zijn beter dan andere zeeliedenzij zullen den ver- moeideu vogel uiet storen, die een poosje op hunne masten rusten wil. Wij zagen van dat schip af, de groene oevers van Sicilië zich uit den blaauwe i vloed ver- hefFeu. Hoog boven ons vloog e9ne fa milie ooievaars, die uit indië kwamen en met elkaar druk spraken van de abrikozen-dalen in Afghanistan, waar de granaatboom zoo heerlijk bloeit en de

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1