J J\o. 24. 2<4e Jaarg, Zaterdag 27 ./«m 1908. Ml - Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. DIELElffAN, Buitenland. FEUILLETON. Binnenland. 4XELSCIIË COURANT. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Bilgik 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor eiken regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiön worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. SPANJE. In de kamer naast de vertrekken van de koningin heeft Dinsdag de in schrijving plaats gehad van Jaime, tweeden zoon van het koninklijk paar, in de registers van den burgerlijken- stand. De Koning, de minister-presi dent en verscheiden andere ministers en hooge ambtenaren in dienst van den staat of van het koninklyk huis woon den deze plechtigheid bij. De minister van justitie vervulde de functie van ambtenaar van den burgerlijken stand. Onder de personen, die niet tijdig gewaarschuwd konden worden, dat de koningin op 't punt was van bevallen, is ook de min. De min hoort thuis in Santander en is met een telegram ont- I boden. Tot haar komst zal de koningin het prinsje van het eerste voedsel voor zien. Koning Alfonso heeft de geboorte van den prins gevierd met het verleenen van gratie aan een ter dood veroor- I deelde. De voltrekking van het vonnis zou Dinsdagmorgen plaats hebben. Het prinsje kwam juist bijtijds om den mis dadiger het leven te redden. Deze mis dadiger zal niet treurig zijn over het voortbestaan van overblijfselen van mid- deleeuwsche strafrechtsopvattingen. ITALIË. De toestand in Parma blijft ongewij zigd. Men heeft er van afgezien de werkliedenwyk met troepen te bezetten, voorloopig beperkt men zich er toe de wijk at te sluiten en de werklieden te REISSCHETSEN. III. (De Pyramiden van Oiceh.) Vandaag zijn wij hier aangeland, wij vlogen over ruïnes en palmbootnen rots wanden, die mijlen en mijlen lang waren vlogen wij voorbij, en allen, za gen wij, waren ze met hieroglijfen bedekt. Die oude Egyptenaren moeten dan ver bazend veel tijd tot schrijven hebben verhinderen de wijk te verlaten. De prefect wras er voor de Kamer van arbeid weder te ontruimen, maar het gemeentebestuur verklaarde zich er tegen, Het stakingscommité, dat de ontruiming der kamer door de troepen als voorwaarde had gesteld voor de hervatting van het werk, heeft nu een manifest uitgevaardigd, waarin de sta kers worden aangespoord den strijd tot het uiterste voort te zetten. Er worden voortdurend nog menschen in hechtenis genomen. De onvindbare De Ambris stuurt nog steeds van zijn schuilhoek uit opruiende proclamaties de wereld in. Te Bologna en te Spezzia is het rus tig, De staking is daar trouwens van minder beteekenis dan in Parma. OOSTENRIJK HONGARIJE. De ellende in het zoo zwaar geteis terde dorp Zirl moet onbeschrijfelijk zijn. Het heele dorp; op 20 huizen na is een prooi der vlammen geworden en is thans één rookende puinhoop. Het vuur greep, aangewakkerd door den sterken wind, zoo snel om zich heen, dat in minder dan geen tijd het gan- sche dorp een vlammenzee was. De inwoners konden niets van hun have redden en mochten al blij zijn als ze er het leven afbrachten, Een corres pondent Van den Münchener Neuesten Nachrichten, die de ramp bijgewoond heeft, beschrijft hoe hij uit zijn slaap wakker schrikte door het brandgeroep en half gekleed de trap van zijn hotel afsnelde. De menschen liepen rade loos op en neer, in wanhoop roepend Gisteren avond hebben wij van die pyramide, die de pyramide van Cheops wordt genoemd, de zon zien ondergaan. Welk een heerlijk gezicht. Als een zilveren lint ligt de Nijl over het land. In het Oosten ligt Kaïro, de moeder der wereld en de groote stad van Afrika, met al hare moskeën, minarets, sloten en paleizen. In de verte is een tweede groep van pyramiden te zien, die van Sakora. Als een worm aan den voet van den hemelhoogen eik is de mensch aan den voet der pyramiden. Eene oude uil, die reeds jaren in de pyramide van Cheops woont, verhaalde straks aan haar afschuwelijk kroost van het vreeselijk alles is verloren, alles is verlorenDe correspondent had nog een poging wil len doen om den brand te beperken door een huisje op een gevaarlijke plek te laten neerhalen. Hij beschrijft dan, hoe ontoereikend de hulp was en hos de eenvoudige en arme dorpsbewoners bang waren, dat zij het huisje zouden moeten betalen, als zij het omverhaal den. Trouwens, het mocht niet meer baten. Het vuur had al te ver om zich heengegrepen, Het aantal dooden bedraagt volgens de jongste opgave zes, terwijl 8 men schen zwaar en 20 licht gewond zijn. Aartshertog Eugenius en de stalhou der von Spiegelfeld vertoefden langen tijd in het verwoeste dorpje. De aarts hertog heeft 2000 kronen doen toekomen aan het hulp-comité. Dinsdagavond is te Innsbruck een groot liefdadigheidsconcert gegeven ten bate van de slachtoffers. gevecht, dat hier het stof der woestijn op verren afstand omwoelde en het bloe dig kleurde. Bij die kleine eenzame palmboomen- groep, dien wij op een kleinen afstand van hier kunnen zien, bevond zich een man uit het Westen, gezeten op een prachtigen Arabischen schimmel, op zijn donker gelaat was niets dan bedaardheid te lezen, terwijl het moorddadig gevecht om hem henen woedde. Een driekleu rige