BLSGHB f" Het kruis van Inuesmore. i\<>. 18. Woensdag 3 1908. 2ie Jaar Nieuws- e li Advertentieblad voor Z e e u w s c h - V1 a a n d e r e n. F. DIELE11AN, Buitenland. r.'. FE UIL LET O N. Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Centfranco per post 60 Cent. Yoor Belgiï 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeri regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. DUITSCHL1ND. Mevrouw Lewandowski, baronesse 6 03 t. Korff-Schinasing van zichzelve, en 7 04 haar man de houtvester Paul Lewan- dowski hebben Vrijdag te Berlijn we- 7 42 gens koppelarij, afdreiging enz. terecht- 7 47 gestaan. Men weet, dat de man onlangs 7 54 3 jaar gevangenisstraf heeft gekregen 80* wegens het dood schieten van een lui- gjj? tenant, dien hij met zijne vrouw ver raste. Uit het proces bleek niettemin, dat de man er alles van afwist, dat de vrouw mannen by zich ontving, aan anderen, o. a. getrouwde vrouwen, 7 56 gelegenheid verschafte tot ontucht, om s 07 pn daarna met pogingen tot afdreiging 8 39 te vervolgen, en dat hij zich geregeld 8 52 uoor zijn vrouw geld liet sturen, waar- g®? van hij kon aannemen, dat het op on- 9 20 behoorlijke manier verdiend was. 9 94 De zaak werd met gesloten deuren 936 behandeld. Het O. M. eischte tegen mevrouw Lewandowski 3 jaar tucht huisstraf, maar de rechtbank ging daar 8 55 nog boven en legde haar 4 jaar tucht 9°5 [huisstraf op. De man kreeg wegens ggfj medeplichtigheid nog een half jaar ge- 9 2j [vangenisstraf bij zijne vroegere straf. 9%35 FRANKRIJK. - De berichten, die er in den laatsten 5n- itijd komen over den strijd der twee 5 15 sultans in Marokko, zijn van dien aard, dat de opvatting, als zoude Abd el-Azis 6 10 onveranderlijk als eenige sultan moeten 8 06 worden beschouwd en als zoude Moelai 9 30 I Hafid een oproerling zijn, die weldra NOVELLE. door den wettigen sultan zal zijn ver nietigd, niet langer houdbaar is. Als er niet spoedig een ingrijpende ver andering komt ten goede van Abd-el- Azis, dan zal Frankrijk in een dwaze verhouding komen te staan in Marokko, tenzij het Moelai Hafid erkent, al is het voorloopig maar als oorlogvoerende partij. De tocht van Bagdadi ter her overing van Fes is jammerlijk mislukt. De eene helft van zijn leger is naar Hafid overgeloopen, met de andere helft trekt Bagdadi op Rabat terug. Alleen in de havensteden kan Abd-el- Azis zich handhaven, dank zij de Fran- schen. PORTUGAL. Koning Manuel zal door koning Edu- ard verheven worden in de orde van den kouseband. Hertog Arthur van Connaught zal in September naar Lis sabon overkomen om de ordeteekenen aan te bieden. De dag is nog niet vastgesteld. RUSLAND. De rechts staande bladen toonen zich niet bijzonder gunstig jegens Engeland gestemd By hun bespreking van het aanstaande bezoek van koning Eduard. De Swet heeft het over het protest van de arbeiderspartij in het Lagerhuis tegen de ontmoeting te Reval en merkt spijtig op, dat noch Asquith noch de meerderheid van het Huis het noodig gevonden heelt tegen de beleediging van den Tsaar door de arbeiderspartij verzet aan te teekenen, hetgeen zich, volgens de Swet, slechts verkla ren laat uit de traditioneele vijandschap der Engelsche staatslieden tegen Rus land. We willen hier terloops even opmer ken, dat de spijtigheid der Swet eenigs- zins misplaatst is, daar de Engelsche premier wel degelijk gezegd heeft, dat inmenging in Rusland's binnenlandsche aangelegenheden ongepast was. Een ander blad der rechterzijde, de Roeskoje Zaamja (het bekende orgaan van het Verbond van het Russische volk;, noemt Engeland