Oproeping Gemeente-Ontvanger. Kermis te AxeS Het kruis van Innesmore. J\o. 10. Zaterdag 6 ^4e «iaat-g. IJ KJ KT IJ II IJ l Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwscli-Vlaanderen. F. DIELEMAV ONTVANGER van MAANDAG 8 tot en met DONDERDAG 11 Juni 1908. Buiten] and. I E U I L I. E TON. K Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Voor Bïlgië 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER A X E L. AOVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. Wegens het Pinksterfeest fiverschijnt a. s. Dinsdag de fAXELSCHE COURANT niOt. Burgemeester en Wethouders van AXEL, roepen sollicitanten op naar de vacante betrekking van dier gemeente. Jaarwedde f550. Borgtocht f 3500. I Inzending van stukken aan den Bur gemeester vóór 14 Juni e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VE8SEM. FRANKRIJK. Dinsdagavond ontstond er te Vi- gneux, bij Parijs, oneenigheid tusschen I stakers en de gendarmes, die de werk- llieden in de zandgroeven arbeidende NOVELLE. 25) Op den dag, toen de laatste aanval Ier Hooglanders was afgeslagen, werd de [kerker van Archibald op een ongewoon uur geopend en zijn bloedvijand kwatn Ier binnen. Moest hij hem nog zoo noe- jmen? Was niet met het bloed van Anna het reinste offer aan de schim vermoorden vaders gebracht P Een zware strijd woelde in des jonge- llings boezem, als hij daaraan dacht in de stille ure van overpeinzing. Ernst en waardigheid stonden op het jgelaat van sir Walter te lezen, terwijl tijn oog niet de miuste haat vertoonde [jegens den gevangene, die haastig op stond van zijn zetel. »Wij moeten ons met elkander verzoenen, Archibald sprak Beaufort uiet eene stem die van innige aandoe ning getuigde. Blijf bedaard, hoofdman van Innismore ik kom tot u als vriend »Als vriend?* herhaalde de jongeling jtnet bitterheid. »Dat zult gij zelf moeten erkennen,* antwoordde Beaufort ernstig, »gij hebt mijn bloed begeerd laat mij uitspre ken, ik kom hier niet om u eenige verwij- en de niet stakers beschermdeu. De gendarmes werden omringd, bedreigd en geslagentoen ook met revolvers op hen geschoten werd, maakten de gendarmes gebruik van de wapens, waardoor van de stakers één gedood en zes gewond werden. De bladen geven verschillende lezin gen over de vechtpartij te Vigneux. De gemoederen waren zeer opgewon den. Reeds in den namiddag hadden er opstootjes plaats gehad. Twaalf gendarmes, waarvan twee gewapend met karabijnen en de anderen met revolvers, wilden de deur binnen van een kroeg, waar 300 werkstakers waren en waarbinnen een staker gevlucht was, die een gendarme geslagen had. De toegang tot de zaal werd gesloten gehouden voor de gendarmes. De Petit Parisien zegt, dat de gendarmes ontvangen werden met steenen door stakers buiten het huis. Stakers van binnen kwamen toen naar buiten om hun kameraden bij te staan. Uit de zaal werd geschoten. De gendarmes schoten terug. Er werd een kwartier lang een ware slag geleverd. Van beide kanten vielen de mannen neer. De Petite république zegt, dat er 80 schoten zijn gelost. De bladen kon digen interpellatiën aan van de soci alistische kamerleden over dit onder werp. ENGELAND. De tekst van het wetsontwerp tot invoering van pensioen voor den ouden dag, in de Engeische bladen verschenen, geeft ons aanleiding tot enkele mede- deelingen dienaangaande. tingen te doen Gij hebt bloed vergoten, het noodlottig vooroordeel, dat u dreef is thans voldaan. God spaarde mij mijn kind; wraak wil ik niet en ik kan vrij over uw lot beschikken. Gij zult vrij zijnmaar niet eer, voor ik van het hof des konings, waar ik ontboden ben, ben teruggekeerd. »Gij schenkt mij ten tweede male de vrijheid riep de jongeling. »0, daar mede wilt gij de hand binden van hem, die zijns vaders bloed nog wreken moet. Gij denkt dat het hart van den Gael zich veranderen kan >Zwijg, knaap!* antwoordde Beaufort, terwijl een blos van toorn zijn edel gelaat bedekte, »ik ken het hart van den Gael maar al te goed, en wat er oo-k tusschen uwen vader en mij is voorgevallen, gij kunt er geen rechter in zijn. Wilt gij geene verzoening, moet de oude veeïe blijven bestaan, bloed voor bloed, wel nu, doe wat u lust ik zal mij weten te verdedigen. Mijn woord hebt gij als ik terug kom zijt gij vrij, en dan,* voegde hij er met na druk bij. »zult gij meer vernemen.