pluim wapperde op zpnen hoed. Deze man bestuurde dat alles, want hij was de geweldigste zoon vau het Wes ten, die over de zee hierheen was ge komen om de heerschappij der Mam ine lukken te vernietigen. Napoleon Bona parte noemen hem de menschen waar wij komen is zijn naam bekend. Tegen hem over stond de vurige Oosterling, de gebieder van Egypte, de vreeselijke Murak-Bey. Hoog verhief zich zijne majestueuze gestalte boven al de ande ren, en schilderachtig woei de witte reigerveder van zijnen tulband in de lucht, terwijl eene menigte diamanten als bliksems schitterden in het licht der zon. Met zijn adelaarblik overzag hij het gansche gevecht der woestijn en gedurig weder voerde hij de zijnen aan tegen het doodend vuur der Franken. Toeu op den avond, na dien vreese- lijken strijd, alles rustig en stil was ge worden, reed Napoleon met den generaal Desaix, het geheele slagveld langs. Tweede Kamer. Vergadering van Woensdag 24 Juni. De zaak-Asselbergs had Woensdag een zoo groot deel van den dag in be slag genomen, dat het reeds tamelijk laat was, toen het wetsontwerp tot toe kenning van een renteloos voorschot ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen van een spoor weg Hontenisse-Selzaete in behandeling kwam. Deze lijn zal een lengte hebben van ruim 30 K. M., waarvan meer dan 5/6 op Nederlandsch gebied ligt. Voor »Generaall« vroeg Desaix, »wat naam zou de geschiedenis aan dit gevecht schenkende slag van Embaheh P >Neen U antwoordde de veldheer, die naar de pyramiden henen weesds slag der pyramiden Onze buren van Lindendal ondervon den heden eene hevige smart. Hun nestkuiken, het sierlijke Blauwvoetje is de prooi eens krokodils geworden. Zoo gaat het, als de kinderen zoo lichtzinnig zijn. Blauwvoetje was op den Nijl aan 't spreken geweest, en had er bijzonder vermaak in, om met haar snaveltje te pikken naar gouden en zilveren vischjes, die nu en dan huu kop uit het water opstaken. Moe van het vliegen zette zij zich op eene bies te rusten en liet zich behagelijk heen en weer wiegelen, maar juist daarnaast lag een krokodil met ge- openden muil. Het ondier hapt naar Blauwvoetje en weg is het bevallige beestje. De arme moeder kan de plaats van het ongeluk maar niet verlaten. Wel honderdmaal is zij er om heen gevlogen, of zij het lieve kind ook nog vinden mocht. Ik overleefde het niet, als mij zoo iets overkwam. IV. üassan-moskee U Kairo) Gisteren zijn wij van de pyramiden hierheen gevlogen, om met elkander de groote reis naar Alexandrië en de zee dit overgroot gedeelte van de lijn heb ben de provincie Zeeland en de direct belanghebbenden gemeenten, pol ders of derden een bijdrage, groot /3 der aanlegkesten f230,000) toe gezegd. Een zelfde som wenscht men door het rijk te zien voorgeschoten, terwijl dan het comité van aanleg zorg zal dragea, de overige gelden bij elkaar te brengen. Van een en ander ver wacht men een verlevendiging van het verkeer en vermeerderde welvaart in Oostelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Maar er is een „maar." Het aan deelenkapitaal der nieuw op te richten maatschappij zal voornamelijk in Bel gische handen zijn en wat nog be denkelijker lijkt het eindpunt der ontworpen lijn zal het Belgische plaatsje Selzaete zijn. De Nederlandsche ge meente Sas van Gent daarentegen, of schoon uit industrieel en handelsoog punt een concurrente van Selzaete, zal gelijk de tegenwoordige plannen luiden, voorhands niet in spoorwegverbinding met de ontworpen lijn en de door die lijn doorsneden streek staan. Er be staat dus gevaar de heer Patijn wees er in een uitnemende rede op, en de heeren Hennequin en Van Kar- nebeek steuden hem in menig opzicht er bestaat dus gevaar, dat de be trokken Nederlandsche streek steeds meer onthollandscht wordt en dat ons eigen Sas van Gent ten bate van het uitheemsche Selzaete wordt verwaar loosd. Het zouden dus niet alleen Neder landsche, het zouden goeddeels Bel gische belangen zijn, wier behartiging over te ondernemen. De Hassan-moskee is onze verzamelplaats. Hoog, hooger dan alle paleizen steekt de Hassan-moskee uit boven de huizen zee van Kaïronaar aller zeggen is zij het verhevenste gedenkteeken van Sara- ceensche bouwkunst in het Oosten en Westen. Van hare hemelhooge tinnen, ziet men neder op de moeder der aarde, gelijk Kaïro door de Oosterlingen wordt ge noemd. Daar ligt het voor ons, met al zijne pracht van paleizen en bouwval len en bazars. En daarbij doet zich het geheele Nijldal aan onze blikken voor in zijne breedte van woestijn tot woestijn, met de onmetelijke vlakte van de pyramiden van Gezek, tot aan die van Sakora, wier toppen zich in de wolken verheffen. De enkele muurbloemen die aan de wanden der moskee zich hechten, spre ken in den stillen avond nog dikwijls van de vreeselijke ure, toen de zoon van het Westen, Napoleon, gericht hield over de moeder der aarde. Het volk, door dweepzieke priesters opgeruid, was opgestaan tegen de Fransche krijgers en een akelig bloedbad, dat meer dan drie uren duurde, was er aangericht, eer de Hassan-moskee kou genaderd worden, die het middelpunt van den opstand was. En toen de veldheer met den rustigen blik en het heldenhart haar genaderd

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1