Rusland's erf vijand en wyst elke Engelsche-Russi- sche toenadering af wegens Engeland's politiek „die onbeschaafde volken als citroenen uitknijpt." In Jekaterinodar is door de politie een huiszoeking gehouden bij een zeke ren Oegninento. Een zoon van Oegni nento en diens zwager, de Duitsche onderdaan Thrun, werden in hechtenis genomen en door 20 kozakken naar het politiebureau gebracht. Op ver zoek van den vader begeleidde een an dere zoon vau Oegninento, een ambte naar aan de plaatselijke rechtbank de gevangenen. Onderweg werden alle drie doodgeschoten. Naar het ambtelijke blad van Jekaterinodar zegt, hadden ze getracht de ontvluchten, waarop de kozakken vuur hadden gegeven. De Duitsche consul in Norvorossisk heeft by den Duitsc.hen gezant vertoo- gen ingediend over deze zaak. Het geval wordt in parlementaire kringen druk besproken. De sociaal democraten willen de regeering er over interpelleeren en de kadetten zullen Op dat oogenblik kwamen eenige man- .nen, wier voetstappen men wel had /kunnen hooren, te voorschijn. Uitroe- 5d pingen van verrassing en toorn werden 15 er vernomen. Anna dacht in den grond 5Ud ie zinken van wrevel en schaamte, en 'trek de hoofdman zag zich van alle zijden omringd, en de vlucht afgesneden. »Hoe riep sir Walter opeens, terwijl 'hij hem in de oogen zag en zijn ge- izen r1'1 bloedrood werd gekleurd. »Wie is de man ?c vroeg de hertog van Lancaster op spottenden toon, en de aten imannen in wier midden de ongelukkige Anna zich bevond, zagen zonder ver- •chooning nu haar en dan den hoofd azen man aan. Archibald had zich hoog opgericht, en wie hem zag, met dat woedend gelaat en die rollende oogen, 'dacht aan een' tijger, die op het punt stond, oin zijn prooi te bespringen. »Wie is die mau sprak Beaufort en naderde Archibald. »Geef u over, Ihoofdman van Innismore Maar plotseling bliksemde de dolk in 5. de vuist van den zoon van het gebergte. B. «Wraak!» Wraak!» schreeuwde hij en wierp zich op Beaufort. Hij. zwaaide het zwaard door de lucht Eu hij trof! Maar het was de borst niet van zijnen vijandeen reiner offer werd door hem gewond. Anna was tusschen de beide mannen gevlogen op het oogenblik des gevaars. Haar blanke arm door Archi bald's dolk getroffen, zonk neder met bloed bedekt en zij zelve viel aan de borst van haren vador, terwijl de overi gen zich licht van den jongeling meester maakten, wiens kracht als gebroken was. Verschoont mijnen gevangene,» zei Beaufort met diap bewogeu stem. »Hij is de mijne!» Eu zij brachten hem weg, terwijl de vader zijn machteloos kind in de armen hield en het bloei trachtte te stillen, waarin hij spoe lig door de trou- weliefde zijner ontstelde gade werd ondersteund. Op hetzelfde oogenblik joeg een rui ter met een los hndpaard als razend naar den vloed, die b j ia een uur ver verwijderd was. Aan de overzijde wa ren de getrouwen, die daar bleven op het woord van huuneu hoofdman, terwijl hij, enkel van eenen schildknaap verge zeld, over de grensscheiding ging, om Anna nog eenmaal te zieu, haar voor zich te winnen en haar weg te voeren uaar het Noorden, op lat zij nooit weten zou, wat vreeselijk lot haren vader had getroffen. Hoe had hij zijn geluk ge droomd, toen zijn trouwe knaap hem de tijding bracht, dat de familie Beaufort, zich niet op het'slot, maar in het land huis bevond. En uuWat was alles veranderd Op leven en dood vloog de Hooglander voort, voort naar de krijgers, wier hoofdman licht nog te redden was. Dwaze hoopEer de ruiter den Tweed bereikt had, was Archibald reeds gevan gen op eene der torens van het oude