II _1 - Oproeping Gemeente-OntYanger. Het kruis van Innesmore. ,V>. 15. Zaterdag 23 1908. 21'' Juurg. Nieuws- en Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen. F. Dl EL LM AN, ONTVANGER Bekendmaking. Buitenland. i '5 FE U.1LLETON. AXELSC Dit blad verschijnt eiken Dinsdag- en Vrijdagavond. ABONNEMENTSPRIJS: Per 3 Maanden 50 Cent; franco per post 60 Cent. Voor België 70 Cent. Afzonderlijke Nos. 5 Cent. DRUKKER—UITGEVER AXEL. AÜVERTENTIEN van 1 tot 4 regels 25 Cent; voor elkeD regel meer 5 Cent. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Plaatsing 3/2 maal. Advertentiën worden franco ingewacht, uiterlijk tot Dinsdag- en Vrijdagnamiddag TWEE uren. 7 56 807 8 39 8.')2 9 07 9 li 9 20 9 24 9 36 I 855 9 05 9 15 9 201 i 9 27 l 9 31, i 9 45] •en. 5 15 550 9 40 610' 806 930 Burgemeester en Wethouders van AXEL, roepen sollicitanten op naar de vacante betrekking van dier gemeente. Jaarwedde f550.— Borgtocht f3500.- Inzending van stukken aan den Bur gemeester Vóór 14 Juni e. k. Burgemeester en Wethouders voornoemd, D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. Burgemeester en Wethouders van AXEL, zullen op Dinsdag den 25 Mei 1908, des voormiddags 9 uren, ten raadhuize aanbesteden het vervoer wan plus minus 50 Wl3 GRINT, van de Axelsche Sassing naar den Graafjansdijk. Inlichtingen te bekomen ter Secre tarie. Axel, den 20 Mei 1908. D. J. OGGEL, Burgemeester J. A. VAN VESSEM, Secretaris. Burgemeester en Wethouders van AXEL doen te weten, dat te rekenen van heden af, door hen geen ver gunning meer zal worden verleend tot het bouwen van woningen op het terrein genaamd het „Plaatje" in de gemeente Axel, bewoond door D. Buijze en anderen, alvorens door belangheb benden eene straat is aangelegd, die aan de eischen der bouwverordening voldoet. Axel, den 13 Mei 1908. Burgemeester en Weihouders voornoemd, D. J. OGGEL. De Secretaris, J. A. VAN VESSEM. ,15 ,45 d ,45 15bd ;rtrek NOVELLE. Op dat oogenblik verscheen sir I William Windsor. De man, die hem aandiende, bracht zijnen geurigen atmos feer reeds mede, terwijl hij zelf verscheen in een prachtig gewaad. Zijn ridderman tel stond stijf van paarlen en juweelen, en zijne beenen waren met schitterend icharlakeu omhuld. Jessy kon zich hat genoegen niet ontzeggen, om dien man, wiens kuiperijen zij haatte, het overwicht van hare tong te doen gevoelen, en hoezeer het hem ook ergerde, zij bleef in de kamer, zelf» toen hij verklaarde, dat hij eene tijding van het hoogste gewicht ontvangen had, die hij alleen aan de gravin kon meêdeelen. »Och, wat helpt u dat zei Alice schertsende. »Ik houd haar toch niet geheim, en mijne Jessy verneemt haar, zoodra gij weer vertrokken zijt. Zeg dus gerust wat gij weet, gij wint mij daardoor de moeite uit, van het te moeten her- haleu >Nu dan,* sprak hij, >ik heb eene bode ontvangeu van mijnen neef Howard, die mij gevaarlijke dingen heeft getneld. De Schotten ziju met eene legerafdeeliug over de grenzen gekomen, en sir Walter DUITSCHLAND. De molenaar August Kraus, de man die, buiten zijn weten, de zoogenaamde Negenbornsche ziekte verspreidde, zal zich wegens het veroorzaken van dood door schuld voor het gerecht te ver antwoorden hebben. Van Juni 1906 tot Januari 1908 zijn in het dorp Ne- genborn, in den kreits Hildesheim, ongeveer honderd gevallen van lood- vergiftiging voorgekomen. Langen tijd verkeerde men over den aard van de ziekte in het duister. Zij kwam vooral bij kleine luiden voor en werd Negen bornsche ziekte genoemd, omdat zij tot het dorp van dien naam beperkt bleef. In het begin van dit jaar kreeg ïuzen Aug. Beaufort heeft zich voor hen verklaard. Dat kan ons Northumberland kosten.