* Na een oogenblik zwijgens, waarin de jongeling treurig tot hem opzag, sprak h'j verder»wilt ge licht ook eenige lijding zenden naar uw huis? Een van mijne krijgslieden kan die tot de greu- '■en brengen, gij zult het middel wel weten om haar verder te doen komen. Een liefhebbend hart zal daar om uw Men weet, dat na 1 Januari 1909 alle menschen van 70 jaar een weke- lijksch pensioen krijgen van 5 shilling, of, indien er twee of meer gerechtig den samenwonen, 3 shilling 9 pence. Echter mag het jaarlijksch inkomen van een gegadigde niet meer bedragen dan 26.5 p. s. Indien iemand zich ran eigendom of inkomen ontdoet om ouder dat maximum te blijven, zal het weg gedane hem toch toegerekend worden. Het ontvaugen rau pensioen zal nie mand van 't stemrecht ot andere rechten berooven. Verdere voorwaarden zijn dat men tenminste twintig jaar als Britsch onderdaan in het Vereenigde Koninkrijk heeft gewoond, dat men geen onderstand geniet, die het kies recht opheft, of na 1 Januari 1908 dergelijken onderstand heeft genoten dat de aanvrager niet als regel gewei gerd heeft te werken of het werken heeft nagelaten, toen hij lichamelijk tot werken in staat was dat hij niet door eigen toedoen of wangedrag in deu toestand is gebracht, waarin men tot pensioen gerechtigd zou wazen (ui. waarin men gaen 26.5 p. s.'sjaars ver dient) wanneer hij niet als krankzin nige of armlastige onderhouden wordt wanneer hij niet een vonnis onder gaat. Naar berekening zal dit pensioen de schatkist 6,000,000 'sjaars kosten. Men ziet, het is nog wel niet alles goud, wat er bliukt ia dat wetsont werp, maar de Engelschen mogen zich toch reeds gelukkig achten vergeleken bij de inwoners van die landen, waar nog zelfs geen ontwerp in 't verschiet is. lot bekommerd zijn.* Eene droeve smart overtoog het gelaat van Archibald, die treurig het hoofd schudde. »Uwe moeder meeu ik, jonge man,* zei Beaufort op zachten toon. »Ach, die gevoelt geen kommer meer riep de zoon met eeue uitdrukking ran droefheid, die hij niet weerhouden kon. »Godzei Beaufort ontzet. Beiden zwegen stil; eindelijk sprak sir Walter, terwijl hij liefderijk zijne hand op des jongelings schouder lei; »mijn zoon! Mijn arme zoon I klaag niet over haar, liet is haar zeker goed I De tijd zal ook uwe smart verzachten met Gods bijstand heelt hij zoo menige zware wonde. Vaarwel? Geef mij uw woord, dat gij uiet zult b '.proeven het kasteel te ontvluchten, dau kunt gij vrijelijk overal gaan Weer schudde de jongeling het hoofd. Ik begeer de vrijheid niet,* zeide hij, om den spot uwer knechten te zijn.* Vaarwel dan antwoordde Beaufort op koelen toon eu wilde henen gaan. »Sir Walterriep Archibald aarze lend, «hoe gaat het Anna? Lijdt zij zwaar ►Grj zult haar weder zien,* sprak Beaufort, »maar laat uw hart uiet over weldigen, door een gevoel dat toch nooit kan bevredigd worden. Maar wij spreken elkander weer,* voegde hij, er haastig bij, als vreesde hij, dat hij te OOSTENRIJK HONGARIJE. Bij de voorjaarsparade van het gar nizoen te Weenen heeft Frans Jozef weer als van ouds uren laag iu den zadel gezeten. Het publiek juichte hem stormachtig toe. Het viel op, zoo frisch en onvermoeid als de Keizer er uit zag. Het is bij gelegenheid van deze pa rade voor 't eerst geweest, dat gravin Chotek, de vrouw ran den aartshertog- troonopvolger, in een kofrijtuig het schouwspel heeft bijgewoond. De gra vin had dit totdusver altijd geweigerd, daar zij niet in rang wenschte te wor den achtergesteld bij de andere aarts hertoginnen. RUSLAND. Binnenkort zal er een groote in spectie worden gehouden vau de boeken en registers der politie te St. Petersburg, want er moet een slordigheid heerschen zonder weerga, 'tls alleeo maar jam mer, dat deze inspectie eeuige dagen van te voren wordt aangekondigd. De heeren hebben nu den tij.l hun zaken op orde te brengen en tegen den dag dat de inspecteurs komen, is mogelijk alles in de puntjes. Ook in andere takken van dienst heerscht groot wanbeheer en vooral in geldzaken gebeuren vreemde dingen. Zoo is het b.v. nog altijd een onver klaard geheim, waar de 40,000 francs gebleven zijn, die president Loubet indertijd bij zijn bezoek aan St. Peters burg voor de armen der stad heeft gegeven I veel zeggen zou. Hij omarmde den jongeling met vaderlijke teederheid en liet hem toen alleen met zijne gedachten, die wel niet het minste zich bezig hiel den met de Laatste woordeu van Beau fort. Op denzelfden dag verliet Anna met hare moeder het slot, om, onder het geleide van eenige gewapenden, een ander huis te gaan bewonen, daar sir Walter haar niet gaarne met zijnen ge vangenen, onder een dak laten wilde. Het meisje had geen verder gesprek met haren vader gehad, maar eene in wendige stem zeide tot haar, dat nu alle hoop verloren wasen hoe had zij toch ook eene nauwe verbintenis kun nen wenschen, met den man, die haren vader, niet op ridderlijke wijze, maar als een sluipmoordenaar had willen dooden In plaats van de liefde die zij wilde tegengaan, wijlde zij den jon geling een innig medelijden, en hare sterke ziel stelde haar iu staat, het moeielijke besluit dat zij daarmede op vatte, te volvoeren. Voor dat echter sir Walter zijne reis naar de. hoofdstad aanvaardde, sprak hij tot Anna, nadat hij haar lang had aange zien »als ik terugkom, zal alle mis verstand tusschen ons wo den weggeno men. Er bestaat nu geene reden moer,» en hij zuchtte diep toen hij zeide, »om u, mijn lieve! iets te verzwijgen. pas goed op uwen arm, en als gij aan

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1