slot, dat ieiereu aanval wederstond, en als de Hooglander vertrouwde op de zorgeloosheid der grenswachters, vond hij zich ditmaal treurig bedrogen. Wel bereikte hij den Tweed, maar hij was gezien en nagejaagd en eer hij op de helft gekomen was, had zijne door een pijl verlamde hand het paard reeds los gelaten, terwijl hij al spoedig zelf weg- zouk in den blauwen vloed. »Mylord van Lancasterzeide sir Walter Beaufort toen de eerste ontroe ring een weinig was gestild, »Uwe Ge nade heeft ui j den wensch doen kennen vau mijnen koninklijken Heer om mij te zien. Wal heden voorviel is te hin derlijk, dan dat ik mijne doorluchtige gasten nog eau verblijf in mijn huis zou durven aanbieden tot de jacit voorbij is gegaan. Na dien tijd reis ik naar Londen »Och, sir Walter! hoe kunt gij mee- uen dat wij, na al het voorgevallene nog aau jagen zonieu denken?» sprak de hertog die zeer ernstig geworden was. .Wij eeren uwe gastvrijneid, maar in den toestaud, waarin gij noodzakelijk de sociaal-democraten ten deze wellicht steunen. Het verbond van het Russische volk houdt niet op te ijveren tegen de joden. Thans heeft het weer weten te bewer ken, dat de joden bij gemeenteraads besluit uit het dorp Tokmakofka in het gouvernement Jetaterinoslaf zijn uit gewezen. TURKIJE. Bij Gkoeli in de buurt van Saloniki zijn zeven Bulgaarsche veldarbeiders door een Grieksche bende vermoord. Er zijn troepen heen gezonden, om de bende op te sporen. PERZIE. Te St. Petersburg is een bericht ont vangen uit Teheran, behelzende, dat de Russische financieele agent in de Perzische hoofdstad is aangevallen door een opgewonden menigte. De financi eele agent, Ostrogradsky, werd gewond terwijl zijn assistent werd gedood. Het Nowoje Wremja het bekende anti Duitsche stookblad te Petersburg laat zich uit Londeu seiueu, dat de toestand in Perzje onrustwekkend is, en dat zulks vooral moet worden ge weten aan.... Duitschland. De Perzi sche Nationale Vergadering dringt er by den Sjah op aan dat deze zal weigeren, aan het Russische ultimatum te gehoor zamen. De correspondent voorziet dan ook, dat het binnenkort zal komen tot een afbreking der diplomatieke betrek kingen tusschen beide rijken. „De Duitschers zitten daar achter" insinu eert de correspondent. wezen moet, willen wij u niet lastig vallen. Mijn vader zal u met open ar men ontvangen. Trek u overigens de zaak niet al te zeer aan. Wat is na tuurlijker dan dat de jonge lieden el kander beminnen, en wat geschiedt het vaak dat zij het doen, zonder dat de ouder3 het weten? Hebben wij het be ter gemaakt Dat die vreemdeling, dieu gij ons als eenen Hooglander hebt doeu kennen, u met den dolk aanviel, was wel niet ridderlijk, maar dat berg volk heeft zonderlinge gewoonten en, voegde hij er hartelijk bij, als iemand dit nieuwe bezoek van eenen vijand in uw huis valsoh moeht beoordeelen, dau hebt gij eenen verdediger in Johan van Gaunt! Daarop-geef ik u mijn vorste lijk woord IX. Toen de nacht inviel hadden alle gas ten het landhuis van Beaufort verlaten. De moeder was nog geen oogenblik ge weken van het bed van haar kind, en wilde uiet, dat de lijderes naar Heron- Castle zou worden overgebracht, omdat zij daar gevaar in zagmaar de vader was er op gezet en inet rechtWant de slotbewoners werden uit hunne sluimering gewekt door krijgsgeschreeuw en hoorngeklauk, de duisternis werd verlicht door eeueu vreeselijken braad, en het landhuis, waar men gedacht had een vroolijk feest te vieren, was eene prooi der vlammen. Al spoedig veruata

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1