* Zoo was het gebeurde op Herou-Castle reeds vergroot en veranderd, sinds den dag dat Archibald Mac Innismore de bezittingen van Beaufort had verdedigd en verschoond. Alice hoorde toen met de grootste opmerkzaamheidzij vroeg naar nadere omstandigheden, en wilde den briaf van Howard zien, dien zij oplettend las. De brief bevatte wel een nieuw raadsel, maar beschuldigde toch Beaufort van geene nieuwe misdaad. >Hebt gij het den koning gemeld vroeg zij. >Neen, ik ontving den brief op het oogenblik, dat ik tot u gaan wilde, mijne aangebedene gravin?* antwoordde hij. »Uw gevoelen zal mij ten richtsnoer zijn »Zeg dan den koning onverwijld, wat in Northumberland geschied is,« sprak Alice na eenig aarzeleu. »Zeg het ook aan den hertog van Lancaster 1* voegde zij er bij, terwijl zij den lachenden hoveling scherp aanzag. Maar de koning nam die tijding geheel anders op, dan men gewacht had. »Ik wil hem spreken riep hij heftig. »Ik kan en wil het niet gelooven, dat mijn edelste ridder een verrader zou geworden zjti Brengt hem hier, ik wil, ik be veel het Eer nog de hertog van Lancaster het mat zich zalven eens was, hoe het bevel een vrouw van een arbeider de ziekte. Zij ging naar het ziekenhuis te Holz- minden, en daar ontdekte men, dat zij lood vergiftiging had. Nu was de oor zaak van de andere gevallen spoedig gevonden de molenaar had de scheuren in zijne molensteenen met gesmolten lood bijgevuld, en tusschen die ateenen werd fijn afslijpsel van het metaal xeer innig met het meel dooreengewreven. De fijne verdeeling maakte het ver giftigde lood natuurlijk zooveel te werk zamer. Kortelings heeft men het lijk van een kind, dat aan de ziekte gestorven was, opgegraven. In het darmkanaal vond men lood afgezet. Op grond van dit geval, wordt de onvoorzichtige molenaar nu vervolgd. BELGIÈ. Dinsdag is te Brussel voor den bur gelijken rechter de behandeling aan gevangen van het proces, begonnen door de bloedverwanten van de zee lieden, die zijn omgekomen bij de schip breuk van het Belgische schoolschip, de Comte de Smet de Naeyer. Gedaagden zijn de Association Mari time de Beige, de Belgische staat en mevrouw Fourcault, de weduwe en erfgename van den gezagvoerder der Comte de Smet de Naeyer. Het centraal-comité der Antwerpsche Handelskamer heeft, op zijn vergadering van 19 dezer, den volgenden wensch uitgedrukt De Handelskamer van Antwerpen, overwegende dat een economische ver standhouding met Nederland door den Antwerpschen handel gewenscht wordt overwegende dat er van weerskanten der grens talrijke voordeelen zullen uit voortspruiten, met het oog op de uit breiding der vertierwegen, van het zakencijfer en de algemeene welvaart overwegende dat de te Brussel samen gestelde Nederlandsch-Belgische com missie ten doel heeft de practische mid delen te bestudeeren om de banden tusschen beide volkeren nauwer toe te halen, drukt den wensch uit, dat de gelukkige initiatief vruchten moge dragen, en dat de economische ver standhouding tusschen België en Neder land weldra verwezenlijkt wordebe sluit deze motie aan deu heer voor zitter der gemengde commissie over te maken. FRANKRIJK. De minister van arbeid heeft een wetsontwerp ingediend, strekkende om de regeering te machtigen, bij alge- meenen maatregel van bestuur de ver schillende soorten vau voor de gezond heid of voor de zedelijkheid gevaarlijken arbeid aan te wjjzen, die verboden is aan kinderen beneden 18 jaar en aan vrouwen. De bedoeling van het ontwerp is, de bescherming, die de overheid verleende aan vrouwen en kinderen, werkzaam in inrichtingen van nijver heid, uit te strekken tot vrouwen en kinderen, werkzaam in inrichtingen van handel. Minister Viviani zet in de memorie van toelichting uiteen, dat het onrede lijk is, dat de patroons van de eens soort inrichtingen gestraft worden als het best kon worden opgevolgd, ver scheen weer een nieuwe bode met tijdingen die nog erger waren. Een Schotseh hoofdman was in het huis van Beaufort gekomen en vriendelijk ont vangen, en wa» toen, zich door de grenswachters henen slaande, over den Tweed teruggezwouimen. Hierin lag nu wel een duidelijk blijk van verraad. Toch konde de koning het nog niet gelooven. Brengt hem voor mijn aangezicht, riep hij op nieuw. »Ik wil het hem zeggen, dat ik van mijnen ouden wapen broeder niets laag kan verwachten.* Als moest echter het vertrouwen van den edelen koning op nog zwaarder proef gesteld worden, verzocht op dien zelfden dag Riehard Beaufort, die op gevaar zijns levens naar Londen geko men was. den koning om gehoor, terwijl het geheele hof verzameld was. »Wat!* riepen de lords die bij den koning waren Hij verbreekt zijne ballingschap. Dat kost heua het hoofd Maar de koning gebood hun met een ernstigen blik te zwijgen, en veroor loofde den jongen Beaufort tot hem te naderen. Zonder eenige vrees verscheen hij, een echte zoon zijns vaders, te mid den der schitterende verzameling, waarin wel eenigen met deelneming hem be schouwden, maar het toch ook niet aan vijandige blikken ontbrak. Eene bewe ging der koninklijke hand gebood hem uader te komen. Daar zonk hij op een knie ter neder en zijne lange zwarte lokken overschaduwden ziju gelaat, ter wijl hij met gebogen hoofd wachtte op het eerste woord des konings. »Wat wilt gij, Riehard Beaufort?* vroeg deze op goedigen toon. Toen sloeg Riehard het schitterend oog naar zijnen monarch omhoog en schenk mij de vrijheid, mijn koning!* klonk zijne bede helder door de stomme ver gadering. »Gij zijt vrij zeide de koning. »Maar uw vader! Wat doet hij toch? Men verhaalt mij veel kwaads vau hem. Hij houdt zich mat de Schotten op! Is dat zoo? Sta op en antwoord mij.* »Mijn vader zal bij al zijne handelingen, de eer nooit uit het oog verliezen,* autwoordde Riehard. »Dat is geen rond Engelsch antwoord, sirrahsprak de koning. >Hebt ge dat licht in Frankrijk geleerd, om zoo de vragen te oatwijkeu Ik vraag u is er een Schot iu uws vaders huis geweest »Ja, mija koninklijke gebieder 1 Maar »Wat?l« riep de koning. »En wat wilde hij Hoe kwam hij er »Ik weet het tilat!* zei Riehard. >0 mijn gemaal!* fluisteriAlice den kouing iu, »kreuk liet gevoel des edeleu jougelings uiet. Is het niet genoeg dat hij de schuld vau zijueu vader toestemt?

Krantenbank Zeeland

Axelsche Courant | 1908 | | pagina 1